Content image

Mot en renare morgondag

Gasum är Nordens största biogasproducent med produktionsanläggningar i Finland och i Sverige.

LNG Gasum

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge

Under 2018 kommer Gasum att expandera sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora trafikstråken.

16.07.2018

Gasum dotterbolaget Skangas tankar tankfartyget Fure Vinga med flytande biogas (LBG)

Gasum dotterbolaget Skangas har försörjt det ledande svenska rederiföretaget och LNG-pionjären Furetank med flytande biogas (LBG) - ett förnybart och miljövänligt bränsle. Den svenska biogasen levererades till Furetanks M/T FURE VINGA från Skangas moderbolag Gasums biogasanläggning i Lidköping. Bunkringen genomfördes i Göteborgs hamn, där bränslet överfördes direkt från en tankbil till fartyget.

FURE VINGA levererades från varvet i april i år och är ett av de två fartygen i företagets flotta som drivs med flytande gas. Furetank har använt LNG som bränsle sedan 2015 när FURE WEST konverterades till dubbelbränslesystem.

Expandering av LNG-fartygen

Tillsammans med sina samarbetspartners bygger Furetank ytterligare fem systerfartyg till FURE VINGA, av vilka samtliga kommer att utrustas med dubbelbränslesystemoch kommer att kunna drivas med LBG när bränslet är tillgängligt. Fartygen kommer att vara verksamma i norra Europa och kommer att kunna utnyttja Skangas LNG-försörjningsnätverk i regionen. Skangas försörjer redan Furetanks övriga LNG-drivna fartyg i hamnar och till havs.

Hållbart och utbytbart alternativt bränsle

Utöver miljöfördelarna med att använda LNG istället för konventionell bunkringsolja, är LBG även 100 % förnybar och utan CO2-utsläpp. När det gäller körning av motorn, har LBG liknande eller bättre egenskaper jämfört med LNG.

"Att driva fartyg med flytande naturgas är vårt bidrag till en mera miljövänlig värld. Vi kommer dock att bidra genom att öka hållbarheten. Att använda flytande biogas var ett naturligt steg i denna riktning", förklarar Lars Höglund, Furetanks VD. "LBG kommer utan tvekan att vara ett tydligt alternativ för oss. Denna operation bevisar att det kan göras tillgängligt från vår befintliga LNG-leverantör och inte minst med samma kvalitet som vårt nuvarande LNG-bränsle", avslutar han.

"Detta är första gången vi förser en marin kund med LBG. Det kommer dock inte att bli den sista", säger Tommy Mattila, försäljnings- och marknadsföringschef hos Gasum dotterbolaget Skangas. "Att bli mera miljövänlig är möjligt med den förnybara biogasen, eftersom vi använder samma infrastruktur som vi har byggt över hela norra Europa. Detta innebär att LNG och LBG kommer att fortsätta hand i hand eftersom tillgängligheten för LBG på marknaden håller på att stiga."

Eftersom LNG och LBG i huvudsak består av metan, kan den befintliga LNG-försörjningsinfrastrukturen användas utan behov av modifieringar. Detta innebär att man använder samma tankbilar, fartyg, tankar och marina bunkringsstationer för båda produkterna.

LNG är det renaste tillgängliga marina bränslet och håller snabbt på att bli allt mera populärt som ett kostnadseffektivt alternativ. LNG lämpar sig för alla fartygstyper, inklusive färjor, passagerarfartyg, tankfartyg, bulkfartyg, frakt- och containerfartyg. LNG erbjuder flera fördelare genom att minska lokala och globala föroreningar. En övergång till LNG eliminerar SOx och partiklar fullständigt och minskar NOx-utsläppen med upp till 85 %. Dessutom minskar LNG utsläppen av CO2 med minst 20 %. Användning av LNG som marint bränsle innebär efterlevnad av nuvarande och framtida IMO- och EU-regler. Skangas förväntar sig att efterfrågan av LNG för fartyg kommer att stiga betydligt under de kommande åren eftersom ansvarstagande företag söker efter renare bränslealternativ.

