Kort om Gasum

 

Vi er et nordisk energiselskap og den ledende eksperten i den nordiske gassbransjen. 

 

Les mer

19.05.2020

Sirkulær økonomi – bærekraftig forbruk og forretningsverdi med effektiv utnyttelse av ressurser

Mens forbruket og produksjonsetterspørselen stadig vokser, gir sirkulær økonomi en løsning for bærekraftig vekst og økonomisk fremgang. Sirkulær økonomi handler om å gjøre mer med mindre. Fokuset er på mer bærekraftig bruk av naturressursene gjennom effektiv gjenbruk og resirkulering. I sirkulær økonomi blir avfallet fra ett produkt til produksjonsmateriale for et annet, og målet er å redusere, eller til og med eliminere, avfallet i produksjonsprosessene.

Konseptet med sirkulær økonomi utfordrer den gamle, lineære økonomimodellen, som er basert på forutsetningen om at naturressursene er ubegrensede og produktene kan kastes når det ikke lenger er behov for dem. Ifølge Europakommisjonens definisjon er sirkulær økonomi et økonomisk system der «… verdien på produkter og materialer opprettholdes så lenge som mulig og det skapes et minimum med avfall, og når et produkt når slutten av sin levetid, brukes det til å skape ny verdi».

Prinsipper for sirkulær økonomi

Til tross for navnet, omfatter sirkulær økonomi mye mer enn bare resirkulering. Det er ikke bare materialene som skal brukes og resirkuleres, men også produktene.

Den britiske veldedige organisasjonen Ellen MacArthur Foundation, som fokuserer på å fremme sirkulær økonomi, deler konseptet inn i tre hovedprinsipper:

  • reduksjon av avfall og forurensning gjennom design

  • gjenbruk av produkter og materialer

  • regenerering av naturlige systemer

Formålet med sirkulær økonomi er å fjerne negative konsekvenser av økonomisk aktivitet, for eksempel drivhusgasser og forurensning, som er skadelige for menneskers helse og naturlige systemer. Sirkulær økonomi fremmer også aktiviteter som sparer energi, arbeid og materialer og unngår bruk av ikke-fornybare ressurser.

Hva betyr sirkulær økonomi for forbrukere og bedrifter?

Forbrukerne blir stadig mer interessert i en mer bærekraftig livsstil. Dette kan bety å kjøpe miljøvennlige produkter, resirkulere, redusere husholdningsavfallet og bruke transportmidler med lavt utslipp. Å bruke tjenester i stedet for å eie ting er også en viktig del av sirkulær økonomi. Digitale delingsplattformer for leie, salg og gjenbruk blir stadig mer populære og forlenger levetiden til varer og ressurser.

Sirkulær økonomi er både en nødvendighet og en fantastisk forretningsmulighet, noe som vises tydelig i endringene i bedriftenes drifts- og inntjeningsmodeller. Det er spesielt den raske teknologiske utviklingen og kundenes krav om bærekraftige produkter og tjenester som har gjort den sirkulære forretningsmodellen vanlig i næringslivet. I den sirkulære økonomien skapes verdi ved å maksimere produktenes ytelse og verdi for kundene. Bedriftene drar nytte av sterkere kundeforhold og reduserte kostnader på grunn av lavere behov for nye materialer.

Det finske innovasjonsfondet Sitra definerer fem ulike forretningsmodeller for sirkulær økonomi:

  • «product-as-a-service», altså å levere tjenester i stedet for produkter

  • fornybarhet, altså å bruke fornybare og resirkulerbare materialer i tillegg til fornybar energi i produktdesign og produksjon

  • delingsplattformer, altså digitale plattformer hvor man for eksempel kan leie, selge, dele og gjenbruke produkter og dermed forlenge levetiden til varer og ressurser

  • forlengelse av produkters levetid, altså å bruke produktene til deres opprinnelige formål så lenge som mulig eller gi muligheter til lengre gjenbruk ved hjelp av vedlikehold, reparasjoner og overhalinger

  • ressurseffektivitet og resirkulering, altså material- og energieffektive løsninger og innsamling og gjenbruk av produkter og råvarer som har nådd slutten på sin levetid

Maksimal utnyttelse av råvarer

Biogassproduksjon er et godt eksempel på maksimal utnyttelse av råvarer og en økning i den sirkulære økonomien. Biogass kan produseres av f.eks. husholdnings-, landbruks- og industriavfall. Gjenbruk av biologiske materialer fra f.eks. avløpsvann fra en papirfabrikk reduserer energitapet, kjemikalieforbruket og partikkelutslippet fra avfallsforbrenningen.

Den sirkulære effekten forsterkes av at næringsstoffene som oppstår som et biprodukt av biogassproduksjonen, kan føres tilbake til næringskjeden som gjødsel eller foredles til industriformål for å erstatte mineral- og fossile næringsstoffer og gjødsler. Produksjonsprosessen i bioraffineriene gjør det mulig å utnytte råstoffene maksimalt. Vann fra gjødselproduksjon kan for eksempel gjenbrukes i biogassproduksjon. Dette reduserer behovet for rent vann.

Fornybar biogass kan brukes som drivstoff til biler, busser og lastebiler samt innen sjøtransport. Utslippet kan reduseres med så mye som 85 % sammenlignet med fossilt drivstoff. 

Mot en lavkarbonfremtid

Sirkulær økonomi representerer et sterkt bidrag for å nå de globale klimamålene. Europakommisjonens første pakke for sirkulær økonomi ble sluppet i 2015, og mange nye tiltak har kommet i kjølvannet av denne. Ifølge direktivet må blant annet resirkuleringen av kommunalt avfall økes med 65 % innen 2035, sammenlignet med nåværende nivå. I 2018 ble også EUs plaststrategi lagt frem, og et av kravene var at all plastemballasje på det europeiske markedet skal være gjenbrukbar eller resirkulerbar innen 2030.

Sirkulær økonomi står også høyt på agendaen hos Europaparlamentet og Europakommisjonen, og målsettingen er å oppnå karbonnøytralitet innen 2050. For å oppnå dette målet må det gjøres endringer i alle deler av samfunnet. Kravet til sirkulære økonomiløsninger ser ut til å vokse blant både forbrukere og bedrifter, og nasjonal og internasjonal lovgivning vil bidra til å styrke denne utviklingen ytterligere.