Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?


28.04.2015

Kestävä kehitys vaatii kilpailukykyisiä ja vähähiilisiä energiaratkaisuja – Gasum julkaisi vuoden 2014 yritysvastuuraportin

Vähäpäästöiset ja kustannustehokkaat kaasuratkaisut ovat avainasemassa hiilineutraalia yhteiskuntaa tavoiteltaessa. Uuden strategian ja yritysvastuutavoitteidensa mukaisesti Gasum edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä kotimaisen biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä.

Vuonna 2014 tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Suomi sai käyttöönsä maakaasun energianlähteenä. Vuoden aikana Gasum uudisti strategiansa, jonka ytimessä on kestävän kehityksen edistäminen puhtaammilla energiaratkaisuilla. Samalla yhtiön katse kääntyi Suomea pidemmälle: Skangass-yrityskaupan myötä Gasumin liiketoiminta ulottuu nyt myös Ruotsiin ja Norjaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on rakentaa yhteinen pohjoismainen kaasuekosysteemi, joka mahdollistaa laajan toiminta-alueen tuomat mittakaavaedut, uusien innovaatioiden syntymisen sekä kilpailukykyisten ja älykkäiden kaasuratkaisujen kehittämisen.

Strategian uudistamisen yhteydessä Gasum tarkasteli toimintaansa myös yritysvastuun näkökulmasta. Yhtiö määritteli liiketoimintansa ja sidosryhmiensä näkökulmasta tärkeimmät yritysvastuun teemat, jotka asettavat raamit Gasumin vastuullisuustyölle ja -tavoitteille. Valitut teemat ovat innovaatiot ja tulevaisuus, toimijuus yhteiskunnassa, toimitusvarmuus ja turvallisuus sekä arvoketju. Teemojen kautta yhtiö pyrkii luomaan uusia ja innovatiivisia kaasuratkaisuja, ylläpitämään avointa vuoropuhelua sidosryhmien ja yhteiskunnan kanssa sekä edistämään tasa-arvoa ja hyvinvointia työyhteisössä, parantamaan kaasun toimitusvarmuutta ja turvallista käyttöä sekä vähentämään toiminnan ympäristövaikutuksia koko arvoketjun laajuudelta.

Kaasun kilpailukyvyn turvaamisella kattavat perusteet  Gasum näkee, että yhteiskunnan hyvinvointi edellyttää kohtuuhintaista energiaa, joka kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Kaasulla on tärkeä rooli hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamisessa. Energia- ja ilmastotiekartta 2050 -mietinnössä parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea suositti syksyllä 2014, että maakaasun käyttö tulee turvata siirtymäkaudella kohti vähäpäästöisempiä teknologioita sen monikäyttöisyyden ja vähäpäästöisyyden takia.

Vuoden 2014 aikana Gasum selvitti maakaasun kasvihuonepäästöt koko toimitusketjun osalta. Maakaasun hiilidioksidipäästöt ovat selvästi kivihiiltä ja turvetta pienemmät, minkä vuoksi kaasun käyttöä tulisi edistää muun muassa energiaverotuksen keinoin. Gasumin tytäryhtiön Skangassin LNG-terminaalihankkeiden myötä maakaasua voidaan hyödyntää myös kaasuputkiverkoston ulkopuolella, mikä luo yrityksille uusia kustannustehokkaita tapoja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Kotimainen biokaasu lisää vaihtoehtoja  Gasum laajensi kotimaisen biokaasun tarjontaa uusien yhteistyöprojektien myötä 2014. Lahden Kujalan biokaasu- ja jalostuslaitoksen avaamisen myötä biokaasun tuotanto kasvoi 50 gigawattitunnilla. Gasum tarjoaa käyttöominaisuuksiltaan maakaasua vastaavaa biokaasua kaikille maakaasuverkon asiakkaille ja liikenteen polttoaineeksi. Siirtyminen maakaasusta biokaasuun ei vaadi lisäinvestointeja.

Yhtenäiset toimintatavat ja mitattavat tavoitteet  Yhtiö edellyttää myös henkilöstöltä vastuullisuutta ja toimimista samojen periaatteiden mukaisesti. Vuoden 2015 alussa yhtiö julkaisi Toiminnan perusta –dokumentin (Code of conduct), johon on kirjattu yrityksen toimintatavat niin eettisestä, ympäristö-, henkilöstö- kuin sidosryhmänäkökulmasta.

Toinen tärkeä päämäärä vastuullisuustyön kehittämisessä on, että tavoitteet ja teot ovat konkreettisia ja ne ovat mitattavissa. Gasum siirtyikin vuonna 2014 raportoimaan Global Reporting Initiativen (GRI) G4-raportointiohjeiston mukaan ja otti tärkeimpiin indikaattoreihin myös ulkopuolisen varmentajan mukaan. Raportointia on tarkoitus kehittää entisestään, ja vuoden 2015 raportointiin otetaan tytäryhtiö Skangass mukaan raportointiin.

Lue lisää vuoden 2014  yritysvastuuraportista pdf

Lisätietoja: johtaja, viestintä, markkinointi ja yritysvastuu  Olga Väisänen,  Gasum puh. 020 44 78 628 etunimi.sukunimi(a)gasum.fi