Vihreät kasvit

Vastuullisuusjohtaminen

Yritysvastuu ja kestävä kehitys nähdään Gasumilla kokonaisvaltaisena toimintana, joka kytkeytyy tiiviisti strategiaamme. Teemme töitä puhtaamman huomisen puolesta. Tarjoamme puhtaampaa energiaa asiakkaillemme lämmön ja sähkön yhteistuotantoon, teollisuuden tarpeisiin sekä maa- ja meriliikenteeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä.

Yritysvastuuohjelma ja raportointi

Me Gasumilla olemme kiteyttäneet arvomme yhteen lauseeseen: "Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia". Vastuullisuus tarkoittaa meille sitä, että otamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun huomioon kaikessa toiminnassamme. Olemme tiivistäneet kuusi yritysvastuuteemaamme yritysvastuuohjelmamme tavoitteiksi.

Turvallisuus

Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa ja ympäristö- tai omaisuusvahinkoa sekä häiriötön kaasuntoimitus.

Ilmastonmuutoksen hillintä

Mahdollistamme ilmastolle kestävät ratkaisut uusiutuvan energian, vähähiilisten tuotteiden ja energiatehokkuuden avulla.

Energian saatavuus

Tavoitteenamme on kehittää tehokas ja kestäväenergiaekosysteemi, joka täyttää asiakkaidemme tarpeet maalla ja merellä.

Henkilöstö

Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja kehitämme osaamista sekä johtamista.

Kiertotalous

Hyödynnämme laajaa raaka-ainepohjaa uusiutuvan polttoaineen tuotannossa ja kehitämme kierrätysravinnemarkkinaa.

Kestävä liiketoiminta

Varmistamme oman toimintamme vaatimustenmukaisuuden, eettisyyden ja kannattavuuden sekä liikekumppaniemme vastuullisuuden.

Yhtiö kartoitti sidosryhmien näkemyksiä vastuullisuudesta sidosryhmädialogin avulla ja asetti päivitetyt vastuullisuuden tavoitteet ja yritysvastuuohjelman konsernissa. 

Yhtiömme yritysvastuuteemoja ovat henkilöstö, turvallisuus, kaasun saatavuus, kiertotalous, ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävä liiketoiminta.

Yritysvastuuohjelma on linkitetty myös yhtiön näkökulmasta keskeisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joiden saavuttamista yhtiö edistää omalla toiminnallaan.

Vastuullisuusraportointi

Gasumin yritysvastuusta raportoidaan sidosryhmille kansainvälisen GRI-standardin mukaisesti. Englanninkielisen yritysvastuuraporttimme löydät sivuiltamme

Gasumilla on myös osana yhtiön rahoitusstrategiaa vihreän rahoituksen viitekehys (Gasum Green Funding Framework), jonka avulla yhtiö osoittaa liiketoiminnan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. 

Viestimme ajankohtaisista vastuullisuuden teemoista verkkosivuillamme sekä sosiaalisessa mediassa ja vuosittain yritysvastuuraportissa sekä vuosikatsauksessamme.

Sitoumukset

Gasum on ollut mukana YK:n Global Compact ‑yritysvastuualoitteessa vuodesta 2021. Aloite sisältää kymmenen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvää periaatetta, joita Gasum on sitoutunut noudattamaan. Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja raportoimme yritysvastuusta kansainvälisen GRI-standardin mukaisesti.

Olemme julkisesti sitoutuneet edistämään tärkeäksi katsomiamme teemoja ja ja rakennamme kestävää kehitystä yhdessä kumppaniemme ja sidosryhmiemme kanssa.

Baltic Sea Action Group

Gasumin Itämeri-sitoumus 2022–2026 painottuu BSAG:n koordinoiman meriliikenteen kiertotalousaloitteen Ship Waste Actionin ympärille sekä sen tulosten jalkauttamiseen osaksi pysyvää toimintamallia. Yhtiö osallistuu Ship Waste Actioniin laivaperäisten jätevesien ja jätteiden käsittelijänä, biokaasun tuottajan ja meriliikenteen kaasun toimittajana.

Lue lisää

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kasvatamme biokaasumarkkinan laajuutta vuositasolla terawattituntiluokkaan Suomessa vuoteen 2025 mennessä.

Panostamme vähäpäästöisen liikennekaasumarkkinan kehittämiseen lisäämällä liikennekaasun tarjontaa merkittävästi keskeisillä kysyntäalueilla Suomessa.

