Erik Woode

Affärsutvecklingschef 
Industri & Kollektivtrafik
0720 64 74 76
erik.woode@gasum.com Biogas

Jaa:

Biogas är en förnybar gas. Den framställs av biologiskt material som bryts ner i en syrefri miljö. Biogas med kvalitet att användas i fordon består i huvudsak av metan, samt en mindre mängd koldioxid, vattenånga och små mängder av svavelväte.

Se tabellen nedan för en komplett redovisning av sammansättningen, enligt svensk standard.

Egenskaper

Enhet

Krav

Provningsmetod

Värmevärdeundre min.

MJ/kg

44

SS-EN ISO 6976

Wobbeindexundre

MJ/Sm3

41,9-49,0

SS-EN ISO 6976

Metantal min.:

 

70

MWM enligt prEn 16726 
a AVL a

Kolvätedaggtemperatur,
vid 0,1-7,0 MPa, max.

°C

-2

ISO 23874
ISO/TR 11150

Tryckvattendaggpunkt b,
vid 20,0 MPa, max.

°C

-10 - -30 c

SS-EN ISO 6327d

Koldioxid + syrgas +
kvävgas max. e därav
syrgas max.

mol-%
mol-%

5,0
1,0

SS-EN ISO 6974-serien
(del 1 till 6)

Total svavelhalt, max.

mg/kg

13

SS-EN ISO 6326-1
SS-EN ISO 6326-5

Vätgas, max.

mol-%

2

SS-EN ISO 6974-serien
(del 1, 2, 3, 6)
SS-EN ISO 6975

Totalhalt siloxaner räknat
som Si, max.1

mg/kg

0,7 g

SP4846 Siloxaner -
Biomethane/biogas -
Determination of siloxanesh

Olja, max.

mg/kg

20

SP5184 Olja -
Biomethane/CNG -
Sampling and determination of oil
carryoverh,i

Anm. 1 Gränsvärden i denna standard gäller vid leveranspunkten som drivmedel.
Anm. 2 Kraven i avsnitt 5 ska utvärderas med hjälp av angivna provmetoder. Andra provmetoder kan användas om provningslaboratoriet kan visa att metoden har samma, eller bättre, precisionsdata som den standardmetod de ersätter.


a. MWM-metoden beskrivs i prEN 16726:2014 [4]. Den ursprungliga AVL-metoden beskrivs i SS-EN ISO 15403-1:2008 [5] och DIN 51624:2008-02 [6].

b. I kombination med låga temperaturer kan fritt vatten och lättare kolväten som t.ex. metan bilda isaktiga utfällningar av kolvätehyrater, med försämrad körbarhet som följd.

c. Se tabell A.2, olika värden beroende på tid på året och plats i landet.

d. Metoden är verifierad för intervallet -25 °C till +5 °C men gäller här även för intervallet -30 °C till +5 °C.

e. Denna gränssättning innebär att minimumhalt för metan i uppgraderad biogas är 95,0 mol-%.

f. Fordonsindustrin behöver denna gräns för att säkerhetsställa efterbehandlingssystemens hållbarhet över bilens hela livslängd.

g. Kisenivåer under 0,13 mg/kg anses som ofarliga för motorer. Biogasindustrin kan vid tidpunkt för publicering av denna standard endast garantera ner till 0,7 mg/kg. I praktiken ligger nivåerna i Sverige efter uppgradering under 0,7 mg/kg.

h. Analysmetoderna SP4846 [7] och SP5184 [8] är provtagnings- och analysmetoder hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. De är fritt tillgängliga på www.sp.se. Vid tidpunkt för publicering av denna standard finns inga ISO- eller CEN-metoder för dessa analyser.

i. En grov uppskattning kan erhållas genom "subtraktionsmetoden", där ett genomsnitt för gasens oljeinnehåll beräknas genom att subtrahera mängd borttagen olja i coalescingfilter från mängd tillsatt olja i gasdistributionssystemets kompressorer och sedan dividera med mängd levererad gas [5, 6].