Content image

Mot en renare morgondag

Gasum är Nordens största biogasproducent med produktionsanläggningar i både Finland och Sverige

LNG Gasum

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge

Under 2018 kommer Gasum att expandera sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora trafikstråken.

15.11.2018

Lidl Finland börjar använda en lastbil som går på biogas – varutransporterna görs med butikernas eget bioavfall

Gasum och Lidl Finland producerar i samarbete med Lidls matbutiker miljövänlig och inhemsk biogas av bioavfall. Lidl börjar även använda en lastbil som går på flytande biogas som produceras från  de egna butikernas bioavfall. Med den biogasdrivna lastbilen minskar Lidl sina utsläpp med så mycket som 193 ton om året.

Dagligvaruhandelskedjan Lidl och energibolaget Gasum samarbetar för en cirkulär ekonomi. Som en del av samarbetet levererar Lidl bioavfall från sina butiker till biogasanläggningen där man producerar förnybar inhemsk energi för användning i trafiken, miljövänlig biogas.

”Dagligvarubutiker kan förverkliga en cirkulär ekonomi genom att producera förnybar energi av bioavfall från butikerna. När man producerar biogas av exempelvis bioavfall återanvänds avfallet på ett effektivt sätt och företaget kan använda det som energi i sin verksamhet”, säger chefen för Gasums försäljningschef i Finland, Jani Arala.

”Den biogasdrivna dragande lastbilen är ett bra tillskott till vår fordonspark: varutransporterna ger låga utsläpp och förarna uppskattar att den ger ifrån sig så lite ljud. Utifrån de erfarenheter vi har gjort hittills kan vi utöka vår gasdrivna fordonspark mycket snabbt”, konstaterar ägaren av det fordon som används av Lidl, transportföretaget Antiokia Oy:s vd Eeva Virtanen.

Stora utsläppsminskningar med flytande biogas

Med biogas som används i trafik kan man minska växthusgasutsläppen under bränslets livscykel med upp till 85 procent jämfört med traditionella bränslen. Med den LBG-drivna lastbilen minskar Lidl sina utsläpp med så mycket som 193 ton om året. Ett ton koldioxidutsläpp motsvarar en körsträcka på cirka 7 500 kilometer med en dieseldriven kombibil, vilket skulle ta en från exempelvis Helsingfors till Paris och tillbaka.

”Med den nya biogasbilen kör man butiksleveranserna först från distributionscentret i Janakkala, Finland och senare främst från distributionscentret i Träskända. Vi är glada över att få tillgång till nya generationens utsläppssnåla transportfordon. Det här samarbetet stödjer våra satsningar på miljövänligt och effektivt utnyttjande av återvinningsavfall, säger Lidls projektchef Anna Liitiäinen.

Förnybar energi produceras exempelvis av matspill från hushåll och butiker, avloppsvatten och biflöden från industrin. Produktionen av biogas främjar även en cirkulär ekonomi eftersom det organiska material som uppstår som biprodukt vid produktionen kan användas som återvunnet gödsel på åkrarna.

”Distributionstrafik och tung trafik orsakar över en fjärdedel av utsläppen inom landsvägstrafiken i EU. En dragande lastbil ger beroende på storlek årliga utsläpp motsvarande cirka 40–50 personbilar. Med LBG kan man minska utsläppen betydligt. För att utsläppen från tung trafik ska kunna minskas behöver vi föregångare som Lidl”, säger Arala.

För närvarande investerar Gasum i byggandet av 50 nya gastankningsstationer för tung trafik som ska öppnas i början av 2020-talet i Finland, Sverige och Norge. Tankningsstationerna bidrar till att tung trafik kan drivas med utsläppssnål gas i de nordiska länderna.

 

Ytterligare information:

Jani Arala, enhetschef, försäljning, trafik, Gasum
tfn +358 44 054 8583, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Lidl Finland, Press och mediekontak,
tfn +358 9 234 56400, media(a)lidl.fi

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. www.gasum.com/sv

Läs mer
08.11.2018

We are looking for a Senior Sales Manager

We are strengthening the position and infrastructure of liquified natural gas (LNG) and liquified biogas (LBG), by investing in an infrastructure of gas stations for heavy duty road transport in the Nordic region.

We are now looking for a Senior Sales Manager for region Stockholm/Mälardalen responsible for sales towards the heavy-duty road traffic segment in the region.

The main goal is to drive sales within the segment, but there is a broad role in which you will also independently analyze the market and develop business models. In addition, you are responsible for the business and sales planning for your customers with your own P / L responsibility. You will be part of a Gasum sales team that will ensure business success.

Location: Stockholm

We are a Nordic energy company and the number one expert in the gas sector in the Nordic region. Together with our partners, we promote development towards a carbon-neutral future on land and at sea. We promote the circular economy by processing waste and producing biogas and recycled nutrients in Finland and Sweden. 