Lue lisää

Ilmastokumppanit

Edistämme kiertotaloutta, siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja tuotamme, markkinoimme sekä myymme biokaasua liikenteeseen, teollisuuteen, sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä kotitalouksille.

Edistämme uusiutuvan biokaasun hyödyntämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun energiantuotannossa ja joukkoliikenteessä yhdessä kumppaniemme kanssa. Toimitamme kestäviä meriliikenteen polttoaineratkaisuja.

Lue lisää ilmastokumppaneista

Nolla tapaturmaa

Kehitämme työpaikkamme työturvallisuutta yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa. Työterveys ja -turvallisuus on osa työpaikkamme tuloksellista toimintaa. Sitoudumme ilmoittamaan tarvittavat turvallisuustiedot Nolla tapaturmaa -foorumille vuosittain.

Teollisuuden energiatehokkuussopimus

Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimukseen liittyneet yritykset sitoutuvat tehostamaan energiankäyttöään ja liittämään Energiatehokkuusjärjestelmän johtamisjärjestelmiinsä.

Lue lisää energitehokkuusopimuksista

CIVITAS ECCENTRIC

Gasum on mukana EU-rahoitteisessa CIVITAS ECCENTRIC-hankkeessa älykkään ja puhtaan liikkumisjärjestelmän kehittämiseksi. Suomen ensimmäinen CIVITAS-kaupunki Turku pyrkii hiilineutraaliuteen muun muassa kaasun käytöllä.

Ympäristö

Ympäristövastuu on yksi keskeinen Gasumin vastuullisuuden osa-alue. Puhtaamman huomisen saavuttaminen vaatii yhtiöltä kykyä ottaa huomioon ympäristö kaikessa toiminnassaan sekä tuotteiden ja palveluiden toimitusketjuissa. 

Kaasun käytön ilmapäästöt
Biokaasun käytön hiilidioksipäästöjen katsotaan olevan laskennallisesti nolla muiden uusiutuvien polttoaineiden tavoin. Biokaasun palaessa syntyy hiilidioksidia, mutta nettomääräinen hiilidioksidin määrä ilmakehässä ei lisäänny, sillä biohajoavaan raaka-aineeseen on sitoutunut saman verran hiilidioksidia, kuin mitä biokaasun palamisessa vapautuu. Lue lisää biokaasun elinkaaren aikaisista päästöistä.

Maakaasu on fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisin. Korvaamalla öljyä tai hiiltä maakaasulla voi merkittävästi vähentää päästöjä. Maakaasun, nesteytetyn maakaasun (LNG) tai nesteytetyn biokaasun (LBG) poltossa ei synny hiukkas- eikä rikkidioksidipäästöjä.

Nesteytetyllä maa- ja biokaasulla voi korvata saastuttavampia öljypohjaisia polttoaineita kaasuverkoston ulkopuolisessa teollisuudessa sekä meri- ja maantieliikenteessä.

Biokaasun toimitusketju
Biokaasun tuotannon raaka-aineina käytetään jäteperäisiä raaka-aineita, kuten biojätettä, jätevesilietteitä ja teollisuuden orgaanisia sivuvirtoja sekä Ruotsin laitoksilla lisäksi peltobiomassaa. Raaka-aineet toimitetaan Gasumin biokaasulaitokselle, jotka palvelevat biohajoavan jätteen käsittelyssä, biokaasun tuotannossa ja kierrätyslannoitteiden valmistuksessa ja jakelussa. 

Biokaasun ympäristömerkit
Gasumilla on käytössään biokaasumerkki, joka kertoo kuluttajalle, että tuotteen valmistuksessa tai palvelussa on käytetty uusiutuvaa ja kotimaista biokaasua. Biokaasumerkki on Gasumin omistama rekisteröity tavaramerkki.

LNG:n toimitusketju
Gasum omistaa ja operoi terminaaleja Ørassa ja Ålesundissa Norjassa, Lysekilissä ja Nynäshamnissa Ruotsissa sekä Porissa Suomessa. Gasum on osakkaana Manga LNG -yhteisyrityksessä Torniossa. LNG:tä myös tuodaan Pohjoismaihin Luoteis-Euroopan terminaalien kautta ja sitä kuljetetaan säiliöautoilla ja -aluksilla LNG-terminaaleista asiakkaille. 

Ajankohtaista vastuullisuudesta