Uusiutuvalla biokaasulla voidaan tehokkaasti vähentää päästöjä

Biokaasu on täysin uusiutuva ja ympäristöystävällinen polttoaine, jolla voidaan vähentää koko elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % fossiilisen polttoaineen käyttöön verrattuna. Biokaasua voidaan käyttää kaikissa samoissa käyttökohteissa kuin maakaasua, esimerkiksi polttoaineena maa- ja meriliikenteessä sekä energiana teollisuudessa.

Biokaasun tuotanto liittyy kiertotalouteen, sillä biokaasua tuotetaan jäteraaka-aineista, kuten biojätteestä, jätevesilietteistä, lannasta ja muista teollisuuden ja maatalouden sivuvirroista. Biokaasun sivutuotteena syntyvä orgaaninen aines sisältää runsaasti ravinteita. Näitä ravinteita voidaan kierrättää edelleen teollisuuden ja maatalouden käyttöön.

Biokaasun käytöllä voidaan vähentää elinkaarenaikaisia päästöjä jopa 90 %

Biokaasun käytöllä voidaan vähentää koko elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % fossiiliseen polttoaineen käyttöön verrattuna. Hiilidioksidipäästövähenemää laskettaessa on otettu huomioon koko biokaasun arvoketju biojätteiden hankinnasta biokaasun tuotantoon, jakeluun ja käyttöön. Biokaasun tuotannolla on myös välillisiä positiivisia vaikutuksia muille sektoreille kuten jätehuoltoon, teollisuuteen ja maatalouteen.

Gasumin kasvihuonekaasupäästölaskenta perustuu Energiaviraston kestävyyskriteeriohjeeseen ja RED II-direktiivin (Renewable Energy Directive 2018/2001/EU) mukaiseen kasvihuonekaasupäästövähennyksen määrittämiseen. Gasumin laskennat vahvistetaan ulkoisella ja riippumattomalla kolmannen osapuolen auditoinnilla vuosittain.

Kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa huomioidaan hiilidioksidi- (CO2), typpioksiduuli- (N2O) ja metaanipäästöt (CH4). Fossiilisena vertailukohtana käytetään arvoa 94 g CO2-ekv/MJ (RED II-direktiivi).

Ks. Alla olevasta esimerkistä koko biokaasun elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt tuotannon eri vaiheissa:

Kaavio biokaasun elinkaarenaikaisista päästöistä

Lue lisää biokaasun arvoketjusta raaka-aineen hankinnasta jakeluun ja käyttöön:

Biokaasun raaka-aineet, raaka-aineiden keräily, kuljetus ja käsittely

Biokaasun raaka-aineita kuljetetaan biokaasun tuotantoon keskimäärin 100 kilometrin säteeltä laitoksesta. Raaka-aineiden keräilyn ja kuljettamisen aiheuttamat päästöt huomioidaan laskennassa polttoaineen kulutuksen ja kuljetusmatkojen perusteella. Näiden lisäksi laitosalueella aiheutuu laskennassa huomioitavia päästöjä raaka-aineen käsittelyssä ja hajujen torjunnassa.

Biokaasun tuotanto, jalostus ja syöttö kaasuverkkoon

Biokaasun tuotannossa ja jalostuksessa huomioidaan biokaasulaitoksilla kulutetun lämmön- ja sähköntuotannon päästöt, tuotannossa käytettävien kemikaalien valmistuksesta aiheutuvat päästöt sekä veden kulutukseen ja jätevedenpuhdistukseen liittyvät päästöt. Erikseen huomioidaan vielä biokaasun kaasuverkkoon syötöstä syntyvät sähkönkulutuksen päästöt.

Biokaasun jakelulogistiikka

Biokaasun siirto kaasuverkostossa koostuu metaanipäästöistä sekä kompressoriasemien ja siirtoputkiston hiilidioksidipäästöistä. Biokaasu voidaan myös jaella konttikuljetuksilla, jolloin huomioidaan kuljetusten päästöt. Kaasutankkausasemilla kuluu sähköä, jonka tuotannon päästöt ovat mukana laskennassa.

Biokaasun käytön aikaiset päästöt

Uusiutuvan biokaasun käytön aikaiset hiilidioksidipäästöt, esimerkiksi liikennekäytössä ovat laskennallisesti nolla muiden uusiutuvien polttoaineiden tavoin. Biokaasun palaessa syntyy hiilidioksidia, mutta nettomääräinen hiilidioksidin määrä ilmakehässä ei lisäänny, sillä biohajoavaan raaka-aineeseen on sitoutunut saman verran hiilidioksidia, kuin mitä biokaasun palamisessa vapautuu.