Flytande biogas (LBG) liknar flytande naturgas (LNG). LBG är ett förnybart och miljövänligt bränsle som består av 100 % lokala råmaterial.  Biogas produceras till en början genom bearbetning av olika typer av organiskt avfall. Därefter renas gasen och uppgraderas till cirka 97 % metan. Denna process sker i Skangas moderbolag Gasums biogasanläggning i Lidköping. Därefter förvätskas biogasen genom att kyla ner den till en temperatur av 150–170 °C för transport via tankbil till kunderna.

Läs mer om Gasum dotterbolaget Skangas >

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Tommy Mattila, direktör, marknadsföring och försäljning, Skangas
Telefon: +358 40 581 9247, tommy.mattila@skangas.com

Lars Höglund, VD Furetank
Telefon: +46 705 74 96 41, lars.hoglund@furetank.se

För högupplösta bilder, var vänlig kontakta:
Trude Ravndal, marknadsförings- och kommunikationschef, Skangas
Telefon: +47 913 01 013, trude.ravndal@skangas.com

Läs mer
20.06.2018

Gasum utökar sina tjänster genom uppköpet av Enegia energimarknadstjänster

Gasum, Nordens ledande aktör inom gas, förvärvar det finska expertföretaget inom energi Enegias energimarknadstjänster. Bolagsaffären stärker Gasums nordiska strategi genom att möjliggöra en utvidgning av tjänsterna på grossistmarknaden för energi och skapa en plattform för att utöka produktutbudet till kunderna.

Gasum har undertecknat ett köpeavtal om förvärv av Enegias energimarknadstjänster. I affären ingår Enegia Consulting Oy:s, Enegia Portfolio Services Oy:s och intStream Oy:s aktier. Affären förväntas ske i augusti 2018.

Enegias energimarknadstjänster har energibolag, industrin och den offentliga sektorn som kunder. Inom energimarknadstjänsterna arbetar cirka 35 anställda inom energiinköp och -försäljning samt inom handel med utsläppsrätter och gröna certifikat. Personalen på Enegias energimarknadstjänster flyttas över till Gasum i samband med affären. Energimarknadstjänsterna fortsätter sin verksamhet och tillhandahåller sina tjänster till de befintliga kunderna. Gasum har som mål att i och med uppköpet utöka sitt tjänsteutbud på naturgasmarknaden och i hela bolagets verksamhetsområde i de nordiska länderna.

”Energibranschen och gasmarknaden förändras snabbt. Kompetensen hos experterna på Enegia vidgar och stärker Gasums tjänstekoncept. Förvärvet gör att vi kan erbjuda ännu mer heltäckande tjänster åt våra befintliga kunder och vara vägvisare inom energibranschen. Förvärvet ger oss också en bra plattform för att utveckla vårt produktutbud framöver genom att utvidga tjänsterna både geografiskt och genom att tillhandahålla nya tjänster även på gasmarknaden”, säger Gasums vd Johanna Lamminen. 

”I och med affären blir Enegia en expertaktör inom energiledning som drivs av EnerKey. Vi är nöjda med att Gasum som den nya ägaren av energimarknadstjänsterna även förstärker denna vidareutveckling och expansion av verksamheten,” säger Enegia Group Oy:s vd Kalle Ahlstedt.

Ytterligare information:

Jouni Haikarainen, chef, naturgas, Gasum Ab, tfn + 358 40 709 5690, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Kalle Ahlstedt, vd, Enegia Group Oy
tfn + 358 50 453 3507, fornamn.efternamn(a)enegia.com

Mikko Askolin, verksamhetschef, Enegia Group Oy
tfn + 358 40 841 9462, fornamn.efternamn(a)enegia.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetspartner bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. Bolaget tar naturgas till Finland och främjar en cirkulär ekonomi genom att behandla avfall och producera biogas och återvunna näringsämnen i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion, till industrin samt till landtrafik och sjötrafik. Gasum är Nordens ledande leverantör av biogas. Bolaget har ett nätverk av tankningsstationer för gas även för tunga fordon. Dotterbolaget Skangas är ledande aktör inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden. Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge.

