Content image

Mot en renare morgondag

Gasum är Nordens största biogasproducent med produktionsanläggningar i både Sverige och Finland.

LNG Gasum

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge

Under 2018 kommer Gasum att expandera sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora trafikstråken.

16.01.2019

Gas erbjuder lösningar för att minska utsläppen från transporter i Sverige

Varje dag genereras utsläpp på de svenska vägarna, och det finns betydande potentiella miljövinster i att minska dessa. Vi får allt skarpare utsläppsregler så det är hög tid att tackla det här problemet – där gas behöver betraktas som en nödvändig del av lösningen. Eftersom en tredjedel av utsläppen från svensk vägstrafik kommer från tunga fordon kan godstransporter spela en väsentlig roll för att åstadkomma positiv förändring.

Enligt Energimyndigheten förbrukade bensin-, diesel- och biodieseldriven trafik cirka 86,9 TWh energi under 2016. I Sverige produceras för närvarande cirka 2 TWh biogas varje år. Om det råmaterial som används för att tillverka biogas utnyttjades fullt ut till just gasproduktion skulle denna kunna vara 7 TWh. Genom ny teknik, som till exempel förgasning av biprodukter från skogsbruk, skulle produktionen av biogas kunna nå upp till 15 TWh. Det innebär att cirka 17 procent av trafiken i Sverige skulle kunna övergå till biogas.

Tunga fordon har en viktig roll i att minska utsläppen, eftersom en lastbil i genomsnitt förbrukar lika mycket bränsle som 40 till 50 personbilar. Idag är en övergång från fossilbaserade till förnybara bränslen i segmentet tunga fordon redan möjlig, genom att använda biogas, flytande naturgas (LNG) eller flytande biogas (LBG).

LNG-drivna tunga fordon innebär en möjlighet att minska utsläppen av såväl koldioxid som andra ämnen, till exempel partiklar. Med flytande naturgas blir utsläppen cirka 20 procent lägre än med fossila bränslealternativ. Ännu större fördelar kan ses när flytande biogas används, som minskar koldioxidutsläppen med upp till 85 procent. LBG fungerar i samma motorer som LNG, så företag som har övergått till LNG kan sedan gå direkt över till LBG.

"Efterfrågan på dessa fordon kommer att öka snabbt i och med att EU förbereder sitt tredje mobilitetspaket och RED II-direktivet, där ännu mer ambitiösa miljömål sätts för företag i EU. Det innebär att vi måste minska utsläppen från tunga fordon, som idag utgör en tredjedel av alla utsläpp från trafik i Sverige", förklarar Markus Olsson, Commercial Director på Gasum.

Gasdrivna tunga fordon centrala för lösningen

Gasum planerar att öppna 50 tankstationer för tunga fordon i Norden under de närmaste åren. Cirka 25 av dessa planerade stationer kommer att finnas i Sverige. Stationerna kommer att byggas på platser som har högst trafikflöden från tunga fordon som körs långa sträckor. På så vis kommer stationerna att bäst bidra till att uppnå de ambitiösa mål som har satts för att minska trafikutsläppen.

"Efterfrågan på renare transportlösningar växer snabbt och vi siktar på att tillgodose denna genom att bygga ett ändamålsenligt och utbrett nätverk med tankstationer för sådana fordon", säger Olsson.

Sveriges regering har satt som mål att det svenska energisystemet ska vara klimatneutralt på nettobasis till år 2045. Det är fortfarande långt kvar till det här riktmärket, men det finns mål på vägen att nå: utsläppen av växthusgaser ska minskas med 40 procent till år 2020, jämfört med 1990 års nivåer. Ett annat nationellt mål är att minska koldioxidutsläppen från inhemska vägtransporter med 70 procent till år 2030, vilket gör det till det mest ambitiösa målet i världen.

Ett exempel på en konkret åtgärd som har vidtagits för att minska utsläppen, och för att leda in Sverige på en mer hållbar väg, är det faktum att två stora fordonstillverkare, Scania och Volvo, nu har lanserat egna LNG/LBG-fordon på marknaden.

Ökad produktion av både komprimerad och flytande biogas

Vilket råmaterial som används för att tillverka biogas varierar mellan olika länder. Idag producerar Gasum merparten av sin biogas av sidoflöden från jordbruk, som skal och strån från spannmål. På grund av den ökande efterfrågan och behovet av att hitta nya cirkulära lösningar finns det dock planer på att bygga om Gasums biogasanläggningar, så att mängden material som kan användas i biogasproduktionen kan öka och breddas. I Finland används redan en större mängd olika råmaterial och Gasum har således de kunskaper som krävs för den här förändringen sedan tidigare.

När det gäller produktionen av biogas är Gasum redan den största producenten i Sverige och har för avsikt att utöka sin produktion ytterligare. Gasum och Stora Enso har slutit ett avtal om att bygga en biogasanläggning vid Stora Ensos pappersbruk i Nymölla. Anläggningen, som ska byggas och drivas av Gasum, kommer att omvandla brukets spillvatten till förnybar energi.

"Sveriges regering kommer under 2019 att göra en statlig utredning som ska beskriva de långsiktiga reglerna för biogas i Sverige. Det kommer förhoppningsvis att innebära ett skifte för biogasmarknaden och skapa en miljö där vi kan utöka vår verksamhet", förklarar Olsson.

Idag finns det cirka 55 000 gasdrivna fordon på vägarna i Sverige. De allra flesta är personbilar, men det finns även regioner där gasdrivna bussar används.
Det finns idag 155 stationer där dessa fordon kan tanka. De flesta av stationerna är öppna för kunder. Andra drivs i privat regi och riktar sig till bussar i privat regi.

Eftersom samhällets efterfrågan på hållbar energi ökar för varje dag som går, så måste lösningar hittas för att bekämpa fordonsutsläppen. Biogas, LNG och LBG erbjuder utmärkta lösningar, i egenskap av rena bränslen med låga utsläpp. Med en växande infrastruktur för biogas kommer den positiva effekten på vägtrafiken i Sverige att märkas under kommande år, när både privatpersoner och företag i allt större omfattning övergår till biogas och sedan till LNG och LBG. Resultatet kommer att vara en avsevärd minskning av mängden utsläpp från godstransporter i Sverige.

Läs mer
08.01.2019

LNG-lastbil i olycka nära Borlänge i Sverige

En LNG-lastbil och en snöplog kolliderade idag 8.1.2019 nära Borlänge i Sverige. Inga personskador inträffade och det uppstod inte några läckage eller andra tekniska skador på LNG-släpvagnen.

Mer information:
Kenneth Olsen +47 934 88 774, Supply Chain Director, Gasum

 

Läs mer
31.12.2018

Ansvarsfullhet är kärnan i Gasums strategi

Energibolaget Gasum främjar målmedvetet en hållbar utveckling enligt principerna för en cirkulär ekonomi och genom att erbjuda renare energilösningar i de nordiska länderna. Bolaget har på relativt kort tid gått från att vara ett finskt till ett nordiskt bolag och samtidigt utökat sin verksamhet från att vara en traditionell leverantör av naturgas till att även leverera biogas och LNG. Ansvarsfullhet är en betydande del av Gasums strategi och dess centrala betydelse som en del av all verksamhet betonas ständigt i allt högre grad.

Gasum har genomfört en omfattande ansvarsfullhetsenkät i syfte att ta reda på hur ansvarsfulla Gasum anses vara och vilka som är de viktigaste aspekterna av ansvarsfullhet. Enkäten besvarades av företagets viktigaste intressegrupper och det kom in över 1 500 svar.

I enkäten lyfte intressegrupperna fram bland annat säkerhet, begränsning av klimatförändringen, främjande av en cirkulär ekonomi, tillgången till och leveranssäkerheten för gas samt en hållbar verksamhet som viktiga teman inom ansvarsfullhet. Enkäten genomfördes i två omgångar: efter intressegrupperna utvärderade bolagets nyckelpersoner temanas långsiktiga betydelse för den affärsmässiga framgången. De teman som kom fram i analysen kommer nu att lyftas fram i synnerhet i företagsansvarsrapporten 2019.

”Jag ser att företag i allmänhet har ett ökande behov av att i högre grad redogöra för klimatpåverkan av och möjligheterna för verksamheten. Människor letar efter sätt att minska utsläppen och öka resurseffektiviteten, och därför är det viktigt att aktivt kommunicera om bränslelösningar med låga utsläpp”, säger miljöexpert Elina Saarivuori, ansvarig för utvecklingen av Gasums företagsansvar. 

För närvarande erbjuder Gasum konsumenter och företag möjligheten att minska utsläppen genom att använda exempelvis flytande naturgas (LNG) och biogas. Produktion av förnybar biogas med låga utsläpp är cirkulär ekonomi när den är som bäst, för biogasen produceras bland annat av avfall från hushållen, handeln och industrin. Biogas kan användas exempelvis i värme- och elproduktion samt som trafikbränsle.

