Vårt erbjudande

Ta reda på mer om våra tjänster i Sverige.

Läs mer

Biogas som en del av den cirkulära ekonomin

Vårt mål är enkelt: vi vill värna om miljön och leverera förnybar inhemsk energi till våra kunder.

Biogas produceras av biologiskt nedbrytbart råmaterial, som exempelvis biflöden från jordbruket och livsmedelsindustrin samt råvaruspill från handeln och biologiskt nedbrytbart avfall från hushåll. På våra biogasanläggningar används dessa för att producera miljövänlig förnybar energi – biogas. Livsmedelsrester från produktionen utnyttjas som gödselmedel på åkrar i närområdet.

Distributionen av biogas till användningsområdena kan ske via det befintliga gasledningsnätet. Utanför gasnätet kan biogas distribueras med långtradartransporter.

Biogas används som bränsle till naturgasdrivna bilar, som energi vid tillverkning av produkter, i produktionen av värme och el samt på restauranger och i bostäder.

Fördelar

Alla behöver energi

Vi behöver energi inom många användningsområden i våra samhällen, såväl inom industrin som i vårt privatliv. Samtidigt behöver vi komma bort från användningen av fossila och icke förnybara energikällor som bidrar till växthuseffekten och till en ökande miljöförstöring över hela jorden.

Kretslopp

Biogasen ingår i ett naturligt kretslopp och ger därför inga nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. Produktion och användning av biogas som energikälla ger ett effektivt utnyttjande av resurser med minimal miljöpåverkan.

Energi av avfall

Många mänskliga och industriella aktiviteter genererar en stor mängd organiskt avfall som behöver tas om hand på ett hygieniskt och effektivt sätt. Gasum erbjuder fullständiga och tillförlitliga process- och produktionslösningar för att göra energi av avfall.

Gödselmedel

När biogasen har tagits tillvara för energiproduktion, återstår ytterligare en värdefull produkt – ett lätthanterligt, hygieniskt och näringsrikt gödselmedel för jordbruket. På så vis återförs näringsämnen till odlingsmarken och behovet av energikrävande handelsgödsel minskar.

Ren energi för ett hållbart samhälle.