Content image

Kierrätetyn yhdyskuntajätteen määrää on nostettava 65 prosentilla nykytasosta vuoteen 2035 mennessä.

Content image

Biokaasun käytöllä voidaan vähentää kasvihuonepäästöjä jopa 90 prosentilla verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Biokaasu on malliesimerkki kiertotaloudesta

Kiertotalous tarjoaa kulutuksen ja tuotantovaatimusten kasvaessa ratkaisun kestävään kasvuun. Biokaasun tuotantoprosessi on tästä hyvä esimerkki.

Kiertotaloudella on merkittävä rooli ilmastonmuutosta koskevien globaalien tavoitteiden saavuttamisessa. Euroopan komission ensimmäinen kiertotalouspaketti käynnistettiin vuonna 2015. Kierrätetyn yhdyskuntajätteen määrää on direktiivin mukaan nostettava 65 prosentilla nykytasosta vuoteen 2035 mennessä.

Kiertotaloudessa on kyse luonnonvarojen kestävämmästä hyödyntämisestä, kierrätettävyydestä ja jätteiden vähentämisestä. Kiertotalouden periaatteena on tehdä enemmän vähemmällä. Yhden tuotteen jäte on toisen tuotteen rakennusmateriaalia.

Biokaasun tuotanto on tästä hyvä esimerkki. Biokaasu on vähäpäästöistä polttoainetta, jota tuotetaan maatalouden, teollisuuden ja kotitalouksien jätteistä. Näin biopohjainen aines saadaan hyödynnettyä uudelleen energiana, jolloin jätteen polttamisesta hukkaan päätynyt energia ja pienhiukkaspäästöt laskevat.

Sivutuotteena syntyvä ravinnejäännös on mahdollista palauttaa lannoitteena ravintoketjuun tai jalostaa teollisuuden tarpeisiin korvaamaan mineraalisia ja fossiilisia ravinteita ja lannoitteita. Uusiutuvaa biokaasua voidaan käyttää polttoaineena henkilöliikenteessä, linja-autoissa, raskaassa liikenteessä ja meriliikenteessä. Biokaasun käytöllä voidaan vähentää kasvihuonepäästöjä jopa 90 prosentilla verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Biokaasun tuotannon vaiheet:

1. Biojäte murskataan ja valmistellaan mädätysprosessia varten liettämällä. Liettäminen tarkoittaa, että biojätteeseen lisätään nestettä, jotta siitä tulee helpommin käsiteltävää.

2. Mikrobit tarvitsevat lämpöä, minkä vuoksi biojäte lämmitetään n. 37 asteen lämpötilaan.

3. Itse biokaasu tuotetaan mädättämällä biojätettä suurissa säiliöissä noin kolmen viikon ajan.

4. Lopuksi kaasu puhdistetaan poistamalla siitä epäpuhtauksia ja hiilidioksidia.

5. Tämän jälkeen biokaasu on valmista yritysten sekä kuluttajien käyttöön esimerkiksi kaasuverkkoon syötettynä tai nesteytettynä kaasuna.

28.9.2020

Tutustu myös näihin

Fakta: Mistä biokaasua tehdään?

Biokaasun tuotantoon sopivat eri alojen orgaaniset sivuvirrat, jotka tällä hetkellä menevät suurelta osin hukkaan.

Lue lisää

Väitöskirjatutkimus: Vieraslajit biokaasun raaka-aineena

Tutkimus antaa viitteitä siitä, että joutomaiden vieraslajeja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää biokaasun raaka-aineina.

Lue lisää

Kierrätyslannoitteita käyttämällä voidaan saavuttaa merkittäviä ympäristöhyötyjä

Tutkimus toteutettiin selvittämällä Lohjan biokaasulaitoksella tuotettujen kierrätyslannoitevalmisteiden ilmastovaikutuksia elinkaariarviointimenetelmää...

Lue lisää