Wind turbines in forest during sunset mist

E-metaani – synteettinen ja uusiutuva kaasu

Uusiutuvan kaasun kysynnän odotetaan kasvavan lähivuosina vauhdilla, kun sekä sääntely että markkinat kannustavat siirtymään maantie- ja merilogistiikassa vähäpäästöisempiin kuljetuksiin. Synteettistä uusiutuvaa e-metaania saadaan jo parin vuoden kuluttua biokaasun rinnalle erittäin vähäpäästöiseksi energialähteeksi käyttökohteissa, joissa suora sähköistäminen ei ole käytännössä mahdollista.

Kun Pohjoismaiden sähköverkkoon syötettävän edullisen tuuli- ja aurinkovoiman määrä kasvaa, e-polttoaineista on tulossa toimiva tapa varastoida energiaa ja toimittaa sitä sellaisten merenkulun ja raskaan tieliikenteen kaltaisten alojen käyttöön, joissa suora sähköistäminen ei ole realistinen keino päästä päästöttömiin kuljetuksiin.

Uusiutuvaa e-metaania voidaan valmistaa jo nyt Power-to-Gas-prosessin avulla. Prosessissa tuotetaan ensin vedestä vetyä uusiutuvan sähkön avulla. Saatu vety jalostetaan sen jälkeen metaaniksi yhdistämällä se hiilidioksidin kanssa.

Tarvittava hiilidioksidi voidaan ottaa talteen esimerkiksi jätehuollon tai metsäteollisuuden prosesseista. Näin tuotettu e-metaani on merkittävästi vähäpäästöisempää kuin fossiiliset polttoaineet. Sen avulla voidaan saavuttaa biokaasun käyttöä vastaava päästövähenemä.

Kun uusiutuvaa energiaa on saatavilla runsaasti, pohjoismainen biopohjaisen eli kierrätetyn hiilidioksidin tuotantopotentiaali mahdollistaa huomattavasti mittavamman e-metaanin tuotannon yhä kilpailukykyisempään hintaan. Määrät ovat merkittävästi suurempia kuin biokaasun tuotantopotentiaali, koska biokaasun raaka-aineiden saatavuus on melko rajallista.

Toimiva tapa päästä hiilivapaisiin kuljetuksiin

E-metaania voidaan käyttää täysin samoissa kohteissa kuin maa- ja biokaasua. Nesteytettynä se soveltuu myös samoihin käyttökohteisiin kuin nesteytetty maakaasu (LNG) ja nesteytetty biokaasu (LBG, bio-LNG). Siksi e-metaanin kuljettamiseen voidaan käyttää jo olemassa olevaa infrastruktuuria eli kuorma-autoja, laivoja ja putkistoja.

Siten e-metaani sopii myös suoraan jo ennestään maakaasulla, biokaasulla, nesteytetyllä maakaasulla tai nesteytetyllä biokaasulla kulkevaan kalustoon ja sitä voidaan käyttää yhdessä näiden polttoaineiden kanssa millä tahansa sekoitussuhteella. Sen käyttö ei vaadi mitään lisäinvestointeja uuteen kalustoon eikä laitteistomuutoksiin, ja kaikenlaisten polttoainesekoitusten käyttö on toiminnallisesti hyvin yksinkertaista.

Toisin kuin ammoniakin ja metanolin kaltaiset muut vaihtoehtoiset polttoaineet, joiden tuotanto ja infrastruktuuri on vasta kehitteillä, uusiutuva e-metaani tarjoaa jo valmiin ja toimivan tavan päästä hiilivapaisiin meri- ja maantiekuljetuksiin lähivuosina.

Toimitukset alkavat vuonna 2026

Gasum on allekirjoittanut suomalaisen startup-yrityksen Nordic Ren-Gasin kanssa hankintasopimuksen, jonka mukaan Gasum ostaa ja jakelee Nordic Ren Gasin Tampereen-tuotantolaitoksen koko e-metaanituotannon. Laitos saadaan käyttöön vuonna 2026 ja sen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 160 gigawattituntia (GWh) e-metaania. Tuotettu e-metaani täyttää kaikki EU:n uusiutuvan energian direktiivin muita kuin biologista alkuperää olevia uusiutuvia nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita (RFNBO-polttoaineita) koskevat vaatimukset.

