Content image

Mot en renare morgondag

Gasum är Nordens största biogasproducent med produktionsanläggningar i Finland och i Sverige.

LNG Gasum

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge

Under 2018 kommer Gasum att expandera sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora trafikstråken.

07.09.2018

Tunga vägtransporter går in i gasens tidsålder: De nordiska länderna får ett nätverk med 50 tankningsstationer

Efterfrågan på renare bränslelösningar inom tung trafik växer kraftigt och lösningen på den efterfrågan kommer att vara en ännu mer central del av energibolaget Gasums verksamhet i framtiden. Gasum investerar i byggandet av omkring 50 tankningsstationer för flytande gas för tunga fordon i Finland, Sverige och Norge fram till början av 2020-talet. Investeringen kommer att mångdubbla storleken på det nordiska nätverket av tankningsstationer för flytande gas för tunga fordon, vilket möjliggör stora utsläppsminskningar.

I de nordiska länderna har tung trafik en central roll i logistiksystemet samtidigt som det står för en stor andel av de totala utsläppen. För att målen för utsläppsminskningen som satts upp på nationell och internationell nivå ska kunna nås behövs det konkreta lösningar för att kraftigt minska utsläppen från tung trafik. Bland de koldioxidsnåla bränslena är flytande naturgas (LNG) det mest konkurrenskraftiga alternativet för detta syfte.

Gasums strategi går ut på att uppnå tillväxt på den nordiska gasmarknaden. Användning av gas som bränsle för tunga fordon är ett strategiskt fokusområde för Gasum. Under de närmaste åren kommer Gasums nätverk med tankningsstationer för tunga fordon bli många gånger större än idag. De kommande investeringarna kommer öka antalet stationer till omkring 50 i Finland, Sverige och Norge i början av 2020-talet. De nya tankningsstationerna kommer att placeras i viktiga knytpunkter för godstransporter och möjliggöra en betydande ökning av användningen av flytande naturgas och biogas inom tung trafik.

Övergången till flytande naturgas eller flytande biogas (LBG) kommer att leda till betydande minskningar av utsläppen av koldioxid, kvävedioxid, partiklar och buller från transporter.

”Vi är på väg mot ett koldioxidneutralt samhälle och det är dags att öka takten. Gas har en oomtvistat viktig roll i denna övergång,” sammanfattar Gasums vd Johanna Lamminen. ”De senaste åren har vi gjort målmedvetna satsningar på att bygga upp infrastrukturen för flytande gas och biogas i Norden i syfte att öka tillgången på gas. I början av 2018 gav Naturvårdsverket Gasum ett investeringsbidrag för att expandera vårt nätverk av tankningsstationer som en del av programmet Klimatklivet. Det här är avgörande bevis för den enorma potentialen för gasmarknaden och gör det möjligt att etablera gas som ett bränsle med låga utsläpp för tunga vägstransporter.”

Efterfrågan på renare transportlösningar ökar snabbt, då man vill få fram lösningar för att bekämpa klimatförändringarna. Idag står distributionstrafiken och tung trafik för över en fjärdedel av utsläppen från vägstransporterna i EU. Tillsammans med nya gasdrivna fordonsmodeller skapar det expanderande nätverket av tankningsstationer goda förutsättningar för tillväxt på marknaden för fordonsgas och utsläppsminskningar.

Planerad station Gasums nätverk av gastankningsstationer för tunga fordon 

Läs mer om vart erbjudande i Sverige i trafik 

För mer information, kontakta:

Johanna Lamminen, vd, Gasum Ab
Telefon: +358 20 44 78 661 (Henna Walker, ledningsassistent), fornamn.efternamn(a)gasum.fi

Olga Väisänen, chef, kommunikation, Gasum Ab
Telefon: + 358 40 554 0578, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetspartner bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. Bolaget tar naturgas till Finland och främjar en cirkulär ekonomi genom att behandla avfall och producera biogas och återvunna näringsämnen i Finland och Sverige.  Gasum levererar energi för el- och värmeproduktion, till industrin samt till landtrafik och sjötrafik. Gasum är Nordens ledande leverantör av biogas. Bolaget har ett nätverk av tankningsstationer för gas även för tunga fordon. Dotterbolaget Skangas är ledande aktör inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden. Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. www.gasum.com. 

Läs mer
31.08.2018

Gasum förvärvar Enegias energimarknadstjänster

Gasum, Nordens ledande aktör inom gas, köper upp det finska expertföretaget inom energi Enegias energimarknadstjänster. Enegia Consulting Oy, Enegia Portfolio Services Oy och IntSream Oy blir en del av Gasum. Gasum och Enegia Group Oy fattade beslut om affären den 31 augusti 2018.

Förvärvet stärker Gasums nordiska strategi genom att möjliggöra en utvidgning av tjänsterna på grossistmarknaden för energi och skapa en plattform för att utöka produktutbudet till kunderna. I och med bolagsaffären blir Enegias energimarknadstjänster, som består av cirka 35 anställda inom energimarknadstjänster och en bred uppsättning kunder, en del av Gasum. Gasum kommer i och med uppköpet att utöka sitt tjänsteutbud på naturgasmarknaden och i hela bolagets verksamhetsområde i de nordiska länderna och även i fortsättningen tillhandahålla ett brett utbud av tjänster till sina kunder.

”Förvärvet av energiexpertföretaget Enegias energimarknadstjänster är strategiskt viktigt för vårt bolag. Det känns bra att inleda integreringen av våra bolag och fungera som en vägvisare inom energibranschen. Bolagsaffären stärker vår strategi genom att vi kan erbjuda ännu mer heltäckande tjänster åt våra befintliga kunder. Förvärvet ger oss också en bra plattform för att utveckla vårt produktutbud framöver genom att utvidga tjänsterna både geografiskt och genom att tillhandahålla nya tjänster på gasmarknaden,” säger Gasums vd Johanna Lamminen.

