Gasumin LNG-hankinnat Venäjältä

Gasum on venäläisen energiayhtiö Gazpromin kanssa solmitun pitkäaikaisen hankintasopimuksen nojalla velvollinen ottamaan Gazpromilta vastaan nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä. EU:ssa tai Gasumin toimintamaissa ei ole tällä hetkellä voimassa maakaasua tai LNG:tä koskevia pakotteita.

Gasum hankkii LNG:tä useista eri lähteistä. Yhtiöllä on pitkäaikainen hankintasopimus esimerkiksi Norjassa sijaitsevan Risavikan nesteytyslaitoksen LNG-tuotannosta. Norjan lisäksi yhtiö hankkii LNG:tä Keski-Euroopassa sijaitsevien kaasuterminaalien kautta eri puolilta maailmaa, mutta myös Venäjältä. Valtaosa Gasumin suoraan hankkimasta LNG:stä tulee kuitenkin muualta kuin Venäjältä.

Gasumilla on pitkäaikainen, ennen vuotta 2022 solmittu LNG:n hankintasopimus venäläisen Gazprom Export LLC -kaasuyhtiön kanssa. Kyseessä on kaasunhankinnassa yleinen niin sanottu Take-or-Pay-tyyppinen sopimus. Tämä tarkoittaa, että Gasum on ostajana sitoutunut maksamaan Gazpromille vuosittain tietystä määrästä kaasua riippumatta siitä, ottaako Gasum kaasun vastaan vai ei. Jos yhtiö päättäisi olla hankkimatta tätä määrää, se olisi silti sopimuksen nojalla velvollinen maksamaan kaasusta. Lisäksi se joutuisi hankkimaan vastaavan määrän LNG:tä muista hankintalähteistä varmistaakseen sovitut toimitukset asiakkailleen.

Pakotteita ei tällä hetkellä ole voimassa

Gasum on sodan syttymisen jälkeen ottanut vastaan ainoastaan yhtiön ja Gazpromin välisen sopimuksen velvoittaman vähimmäismäärän LNG:tä Venäjältä. Gasum ei ole sopinut tätä määrää ylittävistä toimituksista eikä aio tehdä niin vastaisuudessakaan.

Venäläisen maakaasun ja LNG:n tuontia koskien ei tällä hetkellä ole voimassa pakotteita EU:ssa eikä missään Gasumin toimintamaassa, joten Gasumilla ei toistaiseksi ole oikeudellisia perusteita ostojen keskeyttämiselle. Yhtiö seuraa tarkasti asiaa koskevaa kehitystä viranomaisten ja sidosryhmiensä kanssa ja ryhtyy pikaisesti noudattamaan kaikkia toimenpiteitä, jotka EU:n mahdollisesti ottaa käyttöön. Me Gasumilla luonnollisesti toivomme, että tilanne ratkeaa pian.

Putkikaasun toimitukset Suomeen keskeytetty

Gasumilla on Gazprom Exportin kanssa myös pitkäaikainen putkimaakaasun hankintasopimus. Gazprom Export lähetti huhtikuussa 2022 Gasumille kirjeen, jossa se vaati hankintasopimuksessa sovittujen maksujen suorittamista jatkossa eurojen sijaan ruplissa. Gazprom Export esitti myös muita hankintasopimusta koskevia vaatimuksia. Gasum ei hyväksynyt näitä vaatimuksia ja päätti viedä erimielisyydet sopimuksen mukaiseen välimiesmenettelyyn.

Välimiesoikeus antoi asiassa päätöksen marraskuussa 2022: Gasum ei ole velvoitettu maksamaan ruplissa eikä ehdotetulla maksujärjestelyllä. Välimiesoikeus myös määräsi Gasumin ja Gazprom Exportin jatkamaan kahdenvälisiä sopimusneuvotteluja tilanteen ratkaisemiseksi.

Gasumin hankintasopimuksen mukaiset putkikaasutoimitukset Venäjältä ovat toistaiseksi keskeytyneet.

Gasumin ja Gazprom Exportin välinen pitkäaikainen LNG:n hankintasopimus on kuitenkin maakaasun hankintasopimuksesta erillinen hankintasopimus. Gazprom Export ei ole esittänyt mitään LNG:n hankintasopumusta koskevia vaatimuksia, joten Gasumilla ei tällä hetkellä ole oikeudellista perustetta viedä sopimusta välimiesmenettelyyn.


Lisätietoja:

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
p. 040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com