Small plants

Biogass

Biogass er et fullt fornybart og miljøvennlig brennstoff som kan bidra til å redusere livssyklusutslippene av klimagasser med opptil 90 % sammenlignet med bruk av fossilt brennstoff. Biogass kan brukes til de samme formålene som naturgass, blant annet som drivstoff til vei- og sjøtransport og energi til industrien.

Biogassproduksjon er en del av den sirkulære økonomien, ettersom denne gassen produseres av avfallsprodukter som bioavfall, kloakkslam, husdyrgjødsel og andre sideprodukter fra industri og landbruk. Den organiske massen som oppstår som et biprodukt av biogass, er rik på næringsstoffer. Disse næringsstoffene kan resirkuleres ytterligere for bruk i industri og landbruk.

Bruk av biogass kan bidra til å redusere livssyklusutslippene med opptil 90 %

Bruk av biogass kan bidra til å redusere klimagassutslippene gjennom hele livssyklusen (well to wheel, WTW) med opptil 90 % sammenlignet med fossilt brennstoff. Beregningen av reduksjonen i CO2-utslippene tar høyde for hele biogassverdikjeden, fra sourcing av bioavfall til produksjon, distribusjon og bruk av biogass.

Gasums beregninger av klimagassutslipp er basert på finske myndigheters retningslinjer om bærekraftkriterier, og er i samsvar med EU-direktivet om fornybar energi (RED II-direktivet 2018/2001/EU). Gasums beregninger verifiseres årlig gjennom eksterne og uavhengige tredjepartsrevisjoner.

CO2-beregningene våre tar høyde for utslippene av karbondioksid (CO2), dinitrogenoksid (N2O) og metan (CH4). Komparatoren for fossilt brennstoff er 94 g CO2eq/MJ (RED II-direktivet).

Se eksemplet nedenfor for klimagassutslipp gjennom hele livssyklusen for biogass (well to wheel, WTW) på de ulike produksjonsstadiene:

Biogassverdikjeden fra sourcing av råstoffer til distribusjon og bruk


1. Biogassråstoffer, innsamling, transport og behandling av råstoffene

Råstoffene som brukes i biogassproduksjon leveres fra et område som i gjennomsnitt ligger innenfor 100 km fra anlegget. Utslippene fra innsamlingen og transporten av råstoffene er tatt med i beregningen, basert på drivstofforbruk og transportavstander. I tillegg tar beregningene høyde for utslipp i forbindelse med behandling av råstoffene og luktkontroll.

2. Produksjon, oppgradering og innpumping i gassnettet

Når det gjelder produksjon og oppgradering av biogass, tas det hensyn til utslippene fra varme og elektrisitet som brukes ved biogassanleggene, utslippene fra produksjonen av kjemikalier som brukes i biogassprosessen, og utslippene i forbindelse med vannforbruk og behandling av avløpsvann. Det tas også høyde for utslippene i forbindelse med strømforbruket ved innpumping av biogass i gassnettet.

3. Logistikken for distribusjon av biogass

Utslippene som er relatert til forsyning av biogass via gassnettet, utgjøres av metan- og CO2-utslipp fra kompressorstasjoner og forsyningsledninger. Biogass kan også distribueres ved hjelp av containertransport. I slike tilfeller vil transportutslippene tas med i regnestykket. Gassfyllestasjonene bruker strøm, og utslippene fra produksjonen av denne strømmen er tatt med i beregningene.

4. Utslipp fra bruk av biogass (tank to wheel, TTW)

Som med andre fornybare brennstoff, er utslippsnivået fra bruk (tank to wheel, TTW) av fornybar biogass i for eksempel transport, beregnet til null. Forbrenningen av biogass produserer karbondioksid, men det er ingen nettoøkning i CO2-nivået i atmosfæren. Dette skyldes at mengden CO2 som er fast i det biologisk nedbrytbare råstoffet, er lik mengden som slippes ut gjennom forbrenningen av biogassen.