Content image

Swedish Biogas International är nu Gasum

Gasum har förvärvat aktiestocken i den svenska biogasproducenten SBI. Efter förvärvet är Gasum den största producenten av biogas i Norden.

LNG Gasum

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge

Under 2018 kommer Gasum att expandera sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora trafikstråken.

20.06.2018

Gasum utökar sina tjänster genom uppköpet av Enegia energimarknadstjänster

Gasum, Nordens ledande aktör inom gas, förvärvar det finska expertföretaget inom energi Enegias energimarknadstjänster. Bolagsaffären stärker Gasums nordiska strategi genom att möjliggöra en utvidgning av tjänsterna på grossistmarknaden för energi och skapa en plattform för att utöka produktutbudet till kunderna.

Gasum har undertecknat ett köpeavtal om förvärv av Enegias energimarknadstjänster. I affären ingår Enegia Consulting Oy:s, Enegia Portfolio Services Oy:s och intStream Oy:s aktier. Affären förväntas ske i augusti 2018.

Enegias energimarknadstjänster har energibolag, industrin och den offentliga sektorn som kunder. Inom energimarknadstjänsterna arbetar cirka 35 anställda inom energiinköp och -försäljning samt inom handel med utsläppsrätter och gröna certifikat. Personalen på Enegias energimarknadstjänster flyttas över till Gasum i samband med affären. Energimarknadstjänsterna fortsätter sin verksamhet och tillhandahåller sina tjänster till de befintliga kunderna. Gasum har som mål att i och med uppköpet utöka sitt tjänsteutbud på naturgasmarknaden och i hela bolagets verksamhetsområde i de nordiska länderna.

”Energibranschen och gasmarknaden förändras snabbt. Kompetensen hos experterna på Enegia vidgar och stärker Gasums tjänstekoncept. Förvärvet gör att vi kan erbjuda ännu mer heltäckande tjänster åt våra befintliga kunder och vara vägvisare inom energibranschen. Förvärvet ger oss också en bra plattform för att utveckla vårt produktutbud framöver genom att utvidga tjänsterna både geografiskt och genom att tillhandahålla nya tjänster även på gasmarknaden”, säger Gasums vd Johanna Lamminen. 

”I och med affären blir Enegia en expertaktör inom energiledning som drivs av EnerKey. Vi är nöjda med att Gasum som den nya ägaren av energimarknadstjänsterna även förstärker denna vidareutveckling och expansion av verksamheten,” säger Enegia Group Oy:s vd Kalle Ahlstedt.

Ytterligare information:

Jouni Haikarainen, chef, naturgas, Gasum Ab, tfn + 358 40 709 5690, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Kalle Ahlstedt, vd, Enegia Group Oy
tfn + 358 50 453 3507, fornamn.efternamn(a)enegia.com

Mikko Askolin, verksamhetschef, Enegia Group Oy
tfn + 358 40 841 9462, fornamn.efternamn(a)enegia.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetspartner bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. Bolaget tar naturgas till Finland och främjar en cirkulär ekonomi genom att behandla avfall och producera biogas och återvunna näringsämnen i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion, till industrin samt till landtrafik och sjötrafik. Gasum är Nordens ledande leverantör av biogas. Bolaget har ett nätverk av tankningsstationer för gas även för tunga fordon. Dotterbolaget Skangas är ledande aktör inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden. Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge.

Enegia är en av de ledande, oberoende expertorganisationerna inom energibranschen i Norden. Över hälften av de hundra största företagen i Finland använder Enegias tjänster och Enegiakoncernens omsättning var cirka 119,7 miljoner euro 2017. Enegias elhandel uppgår till 15 TWh, vilket utgör cirka en femtedel av elförbrukningen i Finland. Enegias EnerKey-system är Nordens ledande ledningssystem för energidata och energiprocesser. Systemet används av cirka 300 organisationer och hanterar förbrukningsdata från 75 000 mätpunkter i 13 000 fastigheter. Enegias majoritetsägare är det finska riskkapitalbolaget Vaaka Partners Oy. www.enegia.com

Läs mer
30.05.2018

Kommissionen vill minska utsläppen från tung trafik – flytande naturgas och biogas avgörande för att nå utsläppsmålen

Europeiska kommissionen föreslår utsläppsbegränsningar för tunga fordon. Den utvidgade infrastrukturen för flytande naturgas möjliggör betydande utsläppsminskningar inom tung trafik på ett kostnadseffektivt sätt. Flytande naturgas och flytande biogas är bränslen som kan användas för att omedelbart uppnå de mål som kommissionen har satt upp.

Enligt kommissionens förslag ska koldioxidutsläppen från tung trafik minskas med 15 procent fram till år 2025 och med minst 30 procent fram till år 2030 – jämfört med 2019 års nivåer. För närvarande står tunga fordon, det vill säga lastbilar och bussar, för en andel på cirka fem procent av de totala utsläppen i EU.

Flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) är ett konkurrenskraftigt alternativ för att kraftigt minska utsläppen av koldioxid, kväveoxid och partiklar. Med LNG är utsläppen från tung trafik hela 15 procent lägre än med diesel och med LBG uppnår man en minskning med så mycket som 85 procent.

”Inom tung trafik finns det ont om metoder för att uppnå betydande utsläppsminskningar. Genom att använda flytande naturgas eller flytande biogas är det möjligt att uppnå kommissionens mål redan nu. Det är också positivt att se att motortekniken inom LNG-drivna fordon utvecklas i snabb takt just nu”, säger Matti Oksanen, chef för biogasprodukter och -lösningar på Gasum.

Gasums nätverk av tankstationer utvidgas hela tiden i Finland, Sverige och Norge – och med hjälp av investeringsstöd med hela 16 nya tankningsstationer i Sverige.

För närvarande kan man tanka LNG/LBG i Helsingfors, Vanda, Åbo och Jyväskylä, och det planeras nya stationer på centrala trafikplatser i bland annat Kuopio, Lahtis, Uleåborg och Seinäjoki.

Under det här året utvidgar Gasum sitt LNG/LBG-tankningsnätverk till Sverige och Norge. I februari beviljade svenska Naturvårdsverket investeringsstöd på över 9 miljoner euro till Gasum, vilket gör att 16 nya tankningsstationer för gas kan byggas i Sverige.

”Gasum har målmedvetet byggt ut gastankningsinfrastrukturen, då gas är en central metod för att uppnå strängare utsläppsmål både tung trafik och inom sjöfarten. Kommissionens förslag på nya utsläppsgränser är välkommet: tillsammans med åtgärdsplanen för infrastrukturen för alternativa bränslen snabbar förslaget på utbredningen av LNG och LBG som drivmedel för tung trafik”, säger Gasums verkställande direktör Johanna Lamminen.

Nästa steg är att kommissionens förslag på utsläppsgränser för tung trafik behandlas i Europaparlamentet och rådet.

 

Ytterligare information:

Johanna Lamminen, verkställande direktör för Gasum
tfn +358 20 44 78 661 (ledningens assistent Henna Walker)

Markus Olsson, VD för Gasum AB
tfn 076-146 98 79, markus.olsson@gasum.com

Matti Oksanen, chef för produkter och lösningar, biogas, Gasum
tfn +358 40 483 6035, matti.oksanen@gasum.com

Läs mer
29.05.2018

Gasum dotterbolaget Skangas levererar flytande biogas (LBG) till Uddeholm för användning i produktionen

Uddeholm, världens ledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg, testar flytande biogas (LBG) i Sverige som en del av sina satsningar på att hitta hållbara sätt att producera stål. Gasum dotterbolaget Skangas levererar svensk LBG till Uddeholms produktionsanläggning från Gasum biogasanläggning i Lidköping.

Uddeholm testar nu flytande biogas (LBG) i sin produktion. Företaget ersatte tung eldningsolja med flytande naturgas (LNG) för fyra år sedan. LBG kan ersätta LNG och kan användas direkt i samma processer. Det beror på att båda gassorterna till största delen består av metan och är utbytbara, och därmed kan samma LNG-leveranskedja användas. Genom att ersätta naturgas med biogas minskar Uddeholm koldioxidutsläppen från produktionen ytterligare.

”Som en del av satsningar på att hitta nya hållbara bränslen som är förnybara letar vi efter flexibla alternativ för att uppnå ett hållbart samhälle som en del av vår stålindustri. Genom att ersätta naturgas med biogas minskar vi koldioxidutsläppen från produktionen ytterligare. Vårt kundlöfte är att alltid producera stål som är så miljövänligt som möjligt. Det här är vår första leverans av flytande biogas någonsin. LBG spelar för närvarande en liten, men viktig roll i Uddeholms värmeproduktion,” säger Johnny Sjöström, vd på Uddeholm.

”Det faktum att Uddeholm vill testa LBG direkt i produktionen visar att investeringar i infrastruktur kopplad till naturgas och biogas är det rätta sättet att bli grönare. Samma infrastruktur kan utan modifieringar användas till det mest miljövänliga fossila bränslet, naturgas, liksom till biogas, som är 100 % förnybart,” säger Tommy Mattila, chef för försäljning och marknadsföring på Skangas.

Flytande biogas (LBG) liknar flytande naturgas (LNG) som produkt. Biogas framställs av matrester och annat organiskt avfall i en bioreaktor där metangas genereras. Genom att låta gasen genomgå en reningsprocess uppgraderas produkten till 97 % (±1 %) metan. Gasen kondenseras genom att den kyls ner till en temperatur på minus 150–170 °C för leverans av LBG från moderföretaget Skangas till Gasum biogasanläggning i Lidköping.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Mattila, chef för försäljning och marknadsföring, Skangas
tfn: +358 40 581 9247, tommy.mattila@skangas.com

Dotterbolaget Skangas är den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge.

Läs mer