Renere transport med LNG og LBG

Sammenlignet med diesel er både LNG og LBG kostnadseffektivt og miljøvennlig. En investering i en gassdrevet lastebil kan derfor øke konkurransedyktigheten. 

 

Les mer

12.03.2020

LNG og Norge – en perfekt match

Egenskapene til flytende naturgass (Liquefied Natural Gas - LNG) gjør den ideell for bruk i varmeproduksjon, industri og transport i et land som Norge. Den bidrar til å ta skritt mot et karbonnøytralt samfunn og den fungerer godt med Norges unike topografi. Energiselskapet Gasum har et stort produksjonsanlegg for naturgass i Risavika samt en distribusjonsterminal i Øra, noe som gjør distribusjonen av gass til det norske energiøkosystemet enkelt og kostnadseffektivt.

Det sterke behovet for å dempe virkningene av klimaendringer og holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader er nå tydelig for alle land. Utslippsreduksjoner er nødvendige i alle sektorer, og alle må bidra med sin del for at vi skal kunne oppnå et karbonnøytralt samfunn. Norge er på rett vei ved hjelp av flytende naturgass (LNG).

LNG er en konkurransedyktig drivstoffløsning for umiddelbar reduksjon av utslipp, siden klimagassutslipp fra naturgass er mer enn 20 % lavere enn fra andre fossile drivstoffer.

"Det fine med LNG er at det kan brukes på en rekke områder uten å modifisere selve produktet på noen måte. Hvis man for eksempel ser på oljebaserte produkter, har man et uendelig antall varianter. Med LNG kan det samme produktet brukes i forskjellige bransjer samt i lastebiler, skip mm. Gasum har bygget en robust verdikjede og vi er klare til å betjene enhver industrikunde i Norge," sier Halvar Rommetved, salgssjef i Gasum Norge.

LNG muliggjør overgangen til en karbonnøytral fremtid

LNG spiller også en viktig rolle ved at den aktiverer overgangen til fornybare drivstoffer. Hvis et industriselskap tar beslutningen om å bruke LNG, har de også gitt seg muligheten til å utnytte flytende biogass (Liquefied Biogas - LBG). Den samme gassinfrastrukturen som ble bygget for LNG, kan brukes til flytende biogass, noe som gjør overgangen til denne gassen enkel og kostnadseffektiv.

LBG er helt fornybar og fossilfri, har lave utslipp og kan også gjøre det mulig for et selskap å oppnå et negativt karbonavtrykk. Med flytende biogass kan klimagassutslippene reduseres med opptil 85 % sammenlignet med fossilt brensel. Bruk av flytende biogass og flytende naturgass som drivstoff reduserer karbondioksidutslipp og lokale partikkelutslipp betydelig, noe som forbedrer den lokale luftkvaliteten. Videre er flytende naturgass og biogass nødvendige i overgangen til en karbonnøytral fremtid, samtidig som det muliggjør betydelige besparelser i drivstoffkostnadene. 

LNG passer perfekt til det norske energiøkosystemet

Norges unike topografi er i stand til å gi flytende naturgass et konkurransefortrinn. Norge har verdens nest lengste kystlinje (58.133 km), og dette faktum, kombinert med landets lange, vakre fjorder, gjør det perfekt for flytende naturgass. Egenskapene til LNG gjør at drivstoffet kan leveres i store mengder direkte til kunder i ethvert hjørne av det utfordrende norske landskapet, både med skip og tankbiler. I tillegg har Norge, i forhold til andre nordiske land, ingen større infrastruktur for gassnettverk, og derfor er LNG en naturlig logistisk løsning når det gjelder transport av store mengder energi til kunder.

”Det er et privilegium å fungere som energileverandør til denne unike klyngen. Gasum er i førersetet med å utvide gassøkosystemet i Norge ytterligere. Øra er, i tillegg til en aktiv næringsklynge, et logistisk senter med en stor lastehavn, Borg Havn. Dette er en flott mulighet til å utvide gassøkosystemet i våre primærmarkeder og i vår egen hage,” forklarer Rommetvedt.

Gasums LNG-produksjonsanlegg i Risavika, Sola kommune, har en årlig produksjonskapasitet på 300.000 tonn LNG. Det er også et bunkringsgsanlegg for marine kunder knyttet til anlegget. Naturgass føres til anlegget i et undersjøisk rørledningssystem fra Kårstø prosessanlegg. Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland spiller en nøkkelrolle i transport og prosessering av gass ved å kondensere det fra større lokaliteter på norsk kontinentalsokkel.

I tillegg til Risavika-anlegget ligger Gasums LNG-terminal i Øra midt i en industriklynge som inneholder flere energikrevende næringer. Klyngen i seg selv er et økosystem der avfall fra ett selskap fungerer som råstoff i produksjonen i et annet selskap. Industriselskapene på Øra har sett verdien av denne typen lukkede systemer og har gjort det til et konkurransefortrinn. Nylig ble National Center of Circular Economy opprettet midt i denne klyngen, noe som gjorde Øra til et senter for sirkulær økonomi.