Gasumin johtoryhmä ja hallitus

Johtoryhmä

Hallitus

Gasum Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet vali-taan vuodeksi kerrallaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinai-sen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän. Gasumin yhtiökokous on 18.3. pidetyssä kokouksessa vahvistanut hallituksen jäsenten lukumäärän olevan seitsemän 18.3. alkaneella toimikaudella

Yhtiökokous valitsee jäsenet osakkeenomistajien edustajista ja ulkopuolisista riippumattomista asiantuntijoista, joilla on liike-elämän ja toimialan kokemus. Hallituksen kokoonpanon tulee tukea yhtiön strategian toteutusta ja se pyritään muodostamaan monimuotoiseksi, tavoitteena on saavuttaa tasapainoinen sukupuolijakauma hallituksessa. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtaja on Juha Rantanen. Hallituksen sihteerinä toimii Gasumin General Counsel Tiia Ryhänen. 

Hallituksen tehtävät:

  • Vahvistaa Gasumin strategiaa ja seurata sen toteuttamista

  • Huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti

  • Valita Gasumin toimitusjohtaja ja päättää hänen palvelusuhteensa ehdoista

  • Päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteista

  • Varmistaa, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti

  • Hyväksyä tilinpäätökset

  • Päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista sekä hyväksyy budjetit sekä riskienhallintaperiaatteet

  • Vahvistaa konsernin henkilöstösuunnitelman tavoitteet ja valvoa niiden toteuttamista

Itsearviointi

Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus arvioi vuosittain sisäisenä itsearviointina toimintaansa ja työskentelytapojaan. 

Valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastus- ja riskivaliokunnan ja HR-valiokunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestykset.

Valiokunnat voivat käyttää itsenäistä päätösvaltaa ainoastaan hallituksen erikseen valtuuttamissa asioissa sekä toimivat muissa asioissa valmistelevina eliminä, joiden osalta päätösehdotukset tuodaan erikseen hallituksen päätettäviksi.  

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 20.3.2019 tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Päivi Pesola, jäseneksi Elina Engman, Thorbjörn Holmström ja Elisabet Salander Björklund.

HR-valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha Rantanen ja jäseniksi Stein Dale ja Jarmo Väisänen.