Content image

Mot en renare morgondag

Vi erbjuder ett miljövänligt alternativ till oljebaserade bränslen och kol och hjälper våra kunder att uppnå sina mål för minskade utsläpp.Vägen till en koldioxidneutral samhälle skapas här och nu.

LNG Gasum

Pionjärer inom hållbar transport

Flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) är rena och prisstabila bränslen för lastbilar som används vid tunga vägtransporter. Gasum investerar i byggandet av omkring 50 tankningsstationer för flytande gas för tunga fordon i Finland, Sverige och Norge.

19.02.2019

Energibolaget Gasum lanserar nya mål för ansvarsfullt företagande

Det nordiska energibolaget Gasums mål inom företagsansvar och hållbar utveckling är en del av bolagets strategi. I arbetet för ansvarfullt företagande beaktas flera parametrar som anses viktiga för Gasums intressegrupper. En kartläggning av intressegruppernas uppfattningar kring företagsansvar genomfördes genom dialog. I dialogen involverades kunder, samarbetspartner och personal. Resultaten användes sedan för att identifiera de mest väsentliga delarna för ansvarsfullt företagande, samt för att utveckla rapportering och kommunikation inom området. Nu har Gasum fastställt de uppdaterade målen för ansvarsfullt företagande inom koncernen.

Gasum är ett nordisk energibolag som investerar i utvecklingen mot ett koldioxidneutralt samhälle. Det ansvarsfulla företagandet utgör en viktig del av koncernstrategin och ska se till att Gasum målmedvetet arbetar för en hållbar utveckling enligt den cirkulära ekonomins principer samt erbjuder renare energilösningar i Norden.

Som svar på den föränderliga energibranschen genomförde Gasum i slutet av 2018 en omfattande uppdatering av företagets mål inom området för ansvarsfullt företagande och involverade därför kunder, samarbetspartners och personal i arbetet. I en webbdialog deltog över 1 000 representanter för de olika intressegrupperna. Dialogen resulterade i över tusen idéer som senare skulle ligga till grund för utvecklandet av Gasums ansvarsfulla företagande.

Målet var att få en övergripande uppfattning om vad kunder och andra intressegrupper förväntar sig av bolaget samt vilka områden inom Gasums verksamhet som har de viktigaste ekonomiska, sociala och miljörelaterade konsekvenserna. 

”Genom intressentdialogen har vi fått mycket nyttig information om vårt arbete för ansvarsfullt företagande. Det är viktigt att vi lyssnar på våra intressegrupper och förankrar ansvarstagandet i ett större sammanhang samt att vi skapar ramar för hur vi ska vidareutveckla detta. All respons är värdefull och vi kommer att fortsätta med dialogen även i framtiden. Det positiva betyg som våra intressegrupper gett oss visar att vi fokuserat på rätt saker samt att Gasum uppfattas som ett ansvarstagande bolag”, säger Elina Saarivuori, Sustainability Manager vid Gasum.

Sex delar ur Gasums strategi bildar tillsammans med de nya ingångsvärdena från intressentdialogen en ny grund för bolagets nya program för ansvarsfullt företagande: säkerhet, begränsandet av klimatförändring, cirkulär ekonomi, tillgång på gas, hållbar affärsverksamhet och personal. Programmet har även länkats till FN:s centrala mål för hållbar utveckling, som Gasum anpassar sin verksamhet till. 

”Vi har målsättningar för alla delområden inom hållbar utveckling. Vår strävan är en säker och hälsosam arbetsmiljö och en välmående personal. Vi bidrar till en renare morgondag med koldioxidsnåla energiprodukter och energieffektivitet i hela verksamheten. Vi är en ledande aktör inom den cirkulära ekonomin och genom vårt arbete utvecklar vi marknaden för återvinning av näringsmedel samt trafik och energi. Nöjda kunder, störningsfria gasleveranser och ett utvidgat distributionsnät är även en del av våra mål. Vi säkerställer samtidigt att vi uppfyller verksamhetskraven, vilket vi även förväntar oss att våra leverantörer gör”, säger Saarivuori.

Gasum har i sitt nya program för ansvarsfullt företagande även satt långsiktiga mål. De följs upp och rapporteras årligen genom en rapport för ansvarfullt företagande som följer GRI:s (Global Report Initiative) riktlinjer. Rapporten för 2018 publiceras i mars.

Mer information:

Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
Tfn 050 911 2668, fornamn.efternamn(a)gasum.com
www.gasum.fi

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energi marknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som betjänar tung transport. Gasum är också den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. www.gasum.com/sv

Läs mer
18.02.2019

Valio först i Finland med att introducera biogasdriven långtradare för mjölkleveranser – tankad med biogas som producerats av restprodukter

Valio och Gasum inleder ett samarbete när Valio, i februari 2019, introducerar en dragbil driven med flytande biogas (LBG), vid hämtning av Valio Luomu™-mjölk. Anskaffningen av ett biogasdrivet fordon utgör en del av Valios mål att göra produktionskedjan för mjölk helt koldioxidneutral. Valio verkställer den cirkulära ekonomin i praktiken genom att överlåta restprodukter från mjölkproduktionsprocessen för tillverkning av biogas.

10 procent av all Valio Luomu™-mjölk kommer från februari att samlas in med en biogasdriven Volvo LBG 460. Valio har som mål att göra sin mjölkkedja koldioxidneutral och driftsättningen av ett biogasdrivet fordon är ett betydande steg närmare målet. Den biogasdrivna dragbilen kommer att trafikera i södra Finland. Utöver ekologisk mjölk kommer den även att hämta basmjölk hos Valios producenter.

