Energiayhtiö Gasum päivitti vastuullisuuden tavoitteet

Pohjoismaisen energiayhtiön Gasumin yritysvastuun ja kestävän kehityksen keskeiset tavoitteet johdetaan yhtiön strategiasta. Vastuullisuustyössä huomioidaan myös yhtiön sidosryhmille tärkeät teemat. Yhtiö kartoitti sidosryhmien näkemyksiä vastuullisuudesta sidosryhmädialogin avulla toteuttamalla laajamittaisen vastuullisuuspohdinnan osallistamalla asiakkaat, yhteistyökumppanit ja henkilöstön mukaan dialogiin. Sidosryhmädialogin tuloksia hyödynnettiin vastuullisuuteen liittyvien olennaisten asioiden tunnistamisessa sekä vastuullisuusraportoinnin ja vastuullisuusviestinnän kehittämisessä. Yhtiö asetti päivitetyt vastuullisuuden tavoitteet konsernissa.

Pohjoismainen energia-alan asiantuntija Gasum on tehnyt pitkäjänteistä vastuullisuustyötä ja edistänyt kehitystä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Vastuullisuus on tärkeä osa strategiaa, jonka avulla edistetään määrätietoisesti kestävää kehitystä kiertotalouden periaattein ja tarjotaan puhtaampia energiaratkaisuja Pohjoismaissa.

Pitkäjänteisen vastuullisuustyön tueksi ja muuttuneen toimintaympäristönsä vuoksi Gasum toteutti loppuvuonna 2018 laajamittaisen vastuullisuuspohdinnan ja osallisti pohjoismaiset asiakkaat, yhteistyökumppanit ja henkilöstön mukaan työhön. Verkkodialogiin osallistui yli 1 000 eri sidosryhmien edustajaa ja se tuotti yli tuhat ajatusta vastuullisuuden kehittämiseksi.

Tavoitteena oli saada kokonaisnäkemys siitä, mitä asiakkaat ja muut sidosryhmät odottavat yhtiöltä, ja mitkä asiat liittyvät Gasumin toiminnan merkittävimpiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin.  Sidosryhmien odotusten ymmärtäminen on tärkeää, jotta olennaisimmat teemat nostetaan vastuullisuustyön keskiöön. Tällä on vaikutusta Gasumin toiminnan menestykseen ja hyväksyttävyyteen.

”Olemme saaneet sidosryhmädialogin kautta paljon hyvää tietoa vastuullisuustyöhömme. Sidosryhmiemme kuuleminen on tärkeää ja sitoo vastuullisuustyön laajempaan kontekstiin sekä luo raamit työn kehittämiselle. Kaikki palaute on ollut arvokasta ja tulemme jatkamaan sidosryhmädialogia myös tulevaisuudessa. Sidosryhmiemme antama positiivinen vastuullisuusarvosana kertoo, että olemme tehneet asioita oikein ja mielikuva energiayhtiö Gasumista vastuullisena yrityksenä on oikeanlainen”, kertoo Sustainability Manager Elina Saarivuori Gasumilta.

Gasumin strategiasta ja vastuullisuuden olennaisuusarviosta johdetut kuusi teemaa muodostavat nyt yhtiön uuden yritysvastuuohjelman perustan: turvallisuus, ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalous, kaasun saatavuus, kestävä liiketoiminta ja henkilöstö.  Yritysvastuuohjelma on linkitetty myös yhtiön näkökulmasta keskeisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joiden saavuttamista Gasum edistää omalla toiminnallaan.

”Yritysvastuuohjelmassa asetamme tavoitteita kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla. Tavoitteenamme on turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä hyvinvoiva henkilöstö. Edistämme puhtaampaa huomista vähähiilisillä energiatuotteilla ja oman toimintamme energiatehokkuudella. Olemme aktiivinen kiertotaloustoimija ja kehitämme työllämme kierrätysravinne-, liikenne- ja energiamarkkinaa. Tavoitteenamme on myös tyytyväinen asiakas, häiriötön kaasuntoimitus ja jakeluverkoston laajentaminen. Lisäksi varmistamme toimintamme vaatimustenmukaisuuden ja edellytämme tätä myös toimittajiltamme”, kertoo Saarivuori.

Gasum on yritysvastuuohjelmassaan asettanut myös pitkän aikavälin tavoitteita, joiden etenemisestä seurataan ja raportoidaan vuosittain GRI-raportoinnin mukaisessa yritysvastuuraportissa. Vuoden 2018 raportti julkaistaan maaliskuun aikana.

 

Lisätietoja:

Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
P. 050 911 2668, etunimi.sukunimi(a)gasum.com
www.gasum.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Gasum on myös nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum tarjoaa energiamarkkinoiden kattavimmat asiantuntijapalvelut ja ratkaisut. www.gasum.fi.