Gasumin yritysvastuun edistymisaskeleet vuonna 2020 julkaistu – Mahdollistimme 270 000 tonnin hiilidioksidipäästövähenemän asiakkaillemme biokaasun avulla

Energiayhtiö Gasum on julkaissut yritysvastuuraporttinsa sekä yritysvastuun edistymisaskeleet vuodelta 2020. Raportti keskittyy toiminnan keskeisiin vaikutuksiin sosiaalisesta-, ympäristö- ja taloudellisesta näkökulmasta.

Työllämme on yhteinen tarkoitus: puhtaampi energia. Gasum edistää määrätietoisesti kestävää kehitystä kiertotalouden periaattein ja tukemalla asiakkaiden vastuullisuustyötä mahdollistamalla päästöjen vähentämisen puhtaammilla energiaratkaisuilla. Omassa toiminnassamme edistämme henkilöstömme hyvinvointia ja turvallisuutta, pienennämme ympäristövaikutuksiamme ja varmistamme liiketoimintakäytäntöjen vastuullisuuden.

Puhtaampaa energiaa

Olemme sitoutuneet torjumaan ilmastonmuutosta lisäämällä vähähiilisen ja uusiutuvan energian saatavuutta ja toimimalla energiatehokkaasti. Tavoittelemme miljoonan tonnin hiilidioksidipäästövähenemää biokaasun avulla. Aiomme tuoda vuoteen 2025 mennessä markkinoille 4 TWh biokaasua omasta ja sertifioitujen kumppaniemme tuotannosta. Vuoden 2020 aikana edistimme tavoitetta ottamalla kaupalliseen käyttöön uusia biokaasulaitoksia ja kehittämällä useita laitoshankkeita. Mahdollistimme biokaasun avulla 270 000 tonnin hiilidioksidipäästövähenemän asiakkaillemme maantieliikenteessä, meriliikenteessä ja teollisuudessa.

Pienensimme oman toimintamme ilmastovaikutusta toteuttamalla useita energiatehokkuutta parantavia hankkeita LNG-terminaaleissamme ja biokaasulaitoksillamme. Energiatehokkuustoimenpiteiden avulla säästimme energiaa yhteensä 44,5 GWh. Käytimme kaikessa toiminnassamme 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä.

Hyödynsimme biokaasun ja kierrätysravinnetuotteiden tuotannossa noin 850,000 tonnia yhteiskunnan jäte- ja sivuvirtoja. Jatkoimme kiertotaloutta edistävien ratkaisujen kehittämistä. Paransimme tuotannon tehokkuutta, kehitimme kierrätysravinne- ja lannoitetuotemarkkinaa ja kartoitimme uusien raaka-ainejakeiden potentiaalia.

Vuoden aikana kehitimme tehokasta ja kestävää energiaekosysteemiä maalla ja merellä. Laajensimme pohjoismaista tankkausasemaverkostoamme noin 100 asemaan. Rakensimme uusia raskaan liikenteen kaasutankkausasemia. Meriliikenteessä paransimme nesteytetyn maa- ja biokaasun saatavuutta mm. laajentamalla bunkrausaluettamme. Toteutimme noin 1 300 polttoainetoimitusta ja jakelimme ensimmäiset erät biokaasua merenkulun asiakkaillemme.

Solmimme pitkäaikaisen tuulisähkösopimuksen suomalaisen tuulivoimapuiston tuotannosta. Sopimuksen myötä tulemme lisäämään uusiutuvan ja kotimaisen energian saatavuutta asiakkaillemme. Vuonna 2020 hankimme asiakkaillemme 6,2 TWh uusiutuvaa energiaa sähkön alkuperätakuilla.

Poikkeuksellinen, mutta onnistunut vuosi 2020 vastuullisuudessa

COVID-19 pandemian aikana pystyimme turvaamaan tuotantomme jatkuvuuden myös erityisissä poikkeusoloissa. Työturvallisuudessa ylsimme huipputasolle. Vuoden aikana tapahtui yksi poissaoloon johtanut tapaturma, ja tapaturmien määrä suhteutettuna tehtyihin työtunteihin (TRIF) pieneni 71 prosenttia. Henkilöstön poissaolojen osuus oli 1,1 prosenttia.

Tavoitteenamme on kehittää yhtiötä yhdessä henkilöstön kanssa, ja otimme käyttöömme kuukausittaisen henkilöstön pulssikyselyn, jolla mitataan työntekijäkokemusta. Tarkastimme myös vastuullista liiketoimintaa ohjaavat eettiset ja vaatimuksenmukaisuusperiaatteemme

”Sen lisäksi että vastuullisuus kuuluu olennaisesti omaan päivittäiseen toimintaamme ja päätöksentekoomme, tarjoamallamme puhtaammalla energialla on suuri merkitys asiakkaidemme vastuullisuustyössä. Vuonna 2020 saavutimme tavoitteitamme edistysaskelein monella eri osa-alueella”, kertoo sustainability manager Elina Saarivuori Gasumilta.

Vastuullisuustyötämme ohjaa yritysvastuuohjelma, joka on kiteytetty kuuteen teemaan ja niihin liittyviin tavoitteisiin. Yhtiön strategiasta ja vastuullisuuden olennaisuusarviosta johdetut teemat muodostavat yhtiön yritysvastuuohjelman perustan: turvallisuus, ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalous, energian saatavuus, henkilöstö ja kestävä liiketoiminta. Tuemme YK:n globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita ja teemme työtä niiden edistämiseksi.

Lataa raporttimme:

Lisätietoja:

Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
P. 050 911 2668, etunimi.sukunimi(a)gasum.com
 

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi