Gasums LNG-köp från Ryssland

Gasum är enligt ett långsiktigt avtal skyldigt att köpa flytande naturgas (LNG) från det ryska energibolaget Gazprom. För närvarande finns inga sanktioner på EU-nivå eller nationella sanktioner mot rysk naturgas eller LNG i Gasums verksamhetsländer.

Gasum köper flytande naturgas (LNG) från flera olika källor. Gasum har exempelvis ett långsiktigt inköpsavtal med förvätskningsanläggningen för LNG i norska Risavika. Utöver Norge köper Gasum LNG globalt via terminaler i Centraleuropa men också från Ryssland. Merparten av den LNG som Gasum köper kommer från icke-ryska källor.

Gasum har ett långsiktigt leveransavtal om LNG med det ryska gasbolaget Gazprom Export, som ingicks före 2022. Avtalet är ett så kallat take-or-pay-avtal, vilket är vanligt när det gäller gasleveransavtal. Det innebär att Gasum måste betala för en viss volym gas varje år till Gazprom, oavsett om företaget tar emot den eller inte. Om Gasum beslutar att inte ta emot denna volym är företaget fortfarande skyldiga att betala för gasen och måste köpa in motsvarande volym gas från en annan leverantör för att uppfylla de avtalade leveranserna till företagets kunder.

Inga sanktioner är i kraft för tillfället

Sedan krigets början har Gasum endast tagit emot den minimimängd av LNG från Ryssland som företaget är skyldiga att ta emot enligt avtalet med Gazprom. Gasum har dock inte avtalat några ytterligare volymer från Ryssland och kommer heller inte att göra det i framtiden.

Naturgas- eller LNG-leveranser från Ryssland är för närvarande inte föremål för sanktioner från EU eller något annat land där Gasum är verksamt, vilket innebär att Gasum i dagsläget inte har någon rättslig grund för att sluta köpa gas från Ryssland. Gasum följer noga utvecklingen tillsammans med relevanta myndigheter och intressenter. Gasum kommer att agera i enlighet med de eventuella åtgärder som fastställts av Europeiska unionen och hoppas naturligtvis att denna situation kommer att lösa sig snart.

Leveranserna av rörledningsgas till Finland har upphört

Gasum har ett långsiktigt avtal om rörledningsgas med Gazprom Export. I april 2022 skickade Gazprom Export ett brev till Gasum där de krävde att de betalningar som överenskommits i leveransavtalet framöver skulle göras i rubel i stället för euro. Gazprom Export kom dessutom med andra krav inom ramen för leveransavtalet. Krav som Gasum inte kunde acceptera och företaget beslutade att ta tvisten till skiljedom i enlighet med avtalet.

I november 2022 fattade skiljedomstolen ett beslut: Gasum är inte skyldiga att betala i rubel eller genom det föreslagna betalningsförfarandet. Dessutom beordrade skiljedomstolen Gasum och Gazprom Export att fortsätta sina bilaterala avtalsförhandlingar för att lösa situationen.

Leveranserna av naturgas via rörledning från Ryssland till Finland har tills vidare avbrutits.

Det långsiktiga LNG-leveransavtalet med Gazprom Export är dock ett separat avtal från naturgasleveransavtalet via rörledning. Gazprom Export har inte gjort några förfrågningar eller ställt några krav i samband med LNG-leveransavtalet och Gasum har därför för närvarande ingen rättslig grund för att ta avtalet till skiljedomstol.


Mer information:
Olga Väisänen
Vice President, Communications and Sustainability
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com