Personvernerklæring for Gasum-gruppen

Gasum-gruppen har forpliktet seg til å sikre sine kunder, ansatte og interessenters personopplysninger og til å overholde nasjonale personvernforskrifter og EUs personvernforordning (GDPR).

Gruppen vår, som behandlingsansvarlig, behandler personopplysninger til forskjellige formål. Denne personvernerklæringen beskriver disse formålene og lovligheten av dem, samt informerer personene opplysningene gjelder om deres rettigheter. Våre behandlingsaktiviteter er åpne for innsyn, og vi innhenter kun personopplysninger i den grad det er nødvendig for vår lovlige behandling.

Definisjon av behandlingsansvar i Gasum-gruppen

Gasum-gruppens behandlingsansvarlige for behandling av kunde- og markedsføringsopplysninger er morselskapet Gasum Oy (Finland). Hoveddatterselskapene til Gasum Oy i Finland er Gasum LNG Oy og Gasum Portfolio Services Oy Hoveddatterselskapene til Gasum Oy i Sverige er Gasum AB og Gasum Clean Gas Solutions AB, i Norge Gasum AS og Gasum Clean Gas Solutions AS og i Estland Gasum Oü. Gasum ABs tyske filial opererer i Tyskland.

Selskapene i Gasum-gruppen har felles behandlingsansvar for kunde- og markedsføringsopplysninger bortsett fra Gasum Portfolio Services Oy hvilken er autorisert av Finansinspektionen i henhold til den finske loven om investeringstjenester.

Som den opplysningene gjelder, er du enten kunde eller potensiell kunde av oss, en av våre kunders kontaktperson, en potensiell ansatt hos oss, eller en annen interessent av Gasumgruppen. Det er ekstremt viktig eller obligatorisk for oss å kunne kontakte de ovennevnte gruppene.

Behandlingsansvarlig:
Gasum Oy
Organisasjonsnummer: 0969819-3
Besøksadresse: Revontulenpuisto 2 C
Postadresse: PL 21, 02151 Espoo, Finland
E-post: customerservice@gasum.com
Tlf.: +358 20 4471

Innhold

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om følgende:

 • Hvilke typer personopplysninger vi behandler

 • Våre formål med og juridiske grunnlag for behandling av opplysningene

 • Hvordan vi innhenter personopplysninger

 • Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

 • Mottakergrupper – hvem vi overfører personopplysninger til

 • Overføring av personopplysninger til mottakere i tredjeland

 • Hvordan vi sikrer opplysningene

 • Dine rettigheter

 • Informasjonskapsler

 • Tilføyelser

 • Kontaktinformasjon

Hvilke typer personopplysninger vi behandler

Personopplysningene vi behandler kan deles inn i følgende grupper:

 • Fornavn og etternavn.

 • Kontaktinformasjon (telefonnummer, adresse og e-postadresse).

 • Ansettelsesinformasjon (arbeidsgiver, yrke, tittel, stillingsbeskrivelse, utdanning, dine representasjonsrettigheter i organisasjonen).

 • Personnummer og fødselsdato.

 • Kopier av pass, førerkort eller annen personlig identifikasjon (kun i den hensikt å kjenne kundene som påkrevd i finansforskriftene)

 • Din brukerkode og passord når du bruker våre online tjenester (Gasum Online).

 • Allergier og kostholdsinformasjon (ifm. arrangementer).

 • Svar på kunde- og markedsundersøkelser.

 • Kredittinformasjon.

 • Teknisk informasjon: informasjonskapsler, IP-adresser og enhetsinformasjon. (Teknisk informasjon vil ikke bli knyttet direkte til deg eller navnet ditt.)

 • Informasjon gitt til oss i forbindelse med kontaktforespørsler, som den tilknyttede meldingen.

 • Bilder (hvis du besøker våre kontoret eller fyllestasjoner eller har gitt samtykke til å publisere video eller stillbilder til markedsførings- og kommunikasjonsformål).

 • Informasjon om arbeidserfaringen din, utdanning og annen tilsvarende informasjo du har gitt oss i løpet av ansettelsesprosessen eller når vi anskaffer varer eller tjenester.

