Toimintaohjeita maakaasulinjalla työskenteleville

Maakaasulinjoilla ei saa harjoittaa toimintaa, joka saattaisi vahingoittaa maakaasuputkistoja. Maankaivu-, louhinta- ja räjäytystyöt maakaasuputkiston välittömässä läheisyydessä ovat kiellettyjä ilman putkiston omistajan lupaa. Maakaasulinjalla työskentelevä on velvollinen ottamaan selville muut alueella olevat rakenteet. Tämän lisäksi on otettava huomioon sähkölain määräykset.

Kaasuputkien sijaintitiedot alueella maanrakennusta suunnitteleville tahoille ja maanalaisen infran suunnittelijoille sekä putkiston välittömässä läheisyydessä työskentelyyn liittyvä ohjeistus istutusta tai rakentamista suunnitteleville: Yhteystiedot ja hyödylliset linkit löydät tämän sivun alaosasta.

Työskentely maakaasulinjan läheisyydessä

Työskentely maakaasulinjalla tai sen välittömässä läheisyydessä voi tarkoittaa varsinaisten rakennusten rakentamisen lisäksi kulkuväylien, salaojien, vesi- ja viemärijohtojen, kaukolämpöjohtojen, sähköjohtojen ja -kaapeleiden, viestijohtojen ja -kaapeleiden ja muiden tilapäistenkin rakenteiden rakentamista, asentamista, huoltoa ja kunnossapitoa.

Maakaasuputket ovat noin 1 metrin syvyydessä maan alla. Maastossa maakaasuputkistot on yleensä merkitty merkintäpaaluilla. Kaava-alueella putkiston merkintä on voitu tietyissä tapauksissa korvata myös kiintopiste- ja karttamerkinnällä.

Maakaasu merkintäpylväs

Jos merkintäpylväitä tarvitsee siirtää pois työmaan tieltä tai sijoittaa uudestaan työmaan valmistuttua, on tästä sovittava putken omistajan kanssa erikseen.

Maakaasuputkiston omistaja on velvollinen aina pyydettäessä selvittämään putken tarkan sijainnin maakaasulinjalla tai sen läheisyydessä työskentelevälle. Putkiston omistajan nimi ja puhelinnumero löytyvät maakaasuputkiston merkintäpaalusta. Alueilla, joilla ei käytetä merkintäpaaluja, on aina otettava yhteys kaasuyhtiöön tai kunnalliseen rakennusviranomaiseen maakaasuputkiston paikan selvittämiseksi.

Jos kaivutyötä joudutaan tekemään lähempänä kuin viisi (5) metriä maakaasuputkistosta, työstä vastaavan on kaivuluvan saamiseksi otettava yhteys yhteyttä Kaivulupa Oy tai puhelimitse 0800 133 544 tai Johtotieto Oy tai puhelimitse 0800 12600 ja täyttämään kaivutiedustelu vähintään viisi (5) työpäivää ennen kaivuutyön aloittamista pakkonäyttöalueella toimittaessa. Putkiston omistaja tai palvelun tuottajina toimivat Kaivulupa/Johtotieto näyttävät ja merkitsevät pääsääntöisesti putken tarkan sijainnin. Lisätietoja sekä mahdollisen lausunnon saatte putkiston omistajalta (Gasum Oy) 020 447 8080 (puhelut nauhoitetaan).

Kaivuu on suunniteltava etukäteen. Kaivuutyössä ja erityisesti maakaasuputken esiin kaivuussa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja putkiston omistajan antamia ohjeita. Routaantuneen maan kaivuutyössä maa on tarvittaessa ensin sulatettava. Kun maakaasuputki on kaivettu esiin, sitä EI SAA PEITTÄÄ ilman putkiston omistajan lupaa.

