Content image

Swedish Biogas International är nu Gasum

Gasum har förvärvat aktiestocken i den svenska biogasproducenten SBI. Efter förvärvet är Gasum den största producenten av biogas i Norden.

LNG Gasum

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge

Under 2018 kommer Gasum att expandera sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora trafikstråken.

Content image

Råvara

Våra biogasanläggningar kan ta emot en stor bredd av råvaror. I stort sett kan allt organiskt material användas.

Content image

Biogas

Biogas är en förnybar gas som framställs av att organiskt material bryts ner i en syrefri miljö.

Content image

Biogödsel

Våra biogasanläggningar levererar inte bara gas utan även ett högkvalitativt gödningsmedel. 

13.03.2018

Maskindemonstration - sönderdelning av ensilage och gödsel

I ett projekt finansierat av Energimyndigheten har RISE i samarbete med DBFZ och Gasumtestat tre maskiner för sönderdelning. I samarbete med tyska Rasspe och ANNABURGER ska nu en av maskinerna demonstreras i Sverige för första gången. Maskindemonstrationen riktar sig mot biogasanläggningar, lantbrukare, maskinentreprenörer, forskare, kommun och Länsstyrelsen.

RS CutMasterär en tysk nyutvecklad maskin för mekanisk sönderdelning. Det är en mobil maskin som är speciellt lämpad för sönderdelning av balat ensilage och fastgödsel.

Tid: tisdagen den 27 mars kl. 09:30-ca 14:30

Plats: Gasum Jordberga biogasanläggning, Lilla Jordbergav. 349-0, Klagstorp

Program:

kl. 09:30 –10:00 Kaffe och inledande presentation av Gasum, RS CutMasteroch projektet
kl. 10:00 –11:30 Demonstration av sönderdelning av ensilage på Jordberga
kl. 11:30 -13:00 Lunch och transport till platsen för eftermiddagens demo
kl. 13:00 –ca 14:30 Demonstration av sönderdelning av svingödsel djupströ på Kvarnlyckansgård, Äspövägen 428, Klagstorp (ca 6 km från anläggningen)

Välkomna! Vi bjuder på fika & macklunch! Anmälan görs senast den 23/3 till:

Carina Gunnarsson, tel: 010-516 69 32, carina.gunnarson@ri.se
Johanna Lund, tel: 010-516 69 23, johanna.lund@ri.se

Läs mer
02.03.2018

Gasum AB, Lidköping bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Information till närboende gällande förändring av biogasanläggningen på fastigheten Kartåsen 1:3, Lidköpings kommun.

Gasum AB ser över verksamheten för att anpassa den till möjlig framtida regelförändring (ILUC) som i sådana fall träder i kraft 2020, som gör det svårare att ta emot odlad råvara som substrat. Syftet är att utveckla anläggningen för att möjliggöra fortsatt produktion baserat på en bredare substratmix. Bolaget vill gärna ha en fortsatt lokal förankring, och vill därför möjliggöra att ta om hand lokala substratalternativ.

I bilagorna (länkarna) finns mer information om den tänkta förändringen.

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Information till öppet hus Gasum Lidköping

Det kommer även att finnas möjlighet att besöka anläggningen den 12 mars kl. 16:00-18:00 för att få en rundtur, ställa frågor och framföra synpunkter. Anmäl ert intresse för att komma på öppet hus senast den 5 mars, till kontaktuppgifterna nedan.

Om du vill veta mer om den planerade verksamheten och tillståndsprövningen, eller framföra synpunkter, är du även välkommen att höra av dig till miljö- och kvalitetschef Mariana Fridfjell, se kontaktuppgifter nedan.

Mail: mariana.fridfjell@gasum.com
Telenr: 070-569 81 95
Postadress: Gasum AB Linköping, Gjuterigatan 1b, 582 73 Linköping

Vi vill ha dina synpunkter senast den 2 april 2018.

Läs mer
22.02.2018

Gasum tilldelas investeringsstöd för att etablera tankstationer för flytande gas

Energibolaget Gasum följer sin vision att bygga ett nordiskt gasekosystem. Detta görs bl.a. genom att investera i tankstationer för flytande gas till tunga fordon. Målsättningen för Gasum är att etablera en tankinfrastruktur som uppfyller det tunga transportsegmentets behov av rationell logistik och tillgänglighet. Dessa etableringar har tilldelats ett investeringsbidrag av Naturvårdsverket inom programmet Klimatklivet. Investeringsstödet avser etablering av 16 tankstationer i landet och motsvarar en summa på 92,6 miljoner kronor.

Genom att ersätta diesel med flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG) inom segmentet för tunga fordon, går det att kraftigt minska utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), partiklar och buller. I framtiden kommer gas att spela en viktig roll vid övergången till ett fossilfritt samhälle. Under de kommande åren ämnar Gasum att etablera ett stationsnät för flytande gas i Sverige, Norge och Finland. Stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs de stora trafikstråken för att på så vis knyta samman den nordiska marknaden.

Investeringsstödet som Gasum beviljats möjliggör att företaget kan gå in i en mer detaljerad fas för att slutföra detaljplanen för de enskilda etableringarna. De regioner som Gasum beviljats stöd för är Västerbottens-, Norrbottens-, Värmlands-, Västernorrlands-, Gävleborgs-, Örebro-, Västmanlands-, Uppsala-, Västra Götalands-, Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs- och Skåne län.

 ”Investeringsstödet, inom ramen för Klimatklivet, skapar den trygghet som krävs för att Gasum skall genomföra en omfattande investeringsplan i en marknad som ännu är i sin linda. Därmed kommer omställningstakten till fossilfria transporter öka. Detta investeringsstöd kommer att stödja oss i vidareutvecklingen av den nordiska gas- och transportmarknaden, säger Jukka Metsälä, Vice President Biogas, Gasum Oy.  

Ytterligare information:

Jukka Metsälä, Vice President Biogas, Gasum Oy
Telefon: +358 40 5633 756, jukka.metsala@gasum.com

Markus Olsson, VD, Gasum AB
Telefon: +46 (0)76 146 98 79, markus.olsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjö-transporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstat-ioner som betjänar tungt materiel. Dotterbolaget Skangas är den ledande aktören på den nordiska mark-naden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. Gasumkoncernen har cirka 400 anställda. Bolagets intäkter år 2017 uppgick till 925 miljoner euro. www.gasum.com

Läs mer