Gasumin vastuullisuuden edistymisaskeleet vuonna 2017

Gasum otti vastuullisuudessa edistysaskeleita investoimalla ja laajentamalla kaasumarkkinaa yhteistyössä kumppaneidensa kanssa Pohjoismaissa vuonna 2017. Uudistuminen on keskeinen osa yhtiön strategiaa. Yhtiö solmi uusia kumppanuuksia kiertotalouden ja meriliikenteen alueilla. Valmistautuminen maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden avautumiseen aloitettiin. Vuoden aikana panostimme hyvään johtamiseen, henkilöstön hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Yhtiön yritysvastuuraportti kattaa ensimmäistä kertaa kaikki liiketoiminnot eri maissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Gasumin yritysvastuun ja kestävän kehityksen keskeiset teemat ja tavoitteet johdetaan yhtiön strategiasta. Teemoja ovat hiilineutraali tulevaisuus ja kiertotalous, vastuullisuuden edistäminen yhdessä sidosryhmien kanssa, turvallisuus ja toimitusvarmuus sekä elinkaarenaikaisten vaikutusten hallinta. Yhtiö seuraa tavoitteiden edistymistä jatkuvasti.

Yhtiö edisti strategiaansa tuplaamalla biokaasutuotannon kapasiteetin 548 GWh (2016: 234) ja lisäämällä nesteytetyn maakaasun (LNG) toimitusvarmuutta ja tarjontaa merellä ottamalla käyttöön LNG:n bunkraus- ja jakelualuksen. Yhtiön oma laivasta laivaan -bunkraus sekä uudet, vuonna 2017 solmitut bunkrausyhteistyö-kumppanuudet tuovat merenkulun LNG-polttoaineen helpommin asiakkaiden saataville. Tämän lisäksi yhtiö laajensi kaasutankkausasemaverkostoa myös raskaaseen liikenteeseen Suomessa ja tarjosi uusiutuvaa biokaasua kuukausihintaan henkilöautoilijoille. Gasumin tarjoamat puhtaammat energiaratkaisut maa- ja meriliikenteessä auttavat yhtiön asiakkaita pienentämään omaa hiilijalanjälkeään ja tuottavat samalla yhteiskunnalle arvoa pienentämällä liikenteen ilmastovaikutusta.

Valmistautuminen vuoden 2020 alusta tapahtuvaan maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden avaamiseen aloitettiin yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa koordinoimalla maakaasumarkkinalakiin liittyvää kaasumarkkinasääntötyötä.

Gasum edisti kiertotaloutta aloittamalla yhteistyön usean uuden kumppanin kanssa, tarjoten mahdollisuuden yrityksille hyödyntää omista jätteistä tehtyä uusiutuvaa biokaasua. Biokaasun tuotanto on tehokas tapa toteuttaa kiertotaloutta. Kotimaista biokaasua käytetään lämmön ja sähkön tuotantoon, teollisuudessa, kotitalouksissa ja liikenteessä. Sivuvirtojen ja biojätteiden arvo voidaan maksimoida energiana ja orgaanisena kierrätysravinteena maataloudessa ja mullantuotannossa sekä ravinnekonsentraatteina maataloudessa ja teollisuudessa. Kiertotalous- ja kierrätysravinteet ovat myös vahvasti yhtiön T&K-toiminnan keskiössä.

Sosiaalinen vastuu

Uudistuminen on keskeinen osa yhtiön strategiaa, ja yhtiö on lyhyehkössä ajassa muuttunut suomalaisesta yhtiöstä Pohjoismaiseksi yhtiöksi, ja laajentanut samalla liiketoimintaansa perinteisestä maakaasun toimittajasta myös biokaasun ja LNG:n tarjoajaksi. Muutoksen myötä henkilöstömme on tärkeää omaksua uusia taitoja sekä työskentelytapoja. Yhtiö on lanseerannut henkilöstölle osaamisen kehittämisen tueksi Gasum Academyn. Yhtiön henkilöstöjohtamisen painopistealueina ovat hyvä johtaminen, henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus, joita kehitetään jatkuvasti yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Yhtiössä toteutettiin mittava työyhteisöselvitys loppuvuonna 2017. Työyhteisön työhyvinvointi indeksi oli 4,4, asteikolla 1–6. Yhtiössä työskentelee noin 410 henkilöä, joista 1/3 on naisia. 394 henkilöllä on vakituinen työsopimus.

Turvallisuus ja toimitusvarmuus

Yhtiön strategian keskiössä on työturvallisuus, johon yhtiö panosti vuoden aikana merkittävästi. Gasum haluaa varmistaa, että kaikki yhtiön toimet ovat turvallisia eri sidosryhmille, kuten henkilöstölle, kumppaneille ja asiakkaille. Safety First -kulttuuria vahvistettiin aktiivisin toimenpitein ja tapaturmataajuus pieneni. Kaasun toimitusvarmuus oli huipputasolla.

Ympäristövastuu

Puhtaamman huomisen saavuttaminen vaatii yhtiöltä kykyä ottaa huomioon ympäristö kaikessa toiminnassaan. Maakaasun, LNG:n ja biokaasun elinkaarenaikaisten vaikutusten ymmärtäminen on Gasumille tärkeää. Pyrimme minimoimaan omasta toiminnastamme syntyvät päästöt ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia tuotteita.

Vuoden 2017 aikana Gasum teki parannuksia ympäristövastuun eri osa-alueilla. Yhtiö vähensi metaanipäästöjä 35 % vuoteen 2016 verrattuna ja kasvatti kierrätyslannoitteiden ja ravinnekonsentraattien tuotantoa, ollen 732,000 t (2016: 252,000 t). Laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmä sertifioitiin uudelleen.

Energian tehokas käyttö on yksi tärkeimmistä toimista ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Gasum sitoutui Energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017–2025, jonka kokonaistavoitteena on vähentää energian käyttöä 7,5 prosenttia (6 000 MWh). Vuoden 2017 energiatehokkuustoimenpiteillä yhtiö saavutti noin prosentin verran energiansäästöjä, mm. parantamalla biokaasulaitosten, maakaasunsiirtoverkoston sekä LNG-terminaalien ja tuotantolaitosten energiatehokkuutta.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu merkitsee Gasumissa toimimista kannattavasti ja kilpailukykyisesti. Yhtiön tulos parani edellisvuodesta, liikevaihto oli 925 milj. euroa (2016: 843). Yhtiö on merkittävä taloudellinen toimija Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tuotamme lisäarvoa omistajillemme sekä haluamme olla luotettava työnantaja, sijoituskohde ja yhteistyökumppani. Gasum-konsernin investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin vuonna 2017 olivat yhteensä 58,1 miljoonaa euroa.

Yhtiö pyrkii lisäämään veroraportoinnin läpinäkyvyyttä sekä verojalanjäljen hyvää ymmärtämistä. Vuonna 2017 yhtiö maksoi yhteisöveroja yhteensä 32 miljoonaa euroa. Efektiivinen veroaste oli konsernissa 18,7 %.

Raportointia kehitettiin koko konsernissa

Gasum raportoi vastuullisuusasioista kattavasti GRI-raportoinnin mukaisesti. Vuoden 2017 raportti sisälsi ensimmäistä kertaa koko Gasum-konsernin biokaasuliiketoiminnan Ruotsissa ja Suomessa sekä ja LNG-liiketoiminnan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. 

Yritysvastuuraportti on luettavissa verkossa, gasum.verso.fi.

 

Lisätietoja:
Anna-Sofia Malmi, viestintäpäällikkö, Gasum
p. 050 4690 114
etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.