Olga Väisänen gasum

Olga Väisänen

Vice President Communication
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Erik Sjölin

Marketing & Communications Manager
tel. +46 70 857 9879
erik.sjolin@gasum.com

Media- och presskontakter

Share:

För att förenkla kontaken med media har vi samlat alla kontaktuppgifter, praktiska länkar och bilder på den här sidan. Här kan ni bland annat hitta:

Följ oss i sociala medier för de allra senaste nyheterna.

Gasum i korthet

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Företaget erbjuder renare energi för kombinerad värme- och kraftproduktion och industrin, såväl som renare bränslelösningar för sjö- och landtransporter. Användning av gas minskar våra kunders eget koldioxidavtryck och i sin tur koldioxidavtrycket för deras kunder. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger Gasum en bro i riktning mot en kolneutral framtid, till lands och till sjöss.

Gasum främjar samarbete inom cirkulär ekonomi och är en ledande biogasleverantör. Vi är även den ledande aktören inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden.

Gasumkoncernen har runt 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företagets omsättning 2018 uppgick till totalt 1 177 miljoner euro. Gasum ägs av finska staten.

 

05.02.2020

Gasum öppnar sin första tankstation för gas i Umeå

Det nordiska tankstationsnätverket för gas expanderar i och med att Gasum öppnar sin nionde tankstation i Sverige. Det är den första gasstationen i Umeå och den betjänar både tunga fordon och personbilar. Samtidigt är den en viktig del av Gasums planer på att bygga ett nätverk med 50 tankstationer för tunga fordon i Norden fram till början av 2020-talet. Det växande stationsnätverket besvarar den ökande efterfrågan på landsvägstransporter med låga utsläpp.

Den nya tankstationen ligger i ett tungt trafikerat område där bränsleförbrukningen är hög och behovet av rena bränslelösningar snabbt ökar.  Det är den första tankstationer för gas i Umeå och invigningen ägde rum den 5 februari. Stationen betjänar både tunga fordon och personbilar. Tunga fordon kan tanka flytande biogas (LBG) och flytande naturgas (LNG), medan komprimerad naturgas (CNG) och biogas (CBG) passar personbilar, distributionsfordon, avfallstransporter och bussar.

”Allteftersom nätverket av tankstationer expanderar blir gas tillgängligt för fler aktörer inom transportsektorn, vilket i sin tur ökar efterfrågan på gas. I slutet av förra året öppnade vi en ny tankstation i Östersund, som tillsammans med stationen i Umeå kommer att göra det möjligt att använda gasdrivna fordon över hela Sverige,” säger Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum.

LNG och LBG går hand i hand

Det ökade antalet nya stationer är en nyckelfaktor för att minska utsläppen, i synnerhet inom segmentet tunga transporter. Tunga transporter står för närvarande för upp till 30 procent av koldioxidutsläppen från vägtransporter i Europa. Enligt de nya utsläppsmål som EU införde 2019 ska utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskas med 30 procent fram till 2030. Målet på nationell nivå i Sverige är att minska utsläppen från vägtransporter med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer.

”Att använda renare bränslelösningar är en viktig del av Sandahls miljöstrategiska arbete. De nya tankstationerna är viktiga eftersom de gör att vi kan minska våra utsläpp och uppfylla kundernas behov av logistikkedjor med låga utsläpp. Jag är glad över att vi kan använda lastbilar som drivs med LBG i Umeå,” säger Johan Ebefors, VD på Sandahls Goods and Parcel.

LNG är en konkurrenskraftig bränslelösning för att minska utsläppen omedelbart, eftersom livscykelutsläppen av koldioxid är över 20 procent lägre än för fossil diesel. På tankstationen i Umeå kan man också tanka flytande biogas, LBG, som produceras av bioavfall enligt principerna för en cirkulär ekonomi. I och med att det är den första tankstationen för gas i regionen skapar den en bas för ytterligare biogasinvesteringar i regionen och erbjuder en renare bränslelösning för lokala företag och för kommunen. Med LBG är det möjligt att minska koldioxidutsläppen med upp till 85 procent jämfört med fossil diesel. LBG kan användas i samma infrastruktur som LNG, vilket gör övergången till LBG enkel och kostnadseffektiv.

”Biogas är ett förnybart bränsle med hög prestanda. Nya tankstationer ökar användningen av biogasdrivna fordon, vilket är varför den nya stationen inte bara är viktig för Umeåregionen, utan för hela Sverige,” säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare för BioFuel Region AB i Umeå.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum en bro mot ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv

Läs mer
31.01.2020

Gasum levererar LNG till Equinors bojlastare

Gasum och Equinor har undertecknat ett avtal om att Gasum ska leverera flytande naturgas (LNG) till Equinors nya bojlastare för råolja. Leveranserna påbörjas när bojlastarna tas i drift under 2020.

LNG-bunkring ship-to-ship

LNG-bunkringsleveranserna kommer främst att ske utanför Skagen, Danmarks nordligaste del, och vid Mongstad i närheten av Bergen i Norge. Gasum kommer att använda sitt LNG-bunkringsfartyg Coralius för bunkringsoperationerna.

”Vi är glada över att stödja Equinor i deras ambition om renare sjöfart,” säger Kimmo Rahkamo, Vice President på Gasum. ”Förra veckan firade vi den 200:e LNG-bunkringen från fartyg till fartyg som utfördes av Coralius. Det var också en viktig milstolpe för Gasum eftersom, utöver en ökning av bunkringsantalet, innebar att vårt geografiska operationsområde utökades. Nu bunkrar vi fartyg i ett område som sträcker sig ända från Rotterdam till Göteborg.”

