Content image

Mot en renare morgondag

Gasum är Nordens största biogasproducent med produktionsanläggningar i både Finland och Sverige

LNG Gasum

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge

Under 2018 kommer Gasum att expandera sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora trafikstråken.

28.11.2018

Näringsämnen från Toppå biogasanläggning i Åbo återanvänds inom industrin

Att utveckla en lösning inom cirkulär ekonomi på biogasanläggningen i Åbo är ett av regeringens spetsprojekt. Första delen i projektet, som handlar om återvinning av näringsämnen, är färdig. Gasum behandlar avloppsslam från Åboregionen på Toppå biogasanläggning och framställer biogas och återvunna näringsämnen av det. Gasum har ingått ett banbrytande samarbete inom återvinning med Algol Chemicals. Projektet fortsätter med en utbyggnad av anläggningen och investeringar i kondensverk för biogas och planeras bli färdigt i slutet av 2019.

Moderniseringen av Gasums biogasanläggning i Toppå och delprojektet rörande återvinning av näringsämnen är färdig. När projektet som helhet är färdigt kommer biogasanläggningen i Toppå att producera 50 GWh/a flytande och 10 GWh/a komprimerad biogas för olika affärssegments behov, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för cirka 6 000 personbilar. Förutom biogas uppstår det efter utbyggnaden av biogasanläggningen som blir färdig 2019 cirka 4 000 ton återvunna näringsämnen i form av ammoniakvatten som produceras av biogasanläggningens rejektvatten på cirka 150 000 ton per år. I den första fasen som inleds nu är mängden producerat ammoniakvatten 2 000 ton per år. I fortsättningen kommer Algol Chemicals återanvända näringsämnena och vidareförmedla dem till sina kunder.

”Det är intressant att påbörja ett samarbete inom återvunna näringsämnen tillsammans med Gasum. Företagsansvaret är en del av vår strategi och dagliga verksamhet. Nu fick vi en möjlighet att delta i ett andra projekt inom cirkulär ekonomi under året och erbjuda produkter som uppstår som biflöden till processer inom industri och industriproduktion. Vid framställning av ett ton ammoniak frigörs det i genomsnitt 2,9 ton koldioxid (CO2), så genom att använda de 2 000 ton om året av det slam som uppstår i Gasums processer under den första fasen undviker vi knappt 700 ton koldioxidutsläpp från framställning av jungfrulig ammoniak, säger Algol Chemicals vd Juha Jokinen.

”Målet med moderniserings- och utbyggnadsprojektet är att komma fram med en lösning inom cirkulär ekonomi som ökar kapaciteten att behandla biomassa och tillgången till biogas samt släpper nya förädlade produkter av återvunna näringsämnen på marknaden. Lokal biogas kan i fortsättningen tankas ännu mer för fordon inom tung och lätt trafik i Åbo. Vi är glada över att moderniseringen av anläggningen blir klar i tid och att vi i samarbete med Algol Chemicals kan utöka användningsområdena för återvunna näringsämnen ytterligare. I och med investeringen minskar mängden avloppsvatten på biogasanläggningen och den återstående mängden belastar reningsprocessen i Åboregionen mindre. Det är ett stort steg framåt mot våra mål om ett koldioxidsnålt samhälle och återvinning av näringsämnen – en verklig lösning inom cirkulär ekonomi,” säger Ari Suomilammi, produktionschef för biogas på Gasum.

”Samarbetet med Gasum minskar vårt koldioxidavtryck och minskar näringsbelastningen på miljön samt ökar energieffektiviteten och främjar en cirkulär ekonomi i hela Åboregionen. Samarbetet mellan Gasum och Algol Chemicals är ett utmärkt exempel på samarbete inom cirkulär ekonomi som tar hänsyn till miljön. På Kakolabackens avloppsreningsverk behandlas avloppsvatten från närmare 300 000 invånare i Åboregionen samt avloppsvatten från industrin i området,” säger Mirva Levomäki, Oy:s vd för reningsverket i Åbo Turun Seudun Puhdistamo Oy.

Ett mål i regeringens spetsprojekt är enligt regeringsprogrammet att lyfta Finlands ekonomi och uppnå en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning. Spetsprojektet Bioekonomi och rena lösningar har som mål att öka andelen hållbar förnybar energi så att den överstiger 50 procent på 2020-talet. Målet bygger särskilt på en ökning av utbudet på bioenergi och annan utsläppsfri förnybar energi.
 

Utbyggnaden av biogasanläggningen i Åbo är ett av Finlands regerings spetsprojekt. Projektet stärker tillväxten för den finska biogasmarknaden och främjar utvecklingen för gasmarknaden för tung trafik. Dessutom förbättrar projektet möjligheterna till användning av lokal trafikgas i Åboregionen. Utbyggnaden av produktionskapaciteten för biogas kommer att vara färdig under 2019. Efter utbyggnaden kommer man att hantera cirka 110 000 ton biomassor årligen på anläggningen, producera cirka 50 GWh flytande biogas och producera återvunna näringsämnen av cirka 4 000 ton ammoniakvatten. Sysselsättningseffekten av projektet i Åbo är 170 årsverk under byggnadsfasen.

