Turvallisuus Gasumin toiminnan ja strategian ytimessä

Turvallisuus on keskeinen osa Gasum-konsernin strategiaa ja toimintoja. Jatkamme turvallisuutta korostavan toimintakulttuurimme laajentamista sekä kaasun turvallisen tuotannon, käsittelyn ja käytön edistämistä. Tavoitteemme on, että yhtiön omassa toiminnassa ei aiheudu ympäristölle, henkilöstölle ja omaisuudelle vahinkoja tai työtapaturmia tai kaasuntoimituksissa odottamattomia katkoksia.

Tavoitteemme on tulla tunnetuksi alan johtavana toimijana turvallisuusasioissa ja uskomme, että kaikki ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen vaikuttavat onnettomuudet ovat vältettävissä.

Turvallisuus ja työhyvinvointi ovat kiinteä osa Gasumin päivittäistä toimintaa. Keskeinen tavoitteemme on estää ihmisille, ympäristölle, omaisuudelle ja liiketoimintasuhteille aiheutuvat vahingot. Me kaikki olemme vastuussa työ- ja tietoturvallisuusmääräysten noudattamisesta, vaarojen havaitsemisesta ja torjumisesta sekä turvallisuuskoulutukseen osallistumisesta. Havaintojen kirjaaminen auttaa estämään aineellisia vahinkoja, tapaturmia ja vammautumisia ja varmistaa, että kehitämme jatkuvasti päivittäistä toimintaamme.

Työterveys- ja -turvallisuusasioita hallitaan ja valvotaan tapaturmien määrän, tapaturmataajuuden (LTIF), riskiarviointien ja turvallisuushavaintojen avulla. Kun riskejä havaitaan, asetamme niiden edellyttämille korjaaville toimille määräajat ja vastuuhenkilöt ja valvomme toimenpiteiden toteutumista. Lisäksi kehitämme työturvallisuutta yhdessä kumppaniemme kanssa työskentelymme turvallisuuden parantamiseksi. Tavoitteemme ja työturvallisuusindikaattorimme kannustavat meitä toimintamme jatkuvaan parantamiseen.

Noudatamme toiminnassamme seuraavia periaatteita:

  • Jokainen henkilöstöön kuuluva vastaa osaltaan turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan noudattamalla turvallisuusohjeita ja turvallisia työmenetelmiä.

  • Ylläpidämme ja kehitämme johtamisjärjestelmää, johon sisältyvät myös turvallisuusohjeet. Olemme sitoutuneet noudattamaan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä

  • Tunnistamme toimintaamme liittyvät riskit ja vaarat, teemme parannuksia ja ryhdymme korjaaviin toimiin vaarojen torjumiseksi ja riskien vähentämiseksi ja otamme vaarat ja riskit huomioon töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

  • Tarjoamme henkilöstöllemme koulutusta ja kehotamme heitä noudattamaan turvallisuusohjeita ja turvallisia työmenetelmiä.

  • Edellytämme vastaavaa turvallisuustasoa myös kumppaneiltamme.

Prosessiturvallisuuteen kuuluu sen varmistaminen, että tuotantolaitoksemme, biokaasulaitoksemme ja tankkausasemamme ovat hyvin suunniteltuja, niitä käytetään turvallisella tavalla, niiden kulunvalvonta on järjestetty ja niitä huolletaan asianmukaisesti. Prosessiturvallisuus alkaa kiinteistöjen rakentamisen suunnitteluvaiheessa ja jatkuu koko niiden elinkaaren ajan varmistaen, että kiinteistöjä käytetään turvallisella tavalla ja huolletaan asianmukaisesti ja että ne tarkastetaan säännöllisesti niin, että mahdolliset työturvallisuusriskit havaitaan ja käsitellään.

Oman henkilöstömme ja aliurakoitsijoidemme turvallisuus on meille erittäin tärkeää, ja heidän on noudatettava Gasumin turvallisuuden pääsääntöjä (pdf).  Turvallisuuskoulutusohjelmamme auttavat luomaan työturvallisuutta korostavan toimintakulttuurin, joka parantaa tietoisuutta riskeistä ja estää vakavat tapaturmat.

Gasumin turvallisuuden verkkokoulutus

Perehdytämme myös urakoitsijamme Gasumin työturvallisuuteen ja tapaamme toimia. 

Aloita turvallisuuskoulutus

Tuotteiden turvallisuus

Tuotteitamme, biokaasua, maakaasua, nesteytettyä maa- ja biokaasua sekä kierrätysravinteitä, käytetään teollisuudessa ja energiantuotannossa, meri- ja tieliikennekuljetuksissa sekä maanviljelyssä. Varmistamme näiden tuotteiden turvallisuuden tuotannosta käyttöön asti.

Ylläpidämme tietoja, jotka tukevat tuotteidemme turvallisemmiksi tekevää yhteistyötä. Näihin tietoihin kuuluvat käyttöturvallisuustiedotteet, joissa määritellään selvästi tiettyihin tuotteisiin liittyvät vaarat ja niitä mahdollisesti koskevat paikalliset määräykset.

Tutustu käyttöturvallisuustiedotteisiin: 

Maakaasu

Biokaasu

Raakabiokaasu

Nesteytetyt kaasut

Gasum Typpiravinne Turku käyttöturvallisuustiedote (5-24,9 %) FIN (pdf)

Turvallinen logistiikka ja toimitusvarmuus

Turvallisuus on tärkeässä roolissa maa- ja merikuljetustoiminnassamme. Kuljetamme, toimitamme, käsittelemme ja säilytämme vuosittain esim. kaasua, biojätteitä ja kierrätysravinteita. Logistiikkapalveluntarjoajamme vastaavat kaikista kuljetuksistamme niin maalla kuin merelläkin. On kyse sitten polttoaineen kuljetuksista asiakkaillemme, kaluston toimittamisesta erilaisiin hankkeisiin tai ravinnekuljetuksista, teemme aina parhaamme kuljettajiemme turvallisuuden hyväksi.

Maantiekuljetuksissa turvallisuustyömme keskittyy kuljettajien ajotaitoon ja liikennekäyttäytymiseen, kuljetuskaluston kuntoon sekä paikallisen ympäristön suojeluun. Henkilöstömme, kuljettajiemme ja alihankkijoidemme on noudatettava Gasumin turvallisuusohjeita. Ylläpidämme logistiikkamme turvallisuutta arvioimalla ja valitsemalla käyttämämme logistiikkapalveluntarjoajat huolellisesti. Kaikki työturvallisuuteen liittyvät tapaturmat ja vaaratilanteet on ilmoitettava ja tutkittava.

Tarjoamme asiakkaillemme luotettavat ja kilpailukykyiset energiatoimitukset. Tavoitteemme on kaasutoimitusten odottamattomien katkosten nollataso. Ylläpidämme toimitusvarmuuttamme järjestelmällisellä ja ennaltaehkäisevällä tavalla, ja häiriöt ovat harvinaisia. Odottamattomat toimituskatkokset ovat erittäin harvinaisia. 

Lue lisää Gasumin turvallisuudesta ja tunnusluvuista yritysvastuuraportistamme.

Toimintaohjeita maakaasulinjalla työskenteleville kaivu- ja rakennusurakoitsijoille

Verkkosivuiltamme löydät lisätietoja ja toimintaohjeet maakaasulinjan läheisyydessä työskentelyyn. 

Lue lisää