Vårt erbjudande

Ta reda på mer om våra tjänster i Sverige.

Läs mer

Biogas som en del av den cirkulära ekonomin

Jaa:

På Gasum har vi som mål att värna miljö genom att leverera förnybar inhemsk energi till våra kunder i Norden.

Vår biogas produceras av biologiskt nedbrytbart råmaterial, exempelvis restprodukter från jordbruks- och livsmedelsindustrin, men även biologiskt avfall från handeln och hushåll. Dessa råvaror används för att producera förnybar energi i form av biogas på våra biogasanläggningar. Resterna från produktionen blir till biogödsel som sprids på åkrar i närheten av våra anläggningar.

Vi distribuerar vår biogas till kunderna via det befintliga gasledningsnätet men även med lastbilstransport.

Biogas används som bränsle till naturgasdrivna bilar, som energi vid industriell tillverkning, för produktion av värme och el samt på restauranger och i bostäder för att exempelvis driva gasspisar.  

Fördelar

Energi behövs till allt i vår vardag

Samhället behöver ständigt energi, i industrin såväl som i våra vardagsliv. Den behövs för att driva transporter och värma våra hem. Samtidigt innebär användningen av energi en utmaning för miljön. Vi behöver komma bort från fossila och icke förnybara energikällor som bidrar till växthuseffekten och globala miljöproblem.

Kretsloppet

Biogas ingår i ett naturligt kretslopp och ger därför inga nettoutsläpp av koldioxid i atmosfären. Produktion och användning av biogas ger ett effektivt utnyttjande av resurser. Den har en minimal miljöpåverkan.

Att skapa energi från avfall

Många mänskliga och industriella aktiviteter genererar en stor mängd biologiskt nedbrytbart avfall som behöver tas om hand på effektivt och miljövänligt sätt. Gasum erbjuder fullständiga och säkra process- och produktionslösningar för tillverkning av förnybar energi från avfall.

Gödning

Vid produktion av biogas skapas ytterligare en värdefull produkt. Ett lätthanterligt, hygieniskt och näringsrikt gödningsmedel för jordbruket. Vid användning återförs näringsämnen till jorden och behovet av energikrävande handelsgödsel minskar.

 

Ren energi för ett hållbart samhälle!