Tampereen-laitos sijaitsee olemassa olevan Tampereen Energian operoiman Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen välittömässä läheisyydessä. Nordic Ren-Gas ottaa bioperäisen hiilidioksidin talteen Tammervoiman laitoksen savukaasuista ja käyttää sen e-metaanin valmistukseen Power-to-Gas-prosessissa. E-metaanin tuotannossa syntyvä hukkalämpö toimitetaan Tampereen kaukolämpöverkkoon.

Nordic Ren-Gasin tuottama e-metaani on kilpailukykyinen uusiutuva polttoaine, jonka jakelu Gasumin asiakkaille maantie- ja meriliikenteessä sekä teollisuudessa hoituu tehokkaasti Gasumin jo olemassa olevan infrastruktuurin avulla.

Uusiutuvien kaasujen kysyntä kasvaa vauhdilla

Uusiutuvien kaasujen eli biokaasun ja e-metaanin kysynnän odotetaan nousevan jyrkästi tulevina vuosina. LNG-käyttöisiä laivoja on jo liikenteessä ja niiden määrä kasvaa voimakkaasti lähivuosina. Myös maantieliikenteessä nesteytetyllä biokaasulla kulkevan pitkän matkan kuljetuskaluston määrä on kasvanut tasaisesti pohjoismaisilla markkinoilla.

E-metaani on konkreettinen tapa edistää siirtymää hiilineutraaliin logistiikkaan ja siten vastata sääntelyn asettamiin vaatimuksiin sekä kasvavaan kysyntään.

Gasumin strategisena tavoitteena on tuoda vuoteen 2027 mennessä markkinoille seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuodessa. Tämän tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi vuosittaista 1,8 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähennystä Gasumin asiakkaille.

Lyhyesti e-metaanista

  1. Uusiutuvaa e-metaania valmistetaan käyttäen tuulisähköä tai muuta uusiutuvaa energiaa.
  2. E-metaanin tuotannossa hyödynnetään elektrolyysiä eli prosessia, jossa vesimolekyylit (H2O) hajotetaan sähköenergian avulla hapeksi (O2) ja vedyksi (H2).
  3. Saatu vety yhdistetään sen jälkeen hiilidioksidiin kemiallisessa reaktiossa, jossa syntyy metaania (CH4) ja vettä.
  4. Biopohjaisella hiilidioksidilla tarkoitetaan hiilidioksidia, joka on otettu talteen fossiilittomista lähteistä kuten jätteenpoltosta tai biovoima- tai biokaasulaitoksista ja joka on jo ennestään mukana kierrossa eikä siten lisää ilmakehän hiilidioksidikuormaa.
  5. Tuotettu e-metaani on koostumukseltaan hyvin lähellä maakaasua ja jalostettua biokaasua, ja kun sen tuotantoprosessissa käytetään uusiutuvaa sähköä ja biopohjaista hiilidioksidia, sen päästöt ovat erittäin pienet fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.
  6. E-metaania voidaan myös nesteyttää samalla tavalla kuin maakaasua (LNG).
  7. Sen kuljetukseen voidaan käyttää samoja olemassa olevia putkistoja, kuorma-autoja ja laivoja kuin maakaasun and LNG:n kuljetukseen.
  8. E-metaani sopii suoraan jo ennestään maakaasua, biokaasua, nesteytettyä maakaasua (LNG) tai biokaasua (LBG/bio-LNG) käyttävään kalustoon ja laitteistoon.

Metaania vedystä – Miksi vihreän vedyn metanointi kannattaa

ā€¯Synteettistä ja täysin uusiutuvaa e-metaania voidaan hyödyntää helposti teollisuuden, laivaliikenteen ja maantieliikenteen vihreässä siirtymässä. Se on teknisesti vaihtokelpoista maakaasun ja biokaasun kanssa eli sen siirtämiseen ja käyttöön on jo olemassa sekä kokonainen infrastruktuuri että teknologiaā€¯, Gasumin liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikko Syrjänen kertoo.

Lue lisää