Marknad för ursprungsgarantier

"I praktiken är det bästa sättet att hålla sig ajour med prisutvecklingen för ursprungsgarantier fortlöpande kontakt mellan olika aktörer i branschen. I och med avsaknaden av en börs är det inte möjligt att kontrollera priset i realtid på internet."


Mervi Leskinen
, portföljförvaltare, Gasum Portfolio Services

Med ursprungsgarantier säkerställer man att elen är förnybart producerad

Vad är ursprungsgarantier?

  • Ursprungsgarantier är ett sätt att säkerställa elens förnybara ursprung efter inmatning i nätet.

  • För att skaffa ursprungsgarantier behöver man inte ingå ett nytt elavtal.

  • En ursprungsgaranti för el = 1 MWh (megawattimme) el producerad med förnybar energi.

Ursprungsgarantier är ett sätt att säkerställa att elen har producerats med förnybara energikällor.

El produceras på olika sätt i de nordiska länderna och den el som produceras matas in i elnätet. Det är därför omöjligt för enskilda elkonsumenter att välja el producerad på ett visst sätt i elnätet. Såväl företagen som konsumenterna vill främja förnybar energi och därför har man skapat systemet med ursprungsgarantier. 

Ursprungsgarantier är bevis på att en viss mängd av elen har producerats med förnybara energikällor. Man har alltså matat in den mängd el som producerats med förnybar energi i elnätet som motsvarar ursprungsgarantierna. Ursprungsgarantin innehåller information om tidpunkten för produktionen av elen samt produktionsformen och platsen för produktionen. 

Marknaden för ursprungsgarantier växer – internationella storbolag visar vägen

Marknaden för ursprungsgarantier växer snabbt i och med att energimarknaden förändras sätter man upp mer ambitiösa mål för hållbarhet i företagens strategier. Frågor om förnybar energi har en central roll när företagen skärper sina långsiktiga planer för att minska koldioxidavtrycket.

I exempelvis RE100-projektet har ett stort antal internationella storbolag, som exempelvis Coca-Cola och Google, förbundit sig att skaffa 100-procent förnybar energi under de kommande åren. I Finland har exempelvis Kesko förbundit sig att endast använda förnybar energi i sin verksamhet.

Kuva: K-ryhmä on sitoutunut käyttämään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.
K-gruppen har förbundit sig att använda el producerad med förnybar energi.

 

Vattenkraft i spetsen för beviljade ursprungsgarantier

Flest ursprungsgarantier beviljas för närvarande till vattenkraften, som produceras i stor utsträckning i bland annat Norge. Även vindkraftens andel ökar.

"I framtiden kommer solkraften säkert att gå om bioenergi på marknaden för ursprungsgarantier, för produktionen ökar mycket snabbt."

– Mervi Leskinen, portföljförvaltare, Gasum Portfolio Services

Ursprungsgarantier handlas inte på en börs

Anskaffning av ursprungsgarantier är alltid en uppgörelse mellan två parter, då det för närvarande inte finns någon fungerande börs för dem. Rätt prisnivå avgörs alltså av köparen och säljaren.

Garantier för produktionsmetoder säljs i regel till rimliga kostnader.

En giltighetstid har fastställts för ursprungsgarantierna, under vilken de måste användas, det vill säga innan de tas bort från marknaden. I praktiken är det ovanligt att ursprungsgarantier föråldras, för marknaden reglerar priset på garantierna. Om man skulle producera ett överskott på garantier skulle säkert även priserna sjunka.

Ett kontrollerat system som bygger på ett EU-direktiv

Systemet med ursprungsgarantier omfattar hela Europa och huvudparten av de europeiska länderna använder det. Utanför Europa används även andra system exempelvis I-REC i Nordamerika. Bakgrunden till ursprungsgarantierna i Europa är alltid samma EU-direktiv.

I praktiken innebär det att el producerad med förnybar energi endast kan via ursprungsgarantier.

EU:s system och direktiv övervakas av nationella organ.