Content image

Swedish Biogas International är nu Gasum

Gasum har förvärvat aktiestocken i den svenska biogasproducenten SBI. Efter förvärvet är Gasum den största producenten av biogas i Norden.

LNG Gasum

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge

Under 2018 kommer Gasum att expandera sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora trafikstråken.

30.05.2018

Kommissionen vill minska utsläppen från tung trafik – flytande naturgas och biogas avgörande för att nå utsläppsmålen

Europeiska kommissionen föreslår utsläppsbegränsningar för tunga fordon. Den utvidgade infrastrukturen för flytande naturgas möjliggör betydande utsläppsminskningar inom tung trafik på ett kostnadseffektivt sätt. Flytande naturgas och flytande biogas är bränslen som kan användas för att omedelbart uppnå de mål som kommissionen har satt upp.

Enligt kommissionens förslag ska koldioxidutsläppen från tung trafik minskas med 15 procent fram till år 2025 och med minst 30 procent fram till år 2030 – jämfört med 2019 års nivåer. För närvarande står tunga fordon, det vill säga lastbilar och bussar, för en andel på cirka fem procent av de totala utsläppen i EU.

Flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) är ett konkurrenskraftigt alternativ för att kraftigt minska utsläppen av koldioxid, kväveoxid och partiklar. Med LNG är utsläppen från tung trafik hela 15 procent lägre än med diesel och med LBG uppnår man en minskning med så mycket som 85 procent.

”Inom tung trafik finns det ont om metoder för att uppnå betydande utsläppsminskningar. Genom att använda flytande naturgas eller flytande biogas är det möjligt att uppnå kommissionens mål redan nu. Det är också positivt att se att motortekniken inom LNG-drivna fordon utvecklas i snabb takt just nu”, säger Matti Oksanen, chef för biogasprodukter och -lösningar på Gasum.

Gasums nätverk av tankstationer utvidgas hela tiden i Finland, Sverige och Norge – och med hjälp av investeringsstöd med hela 16 nya tankningsstationer i Sverige.

För närvarande kan man tanka LNG/LBG i Helsingfors, Vanda, Åbo och Jyväskylä, och det planeras nya stationer på centrala trafikplatser i bland annat Kuopio, Lahtis, Uleåborg och Seinäjoki.

Under det här året utvidgar Gasum sitt LNG/LBG-tankningsnätverk till Sverige och Norge. I februari beviljade svenska Naturvårdsverket investeringsstöd på över 9 miljoner euro till Gasum, vilket gör att 16 nya tankningsstationer för gas kan byggas i Sverige.

”Gasum har målmedvetet byggt ut gastankningsinfrastrukturen, då gas är en central metod för att uppnå strängare utsläppsmål både tung trafik och inom sjöfarten. Kommissionens förslag på nya utsläppsgränser är välkommet: tillsammans med åtgärdsplanen för infrastrukturen för alternativa bränslen snabbar förslaget på utbredningen av LNG och LBG som drivmedel för tung trafik”, säger Gasums verkställande direktör Johanna Lamminen.

Nästa steg är att kommissionens förslag på utsläppsgränser för tung trafik behandlas i Europaparlamentet och rådet.

 

Ytterligare information:

Johanna Lamminen, verkställande direktör för Gasum
tfn +358 20 44 78 661 (ledningens assistent Henna Walker)

Markus Olsson, VD för Gasum AB
tfn 076-146 98 79, markus.olsson@gasum.com

Matti Oksanen, chef för produkter och lösningar, biogas, Gasum
tfn +358 40 483 6035, matti.oksanen@gasum.com

Läs mer
29.05.2018

Gasum dotterbolaget Skangas levererar flytande biogas (LBG) till Uddeholm för användning i produktionen

Uddeholm, världens ledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg, testar flytande biogas (LBG) i Sverige som en del av sina satsningar på att hitta hållbara sätt att producera stål. Gasum dotterbolaget Skangas levererar svensk LBG till Uddeholms produktionsanläggning från Gasum biogasanläggning i Lidköping.