LNG som marint bränsle

LNG är det mest miljövänliga fartygsbränslet som finns tillgängligt och som samtidigt uppfyller kraven i Svaveldirektivet för sjöfarten. LNG uppfyller även de kommande utsläppsgränserna med striktare nivåer för exempelvis NOx, partiklar och koldioxid.

Gasum blir allt mer uppmärksammat inom sjöfartssegmenten när det gäller bränsle och tjänster. Företaget kommer att fortsätta att investera i leveranskedjan för LNG och samarbeta med partners inom sjöfarten mot en renare framtid.

 

Övrig information:

Kimmo Rahkamo, vice VD, naturgas och LNG, Gasum Oy
+358 40 749 3069,  kimmo.rahkamo@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum en bro mot ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv

Läs mer
03.01.2020

Gasum och Stora Enso visar vägen inom cirkulär ekonomi med nya biogasanläggningen i Nymölla

Gasums nya biogasanläggning byggs just nu vid Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla. Att omvandla brukets spillvatten till förnybar energi är ett bra exempel på hur man nyttjar fördelarnamellan de två branscherna i ett tätt samarbete.

En av nyckelfigurerna som har varit involverad i projektet sedan dess början är Erik Woode, affärsutvecklingschef hos Gasum. Här nämner han några viktiga saker inom ramen för samarbetet.

1. Flexibel och hållbar energikälla

Med en förväntad årlig produktionskapacitet på 75–80 GWh i form av flytande biogas (LBG), kommer Gasums anläggning i Nymölla att tillhandahålla en betydande källa av förnybart bränsle. Vid användning i tunga fordon erbjuder Genom att använda LBG som drivmedel för tunga fordon är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid med så mycket som 85 %, jämfört med fossila bränslen som exempelvis diesel.

"Anläggningens produktionsvolym motsvarar årsförbrukningen av bränsle för 250 lastbilar per år. LBG som produceras av spillvatten är ett perfekt exempel på cirkulär ekonomi. Utöver miljöfördelar, erbjuder bränslet ett strategiskt värde och är kostnadseffektivt, eftersom det kan produceras från lokala råmaterial. Därmed är energikällan inte känslig för världsmarknadsrelaterade problem", understryker Woode.

2. Från spillvatten till biogas

Stora Ensos massa- & pappersbruk i Nymölla har en årlig produktionskapacitet på 340 000 ton massa och 450 000 ton träfritt obelagt (WFU) papper för kontors- och postanvändning. Spillvattnet som bilas i produktionsprocessen kommer att hanteras i den nya biogasanläggningen för att utvinna det organiska materialet, som därefter kommer att omvandlas till biogas och avslutningsvis förvätskas.

"Att producera LBG från brukets spillvatten innebär att mängden föroreningar som behöver behandlas i reningsverket i Nymölla kommer att minskas, vilket innebär en omedelbar fördel för Stora Enso. På det stora hela passar samarbetet båda våra företags målsättning - att bekämpa klimatförändringarna genom att ersätta fossilbaserade bränslen med förnybara lösningar”, säger Woode.

3. Att stödja ett växande gasekosystem

Gasum håller för närvarande på att expandera sitt nätverk med tankstationer med flytande gas för tunga fordon i Norden, som ett svar på den ökande efterfrågan på bränslen med lägre koldioxidutsläpp. Biogasen som produceras i Nymölla kommer att kunna användas i den tankstation som i Kristianstad, i närheten av Nymölla.

"I framtiden kommer dessutom Stora Ensos distributionsinfrastruktur – och massa- och pappersindustrin generellt sett - att kunna visa vägen genom att övergå till en förnybar och självförsörjande energikälla. Att använda spillvattnet och andra sidoströmmar från produktionen erbjuder flera möjligheter för ett framtida samarbete", förutspår Woode.

4. Gynnsamt för båda parterna

Enligt Woodes åsikt utgör Stora Enso en perfekt samarbetspartner för Gasum, eftersom de är ett företag som strävar efter utveckling av produkter och teknologi som baseras på förnybara material.

"Vår kompetens kompletterar varandra väldigt bra. Naturfibrer är ett extremt intressant råmaterial och massa- och pappersbruk har bara påbörjat att utforska dess fullständiga potential. Faktumet att industrins aktörer dessutom har börjat att betrakta sig själva som energiproducenter erbjuder intressanta möjligheter och synergier för samarbete med ett företag som Gasum", säger Woode.

5. Att föregå med gott exempel inom industrin

Eftersom massa- och pappersindustrin traditionellt har betraktats som en smula konservativ, anser Woode att biogasanläggningen i Nymölla är ett projekt som andra aktörer kommer att följa noga.

"Eftersom det är det första samarbetet av sitt slag i Sverige, har intresset för vårt gemensamma projekt varit enormt inom den lokala massa- och pappersindustrin. Ämnet har diskuterats flitigt och även studerats tidigare av andra företag, men Stora Enso ligger nu i bräschen som pionjär. Jag är mycket nöjd med att se hur projektet utvecklas och jag ser fram emot en allt snabbare övergång till cirkulär ekonomi", avslutar Woode.

3.1.2020

Läs mer