Ohjeet kaivinkoneen kuljettajalle maakaasuputken vauriotilanteessa:

  1. Sammuta kaivinkoneen moottori ja poistu koneesta.

  2. Estä sivullisten pääsy vauriopaikalle tai sen läheisyyteen.

  3. Estä kipinöinti ja avotulen käsittely kohteessa (tupakointi, autot)

  4. Ilmoita hätätilanteessa yleiseen hätänumeroon 112 ja putken omistajalle 020 447 8080

Kun tehdään räjäytys- ja louhintatöitä alle 30 metrin etäisyydellä maakaasuputkistosta, työstä vastaavan on otettava yhteys putkiston omistajaan työluvan saamiseksi. Räjäytyksistä vastaavan on esitettävä putkiston omistajalle työsuunnitelma, josta on ilmettävä, miten estetään räjäytyksistä aiheutuvien paineiskujen aiheuttamat, putkistoa vaurioittavat, lohkareiden ja massojen siirtymiset tai tärinä.

Suunniteltaessa rakennusten rakentamista 20 metriä lähemmäksi maakaasuputkistoa, on otettava yhteys putkiston omistajaan.

Maakaasuputken ylittämistä raskailla koneilla on vältettävä. Pehmeässä maaperässä putken ylityskohdat on vahvistettava putkiston omistajan hyväksymällä tavalla, jos on oletettavissa, että koneet vajoavat. Puutavaran tms. raskaiden tavaroiden varastointi maakaasulinjalla viittä metriä lähempänä putkea on kielletty ilman putkiston omistajan lupaa.

Jos jakeluputki joudutaan paljastamaan, lähikaivu tehdään lapiotyönä turvallisuusvalvojan valvomana, putken peitto samoin. Mikäli kaivanto joudutaan jättämään auki, se on merkittävä/aidattava aukiolon ajaksi. Kaivannon koosta ja syvyydestä riippuen mahdolliset putken tuenta/kannakointi tehdään turvallisuusvalvojan ohjeiden mukaisesti.

Alkutäytön materiaalina käytetään ensisijaisesti kivetöntä kaivumaata (turve, savi, siltti, hiekka tai sora). Alkutäyttöön voidaan käyttää myös mursketta, jonka raekoko on 0...20 mm. Lopputäytön materiaalina käytetään ensisijaisesti kaivumaata, mutta se ei saa sisältää luonnonkiviä, joiden koko on yli 200 mm. Lopputäyttö voidaan tehdä myös murskeesta, jonka raekoko on 0...150 mm.

kaasuputken asentaminen ohje

Kirjalliset luvat kaasuputkiston vaikutusalueella

Lausuntomenettely toiminnalle 5 metriä lähempänä kaasuputkea:

Kirjallinen lupa annetaan tarvittaessa lausuntomenettelyllä. Lausuntomenettelyssä määritellään, sovitaan ja arkistoidaan ne asiat, joilla varmistetaan kaasuputken turvallisuus valtioneuvoston antaman asetuksen 551/2009 sekä Tukesin asetusohjeen mukaisesti. Jos suunnittelet toimia, jotka muuttavat kaasuputkiston rakentamisen aikaisia olosuhteita tai saattavat aiheuttaa kaasuputkelle tärinää, kysy lausuntomenettelyn tarpeellisuudesta soittamalla numeroon 020 447 8080.

Pyydä lausuntomenettelyä kirjallisesti ilmoittamalla seuraavat asiat tällä lomakkeella

  • hakijan yhteystiedot

  • rakennettavan kohteen sijainti tai kaasuputken lähimmän merkintäpylvään tiedot

  • mitä kaasuputken läheisyyteen on suunnitteilla

  • hankkeen toteutusaikataulu

  • viittaukset mahdollisiin aikaisempiin soittoihin, katselmuksiin ja asiakirjoihin

Hankkeen suunnitelmat, kartat jne. vastaanotetaan ensisijaisesti pdf-tiedostoina. Lausuntopyyntö saa olla vapaamuotoinen, mutta suosittelemme käyttämään valmista lomakepohjaa. Lähetä lomake liitteenä osoitteeseen lausunnot@gasum.com. 

Yhteystiedot:

Paikkatiedot
(suunnittelu, kaivu, rakentaminen, muu kaasuputken lähellä tapahtuva toiminta)
www.kaivulupa.fi            
0800 133 544

www.johtotietopankki.fi          
0800 12 600

Lausunnot
Gasum Oy
020 447 8080 

Lähetä lausuntopyyntölomake osoitteeseen:
lausunnot@gasum.com

Ota yhteyttä

Kiitos yhteydenotostasi.

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.