Förnybar biogas för effektiva utsläppsminskningar

Biogas är ett helt förnybart och miljövänligt bränsle som kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med  fossila bränslen i ett livscykelperspektiv. Biogas kan användas i exakt samma syften som naturgas, och som bränsle för väg- och sjötransporter samt som energi inom industrin.

Biogasproduktion är en del av den cirkulära ekonomin, eftersom biogas produceras av råmaterial från avfall som exempelvis bioavfall, avloppsslam, gödsel och andra restflöden från jordbruket. Det organiska material som skapas som en produkt vid biogasproduktion har ett högt innehåll av näringsämnen. Dessa näringsämnen kan återvinnas för användning inom industrin och jordbruket.

Användning av biogas kan bidra till att minska utsläppen med upp till 90 procent

Användning av biogas kan bidra till att minska växthusgasutsläppen under hela livscykeln, ”well to wheel” (WTW), med upp till 90 procent jämfört med  fossila bränslen. Beräkningen av minskningen av koldioxidutsläppen tar hänsyn till hela värdekedjan för biogas från anskaffning av bioavfall till biogasproduktion, -distribution och -användning.

Gasums beräkningar av växthusgasutsläppen bygger på finska energimyndighetens hållbarhetskriterier och följer EU:s direktiv om förnybar energi (2018/2001/EU). Gasums beräkningar verifieras genom externa och oberoende tredjepartsgranskningar.

Våra koldioxidberäkningar tar hänsyn till utsläpp av koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O) och metan (CH4). I jämförelsen med fossilt bränsle används 94 g CO2eq/MJ (direktivet om förnybar energi).

Se exemplet nedan på växthusgasutsläppen under biogasens hela livscykel (well to wheel, WTW) i de olika produktionsstegen:

Gasum emissions graph 2022.jpg

Läs mer om biogasens värdekedja från anskaffning av råmaterial till distribution och användning

Biogasmaterial, insamling, transport och bearbetning av råmaterial

Råmaterial som används inom biogasproduktion levereras till biogasanläggningar inom ett område som ligger i genomsnitt 100 km från anläggningen. Utsläppen från uppsamling och transport av råmaterial tas med i beräkningen med utgångspunkt i bränsleförbrukning och transportavstånd. Utöver dessa tas utsläpp på anläggningen orsakade av bearbetning av råmaterial och kontroll av dålig lukt med i beräkningen.

Biogasproduktion, förädling och inmatning i gasnätet

När det gäller biogasproduktion och förädling inräknas utsläpp från värme och el som förbrukas på biogasanläggningarna, utsläpp från produktionen av kemikalier som används i biogasprocessen och utsläpp från vattenförbrukning samt rening av avloppsvatten med i beräkningen. Även utsläpp från elförbrukningen orsakad av inmatningen av biogas i gasnätet tas med i beräkningen separat.

Logistik inom distribution av biogas

Utsläppen från överföring av biogas i gasnätet utgörs av metanutsläpp och koldioxidutsläpp från kompressorstationer och  transportrörledningar. Biogas kan också distribueras med containertransport, vilket innebär att utsläppen från transporten tas med i beräkningen. El konsumeras på tankstationer och utsläpp från elproduktionen ingår i beräkningarna.

Utsläpp från användning av biogas (tank to wheel, TTW)

Precis som med andra förnybara bränslen anses den beräknade nivån på de faktiska utsläppen (tank to wheel, TTW) från förnybar biogas, inom exempelvis vägransporter, vara noll. Biogasförbränning genererar koldioxid, men det sker ingen ökning av koldioxiden i atmosfären eftersom den fasta mängden koldioxid i det biologiskt nedbrytbara råmaterialet motsvarar den mängd som släpps ut via biogasförbränningen.