Ansvarsfullhet är indelat i tre delområden

Många tänker främst på miljövänlighet när man talar om ansvarsfullhet. I verkligheten är ansvarsfullhet ett vidare begrepp och miljöaspekterna är endast en dimension av det. Ett vanligt sätt att definiera ansvarsfullhet är att dela in det i tre delområden, i vilka det förutom miljöansvar även ingår socialt och ekonomiskt ansvar.

”Även om ansvarsfullhet betraktas som en heltäckande verksamhet inom vårt bolag är varje delområde inom ansvarsfullhet speciellt och kräver ett eget perspektiv. Under de senaste åren har även ekonomiskt och socialt ansvar generellt blivit mer framträdande vid sidan av miljön. Ansvarsfullhet handlar förutom om miljöfrågor i lika hög grad om socialt ansvar, det vill säga om att värna om säkerheten och personalens välbefinnande, att utveckla kompetensen och ledningen samt om att engagera sig i samhällsprojekt.Verksamheten ska vara etisk, iaktta god förvaltningssed och vara ekonomiskt lönsam. Man har börjat fundera över verksamhetens samhälleliga dimensioner och effekter och rapportera noggrannare om dem”, säger Saarivuori.

Gasum påverkar förutom genom sin egen verksamhet det omgivande samhället via leveranskedjorna, varför ansvarsfullheten i hela kedjan är viktig för företaget. Gasum kräver också ansvarsfullhet från sina samarbetspartnerns sida och beaktar hela leveranskedjan i utvärderingen av företagets egen påverkan.

”Jag ser att det är viktigt att öka livscykeltänkandet, där man tittar på tillverkningen och användningen av en produkt utifrån dess totala påverkan. På det sättet ökar man förståelsen för de verkliga effekterna av verksamheten. Utöver det traditionella koldioxidavtrycket är det även viktigt att utveckla handavtryckstänkandet, för med hjälp av det kan man betona en produkts positiva effekter och lyfta fram exempelvis fördelarna för klimatet med bränslen med lägre utsläpp”, konstaterar Saarivuori.

Ansvarsfullheten utvecklas både på lokal och nordisk nivå

Under hösten 2018 ökade Gasum sin ägarandel i Skangas till 100 procent, vilket är en del av Gasums strategi att utveckla den nordiska gasmarknaden och LNG-infrastrukturen. I och med utvecklingen av den nordiska gasmarknaden utvecklas även ansvarsfullheten. Att ta ansvar har blivit en konkurrensfördel och rapporteringen om ansvarsfullhet är en del av att forma den offentliga bilden av företaget. Enligt Saarivuori är det även viktigt att utveckla ansvarsfullheten lokalt:

”I vår egen verksamhet har säkerhet en viktig roll. Vårt mål är såväl noll olyckor för människor som noll skador på miljön. Vi utvecklar intensivt vår säkerhetskultur och har tagit många steg framåt. Även företagsledningen har förankrat säkerhetsronder på anläggningarna. Inom vår LNG-verksamhet har vi redan över 3 000 dagar utan olycksfall bakom oss, vilket har varit ett bra exempel för hela företaget. Bra arbetarskydd uppstår inte av en slump.”

Gasum främjar med sin verksamhet utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs, varför alla anställda på företaget varje dag gör sitt bästa för att skapa en renare framtid för kommande generationer. Företaget kommunicerar aktivt om ansvarsfrågor på sin webbplats, i sociala medier samt i sin företagsansvarsrapport. På det sättet kan alla som är intresserade av dessa frågor följa hur ansvarsfullheten uppfylls.

”Jag tror att vi har lyckats kommunicera om ansvarsfullhet och vara ansvarsfulla i verksamheten. I enkäten som genomfördes i höstas fick vi fyra i ansvarsbetyg på en femgradig skala. Det är ett högre betyg än företag inom energiindustrin i genomsnitt. Vi främjar också en hållbar utveckling genom att ständigt erbjuda renare energilösningar samt främja en cirkulär ekonomi. Det är viktigt för medarbetarna, då det är motiverande att arbeta på ett företag som i sin verksamhet så tydligt omsätter dessa värderingar i praktiken”, sammanfattar Saarivuori.

Mer information:

Elina Saarivuori, miljöexpert, Gasum
tfn +358 50 911 2668, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Läs mer