Content image

Mot en renare morgondag

Vi erbjuder ett miljövänligt alternativ till oljebaserade bränslen och kol och hjälper våra kunder att uppnå sina mål för minskade utsläpp.Vägen till en koldioxidneutral samhälle skapas här och nu.

LNG Gasum

Pionjärer inom hållbar transport

Flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) är rena och prisstabila bränslen för lastbilar som används vid tunga vägtransporter. Gasum investerar i byggandet av omkring 50 tankningsstationer för flytande gas för tunga fordon i Finland, Sverige och Norge.

14.02.2019

Världens första LNG-isbrytare Polaris bunkrade i Björneborg och Torneå

Världens första LNG-isbrytare Polaris tankade LNG (Liquefied Natural Gas) i januari i LNG-importterminalen i Björneborg och i februari första gången flytande naturgas i Manga LNG-terminalen i Röyttä hamn i Torneå. Polaris är världens första LNG-drivna isbrytare. Den kommersiella användningen av importterminalen i Torneå börjar i år.

Gas- och bränslemarknaden i norra Finland blir mångsidigare, då den kommersiella användningen av importterminalen i Torneå börjar i år. Tillgången på LNG är en viktig konkurrensfaktor för områdets nuvarande industri och Torneå hamn. Terminalen är avsedd för industrins samt sjö- och landsvägstrafikens behov.  

”LNG lämpar sig utmärkt för sjötrafik, eftersom den är ett utmärkt alternativ för att ersätta olja och miljövänlighet är en av dess starka sidor. Vi har levererat LNG redan till hamnarna i norr, bl.a. till Luleå, Kemi och Uleåborg. Polaris är det första fartyget som bunkrade i Torneå. Den kommersiella användningen av Manga LNG-terminalen i Torneå stärker Gasums leveranskedja av LNG för industrin och sjötrafiken i norra Finland och Sverige, säger Tommy Mattila, direktör för marknadsföring och försäljning av Gasums naturgas och LNG.

LNG är det mest miljövänliga bränslet inom sjötrafik. LNG uppfyller kraven i svaveldirektivet för sjötrafik och också framtida striktare utsläppsbegränsningar. LNG innehåller inte svavel och vid förbränning producerar den 87 % mindre kväveoxider. Den minskning av koldioxidutsläppet som inom sjöfarten uppnåtts vid användning är minst 9 % jämfört med diesel för sjöfart. Dessutom är utsläppen av småpartiklar obefintliga. Med LNG kan man ersätta användningen av oljebaserade bränslen också inom industrin, energiproduktionen och den tunga landsvägstrafiken. Användningen av LNG möjliggör övergång till användning av flytande biogas (LBG) utan tilläggs­investeringar

Gasum har en LNG-produktionsanläggning och -terminal i Risavika i Norge, LNG-terminaler i Øra i Norge, i Lysekil i Sverige och i Björneborg. Gasum deltar i Manga LNG-terminalen i Torneå tillsammans med Outokumpu Oyj, SSAB Europe Oy och EPV Energia Ab.

 

Mer information:

Tommy Mattila, direktör, naturgas och LNG, försäljning och marknadsföring, Gasum
Tfn +358 40 5819 247, fornamn.efternamn(a)gasum.com


Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energi marknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss www.gasum.com/sv.

*Tornio terminal and Polaris icebreaker photo: Studio Timo Heikkala Oy. Rights: Arctia Ltd, Business Finland, Gasum Ltd, Finnish Transport Infrastructure Agency.

Läs mer
08.02.2019

Energibolaget Gasum övergick till förnybar el i all sin verksamhet

Det nordiska energibolaget Gasum har övergått till att använda förnybar el i all sin verksamhet från ingången av 2018. All den el på 150 GWh som bolaget använder har producerats med nordisk vattenkraft. Gasum har i sitt ansvarsprogram förbundit sig att verka för att stävja klimatförändringen och att främja en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.

Gasum har använt förnybar el delvis redan från 2017, men övergick från ingången av 2018 att använda förnybar energi i all sin verksamhet. Elen har producerats med nordisk vattenkraft. En betydande del av den el som upphandlas hänför sig till bolagets produktion av flytande naturgas (LNG) i Risavika i Norge.

Stävjandet av klimatförändringen i fokus för ansvarsarbetet
 

”Satsningen på förnybar el var för oss strategiskt ett naturligt val. Vårt bolag fokuserar i sin verksamhet på att tillsammans med kunderna främja renare energilösningar. Vi har också förbundit oss till Energieffektivitetsavtalet, vars mål är att minska på användningen av energi,” säger Minna Tolonen, Environment and energy Manager vid Gasum.

