LNG on meriliikenteen puhtain vaihtoehto

Nesteytetty maakaasu on puhtaana ja kustannustehokkaana vaihtoehtona nopeasti yleistymässä meriliikenteessä.


Lue lisää

Polttoainevalinnoilla ja kiertotalouden avulla suojellaan Itämerta

Meriliikenteen päästöjen vähentäminen polttoainevalinnoilla ja kiertotalouden periaattein ovat keskeisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen Itämerellä. Itämerellä avainasemassa on nesteytetty maakaasu (LNG). Tämän lisäksi biokaasun tuotanto mahdollistaa uusiutuvan nesteytetyn biokaasun (LBG) käytön ja ravinnekierrätyksen lisäten kestävyyttä eri materiaalivirtojen käsittelyssä.

Arvioiden mukaan ihmiset kuluttavat maailmanlaajuisesti vuosittain yli puolikkaan maapallon verran liikaa luonnonvaroja. Ilmaston lämpeneminen, vesistöjen rehevöityminen ja fosforivarojen ehtyminen ovat merkittäviä maailmanlaajuisia ongelmia, joiden vaikutukset ovat nähtävissä myös Itämeressä.

Meriliikenteen päästöjen vähentäminen polttoainevalinnoilla ja kiertotalousratkaisuiden suosiminen ovat keskeisiä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen Itämerellä.

Polttoainevalinnoilla Itämeren tilannetta parannetaan jo nyt

On selvää, että meri- ja autoliikenteen päästöjä on vähennettävä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Itämerellä laivojen energiatehokkuuden lisäksi avainasemassa ovat polttoainevalinnat.

Dieseliin ja raskaaseen polttoöljyyn verrattuna LNG:n hiilidioksidipäästöt ovat jopa 25 prosenttia pienemmät. LNG:stä ei synny rikkipäästöjä ja se täyttää jo voimassa olevat sekä tulevaisuudessa tiukentuvat päästörajoitukset, jotka koskevat typenoksidi- ja hiukkaspäästöjä.

LNG:n käyttö meriliikenteessä yleistyy kovaa vauhtia. Pohjoismaihin kehittynyt kaasun jakeluinfrastruktuuri mahdollistaa jo nyt LNG:n käytön kattavasti meriliikenteessä. Valtaosa uusista ja Itämerelle suunnitteilla olevista aluksista käyttää polttoaineena LNG:tä. Lisäksi LNG:n avulla voidaan korvata öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä myös teollisuudessa, energiantuotannossa ja raskaassa maantieliikenteessä.

LNG:n rinnalla on jo nyt tarjolla myös täysin uusiutuva vaihtoehto, nesteytetty biokaasu LBG. LBG:tä on mahdollista jaella ja käyttää kaikissa samoissa paikoissa kuin LNG:tä ja näin vähentää liikenteen päästöjä entisestään. Gasumin tytäryhtiö Skangas toimitti ensimmäiset LBG-tilaukset merenkulun asiakkaille tänä kesänä.

"Laivaliikenteessä LNG:n ja LBG:n käyttö polttoaineena vähentää merkittävästi Itämeren alueen typenoksidien ja hiilidioksidipäästöjä. Tämän ohella vältytään esimerkiksi öljyvuodoista aiheutuneilta päästöiltä", Skangasin markkinoinnin ja myynnin johtaja Tommy Mattila kertoo.

Kiertotalouden periaatteet valjastettava Itämeren suojeluun

Kiertotaloudessa resursseja hyödynnetään mahdollisimman pitkään, eivätkä ne joudu lyhyen käytön jälkeen hukkaan kaatopaikoille tai luontoon.

Ravinteiden kierrätys on tärkeää erityisesti Itämeren rehevöitymisen vuoksi. Suomesta tuli Itämeren suojelukomission puheenjohtaja tämän vuoden heinäkuussa. Ravinteiden kierrätys on asetettu yhdeksi puheenjohtajuuskauden painopisteeksi.

Biokaasun tuotanto on kiertotaloutta parhaimmillaan. Sen raaka-aine, eli biomassa, on jätepohjaista. Biomassassa oleva orgaaninen aines käytetään biokaasun tuotannossa ja siten vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä. Energian lisäksi biokaasun tuotannossa biomassassa olevat ravinteet saadaan talteen ja hyötykäyttöön.

"Biomassan tuotannossa ravinteet, kuten typpi ja fosfori, palaavat hyötykäyttöön osana kiertotaloutta joko kierrätysravinteina teollisuudelle tai kierrätyslannoitteina maatalouteen. Isossa kuvassa kierrätysravinteiden ja -lannoitteiden käyttö vähentää mineraalisten ja fossiilisten ravinteiden käyttöä. Siten se vähentää esimerkiksi niukkojen fosforivarantojen käyttämistä tai fossiilisten ravinteiden valmistamisesta aiheutuneita päästöjä", Gasumin biokaasuliiketoiminnan tuotantojohtaja Ari Suomilammi kertoo.

Biokaasun tuotannossa syntyvillä orgaanisilla ravinteilla on myös hiiltä sitova vaikutus. Orgaanisten kierrätyslannoitteiden sisältämä hiili sitoo ilmassa olevaa hiilidioksidia maaperään lannoitekäytössä, toisin kuin mineraaliset ja fossiiliset lannoitteet.

Itämeren kannalta tärkeää on ravinteiden valumat maataloudesta: joillain alueilla Itämeren rannikolla maaperässä on paljon fosforia, kun taas toisaalla sille on suuri tarve. Biokaasun tuotannossa syntyvät ravinnetuotteet voidaan käsitellä erilaisten teknologioiden avulla runsaammin fosforia sisältävään jakeeseen ja toisaalta niukemmin fosforia sisältävään jakeeseen. Vastaavasti kierrätysravinteen sisältämä typpi jakaantuu runsaammin ja niukemmin typpeä sisältävään jakeeseen. Toisin kuin esimerkiksi eläinten lannan levityksessä ja lannoitekäytössä, voidaan biokaasutuotannon ravinnetuotteiden sisältämiä ravinteita kohdentaa paremmin maatalouden lannoitekäytössä ja siten pienentää ravinteiden valumariskiä Itämereen.

Itämeren suojelussa kunnianhimon taso on pidettävä korkealla

Itämeri on alueena ollut jo pitkään pioneeri rikkipäästöjen vähentämisessä. Nyt alueen meriliikenne voi toimia pioneerina myös kasvihuonepäästöjen rajoittamisessa.

"Jotta meriliikenteen päästöjä on mahdollista vähentää, on toimeen ryhdyttävä välittömästi ja monin eri keinoin. Tarvitaan sekä riittävän kunnianhimoisia tavoitteita että erilaisia puhtaampia ratkaisuja merenkulun käyttöön", Suomilammi linjaa.

19.10.2018

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Kaasuratkaisut voivat hillitä ilmastonmuutosta merkittävästi

Ilmastonmuutoksen torjunnassa ei voida enää odottaa – päätöksiä ja konkreettisia toimia tarvitaan heti. Kaasuratkaisuilla on muutoksessa tärkeä rooli.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Itämerta suojellaan kiertotalouden keinoin

Itämeren tilaa voidaan parantaa esimerkiksi polttoainevalinnoilla ja ravinteiden kierrätyksellä.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Biokaasuvallankumous vauhdittaa kiertotaloutta

Kiertotalouden merkitys kasvaa koko ajan sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Gasum tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vähentää kasvihuonekaasupääs...

Lue lisää