Gasumin johtoryhmä ja hallitus

Johtoryhmä

Hallitus

Gasum Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän. Gasumin yhtiökokous on 22.4.2022 pidetyssä kokouksessa vahvistanut hallituksen jäsenten lukumäärän olevan kuusi alkaneella toimikaudella.

Yhtiökokous valitsee jäsenet osakkeenomistajien edustajista ja ulkopuolisista riippumattomista asiantuntijoista, joilla on liike-elämän ja toimialan kokemus. Hallituksen kokoonpanon tulee tukea yhtiön strategian toteutusta ja se pyritään muodostamaan monimuotoiseksi, tavoitteena on saavuttaa tasapainoinen sukupuolijakauma hallituksessa. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtaja on Elina Engman. Hallituksen varapuheenjohtaja on Stein Dale. Hallituksen sihteerinä toimii Gasumin Legal Counsel Maaret Stepanoff. 

Hallituksen tehtävät:

  • Vahvistaa Gasumin strategiaa ja seurata sen toteuttamista

  • Huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti

  • Valita Gasumin toimitusjohtaja ja päättää hänen palvelusuhteensa ehdoista

  • Päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteista

  • Varmistaa, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti

  • Hyväksyä tilinpäätökset

  • Päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista sekä hyväksyy budjetit sekä riskienhallintaperiaatteet

  • Vahvistaa konsernin henkilöstösuunnitelman tavoitteet ja valvoa niiden toteuttamista

Itsearviointi

Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus arvioi vuosittain sisäisenä itsearviointina toimintaansa ja työskentelytapojaan. 

Valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastus- ja riskivaliokunnan ja HR-valiokunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestykset.

Valiokunnat voivat käyttää itsenäistä päätösvaltaa ainoastaan hallituksen erikseen valtuuttamissa asioissa sekä toimivat muissa asioissa valmistelevina eliminä, joiden osalta päätösehdotukset tuodaan erikseen hallituksen päätettäviksi.