 • Stedsinformasjon og informasjon om kjørevaner, hvis vi har gitt deg en markedsføringsbil til disposisjon (gjelder ikke vinnerne av markedsføringstrekningene våre eller biler som eies av tredjeparter).

 • Volum fylt ved drivstoffstasjonene våre (hvis du er GasCard-kunde hos oss).

Formål med og lovlighet av databehandlingen

Vi behandler personopplysninger kun når behandlingen er vurdert som lovlig og i henhold til gjeldende lovverk. Våre behandlingsformål er i hovedsak basert på de følgende lovlige behandlingskriteriene:

 • Oppfyllelse av en kontrakt

  • Hvis du representerer en organisasjon vi har et kontraktsforhold til, kan vi innhente følgende opplysninger om deg:

   • Navn

   • Kontaktinformasjon

   • Ansettelsesinformasjon

  • Vi kan behandle opplysningene for å:

   • kontakte deg for å oppfylle en kontrakt og for å opprettholde det tilknyttede forholdet.

   • forbedre kundeforholdet, kommunisere med kundene eller gjennomføre kundeundersøkelser.

  • Hvis du er forbrukerkunde (søker om eller innehaver av vårt GasCard-betalingskort), kan vi innhente følgende opplysninger:

   • Navn

   • Kontaktinformasjon

   • Personnummer og fødselsdato

  • Vi kan behandle opplysningene for å:

   • opprettholde og forbedre kundeforholdet, kundekommunikasjon, kundeundersøkelser, fakturering, inkassokrav (hvis nødvendig).

   • sjekke kredittinformasjonen din ved oppstarten av kundeforholdet ditt, eller ved bestilling hvis du skal betale for varer eller tjenester etter at du har mottatt dem.

 • Overholdelse av våre juridiske forpliktelser

  • Vi vil kanskje måtte behandle personopplysningene dine for å overholde våre juridiske forpliktelser. For eksempel kan personopplysningene dine lagres lenger enn nødvendig for å oppfylle det aktuelle behandlingsformålet, dersom regnskapsforskriftene krever det.

  • Et av de finske selskapene i gruppen, Gasum Portfolio Services Oy, er autorisert av Finansinspektionen i henhold til den finske loven om investeringstjenester. Selskapet er derfor juridisk forpliktet til å identifisere kundene sine og behandle navn, personnummer, adresser og kopier av pass eller annen identifikasjon.

 • Våre legitime interesser

  • Basert på våre legitime interesser, kan vi behandle opplysningene dine i følgende sammenhenger:

  • Direkte markedsføring, som f.eks.:

   • utsending av skriftlige publikasjoner til interessenter

   • utsending av nyhetsbrev via e-post, dersom markedsføringen er nært forbundet med varer eller tjenester vi allerede har levert til deg i henhold til en kontrakt, slik at vi har mottatt kontaktinformasjonen din via et eksisterende kundeforhold.

   • profilering, kun til direkte markedsføring av våre varer og tjenester, basert på data hentet fra deg eller fra offentlige registre.

   • Du har rett til å motsette deg direkte markedsføring, og dette vil vi informere deg om når vi benytter slik markedsføring.

  • Overføring av opplysninger til andre selskaper i Gasum-gruppen.

  • Beskyttelse av våre eiendeler, drift og eiendom når du besøker våre produksjonsanlegg, terminaler, fyllestasjoner eller kontorer. Vi har tilfredsstillende videoovervåking (CCTV).

  • Under offentlige eller private anskaffelsesprosesser, før håndhevelse av en kontrakt, dersom organisasjonen din har blitt bedt om å sende informasjon om ansettelsesforholdet og utdanningsbakgrunnen din for å sjekke kompetansenivået ditt.

 • Ditt samtykke

  • Hvis du har gitt frivillig samtykke til at vi behandler opplysningene dine, vil vi, når vi ber om samtykke fra deg, informere deg om det spesifikke formålet med databehandlingen.

  • Vi vil blant annet be om samtykke fra deg:

   • i forbindelse med markedsføringskampanjer og etterfølgende kommunikasjon.

