Medialle

Kaipaatko painokelpoisia kuvia, lisätietoja tai haluaisitko jatkossa tilata Gasumin mediatiedotteet suoraan sähköpostiisi?

Lue lisää


20.12.2018

Vastuullisuus on Gasumin strategian ytimessä

Energiayhtiö Gasum edistää määrätietoisesti kestävää kehitystä kiertotalouden periaattein sekä tarjoamalla puhtaampia energiaratkaisuja Pohjoismaissa. Yhtiö on lyhyehkössä ajassa muuttunut suomalaisesta yhtiöstä pohjoismaiseksi yhtiöksi, ja laajentanut samalla liiketoimintaansa perinteisestä maakaasun toimittajasta myös biokaasun ja LNG:n tarjoajaksi. Vastuullisuus on merkittävässä osassa Gasumin strategiaa ja sen merkitys keskeisenä osana kaikkea toimintaa korostuu jatkuvasti enemmän ja enemmän.

Gasum toteutti laajan vastuullisuuskyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää kuinka vastuullisena toimijana Gasum nähdään, ja mitkä ovat vastuullisuuden kannalta olennaisimmat asiat. Kyselyyn vastasi yrityksen tärkeimmät sidosryhmät ja vastauksia tuli yli 1 500.

Kyselyn perusteella sidosryhmät nostivat tärkeimmiksi vastuullisuuden teemoiksi muun muassa turvallisuuden, ilmastonmuutoksen hillinnän, kiertotalouden edistämisen, kaasun saatavuuden ja toimitusvarmuuden sekä liiketaloudellisen kestävyyden. Kyselyssä oli kaksi kierrosta: sidosryhmäkierroksen jälkeen yhtiön avainhenkilöt arvioivat teemojen merkittävyyttä pitkän aikavälin liiketoiminnallisen menestyksen kautta. Olennaisuusanalyysissa esiintyvät teemat nostetaankin keskiöön erityisesti vuoden 2019 yritysvastuuraportoinnissa.

"Näen, että yrityksillä on kasvava tarve kertoa tarkemmin toimintaansa liittyvistä ilmastovaikutuksista ja mahdollisuuksista. Ihmiset etsivät keinoja vähentää päästöjä ja lisätä resurssitehokkuutta, joten aktiivinen viestiminen vähäpäästöisistä polttoaineratkaisuista on tärkeää", kertoo Gasumin yritysvastuun kehittämisestä vastaava ympäristöasiantuntija Elina Saarivuori.

Tällä hetkellä Gasum tarjoaa kuluttajille ja yrityksille mahdollisuuden vähentää päästöjä esimerkiksi nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun käytön avulla. Vähäpäästöisen ja uusiutuvan biokaasun tuotanto on kiertotaloutta parhaimmillaan, koska sitä tuotetaan muun muassa kotitalouksien, kauppojen ja teollisuuden biohajoavista jätteistä. Biokaasua voidaan käyttää esimerkiksi lämmön ja sähkön tuotantoon sekä liikenteen polttoaineena.

Vastuullisuus jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen

Monet mieltävät vastuullisuuden ainoastaan ympäristöystävällisyydeksi. Todellisuudessa vastuullisuus on laajempi käsite ja ympäristöön liittyvät asiat ovat siitä vain yksi ulottuvuus. Yleinen tapa määritellä vastuullisuus on jakaa se kolmeen osa-alueeseen, johon kuuluu ympäristövastuun lisäksi sosiaalinen ja taloudellinen vastuu.

"Vaikka vastuullisuus nähdään yhtiössämme kokonaisvaltaisena toimintana, jokainen vastuullisuuden osa-alue on erityinen ja vaatii omanlaista näkökulmaa. Viime vuosina myös taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus ovat tulleet yleisesti yhä näkyvämmin esille ympäristön rinnalle. Vastuullisuus on ympäristöasioiden lisäksi yhtä lailla sosiaalista vastuunkantoa, eli sitä, että huolehditaan turvallisuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnista, kehitetään osaamista ja johtamista ja sitoudutaan yhteiskunnan hankkeisiin. Toiminnan tulee olla eettistä, hyvän hallintotavan mukaista ja taloudellisesti kannattavaa. Yritystoiminnan yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja vaikutuksia on ruvettu miettimään ja raportoimaan tarkemmin", kertoo Saarivuori.

Gasum vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan oman toimintansa lisäksi toimitusketjujen kautta, minkä takia koko ketjun vastuullisuus on yritykselle tärkeää. Gasum edellyttääkin vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltaan, ja huomioi koko toimitusketjun arvioidessaan omia vaikutuksiaan.

"Näen, että on tärkeää lisätä elinkaariajattelua, jossa tarkastellaan tuotteen valmistuksen ja käytön kokonaisvaikutuksia kehdosta hautaan. Tällä tavalla lisätään ymmärrystä toiminnan todellisista vaikutuksista. Perinteisen hiilijalanjäljen lisäksi myös kädenjälkiajattelun kehittäminen on tärkeää, sillä sen avulla voidaan korostaa tuotteen aiheuttamia positiivisia vaikutuksia ja tuoda esiin esimerkiksi vähäpäästöisempien polttoaineiden ilmastohyötyjä, Saarivuori toteaa.

Vastuullisuutta kehitetään sekä paikallisella tasolla että pohjoismaisella tasolla

Syksyn 2018 aikana Gasum kasvatti omistusosuutensa Skangasista 100 prosenttiin, mikä on osa Gasumin strategiaa kehittää pohjoismaista kaasumarkkinaa ja LNG-infrastruktuuria. Pohjoismaisen kaasumarkkinan kehityksen myötä myös vastuullisuutta kehitetään. Vastuullisuuden kantamisesta on muodostunut kilpailutekijä, ja vastuullisuuden raportointi on osa yrityksen julkisen kuvan luomista. Saarivuoren mukaan on myös tärkeää kehittää vastuullisuutta paikallisesti:

"Omassa toiminnassamme turvallisuus on suuressa roolissa. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa niin ihmisille kuin nolla vahinkoa ympäristöllekin. Turvallisuuskulttuuria kehitetään voimakkaasti ja siinä on otettu edistysaskelia. Oma johtommekin on jalkautunut laitoksille turvallisuuskävelyitä tekemään. LNG-liiketoiminnollamme on takana jo yli 3 000 päivää ilman tapaturmia, mikä on ollut hienona esimerkkinä koko yhtiölle. Hyvä työturvallisuus ei synny sattumalta."

Gasum edistää toiminnallaan kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta maalla ja merellä, minkä takia kaikki yrityksen työntekijät tekevät joka päivä parhaansa luodakseen seuraavalle sukupolvelle puhtaamman huomisen. Yritys viestii aktiivisesti vastuullisuusteemoista verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa sekä yritysvastuuraportissaan. Näin kaikkia asiasta kiinnostuneet voivat jatkuvasti seurata vastuullisuuden toteutumista.

"Uskon, että olemme onnistuneet vastuullisuuden toteuttamisessa ja viestinnässä hyvin. Gasum sai syksyllä 2018 toteutetussa vastuullisuuskyselyssä viisiportaisella asteikoilla vastuullisuusarvosanaksi neljä. Tulos on korkeampi kuin energiateollisuuden yrityksillä keskimäärin. Edistämmekin kestävää kehitystä jatkuvasti tarjoamalla puhtaampia energiaratkaisuja sekä edistämällä kiertotaloutta. Tämä on työntekijöille tärkeää, koska on motivoivaa työskennellä yrityksessä, joka toiminnassaan toteuttaa niin selkeästi näitä arvoja", Saarivuori kiteyttää.