Lake landscape

LNG – ren energi for de nordiske landene

LNG (liquefied natural gas) er en naturlig gass som er kjølt ned til flytende form for å gjøre lagring og transport enklere og tryggere. 

LNG er en klar, fargeløs og ikke-giftig væske som dannes når naturgass kjøles ned til –162 °C. Denne prosessen gir gassen et 600 ganger mindre volum. Så snart gassen er flytende kan den transporteres på sjø, bane og vei til nye markeder. I 2017 fantes det over 500 fartøyer for sjøtransport av LNG, og nesten 300 millioner tonn LNG ble transportert rundt i verden. 

Qatar, Australia og Malaysia er blant de største produsentene av LNG. Norge er den ledende gassprodusenten i Europa, og LNG står for omlag 5 % av landets gasseksport. LNG skaper fleksibilitet i energiimporten og øker leveringssikkerheten. 

LNG gir et renere alternativ for både industri, sjø- og veitransport 

Bruken av LNG har økt de senere årene, og spesielt innen sjøtransport. Denne veksten skyldes delvis de stadig strengere utslippsgrensene for skip. Bruk av LNG medfører ingen utslipp av svoveloksider, og gassen oppfyller de strenge utslippsmålene for nitrogenoksid, partikler og karbondioksid. 

LNG er et renere drivstoffalternativ som også er tilgjengelig for tungtransport på vei, noe som medfører at fordelene med LNG er tilgjengelige i hele logistikkjeden. 

I tillegg til sjø- og tungtransport, er LNG egnet til bruk i industrien på samme måte som naturgass. Sammenlignet med olje gir LNG industrien muligheten til å oppnå betydelige reduksjoner i utslippene. 

Gasum er aktiv i utviklingen av det nordiske LNG-markedet 

Gasum er den største distributøren av LNG i de nordiske landene, og styrker posisjonen til LNG i Norden i samsvar med EUs strategi for LNG.