Olga Väisänen gasum

Olga Väisänen

Vice President Communication
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Erik Sjölin

Marketing & Communications Manager
tel. +46 70 857 9879
erik.sjolin@gasum.com

Media- och presskontakter

Share:

För att förenkla kontaken med media har vi samlat alla kontaktuppgifter, praktiska länkar och bilder på den här sidan. Här kan ni bland annat hitta:

Följ oss i sociala medier för de allra senaste nyheterna.

Gasum i korthet

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Företaget erbjuder renare energi för kombinerad värme- och kraftproduktion och industrin, såväl som renare bränslelösningar för sjö- och landtransporter. Användning av gas minskar våra kunders eget koldioxidavtryck och i sin tur koldioxidavtrycket för deras kunder. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger Gasum en bro i riktning mot en kolneutral framtid, till lands och till sjöss.

Gasum främjar samarbete inom cirkulär ekonomi och är en ledande biogasleverantör och en ledande be-handlare av biologiskt avfall. Vi är även den ledande aktören inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden.

Gasumkoncernen har runt 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företagets omsättning 2018 uppgick till totalt 1 177 miljoner euro. Gasum ägs av finska staten.

 

03.01.2020

Gasum och Stora Enso visar vägen inom cirkulär ekonomi med nya biogasanläggningen i Nymölla

Gasums nya biogasanläggning byggs just nu vid Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla. Att omvandla brukets spillvatten till förnybar energi är ett bra exempel på hur man nyttjar fördelarnamellan de två branscherna i ett tätt samarbete.

En av nyckelfigurerna som har varit involverad i projektet sedan dess början är Erik Woode, affärsutvecklingschef hos Gasum. Här nämner han några viktiga saker inom ramen för samarbetet.

1. Flexibel och hållbar energikälla

Med en förväntad årlig produktionskapacitet på 75–80 GWh i form av flytande biogas (LBG), kommer Gasums anläggning i Nymölla att tillhandahålla en betydande källa av förnybart bränsle. Vid användning i tunga fordon erbjuder Genom att använda LBG som drivmedel för tunga fordon är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid med så mycket som 85 %, jämfört med fossila bränslen som exempelvis diesel.

"Anläggningens produktionsvolym motsvarar årsförbrukningen av bränsle för 250 lastbilar per år. LBG som produceras av spillvatten är ett perfekt exempel på cirkulär ekonomi. Utöver miljöfördelar, erbjuder bränslet ett strategiskt värde och är kostnadseffektivt, eftersom det kan produceras från lokala råmaterial. Därmed är energikällan inte känslig för världsmarknadsrelaterade problem", understryker Woode.

2. Från spillvatten till biogas

Stora Ensos massa- & pappersbruk i Nymölla har en årlig produktionskapacitet på 340 000 ton massa och 450 000 ton träfritt obelagt (WFU) papper för kontors- och postanvändning. Spillvattnet som bilas i produktionsprocessen kommer att hanteras i den nya biogasanläggningen för att utvinna det organiska materialet, som därefter kommer att omvandlas till biogas och avslutningsvis förvätskas.

"Att producera LBG från brukets spillvatten innebär att mängden föroreningar som behöver behandlas i reningsverket i Nymölla kommer att minskas, vilket innebär en omedelbar fördel för Stora Enso. På det stora hela passar samarbetet båda våra företags målsättning - att bekämpa klimatförändringarna genom att ersätta fossilbaserade bränslen med förnybara lösningar”, säger Woode.

3. Att stödja ett växande gasekosystem

Gasum håller för närvarande på att expandera sitt nätverk med tankstationer med flytande gas för tunga fordon i Norden, som ett svar på den ökande efterfrågan på bränslen med lägre koldioxidutsläpp. Biogasen som produceras i Nymölla kommer att kunna användas i den tankstation som i Kristianstad, i närheten av Nymölla.

"I framtiden kommer dessutom Stora Ensos distributionsinfrastruktur – och massa- och pappersindustrin generellt sett - att kunna visa vägen genom att övergå till en förnybar och självförsörjande energikälla. Att använda spillvattnet och andra sidoströmmar från produktionen erbjuder flera möjligheter för ett framtida samarbete", förutspår Woode.

4. Gynnsamt för båda parterna

Enligt Woodes åsikt utgör Stora Enso en perfekt samarbetspartner för Gasum, eftersom de är ett företag som strävar efter utveckling av produkter och teknologi som baseras på förnybara material.

