Sikkerhet står sentralt i Gasums strategi og virksomhet

Sikkerhet står sentralt i Gasum-gruppens strategi og virksomhet. Vi har "en sikkerhet først-kultur" og vi arbeider med sikker produksjon, behandling og bruk av gass. Vårt mål er null skader på mennesker, null skade på miljøet og eiendeler, og null uforutsette forstyrrelser i gasstilførselen. Vi tror at det er mulig å forebygge ulykker som involverer mennesker, miljø og eiendom.

Sikkerhetsarbeid og velvære på arbeidsplassen er en integrert del av vår daglige virksomhet i Gasum. Vi fokuserer på å forebygge ulykker som involverer mennesker, miljø, eiendom eller forretningsrelasjoner. Hver enkelt av oss er ansvarlig for å følge HMS- og datasikkerhetsbestemmelser, og vi skal observere og forebygge farer og delta i sikkerhetsopplæring. Ved å dokumentere våre observasjoner bidrar vi til å forebygge materielle skader, ulykker og personskader samtidig som vi sikrer at vi utvikler vår daglige virksomhet kontinuerlig.

Vi administrerer og overvåker helse- og sikkerhetsrelaterte spørsmål på arbeidsplassen ved å registrere antall ulykker, antall skader med fravær, og ved å foreta risikovurderinger og gjøre sikkerhetsobservasjoner. Etter å ha identifisert risikoene, setter vi frister for korrigerende tiltak, utnevner de ansvarlige og sørger for god oppfølging. Sammen med våre samarbeidspartnere forbedrer vi stadig våre sikkerhetstiltak for å gjøre arbeidet vårt enda tryggere. Våre målsettinger og HMS-indikatorer inspirerer oss til å forbedre vår virksomhet hele tiden.

Følgende helse- og sikkerhetsprinsipper gjelder i all vår virksomhet:

  • Hver enkelt medarbeider har ansvar for sin sikkerhet og velvære ved å følge sikkerhetsinstruksjoner og benytte seg av trygge arbeidsmetoder.

  • Vi vedlikeholder og utvikler et ledelsessystem som inkluderer sikkerhetsinstrukser. Vi forplikter oss til å følge alle sikkerhetsinstrukser og -bestemmelser i vår virksomhet.

  • Vi identifiserer risikoer og faremomenter vedrørende våre aktiviteter, foretar utbedringer og setter inn korrigerende tiltak for å fjerne eller forebygge faremomenter og for å redusere risikoer, og vi tar hensyn til farer og risikoer ved planlegging og utførelse av vårt arbeid.

  • Vi gir våre ansatte opplæring og anbefaler dem alltid å bruke trygge arbeidsmetoder. 

  • Vi forventer at våre samarbeidspartnere har et tilsvarende sikkerhetsnivå som oss.

Prosessikkerhet betyr at våre produksjonsanlegg, biogassanlegg og fyllestasjoner for gass er godt designet, opereres trygt, og er sikret og vedlikeholdt på en forsvarlig måte. Prosessikkerhet starter allerede når anlegg og bygninger er på planleggingsstadiet, og fortsetter gjennom hele livssyklusen til anleggene og bygningene. Prosessikkerheten innebærer også at anlegg og bygninger driftes på en sikker måte, vedlikeholdes godt og inspiseres på regelmessig basis for å identifisere potensielle faremomenter for prosessikkerheten.

Vår høyeste prioritet er å sørge for at våre ansatte og underleverandører skal føle seg trygge, og vi krever at alle følger Gasums Livreddende regler (pdf). Våre sikkerhetsprogrammer hjelper med å skape en "sikkerhet først"-kultur som øker bevisstheten om risikoer og forebygger alvorlige ulykkeshendelser.

Gasums sikkerhetskurs

Alle entreprenører forventes å gjennomføre en introduksjonsprogrammer for arbeidssikkerhet og Gasums arbeidsprosedyrer.

Nettkurs om sikkerhet og sikring

Sikre produkter

Våre produkter som omfatter biogass, naturgass, flytende naturgass og flytende biogass samt resirkulerte næringsstoffer, brukes i industri- og energiproduksjon, innen sjø- og veitransport og jordbruk. Vi forsikrer oss om at disse produktene er trygge fra produksjon til bruk.

Vi vedlikeholder informasjon som gjør våre produkter tryggere. Denne informasjonen omfatter sikkerhetsdatablad som spesifiserer hvilke farer som er forbundet med hvilke produkter samt eventuelle lokale krav.

Les våre Sikkerhetsdatablad:

Sikker logistikk og leveransesikkerhet

Sikkerhet spiller en viktig rolle ved alle våre aktiviteter under sjø- og veitransport. Vi transporterer, leverer, behandler og oppbevarer årlig blant annet gass, bioavfall og resirkulerte næringsstoffer. All transport, til lands og sjøs, håndteres av våre tilbydere av logistikktjenester. Uansett om vi leverer drivstoff til våre kunder, transporterer utstyr/maskiner til prosjekter eller leverer næringsstoffer, gjør vi alltid vårt beste for å holde våre sjåfører trygge.

Når det gjelder sikkerhet ved landtransport fokuserer vi på sjåførenes kjørekunnskaper og trafikkoppførsel, vognparkens tilstand samt vern av lokalt miljø. Våre ansatte, sjåfører og underleverandører er forpliktet til å følge Gasums sikkerhetsbestemmelser. Vi opprettholder sikkerhet i våre logistikkfunksjoner ved å grundig evaluere og velge tilbydere av logistikktjenester som vi benytter. Alle arbeidsulykker, uhell og faresituasjoner rapporteres og granskes.

Vi tilbyr våre kunder pålitelige og konkurransedyktige energileveranser. Vår målsetting er null stans i planlagte gassleveranser. Vi opprettholder vår leveransesikkerhet på en systematisk og forebyggende måte, og forstyrrelser i leveranser er en sjelden foreteelse. Uventede stans i leveranser er svært sjeldne. Den vanligste årsaken til midlertidig leveransestans er planlagt vedlikeholds- og koblingsarbeid.

For mer informasjon om vårt sikkerhetsarbeid og leveransesikkerhet: Bærekraftrapportering (på engelsk).