”Den nya dragbilen är det första gasdrivna fordonet av den tunga klassen i Finland som är avsett för mjölkdistribution. Jag är glad och stolt över att den som köper Valio Luomu™-produkter nu gör ett ännu mer miljövänligt val vid köp av Valio Luomu™-mjölk”, säger Mirva Tollet, kategorichef hos Valio.

När biogas används i trafik kan man minska de växthusutsläpp som uppstår under bränslets livscykel med upp till 85 procent. Av alla trafikbaserade utsläpp i Finland kommer 40 procent från tung trafik och därför behöver utsläppen minska inom företagens transportlogistik. En enskild dragbil motsvarar i årliga utsläpp, beroende på storleksklass, cirka 40–50 personbilar. Valios mål är att maximera körtiden för den nya gasdrivna dragbilen, så att också minskningen av utsläppen får maximal effekt.

”Det är föredömligt att Valio utnyttjar miljövänlig biogas som produceras av bioavfall och därigenom minskar utsläppen i sin transportlogistik. Att delta i produktionen av förnybar biogas är cirkulär ekonomi av bästa slag, eftersom vi därigenom effektivt kan utnyttja bioavfall. För att vi ska kunna minska på trafikens utsläpp, behöver vi sådana föregångare som Valio”, säger Juha-Matti Koskinen, försäljningschef hos Gasum.

Gasum och Valio producerar i samarbete förnybar biogas av Valios restprodukter. Återvinning av de restprodukter som blir över inom produktionsprocessen resulterar i en cirkulär ekonomi, eftersom de organiska ämnen som uppstår vid produktionen av biogas dessutom kan återanvändas som gödsel.

”Vid våra processer uppstår avfallsprodukter som lämpar sig bra för produktion av biogas. Vi levererar alltså råvaran till Gasum som tillverkar LBG, som vi sedan tankar. Vi har också andra biogasdrivna fordon, t.ex. en distributionsbil och tjänstebilar för personalen. Minskningen av koldioxidavtrycket inom logistiken är betydande eftersom målet är en helt koldioxidneutral mjölkkedja samtidigt som antalet körkilometer är stort vid produkttransporter”, säger Petteri Tahvanainen, utvecklingschef hos Valio.

Valio överväger att utöka med fler nya gasdrivna fordon i framtiden, där vikten av ett biogasdistributionsnät för tunga fordon spelar en avgörande roll. Gasum skapar möjligheter för den tunga trafiken att minska utsläppen i de nordiska länderna. För närvarande investerar Gasum i Finland, Sverige och Norge i uppbyggandet av 50 gastankstationer för tung trafik före ingången av 2020-talet.

Mer information:

Juha-Matti Koskinen, försäljningschef, tung trafik, Gasum
tfn 040 768 7188, juha-matti.koskinen(a)gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. www.gasum.com/sv

Läs mer
14.02.2019

Världens första LNG-isbrytare Polaris bunkrade i Björneborg och Torneå

Världens första LNG-isbrytare Polaris tankade LNG (Liquefied Natural Gas) i januari i LNG-importterminalen i Björneborg och i februari första gången flytande naturgas i Manga LNG-terminalen i Röyttä hamn i Torneå. Polaris är världens första LNG-drivna isbrytare. Den kommersiella användningen av importterminalen i Torneå börjar i år.

Gas- och bränslemarknaden i norra Finland blir mångsidigare, då den kommersiella användningen av importterminalen i Torneå börjar i år. Tillgången på LNG är en viktig konkurrensfaktor för områdets nuvarande industri och Torneå hamn. Terminalen är avsedd för industrins samt sjö- och landsvägstrafikens behov.  

”LNG lämpar sig utmärkt för sjötrafik, eftersom den är ett utmärkt alternativ för att ersätta olja och miljövänlighet är en av dess starka sidor. Vi har levererat LNG redan till hamnarna i norr, bl.a. till Luleå, Kemi och Uleåborg. Polaris är det första fartyget som bunkrade i Torneå. Den kommersiella användningen av Manga LNG-terminalen i Torneå stärker Gasums leveranskedja av LNG för industrin och sjötrafiken i norra Finland och Sverige, säger Tommy Mattila, direktör för marknadsföring och försäljning av Gasums naturgas och LNG.

LNG är det mest miljövänliga bränslet inom sjötrafik. LNG uppfyller kraven i svaveldirektivet för sjötrafik och också framtida striktare utsläppsbegränsningar. LNG innehåller inte svavel och vid förbränning producerar den 87 % mindre kväveoxider. Den minskning av koldioxidutsläppet som inom sjöfarten uppnåtts vid användning är minst 9 % jämfört med diesel för sjöfart. Dessutom är utsläppen av småpartiklar obefintliga. Med LNG kan man ersätta användningen av oljebaserade bränslen också inom industrin, energiproduktionen och den tunga landsvägstrafiken. Användningen av LNG möjliggör övergång till användning av flytande biogas (LBG) utan tilläggs­investeringar

Gasum har en LNG-produktionsanläggning och -terminal i Risavika i Norge, LNG-terminaler i Øra i Norge, i Lysekil i Sverige och i Björneborg. Gasum deltar i Manga LNG-terminalen i Torneå tillsammans med Outokumpu Oyj, SSAB Europe Oy och EPV Energia Ab.

 

Mer information:

Tommy Mattila, direktör, naturgas och LNG, försäljning och marknadsföring, Gasum
Tfn +358 40 5819 247, fornamn.efternamn(a)gasum.com


Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energi marknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss www.gasum.com/sv.

*Tornio terminal and Polaris icebreaker photo: Studio Timo Heikkala Oy. Rights: Arctia Ltd, Business Finland, Gasum Ltd, Finnish Transport Infrastructure Agency.

Läs mer