Gasums energimarknadstjänster är expert på förnybar energi
 

För bolaget var köpet av förnybar el enkelt, eftersom Gasums energimarknadstjänster är expert på el inom marknaden för ursprungsgaranti och hjälper kunderna att köpa förnybar el.

”Köp av förnybar energi lyckas utan att existerande elavtal ändras, eftersom elens ursprung kan kontrolleras med ursprungsgarantier. För företag och aktörer är främjandet av förnybar el ett bra tillfälle att verkställa deras miljöansvar,” säger Portfolio manager Atte Pekkala vid Gasums energimarknadstjänster.

Gasums energimarknadstjänster hjälper företag att minska på sitt koldioxidavtryck genom att erbjuda dem också experttjänster i anslutning till utsläppshandel och lösningar i anslutning till kompensering av utsläpp.
 

Mer information:

Minna Tolonen, Environment and energy Manager, Gasum
tfn 050 911 2668, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Atte Pekkala, Portfolio Manager, Gasums energimarknadstjänster
tfn 040 631 0564, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energi marknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. www.gasum.com.

Läs mer
04.02.2019

Gasum och Caverion inleder samarbete inom övervakning och underhåll av gastankstationer i Sverige, Finland och Norge

Energibolaget Gasum och Caverion har avtalat om partnerskap i anslutning till övervakning och underhåll av Gasums tankstationer för tunga och lätta gasfordon. Samarbetet inleds till en början i Finland och Sverige samt utvidgas senare i år till Norge.

Caverion sköter servicen och underhållet av gastankstationerna i Finland, Sverige och Norge. Caverion svarar också för gastankstationernas kontrolltjänster, distanskontroll och för helpdesk-tjänster som gäller teknik 24/7. För den tekniska servicen och det tekniska underhållet i södra Finland samt för tekniska tjänster inom specialkunnande som gäller gas svarar huvudsakligen Gasum Tekniikka Oy.

”Vi bygger en nordisk gasmarknad och ökar tillgången på gas inom olika kundsegment. Det är bra att inleda samarbetet med partnern Caverion, som verkar i de nordiska länderna. Användningen av gas i trafik ökar för närvarande i alla fordonskategorier. Vi bygger nya gastankstationer och utvidgar under de närmaste åren nätverket i Finland, Sverige och Norge med totalt 50 stationer för tung trafik. De nya tankstationerna placeras med tanke på logistikfunktioner vid centrala knutpunkter, vilket stödjer trafik i Norden med miljövänlig gas”, säger Ari Suomilammi, direktör för Circular Economy Finland, Gasum.

”Vi är glada över det nya samarbetet, som gör att vi kan betjäna våra kunder i Finland, Sverige och Norge med ett enhetligt och övergripande servicekoncept med lokala krafter. Målet med ett koldioxidneutralt samhälle kräver rikligt med åtgärder och vi deltar i att skapa möjligheter till trafik med lägre utsläpp”, säger Thomas Hietto, direktör för Services Businesses Unit, Caverion.

Man räknar med att gasbilismen under de närmaste åren ökar betydligt. År 2018 hade i Finland registrerats cirka 6 300 gasdrivna bilar. Enligt Energi- och klimatstrategin 2030 borde Finland 2030 ha åtminstone 50 000 gasdrivna personbilar. De nuvarande gasdrivna långtradarna uppfyller redan idag kommande utsläppsmål, sålunda är gas ett utmärkt sätt att minska också på den tunga trafikens utsläpp. Nya gastankstationer byggs med ett snabbt tidsschema i alla nordiska länder.
 

Mer information:

Kirsi Hemmilä, kommunikationschef, Caverion Suomi Oy, tfn 050 390 0941, kirsi.hemmila(at)caverion.com

Ari Suomilammi, direktör, Circular Economy Finland, Gasum Oy, tfn 0400 65 3351, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Caverion bidrar med smarta tekniska lösningar och tjänster för fastigheter, industriprocesser och infrastruktur. Vårt unika tjänsteutbud omfattar hela livscykeln: planering, byggande och underhåll. Vår vision är att vara förstahandsvalet när omvärlden för våra kunder, medarbetare, partner och investerare digitaliseras. År 2017 omsatte vi cirka 2,3 miljarder euro. Caverion har cirka 16 000 medarbetare i 11 länder i norra, centrala och östra Europa. Caverions aktie är noterad på Nasdaq Helsingfors. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energimarknaden, som tillsammans med sina samarbetspartner bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt genom återvinning av näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som också betjänar tungt materiel. Gasum är också den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. Gasum erbjuder de mest omfattande experttjänsterna och lösningarna för energimarknaden. www.gasum.com Twitter: @GasumOy

Läs mer