Gasumilla järjestelmävastuu maakaasun siirtojärjestelmässä

Jaa:

Gasum Oy on Suomen maakaasun siirtoverkoston haltija (TSO, Transmission System Operator) ja on määrätty järjestelmävastuuseen maakaasun siirtojärjestelmässä Suomessa.

Järjestelmävastaavan tehtäviä ovat muun muassa:

  • Järjestelmävastaava määrittelee maakaasun siirtoverkossa ylläpidettävän käyttövarmuustason ja ylläpitää siihen liittyviä järjestelmäteknisiä vaatimuksia kansallisten mitoitussääntöjen mukaisesti sekä sopii järjestelmän teknisen toimivuuden turvaavista menettelytavoista maakaasujärjestelmässä toimivien osapuolten kanssa.

  • Järjestelmävastaava huolehtii maakaasun siirtoverkon paineen ylläpidosta kunkin tasejakson aikana. Tasejakson pituus on yksi tunti.

  • Järjestelmävastaava organisoi tasejakson aikana tapahtuvaa säätöä varten tarvittavan käyttökelpoisen säätökapasiteetin (esim. komprimointi) sekä organisoi kapasiteetin käytön tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

  • Järjestelmävastaava selvittää valtakunnallisen maakaasutaseen ja avointen toimittajien maakaasutaseen maakaasumarkkinoista annetun valtioneuvoston asetuksen (622/2000) ja maakaasukauppoja koskevasta tiedonvaihdosta ja tasehallinnasta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (974/2000) mukaisesti siten, että tuloksena saadaan kunkin tasejakson osalta selville tasepoikkeama maakaasun maahantuojan ja avointen toimittajien välillä sekä tasepoikkeama Suomen ja muiden maiden välillä.

  • Järjestelmävastaava vastaa hallitsemassaan maakaasun siirtojärjestelmässä maakaasun siirron ohjauksesta, verkoston normaalitilan toiminnasta ja käytönvalvonnasta

  • Järjestelmävastaava vastaa verkon teknisestä toimivuudesta mahdollisissa häiriötilanteissa ja maakaasua korvaavaa kaasua siirrettäessä sekä häiriöiden selvittämisestä ja maakaasun siirtojärjestelmän normaalitilaan palauttamisesta.

Suomi osallituu ENTSOG:in toimintaan

ENTSOG (the European Network of Transmission System Operators for Gas) on perustettu 1.12.2009 ja siihen kuuluu useita kaasu-TSO:ita ympäri Eurooppaa. Suomen kaasu-TSO:na Gasum osallistuu ENTSOGin toimintaan yleisellä tasolla. Julkaisemme mm. tietoja ENTSOGin Transparency Platform –sivustolla, josta löytyy paljon tietoa Euroopan kaasuverkostoista.

ENTSOG laatii kaasunsiirtoverkkojen EU-tasolla harmonisoituja verkkosääntöjä  (Network Code), jotka ovat velvoittavia kaikkien kaasunsiirtoyhtiöiden osalta. Verkkosäännöt perustuvat ACER:n (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, Eurooppalainen kansallisten regulaattoreiden yhteistyöelin) laatimiin suuntaviivoihin.

Suomella on toistaiseksi derogaation (eristynyt markkina-alue) myönnetty poikkeus verkkosääntöjen noudattamiseen. Harmonisoiduilla verkkosäännöillä on erityinen merkitys siinä vaiheessa, kun Suomen kaasunsiirtoverkko integroituu muun euroopan kaasuverkkoon. Tällöin derogaatio poistuu ja verkkosäännöt on otettava käyttöön.