"Vår kompetens kompletterar varandra väldigt bra. Naturfibrer är ett extremt intressant råmaterial och massa- och pappersbruk har bara påbörjat att utforska dess fullständiga potential. Faktumet att industrins aktörer dessutom har börjat att betrakta sig själva som energiproducenter erbjuder intressanta möjligheter och synergier för samarbete med ett företag som Gasum", säger Woode.

5. Att föregå med gott exempel inom industrin

Eftersom massa- och pappersindustrin traditionellt har betraktats som en smula konservativ, anser Woode att biogasanläggningen i Nymölla är ett projekt som andra aktörer kommer att följa noga.

"Eftersom det är det första samarbetet av sitt slag i Sverige, har intresset för vårt gemensamma projekt varit enormt inom den lokala massa- och pappersindustrin. Ämnet har diskuterats flitigt och även studerats tidigare av andra företag, men Stora Enso ligger nu i bräschen som pionjär. Jag är mycket nöjd med att se hur projektet utvecklas och jag ser fram emot en allt snabbare övergång till cirkulär ekonomi", avslutar Woode.

3.1.2020

Läs mer
20.12.2019

Gasum får investeringsstöd från Klimatklivet för ny biogasanläggning och fyra tankstationer

Gasum har fått investeringsstöd från Klimatklivet för en planerad ny biogasanläggning och fyra tankstationer för tunga fordon. Gasum strävar efter att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn med hjälp av flytande biogas (LBG) och flytande naturgas (LNG). De nya projekten främjar utvecklingen av det nordiska gasekosystemet.

Den nya planerade biogasanläggningen stöds med 158 miljoner kronor från Klimatklivet och kommer ligga i Götene i Västra Götaland. Anläggningen kommer primärt använda gödsel som råvara och framställa flytande biogas (LBG). Ytterligare en produkt som produceras i Götene blir biogödsel, som till största delen är ekologiskt certifierat. 

“Idén till biogasanläggningen kom ursprungligen från den lokala jordbrukarföreningen Götene Biogas Ekonomisk Förening. Det är viktigt för oss på Gasum att vidareutveckla vår närvaro inom jordbrukssektorn. Vi ser fram emot samarbetet med den lokala jordbrukarföreningen. Den planerade anläggningen i Götene kommer att stärka vår produktionskapacitet, skapa lokala jobb och möjligheter för Gasum att bidra till de klimatmål som satts. Stödet från Klimatklivet, som administreras av Naturvårdsverket, är av stor vikt för Gasum och vi är mycket tacksamma för det,” säger Erik Woode, Senior Manager of Business Development, Gasum Sverige.

Gasum är Nordens ledande leverantör av biogas. Gasum driver 13 biogasanläggningar i Sverige och Finland. Gasum ökar nu snabbt biogasvolymerna med nya. Alla biogasanläggningarna drivs enligt principerna för en cirkulär ekonomi.

Fyra nya tankstationer för tunga fordon stärker det nordiska nätverket av tankstationer

De fyra nya tankstationerna får stöd med 32 miljoner kronor från Klimatklivet och kommer ligga i Malmö, Halmstad samt östra och västra Göteborg. Enligt planerna ska stationerna tas i drift under 2020. Initiativet stödjer klimatinvesteringar för att minska koldioxidutsläppen i Sverige. Tankstationernas geografiska placering har valts för att de ligger i tätt trafikerade områden. De nya stationerna blir en del av Gasums tankstationsnätverk med LBG och LNG för tunga fordon.

“Klimatklivet är ett avgörande stöd i vår resa mot ett koldioxidneutralt samhälle. Utan bidraget skulle vi inte kunna bygga de här nya stationerna i Sverige. Människor blir allt mer medvetna om fördelarna med gas i Sverige och nu är det dags att investera i rena energilösningar,” förklarar Mikael Antonsson, Director, Traffic, Gasum Sverige.  

Vägtransportsektorn spelar en central roll i att minska koldioxidutsläppen. För att nå utsläppsmålen som har satts upp av Sverige och EU måste det ske förändringar inom transportsektorn nu. Målet på nationell nivå i Sverige är att minska utsläppen från vägtransporter med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. I och med utvecklingen av Gasums nordiska nätverk av tankstationer blir mer miljövänliga alternativ allt mer tillgängliga och stödjer övergången till renare vägtransporter. I och med användningen av LBG kan koldioxidutsläppen minskas med cirka 85 procent jämfört med diesel och med 20 procent med LNG.