Uddeholm testar nu flytande biogas (LBG) i sin produktion. Företaget ersatte tung eldningsolja med flytande naturgas (LNG) för fyra år sedan. LBG kan ersätta LNG och kan användas direkt i samma processer. Det beror på att båda gassorterna till största delen består av metan och är utbytbara, och därmed kan samma LNG-leveranskedja användas. Genom att ersätta naturgas med biogas minskar Uddeholm koldioxidutsläppen från produktionen ytterligare.

”Som en del av satsningar på att hitta nya hållbara bränslen som är förnybara letar vi efter flexibla alternativ för att uppnå ett hållbart samhälle som en del av vår stålindustri. Genom att ersätta naturgas med biogas minskar vi koldioxidutsläppen från produktionen ytterligare. Vårt kundlöfte är att alltid producera stål som är så miljövänligt som möjligt. Det här är vår första leverans av flytande biogas någonsin. LBG spelar för närvarande en liten, men viktig roll i Uddeholms värmeproduktion,” säger Johnny Sjöström, vd på Uddeholm.

”Det faktum att Uddeholm vill testa LBG direkt i produktionen visar att investeringar i infrastruktur kopplad till naturgas och biogas är det rätta sättet att bli grönare. Samma infrastruktur kan utan modifieringar användas till det mest miljövänliga fossila bränslet, naturgas, liksom till biogas, som är 100 % förnybart,” säger Tommy Mattila, chef för försäljning och marknadsföring på Skangas.

Flytande biogas (LBG) liknar flytande naturgas (LNG) som produkt. Biogas framställs av matrester och annat organiskt avfall i en bioreaktor där metangas genereras. Genom att låta gasen genomgå en reningsprocess uppgraderas produkten till 97 % (±1 %) metan. Gasen kondenseras genom att den kyls ner till en temperatur på minus 150–170 °C för leverans av LBG från moderföretaget Skangas till Gasum biogasanläggning i Lidköping.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Mattila, chef för försäljning och marknadsföring, Skangas
tfn: +358 40 581 9247, tommy.mattila@skangas.com

Dotterbolaget Skangas är den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge.

Läs mer
06.04.2018

Gasum Jordberga AB bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Information till närboende gällande förändring av biogasanläggningen på Lilla Jordberga 4:49 Trelleborgs kommun.

Gasum AB ser över verksamheten för att anpassa den till möjlig framtida regelförändring (ILUC) som i sådana fall träder i kraft 2020, som gör det svårare att ta emot odlad råvara som substrat. Syftet är att utveckla anläggningen för att möjliggöra fortsatt produktion baserat på en bredare substratmix.

I bilagorna finns mer information om den tänkta förändringen.

Samrådsinbjudan
Samrådsunderlag Jordberga
Ritning/ombyggnation över ev. Framtida Jordberga Biogasanläggning
Skiss över ev. framtida Jordberga Biogasanläggning

Det kommer även att finnas möjlighet att deltaga i ett samrådsmöte i Herrskapsstallet på Jordberga Gård den 19 april kl. 18.30. Anmälan till deltagande senast måndag 16 april (se kontaktuppgifter nedan). Mötet är en del av samrådsförfarandet i tillståndsprocessen enligt 6 kap. Miljöbalken och syftar till att ge alla berörda möjligheter att ställa frågor och lämna synpunkter, förslag och invändningar mot projektet.

Om du vill veta mer om den planerade verksamheten och tillståndsprövningen, eller framföra synpunkter, är du även välkommen att höra av dig till miljö- och kvalitetschef Mariana Fridfjell, se kontaktuppgifter nedan.

Vi tar emot skriftliga synpunkter på det planerade projektet fram till den 14 maj 2018 på adress

Mail: mariana.fridfjell@gasum.com
Postadress: Gasum AB Linköping, Gjuterigatan 1b, 582 73 Linköping

Läs mer