   • i forbindelse med organisering av arrangementer (inkludert arrangementer for interessenter, kurs, markedsføringsarrangementer og kurs og oppdrag for redningspersonell). For å organisere arrangementene kan vi be deg om å oppgi navn, kontaktinformasjon, ansettelsesinformasjon og kostholdsinformasjon.

   • i løpet av ansettelsesprosessen.

   • når du svarer på markeds- og kundeundersøkelser.

   • når vi innhenter opplysninger for å kontakte deg.

   • når vi lar deg disponere en personbil til markedsføringsformål. Vi vil da innhente stedsinformasjon og informasjon om dine kjørevaner for å beskytte eiendelen vår (gjelder ikke kjøretøy som er eid av tredjeparter).

  • Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst, ved å kontakte oss eller følge anvisningene du fikk når du ga samtykke til den spesifikke behandlingsaktiviteten.

Hvordan vi innhenter personopplysninger

Vi innhenter i hovedsak personopplysninger direkte fra deg.

Hvis du er en kontaktperson som er nødvendig for oppfyllelse av kontrakten, kan vi motta opplysningene dine direkte fra organisasjonen du representerer.

Vi kan også innhente opplysninger fra tredjeparter, for eksempel private og offentlige registre som nasjonale handelsregistre, private selskaper som oppgir kontaktinformasjon samt offentlige sivilregistre.

Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi har satt tidsbegrensninger for behandling av personopplysninger. Når opplysningene har vært lagret i den definerte perioden, vil de bli destruert. Disse begrensningene er ikke faste. De baserer seg på om det foreligger et lovlig behandlingsformål (blant annet varigheten til en markedsføringskampanje, gyldigheten til en kontrakt eller gjenværende deler av en juridisk forpliktelse), hvilket vi gjennomgår med faste intervaller. For eksempel blir opplysninger som mottas i en markedsføringstrekning, slettet når trekningen er gjennomført. Overvåkningsvideo fra lokalene våre slettes regelmessig. Vi kan måtte beholde opplysninger i lengre perioder for å beskytte rettighetene våre, dersom det oppstår tvister, ulykker eller andre situasjoner som kan ha ansvarsimplikasjoner.

Mottakergrupper – hvem vi overfører personopplysninger til

Vi kan overføre personopplysningene dine til selskapene våre i Gasum-gruppen, dersom slik overføring er i samsvar med det lovlige behandlingsformålet. Kunde- og kommunikasjonsregistret vårt er felles for hele selskapsgruppen, som beskrevet i begynnelsen av denne erklæringen.

Vi kan overføre opplysninger til tredjeparts databehandlere som vi har valgt som foretrukne samarbeidspartnere (blant annet inkludert IT- og skytjenesteselskaper, inkassoselskaper og arrangementsarrangører). Når vi overfører opplysninger til tredjepartsbehandlere, vil vi sørge for databeskyttelse og samsvar med gjeldende forskrifter ved å opprette en databeskyttelsesavtale med behandleren og gi tilstrekkelige instruksjoner. Vi vil be om ditt samtykke til å overføre opplysninger ved behov.

Vi kan også være forpliktet ved lov å overføre opplysninger til myndighetene eller etater som politiet, tollmyndighetene eller skattemyndighetene.

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Først og fremst: Opplysningene dine vil ikke bli overført til steder eller tredjepartsbehandlere i tredjeland utenfor EU eller EØS. I enkelte begrensede tilfeller kan vi overføre opplysningene dine til våre utvalgte behandlingspartnere eller deres underleverandører som lagrer opplysninger i slike tredjeland. I slike situasjoner vil vi følge og overholde kravene i EUs personvernforordning for overføring av opplysninger til tredjeland:

 • Europakommisjonen har bestemt at tredjelandet har tilstrekkelige nivåer for beskyttelse av personopplysninger. Det kreves ingen spesiell tillatelse eller autorisering for slik overføring til tredjeland.

 • Vi sikrer ellers et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger ved å benytte Europakommisjonens standardklausuler for overføring av personopplysninger til tredjeland.

 • Vi oppretter en databeskyttelsesavtale med tredjepartsbehandleren og gir dem tilstrekkelige instruksjoner.