Ytterligare information:
Mikael Antonsson, Director, Traffic, Gasum Sverige
Tel. +46 72 454 33 82, mikael.antonsson@gasum.com

Erik Woode, Senior Manager of Business Development, Gasum Sverige
Tel. +46 13 991 96 63, erik.woode@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter på den nordiska gassektorn och energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum en bro mot ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv

Läs mer
18.12.2019

Gasum välkomnar Biogasmarknadsutredningens förslag

Huvuddragen i Biogasmarknadsutredningens förslag, som idag överlämnades till regeringen, skulle säkerställa att den biogas som produceras i Sverige får konkurrensmässiga förutsättningar och att efterfrågan på biogas fortsätter öka. Den bedömningen gör energibolaget Gasum med totalt 13 produktionsanläggningar i Norden.

Biogasproducenter i Sverige har under lång tid upplevt snedvridna konkurrensförhållanden, och därmed lönsamhetsproblem, gentemot Danmark där producenter åtnjuter ett omfattande produktionsstöd. Samtidigt har den ökade mängden biogas som importeras från Danmark varit positiv då användningen av biogas i Sverige närmare dubblerats till 3,7 TWh, vilket bidrar till minskade klimat- och miljöutsläpp.

Utredningens förslag att införa ett robust produktionsstöd, i kombination med att bibehålla nuvarande skattebefrielse på biogasen, skulle innebära att konkurrensförhållandena blir jämnare i relation till vårt grannland samtidigt som efterfrågan på gasen kan fortsätta öka. Gasum välkomnar därför huvuddragen i de förslag som Biogasmarknadsutredningen presenterade för energiminister Anders Ygeman idag.

”Om Biogasmarknadsutredningens förslag blir verklighet innebär detta att vi kan gå vidare med de investeringar i svensk biogas som vi tidigare tillkännagett. Vi kommer både öka produktionen i befintliga produktionsanläggningar, bygga nya, samt investera i förvätskningsmoduler vilket innebär större volymer med flytande biogas som kan användas inom de sektorer där den gör störst klimat- och miljönytta,” säger Marcus Hansson, Head of Public Affairs på Gasum.

Gasum är både producent och leverantör av gas. En ökad användning av gas är viktig för att nå uppsatta klimatmål men också för att minska miljö- och hälsofarliga utsläpp – exempelvis kväveoxider – som idag uppstår inom tungtrafiken och sjöfarten. Biogas kan framställas av en mängd råvaror och är ett mycket gott exempel på cirkulär ekonomi. När biogas produceras uppstår dessutom ytterligare en produkt i form av biogödsel som går tillbaka till jordbruket och ersätter konstgödsel.

”Sverige har lyckats minska sina klimatutsläpp med 27 procent sedan 1990, vilket är en imponerande bedrift. Men utsläppen förblir höga inom tungtrafik, tillverkningsindustrin och sjöfarten där det finns få alternativ – det är just inom dessa sektorer som alltfler åkerier, industriföretag och rederier nu går över till gas. Detta är goda nyheter för både klimat och miljö,” säger Marcus Hansson.

På den tunga fordonssidan är intresset för flytande gas särskilt stort där Volvo Lastvagnar, Scania och Iveco tagit fram populära modeller. Gasum bygger därför ett heltäckande nordiskt nätverk med 50 tankstationer. Sedan i somras har åtta stationer tagits i bruk i Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Mariestad, Norrköping, Västerås, Örebro och Östersund. Efter årsskiftet invigs stationer i Umeå, Kalmar och därefter i Stockholm och Helsingborg.


För ytterligare information, kontakta:

Marcus Hansson, Head of Public Affaris, Sweden & Norway
Tel. +4672 213 63 25, marcus.hansson@gasum.com


Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Företaget erbjuder renare energi för kombinerad värme- och kraftproduktion och industrin, såväl som renare bränslelösningar för sjö- och landtransporter. Användning av gas minskar våra kunders eget koldioxidavtryck och i sin tur koldioxidavtrycket för deras kunder. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger Gasum en bro i riktning mot en koldioxidneutral framtid, till lands och till sjöss. Gasum främjar samarbete inom cirkulär ekonomi och är en ledande biogasleverantör och en ledande be-handlare av biologiskt avfall. Vi är även den ledande aktören inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden.

Läs mer