Ytterligare information:                                                     

Johanna Lamminen, vd, Gasum Ab, tfn +358 20 44 78 661 (Henna Walker, ledningsassistent), fornamn.efternamn(a)gasum.fi

Jouni Haikarainen, chef, naturgas, Gasum Ab
p. + 358 40 709 5690, fornamn.efternamn(a)gasum.fi

Energibolaget Gasum är en expert inom den nordiska gassektorn, som tillsammans med sina samarbetspartner bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. Gasum levererar energi för el- och värmeproduktion, till industrin samt till landtrafik och sjötrafik. Bolaget representerar en cirkulär ekonomi och är störst på att hantera biologiskt nedbrytbart avfall och den största producenten av biogas och återvunna näringsämnen i Finland och Sverige. Dotterbolaget Skangas är marknadsledande i Norden inom flytande naturgas (LNG).

Enegia är en av de ledande, oberoende expertorganisationerna inom energibranschen i Norden. Över hälften av de hundra största företagen i Finland använder Enegias tjänster och Enegia-koncernen hade en omsättning på cirka 119,7 miljoner euro 2017. Enegias elhandel uppgår till 15 TWh, vilket utgör cirka en femtedel av elförbrukningen i Finland. Enegias EnerKey-system är Nordens ledande ledningssystem för energidata och energiprocesser. Systemet används av cirka 300 organisationer och hanterar förbrukningsdata från 75 000 mätpunkter i 15 000 fastigheter. www.enegia.com.


Läs mer
23.08.2018

Tunga fordon ansluter sig till kampen mot klimatförändringarna

Tunga fordon ska vara med och bidra till en mer miljövänlig värld. Enligt ett lagstiftningsförslag från Europeiska kommissionen måste de genomsnittliga koldioxidutsläppen för nya tunga fordon år 2025 vara 15% lägre 2019. Denna utveckling kommer att fortsätta: 2030 ska utsläppen vara minst 30% lägre. Nationella utsläppsmål styr samtidigt länder mot betydande utsläppsminskningar inom transportsektorn. Vad är den nya riktningen för tunga fordon – och hur kan den här sektorn nå en koldioxidneutral framtid?

Förra våren kunde den som är intresserad av frågor som rör transport och miljö ta det av intressanta framsteg. I maj offentliggjorde den Europeiska kommissionen, inte så överraskande, ett förslag för att minska koldioxidutsläppen för tunga fordon.

Det som var oväntat, däremot, var att det var första gången i historien som obligatoriska koldioxidutsläppsmål fastställdes för tung transport. För personbilar har utsläppsmål å andra sidan varit på plats i många år.

Beslutet om utsläppsmål för tung transport influerades av Junker och Kommissionens målmedvetenhet att styra EU:s energi- och miljöpolitik mot mer ambitiösa mål. EU har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 40% till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

Det största hindret för att nå detta utsläppsmål har varit och är vägtransporten. Vägtransport är den enda sektorn som inte har minskat sina utsläpp – i själva verket har utsläppen ökat mellan 1990 och 2015.

Så, det finns mycket att ta igen. Enligt Jukka Metsälä, chef för affärsområdet biogas inom Gasum, är de miljömål som satts upp för transportsektorn så ambitiösa att alla nödvändiga medel måste tas till för att nå dem.

"Eftersom Finland är ett land med långa avstånd måste vi hitta rena lösningar för vägtransport inom alla segment," konstaterar Metsälä.

Beslut om framtida investeringar görs just nu

Metsälä säger att Kommissionens förslag om utsläppsgränser för tunga fordon är en konkret åtgärd som ger en tydlig riktning för alla. Det skickar en signal till marknaderna att eventuella framtida investeringar även måste ta hänsyn till koldioxidutsläpp.

"För tunga fordon är alternativen begränsade. Flytande naturgas (LNG) är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska utsläppen, oavsett vilken arbetsradie en traktor har," förklarar Metsälä.

När man tittar på de totala utsläppen av vägtransport är andelen som bärs av tunga fordon betydande, enligt Europeiska miljöbyrån är tunga fordon ansvariga för över en fjärdedel av vägtransportens koldioxidutsläpp inom EU.

"LNG och flytande biogas (LBG) erbjuder en lösning till den sektor där energiförbrukningen är som störst. Om tunga vägtransporter och transport på byggarbetsplatser skulle byta till flytande gas skulle det inte bara minska utsläppen – det skulle också förbättra luftkvaliteten i storstadsområdena eftersom varken LNG eller LBG producerar några små partiklar som påverkar luften, säger Metsälä.

De råvaror som används i biogasproduktionen kommer från ett brett utbud av biologiskt nedbrytbara råvaror, såsom biavfall, industriellt slam, boskapsgödsel och livsmedelsbearbetningsavfall. Samtidigt är biogasproduktion också en del av den cirkulära ekonomin eftersom näringsrester från biogasproduktion används som gödningsmedel för fält. LBG möjliggör en utsläppsminskning om 85% vilket är ett första steg emot en koldioxidneutral tung transport.

"Gasum har under de senaste åren erbjudit LNG för att tillgodose behoven hos tillverkningsindustrin och sjöfarten. För tillfället arbetar organisationen med att utöka LNG- och LBG-infrastrukturen för tung transport i Finland, Sverige och Norge. Det betyder tiotals nya bensinstationer under de närmaste åren. Nu är det dags att lägga spelplanen för renare bränslen," säger Metsälä.

I kommissionens förslag är nästa målpost 2025. Det är sju år in i framtiden men besluten och investeringarna som påverkar det görs just nu.

Läs mer