Enegia är en av de ledande, oberoende expertorganisationerna inom energibranschen i Norden. Över hälften av de hundra största företagen i Finland använder Enegias tjänster och Enegiakoncernens omsättning var cirka 119,7 miljoner euro 2017. Enegias elhandel uppgår till 15 TWh, vilket utgör cirka en femtedel av elförbrukningen i Finland. Enegias EnerKey-system är Nordens ledande ledningssystem för energidata och energiprocesser. Systemet används av cirka 300 organisationer och hanterar förbrukningsdata från 75 000 mätpunkter i 13 000 fastigheter. Enegias majoritetsägare är det finska riskkapitalbolaget Vaaka Partners Oy. www.enegia.com

Läs mer
30.05.2018

Kommissionen vill minska utsläppen från tung trafik – flytande naturgas och biogas avgörande för att nå utsläppsmålen

Europeiska kommissionen föreslår utsläppsbegränsningar för tunga fordon. Den utvidgade infrastrukturen för flytande naturgas möjliggör betydande utsläppsminskningar inom tung trafik på ett kostnadseffektivt sätt. Flytande naturgas och flytande biogas är bränslen som kan användas för att omedelbart uppnå de mål som kommissionen har satt upp.

Enligt kommissionens förslag ska koldioxidutsläppen från tung trafik minskas med 15 procent fram till år 2025 och med minst 30 procent fram till år 2030 – jämfört med 2019 års nivåer. För närvarande står tunga fordon, det vill säga lastbilar och bussar, för en andel på cirka fem procent av de totala utsläppen i EU.

Flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) är ett konkurrenskraftigt alternativ för att kraftigt minska utsläppen av koldioxid, kväveoxid och partiklar. Med LNG är utsläppen från tung trafik hela 15 procent lägre än med diesel och med LBG uppnår man en minskning med så mycket som 85 procent.

”Inom tung trafik finns det ont om metoder för att uppnå betydande utsläppsminskningar. Genom att använda flytande naturgas eller flytande biogas är det möjligt att uppnå kommissionens mål redan nu. Det är också positivt att se att motortekniken inom LNG-drivna fordon utvecklas i snabb takt just nu”, säger Matti Oksanen, chef för biogasprodukter och -lösningar på Gasum.

Gasums nätverk av tankstationer utvidgas hela tiden i Finland, Sverige och Norge – och med hjälp av investeringsstöd med hela 16 nya tankningsstationer i Sverige.

För närvarande kan man tanka LNG/LBG i Helsingfors, Vanda, Åbo och Jyväskylä, och det planeras nya stationer på centrala trafikplatser i bland annat Kuopio, Lahtis, Uleåborg och Seinäjoki.

Under det här året utvidgar Gasum sitt LNG/LBG-tankningsnätverk till Sverige och Norge. I februari beviljade svenska Naturvårdsverket investeringsstöd på över 9 miljoner euro till Gasum, vilket gör att 16 nya tankningsstationer för gas kan byggas i Sverige.

”Gasum har målmedvetet byggt ut gastankningsinfrastrukturen, då gas är en central metod för att uppnå strängare utsläppsmål både tung trafik och inom sjöfarten. Kommissionens förslag på nya utsläppsgränser är välkommet: tillsammans med åtgärdsplanen för infrastrukturen för alternativa bränslen snabbar förslaget på utbredningen av LNG och LBG som drivmedel för tung trafik”, säger Gasums verkställande direktör Johanna Lamminen.

Nästa steg är att kommissionens förslag på utsläppsgränser för tung trafik behandlas i Europaparlamentet och rådet.

 

Ytterligare information:

Johanna Lamminen, verkställande direktör för Gasum
tfn +358 20 44 78 661 (ledningens assistent Henna Walker)

Markus Olsson, VD för Gasum AB
tfn 076-146 98 79, markus.olsson@gasum.com

Matti Oksanen, chef för produkter och lösningar, biogas, Gasum
tfn +358 40 483 6035, matti.oksanen@gasum.com

Läs mer