Hvordan vi sikrer databeskyttelse

Det er svært viktig for oss å beskytte personopplysningene dine. Vi benytter tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at opplysningene dine beskyttes og for å unngå datainnbrudd. Vi benytter sikkerhetsprogrammer av høy standard, og gir begrenset tilgang til opplysningene til ansatte som, på grunn av arbeidsoppgavene sine, har behov for å behandle opplysningene (tilgangskontroll).

Serverne til systemene våre er plassert i egne, låste, godt beskyttede og overvåkede datasentre. Personopplysningene blir, blant annet, beskyttet fra det offentlige internettet med en brannmur, og tilgang til personopplysningene krever verifisering med bruker-ID og passord. Bruker-ID-er og tilgangsrettigheter administreres av Gasum-gruppens informasjonsledelse.

Dine rettigheter

Som den opplysningene gjelder har du følgende rettigheter:

 • Tilgang

  • Du har tilgang til og kan se over opplysningene vi behandler om deg. Når vi har bekreftet identiteten din, vil vi sende deg opplysningene vi behandler om deg og annen informasjon om rettighetene dine i henhold til gjeldende lovverk.

 • Korrigering

  • Du kan få korrigert opplysningene dine hvis de er feilaktige eller ufullstendige. Vi ber deg om å varsle oss hvis du oppdager slike feil med opplysningene dine.

 • Sletting («rett til å bli glemt»)

  • Du kan be oss om å slette opplysningene dine, med det forbehold at det ikke finnes lovlige behandlingsprinsipper og at behandling av opplysningene dine ikke på annen måte kreves ved lov eller for å løse en pågående tvistesak.

 • Begrensning av behandling

  • Dersom det oppstår tvil om gyldigheten til våre lovlige behandlingsprinsipper eller autentisiteten til opplysningene dine, kan du be oss om å begrense behandling av opplysningene dine til dette er oppklart.

 • Dataportabilitet

  • Du kan be oss om å overføre opplysningene dine til andre ansvarlige, hvis dette er teknisk mulig og sikkert.

 • Innvendinger mot våre legitime interesser

  • Du kan for eksempel velge bort direkte markedsføring fra oss, i henhold til anvisningene vi gir når vi sender deg slik markedsføring.

 • Klage til nasjonale tilsynsmyndigheter

  • Du kan sende en klage til de nasjonale tilsynsmyndighetene i alle landene vi har virksomhet i.

For forespørsler om anvendelse av rettighetene dine med tanke på tilgang og sletting, ber vi om at du sender forespørselen skriftlig og signert til kontoradressene i denne erklæringen, enten via e-post eller post. Alle forespørsler skal sendes til adressene nedenfor.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedene våre. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på enheten som brukes til å lese nettstedet. Informasjonskapsler brukes til å forbedre brukeropplevelsen på nettstedene våre samt til markedsanalyser. Du kan avvise bruk av informasjonskapsler direkte på nettstedene våre, eller fjerne informasjonskapslene, hvilket til en viss grad kan begrense bruken av nettstedene våre.

Tilføyelser

Vi har rett til å endre denne personvernerklæring dersom våre formål med behandling av opplysninger eller de eksisterende omstendighetene endres. Vi vil imidlertid ikke endre formålet med behandling av opplysningene dine uten at du kjenner til det, eller uten ditt samtykke når samtykke er vårt lovlige formål. Vi forblir forpliktet til å overholde eksisterende og gjeldende forskrifter for å oppfylle rettighetene dine, selv om denne personvernerklæringen kan bli endret. Du finner en oppdatert versjon av personvernerklæringen på gruppens nettsteder (se nedenfor).

Kontakt

Du kan kontakte oss på:

customerservice@gasum.com
Tlf.: +358 20 4471
www.gasum.com


Du kan også kontakte eller sende en klage til nasjonale tilsynsmyndigheter.

I Finland: Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi)

I Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se/)

I Norge: Datatilsynet (www.datatilsynet.no)

I Estland: Antmekaitse Inspektsioon (https://www.aki.ee/et)

16.4.2021