Mer information:

Ari Suomilammi, chef, produktion och inköp, biogas, Gasum
tfn +358 400 653 351, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Juha Jokinen, vd, Algol Chemicals
tfn + 358 50 438 4022, juha.jokinen(a)algol.fi

Mirva Levomäki, vd, Turun seudun puhdistamo
tfn +358 40 712 6241, fornamn.efternamn(a)turku.fi

Algol Chemicals är en del av den finska familjeägda Algol-koncernen. Företaget förenar tillverkare av råvaror inom industrin och kunderna och erbjuder samtidigt skräddarsydda leveranslösningar, tjänster och expertkunskaper. Reach-registrerade produkter från tusentals samarbetspartner över hela världen distribueras till kunderna från lokala lager. Inom lagerverksamheten och transporterna är det främsta målet säkerhet och lagenlighet och ändamålsenlighet är en förutsättning. Det mervärde som bolaget ger bygger på den erfarenhet och det nätverk som bolaget har byggt upp under de senaste 125 åren tillsammans med sina samarbetspartner. Bolaget tillhandahåller tjänster till över 3 000 industriföretag i Skandinavien, Baltikum, Vitryssland, Ukraina och Indien.

Turun seudun puhdistamo Oy är en tjänsteleverantör som ägs av 14 kommuner som erbjuder både sina ägare och andra kunder vattenreningstjänster av hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Bolaget ansvarar för och har hand om driften av Kakolabackens avloppsreningsverk och dess reningsresultat. På vattenreningsverket strävar man efter att uppnå ett så bra reningsresultat som möjligt som minst uppfyller bestämmelserna i miljötillståndet. På anläggningen behandlas avloppsvatten från närmare 300 000 invånare i Åboregionen.

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. www.gasum.com/sv

Läs mer
26.11.2018

LNG-företaget Skangas byter namn till Gasum

Energibolaget Gasum ökade sitt aktieinnehav i företaget inom flytande gas (LNG) Skangas från 70 % till 100 % i oktober 2018. Förvärvet är en del av Gasums strategi, ett centralt element för att utveckla den nordiska gasmarknaden och LNG-infrastrukturen. Efter integrationsprocessen byter Skangas namn till Gasum senast den 3 december2018.

Namnbytet kommer att stärka Gasums varumärke i de nordiska länderna och Gasums ställning som ledande leverantör av flytande gas (LNG) i regionen. Alla Skangas-bolag kommer att byta namn till Gasum. Observera att företagens organisationsnummer och kontaktuppgifter inte ändras:

Gammalt namn:                                 Nytt namn:

Skangas AS                                        Gasum AS

Skangas Ltd                                        Gasum LNG Oy

Skangas AB                                        Gasum LNG AB

Skangas LNG Production AS            Gasum LNG Production AS

                                                                                                                    
Namnbytet kommer att göras i Norge, Sverige och Finland senast den 3 december 2018 efter godkännande av registreringsmyndigheterna i varje land. Våra kunder, leverantörer och andra intressenter kommer att underrättas om ändringen.

För mer information kontakta:

Olga Väisänen, direktör, kommunikation, Gasum
Telefon: +358 40 554 0578, fornamn.efternamn@gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle. www.gasum.com

 

Läs mer
19.11.2018

Den tunga trafiken blir renare - flytande naturgas viktig etapp för Posti

Posti, Finlands statligt ägda postbolag, har börjat använda två transporter som går på flytande naturgas (LNG). Fordonen kommer att användas vid fjärrtransporter inom Posti. Posti har som mål att minska koldioxidutsläppen med 30 procent fram till år 2020.

Fordonen, som drivs av LNG, kommer att användas vid fjärrtransporter, exempelvis mellan Vanda–Uleåborg, Vanda–Villmanstrand och Vanda–Åbo. Fordonen kör cirka 900 kilometer per dygn, vilket är och verkligen kommer visa på de positiva fördelar man uppnår  jämfört med diesel. LNG är mer energirikt än diesel och minskar bränslekostnaderna. Posti använder fordon för tung trafik som går på olika typer av alternativa bränslen.

Genom effektiv ruttplanering, kombinerade transporter, ett högt kapacitetsutnyttjande och ekonimiskt körsätt ökas miljöeffektiviteten i transporterna. Alternativa bränslen för tunga fordon, som exempelvis LNG (flytande naturgas) och ED95, betraktas av Posti som ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser och därmed bromsa den globala uppvärmningen.

”Vi har som mål att minska utsläppen med 30 procent fram till 2020. För att nå målet behöver vi genomföra olika åtgärder och använda alternativa bränslen, som exempelvis LNG. Vi vill bidra till att bromsa den globala uppvärmningen och samtidigt vara en ansvarsfull förebild. På tio år har vi minskat koldioxidutsläppen i absoluta tal med över 34 000 ton,” säger Postis Hållbarhetsdirektör Noomi Jägerhorn.

”Vi har samarbetat med Posti under en lång tid. Posti har 40 distributionsfordon som går på biogas. LNG är ett sätt att minska påverkan på klimatet, särskilt inom tung trafik. Fordon som drivs på LNG kan också gå över till att använda inhemskt producerad flytande biogas (LBG), utan att det krävs några ytterligare investeringar,” säger försäljningschef Juha-Matti Koskinen på Gasum.

LNG (Liquified Natural Gas) är flytande naturgas som har kylts ner till -162 graderDet finns tankstationer med flytande naturgas i Helsingfors, Jyväskylä och Åbo. LNG-lastbilar går på flytande naturgas eller biogas. LNG-lastbilar är jämförbara med dieseldrivna modeller vad beträffar prestanda, köregenskaper och bränsleförbrukning.

Ytterligare information: 

Juha-Matti Koskinen, försäljningschef, Finland, Gasum
tfn +358 40 768 7188, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Mikael Antonsson, försäljningschef, Sweden & Norway, Gasum
tfn +467 24 543 382, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. www.gasum.com/sv

Läs mer