Joha Grön VP Biogas Gasum

Johan Grön


Mikä itseäsi erityisesti innostaa biokaasun parissa työskentelyssä?

Aiemmin työurallani olen toiminut energiateollisuudessa ja raskaassa teollisuudessa ympäristöteknologian kanssa, ja erityisesti vedenkäsittely on ollut lähellä sydäntäni. Kiinnostuin siksi mahdollisuudesta päästä mukaan kehittämään Gasumin biokaasuliiketoimintaa tukemaan laajempaa kiertotaloutta.

Tehokkuus ja kannattavuus ovat avaimet kiertotalouteen

Kiertotaloudessa on kyse luonnonvarojen kestävämmästä hyödyntämisestä, kierrätettävyydestä ja jätteiden vähentämisestä.

Biokaasun tuotantoprosessi on hyvä esimerkki kiertotaloudesta. Biokaasu on vähäpäästöistä polttoainetta, jota tuotetaan maatalouden, teollisuuden ja kotitalouksien jätteistä. Näin biopohjainen aines saadaan hyödynnettyä uudelleen energiana, jolloin jätteen polttamisesta hukkaan päätynyt energia ja pienhiukkaspäästöt laskevat. Sivutuotteena syntyvä ravinnejäännös on mahdollista palauttaa lannoitteena ravintoketjuun tai jalostaa teollisuuden tarpeisiin korvaamaan mineraalisia ja fossiilisia ravinteita ja lannoitteita.

EU:n kiertotalousdirektiivin myötä yhdyskuntajätteen kierrätysaste ja käsitellyn biojätteen määrää tulee kasvattaa puolitoistakertaiseksi nykypäivään verrattuna vuoteen 2023 mennessä.

Biokaasun tuotannon haasteena on raaka-aineiden riittävyys, koska tuotanto vaatii suuret volyymit, jotta biomassojen käsittelyssä ja biokaasun tuotannossa saavutetaan kustannustehokkuus. Mittakaavaetua ja tehokkuutta parantaa biokaasulaitosten verkosto, jolloin biomassojen käsittelyä voidaan optimoida laitosten välillä.

Kiertotalous ja biokaasun tuotanto ovat keinoja torjua ilmastonmuutosta. Gasumilla on esimerkiksi kiertotalousyhteistyö Stora Enson kanssa Ruotsissa, jossa sellu- ja paperitehtaan yhteyteen rakennettava laitos muuttaa tehtaan jäteveden orgaanisen aineksen uusiutuvaksi energiaksi autojen, linja- ja kuorma-autojen polttoaineeksi. Turussa jätevesilietteistä Gasum ottaa talteen arvokkaita kierrätysravinteita sekä biokaasua kaasuautojen tankkiin.

Biokaasumäärän kasvattamiseksi on siirryttävä uusien raaka-ainejakeiden käyttöön. Gasum selvittää suuren mittakaavan biokaasutuotantoa eläinten lannasta. Lantapohjaisen biokaasutuotannon toteutuminen edellyttää hallitusohjelmassakin esille tuotuja tukitoimia.

Gasumin biokaasun tuotannon tärkeimmät näkökulmat ovat tehokas biomassan käsittely, biokaasun tuotanto sekä kierrätysravinteet tehokäyttöön.

Olemme mukana TEM:min kansallisen biokaasuohjelman työryhmässä edistämässä biokaasun tuotannon ja käytön lisäämistä Suomessa.

Kirjoittaja on Gasumin biokaasuliiketoiminnan johtaja

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Biokaasuvallankumous vauhdittaa kiertotaloutta

Kiertotalouden merkitys kasvaa koko ajan sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Gasum tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vähentää kasvihuonekaasupääs...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Uusiutuva biokaasu näyttää mallia koko yhteiskunnalle

Biokaasu on polttoaine, joka mahdollistaa kiertotalouden ja edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Sillä on kuitenkin myös muita etuja. Koska biokaasu on...

Lue lisää
Gasumin biokaasulaitos Turussa
ARTIKKELI

Turun biokaasulaitos on malliesimerkki kiertotaloudesta

Turun Topinpuistossa sijaitseva Gasumin biokaasulaitos on käynyt viime vuosina läpi merkittävän laajennuksen ja modernisoinnin.

Lue lisää