Biokaasun tuotannossa syntyy kotimaista lannoitetta

Kierrätyslannoitteiden käyttäminen on ympäristöteko, kun kertaalleen käytetyt ravinteet hyödynnetään uudelleen maataloudessa. Kierrätyslannoitteiden avulla viljelijät pystyvät myös pienentämään lannoitekulujaan jopa 30–40 prosenttia pellon kasvukunnon parantumisen lisäksi.

 

Lue lisää

Gasum ja Stora Enso näyttävät esimerkkiä kiertotaloudesta Nymöllan tehtaan biokaasulaitoksella

Gasum rakentaa Ruotsissa biokaasulaitosta Stora Enson Nymöllan paperitehtaalle. Uusiutuvan energian tuottaminen tehtaan jätevesistä on hyvä esimerkki siitä, kuinka energia-alan ja teollisuuden yhteistyötä voidaan laajentaa.

Yksi projektin avainhenkilöistä on heti alusta lähtien ollut Gasumin Senior Manager, Business Development Erik Woode. Hän kertoo, mistä tässä uraauurtavassa yhteishankkeessa on kyse.

1. Monipuolinen ja kestävän kehityksen mukainen energianlähde

Gasumin Nymöllan tuotantolaitoksen arvioitu vuosittainen tuotantokapasiteetti on 75–80 GWh nesteytettyä biokaasua (LBG), joten siitä tulee merkittävä uusiutuvan ja ympäristöä säästävän energian tuottaja. Raskaan liikenteen ajoneuvoissa käytettynä LBG vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin kuten dieseliin verrattuna.

”Biokaasulaitoksen tuotantovolyymi vastaa noin 170 runkoliikenteen kuorma-auton vuosittaista kulutusta. Jätteestä tuotettava LBG on loistava esimerkki kiertotaloudesta. Ympäristöhyötyjen lisäksi LBG tarjoaa strategisia etuja ja on kustannustehokasta, sillä sitä voidaan tuottaa paikallisista raaka-aineista. Se on siis energianlähde, johon maailmanmarkkinoiden tapahtumat eivät vaikuta”, Woode korostaa.

2. Jätevedestä biokaasuksi

Stora Enson Nymöllan tehdas tuottaa vuodessa 340 000 tonnia sellua ja 485 000 tonnia puuvapaata päällystämätöntä hienopaperia (WFU) toimisto- ja postituskäyttöön. Tuotantoprosessissa syntyvästä jätevedestä erotetaan uudessa laitoksessa orgaaninen aines biokaasun raaka-aineeksi. Lopuksi tuotettu biokaasu nesteytetään.

”Nesteytetyn biokaasun tuottaminen paperitehtaan jätevesivirroista vähentää Nymöllan jätevedenpuhdistamossa käsiteltävien epäpuhtauksien määrää, mistä on selvää ja heti näkyvää hyötyä myös Stora Ensolle. Yhteistyö hyödyttää kaiken kaikkiaan kummankin yrityksen tavoitetta torjua ilmastonmuutosta korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla ratkaisuilla.”

3. Laitos tukee pohjoismaisen kaasuekosysteemin kasvua

Gasum laajentaa parhaillaan pohjoismaista raskaan liikenteen kaasutankkausasemien verkostoaan ja vastaa siten vähäpäästöisen liikenteen kasvavaan kysyntään. Nymöllassa tuotettu nesteytetty biokaasu palvelee tätä tavoitetta.

”Lisäksi Stora Enson – sekä ylipäätään koko sellu- ja paperiteollisuuden – jakeluinfrastruktuuri voi tulevaisuudessa toimia suunnannäyttäjänä uusiutuvan, omavaraisen energianlähteen käyttöönotossa. Jäteveden ja muiden tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia tulevaa yhteistyötä ajatellen”, Woode arvioi.

4. Hyötyä kummallekin osapuolelle

Wooden näkemyksen mukaan Stora Enson kaltainen uusiutuviin materiaaleihin perustuvien tuotteiden ja tekniikoiden kehittämiseen keskittyvä yhtiö on Gasumille erinomainen kumppani.

”Osaamisemme ja tietotaitomme täydentävät toisiaan loistavasti. Luonnonkuitu on hyvin mielenkiintoinen raaka-aine, ja sellu- ja paperiteollisuus on vasta aloittanut sen kaikkien mahdollisuuksien perinpohjaisen selvittämisen. Lisäksi se, että alan toimijat alkavat ajatella itseään myös energiantuottajina, tarjoaa Gasumin kaltaiselle yhtiölle monenlaisia kiinnostavia yhteistyömahdollisuuksia ja synergioita”, Woode sanoo.

5. Esimerkkinä koko alalle

Sellu- ja paperiteollisuutta on perinteisesti pidetty jokseenkin konservatiivisena alana, joten Woode uskoo, että alan muut toimijat seuraavat tiiviisti Nymöllan projektin kehittymistä.

”Koska tämä on lajissaan ensimmäinen yhteistyöhanke Ruotsissa, paikallinen sellu- ja paperiteollisuus on osoittanut erittäin suurta kiinnostusta hankettamme kohtaan. Myös muut yhtiöt ovat pohtineet ja tutkineet tätä mahdollisuutta jo aiemmin, mutta Stora Enso on nyt ottanut tiennäyttäjän roolin. Olen hyvin tyytyväinen nähdessäni projektin etenevän suunnitelmien mukaisesti ja odotan innolla yhteistyötämme kiertotalouden edistämisessä”, Wood toteaa lopuksi.

 

3.1.2020

Tutustu myös näihin
kiertotalouden termit tutuksi

Näin kiertotalous ja biokaasun tuotanto toimii

Näin kiertotalous toimii biokaasun tuotannossa – ota termit haltuun!

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Kiertotalouden saumaton ketju

Nyt etsitään tapoja hyödyntää jätteenkäsittelyn, teollisuuden ja maatalouden materiaalivirtoja yhä paremmin.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Vuonna 2030 kiertotalous on tavallinen tapa ajatella

Hyvät kiertotalousratkaisut tulee seuraavaksi skaalata suurempaan mittakaavaan, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Lue lisää