More information, please contact our partner Emelie Jörland, Made for Sales, +46 720660298

Apply here

Läs mer
01.11.2018

Gasum dotterbolaget Skangas ingår avtal med Gothia Tanker Alliance för att leverera naturgas (LNG) som bränsle till nya fartyg

Gasum dotterbolaget Skangas ingick nyligen ett avtal med delar av Gothia Tanker Alliance för att leverera flytande naturgas (LNG) till bränsle. I det nya avtalet ingår såväl befintliga som kommande nybyggda fartyg med LNG-drift.

De största svenska rederierna som kommer att få fördelar av leveransavtalet med Skangas är Furetank Rederi AB, Erik Thun AB och Rederi AB Älvtank. Dessa rederier har investerat i totalt sex nya LNG-drivna fartyg och tillsammans med befintliga tankfartyget Fure West drivs de gemensamt av Gothia Tanker Alliance.

Föreningen Svensk Sjöfart bidrar aktivt till att minska sjöfartsbranschens negativa miljöpåverkan. Deras mål är en nollgräns för utsläpp 2050.

“Investeringar i LNG-drivna fartyg bidrar till att gå i denna riktning”, förklarar Lars Höglund, VD på Furetank. “Vid nykonstruktion fokuserar vi på energieffektivisering och innovationer. När vi lägger det till vårt val av renare bränsle upplever vi en stor minskning av CO2-utsläppen, inte minst minskningen av partiklar och kväveoxider”, avslutar han.

Bränsletillförsel från land eller off shore

Skangas levererar varhelst ett LNG-fartyg kan behöva bränsle. Leveranskedjan består av lastbilar med släp som i stor utsträckning används för bunkringsverksamhet i hamnar, bunkring från terminaler och från Skangas bunkerfartyg Coralius. Ship-to-ship-bunkringen som görs av Coralius kan ske vid ankring utanför Göteborg, utanför Skaw eller i hamn under lastning.

“Skangas är mycket nöjda med avtalet och att fortsätta samarbetet med Furetank och resten av Gothia Tanker Alliance”, säger Tommy Mattila, försäljnings- och marknadsföringschef på Skangas. “Att vi får förtroendet att leverera LNG även till framtida fartyg är en bekräftelse på att vi uppfyller förväntningarna. Vi kommer dock inte att sluta göra investeringar och förbättringar för att uppfylla rederiernas önskemål och förväntningar på vår LNG-leveranskedja”, försäkrar han.

Flytande naturgas (Liquefied Natural Gas, LNG) är det renaste fartygsbränslet som finns att tillgå idag och det bränsle som snabbt håller på bli ett kostnadseffektivt alternativ. LNG passar för alla typer av fartyg, inklusive färjor, passagerarfartyg, tankers, bulkfartyg, last- och containerfartyg. LNG erbjuder flera fördelar genom att minska lokala och globala utsläpp. Övergången till LNG tar helt bort SOx-utsläpp och partiklar, och minskar NOx-utsläpp med upp till 85 %. Dessutom minskar användningen av LNG CO2-utsläppen med minst 20 %. Användningen av LNG som fartygsbränsle överensstämmer med befintlig och kommande IMO- och EU-lagstiftning. 

För ytterligare information, kontakta:

Lars Höglund, VD på Furetank
T: +46 705 74 96 41, E: lars.hoglund@furetank.se

Tommy Mattila, försäljnings- och marknadsföringschef, Skangas
T: +358405819247, E: tommy.mattila@skangas.com
 

Gothia Tanker Alliace är ett ledande europeiskt tankfartygsnätverk för kusttankfartyg. Våra nio samarbetsföretag erbjuder ett ännu större servicenätverk till våra kunder. Tillsammans kan de erbjuda en betydligt ökad kapacitet i fråga om tonnage och fartygsstorlekar. Vårt mål är att bli erkända såsom industriledande och att bli våra kunders första och bästa val genom att erbjuda säkra och hållbara lasttransporter i kombination med tillförlitlig och smidig service. Vi kan erbjuda fartyg av optimal storlek på rätt position vid efterfrågad tidpunkt. Vår flotta består av femton fartyg mellan 5 000 och 10 000 dwt och ytterligare 4 under leverans, tjugofyra fartyg mellan 10 000 och 40 000 dwt och 8 under leverans. www.gothiatankers.com

Gasum dotterbolaget Skangas är ledande leverantör av LNG till den nordiska marknaden. Förtaget levererar LNG till kunder inom shipping, tillverkning och tunga transporter. Skangas hjälper sina kunder att uppnå sina miljö- och energimål genom att erbjuda effektiva och stabila leveranser av LNG. www.skangas.com. 

Läs mer