John Melby Gasum

John Melby

Director Traffic
Norway
tel. +47 91142390
john.melby@gasum.com

Bra for både image og klimamålene – opptil 45 % av norske logistikkselskaper anser gass som et aktuelt drivstoff

Norske transportselskaper blir stadig mer interesserte i gass som drivstoff. En nylig undersøkelse viser at det særlig er bedrifter med store kjøretøyparker som ser på gass som et aktuelt alternativ. Norge har allerede en tilskuddsordning for innkjøp av biogassdrevne lastebiler, og i juni 2021 presenterte den norske regjeringen en helhetlig strategi for at Norge skal bli et foregangsland innen grønn, sirkulær energi.

Norske transportselskaper ser på gass som en kostnadseffektiv løsning for å redusere utslippene, og fremfor alt for å fremstille bedriften på en positiv måte overfor både nåværende og potensielle kunder. En nylig undersøkelse på oppdrag fra Gasum viser at opptil 45 % av bedriftene er interesserte i gass som et alternativt drivstoff. Undersøkelsen ble utført av Value Clinic i januar og februar 2021, og den omfattet 101 beslutningstakere fra norske transportselskaper.

Transportsektoren spiller en viktig rolle for å nå de nasjonale utslippsmålene. Derfor er miljøbevisstheten og oppmerksomheten rundt lavutslippsdrivstoff voksende, både i Norge og de andre nordiske landene. Ifølge Gasums undersøkelse følger så mye som 84 % av norske transportselskaper nøye med på virksomhetens  miljøpåvirkning i virksomheten.

Les mer: Vurdering av logistikkens miljøpåvirkning – hvilken betydning har drivstoffet?

«Logistikk er en viktig funksjon for bedriftene, og lavutslippsdrivstoff spiller derfor en viktig rolle for at de skal nå klimamålene. Strategien vår med å fremme sirkulær økonomi, for eksempel ved bruk av biogass, er i tråd med norske myndigheters mål om å bli et foregangsland på dette området. Gasum ser dette som et sterkt signal om at vi er på vei i riktig retning», sier John Melby, Gasums Director Traffic for Norge.

Den norske regjeringen innførte i juni 2021 en ny, helhetlig strategi for sirkulær økonomi. Ifølge klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil dette skape nye muligheter for norske bedrifter og industri, med tanke på verdiskapning og ressursutnyttelse.

Subsidier bidrar til å fremme fornybar biogass

Det er særlig bedrifter med flere enn 15 tunge kjøretøy som ser på gass som et aktuelt drivstoff. De anser gass som mer interessant enn hydrogen. Samtidig har disse aktørenes interesse for diesel blitt halvert.

Norge har en tilskuddsordning for investering i gassdrevne tunge kjøretøy, og det samme gjelder Sverige og Finland. Enova SF, som eies av Klima- og miljødepartementet, har en tilskuddsordning for gassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner. Tilskuddet forutsetter at minst halvparten av kjøretøyenes energiforbruk dekkes med biogass.

Miljødirektoratet støtter også bruk av biogass, og i analysen Klimakur 2030 fremhevet direktoratet nettopp biogass som et potensielt alternativ for å få ned utslippene fra tungtransporten. På grunnlag av denne analysen har den norske regjeringen valgt å senke bompengenivået for biogassdrevne kjøretøy. Denne nye subsidieringsordningen trer i kraft i januar 2022.

Det viser seg også at subsidiene virker. 41 % av bedriftene i undersøkelsen svarte at subsidiene har gjort dem mer interesserte i gassdrevne tunge kjøretøy. Biogass er et helt fornybart drivstoff som kan redusere utslippene med opptil 90 % gjennom drivstoffets livssyklus, sammenlignet med tradisjonelle drivstoff. Gassdrevne kjøretøy er også mer stillegående enn kjøretøy som går på tradisjonelle drivstoff, og partikkelutslippene er nesten ikke-eksisterende.

Ny fyllestasjon i Trondheim åpner i sommer

Gasum fortsetter å utvide det nordiske nettverket av gassfyllestasjoner som en del av sin kjernestrategi. Selskapet har for øyeblikket én fyllestasjon for tunge kjøretøy i Norge, i Oslo, men stasjon nummer to blir åpnet i Trondheim i løpet av sommeren 2021. Den nye stasjonen setter det norske nettverket av gassfyllestasjoner i forbindelse med det svenske nettverket, via Östersund og Umeå, som begge ligger i Nord-Sverige.

Nettverket av fyllestasjoner vokser også i andre deler av Europa. Ifølge statistikk fra Natural and Bio Gas Vehicle Association (NGVA) er det nesten 400 LNG-fyllestasjoner i Europa. Dette tyder på at gass anses som et interessant valg, også utenfor Norden.

«Jeg er veldig glad for å se at interessen for gass vokser blant de viktigste logistikkaktørene i Norge, og vi ser flere og flere biogasslastebiler på veiene. Utslippene fra tungtransporten går ned når vi bruker alle mulighetene vi har til rådighet, og dette inkluderer både biogass og naturgass. Naturgass er det reneste fossile drivstoffet, og det reduserer utslippene i drivstoffets livssyklus med over 20 %. Det reduserer også utslippene av skadelige partikler og NOx. Dette baner veien mot et karbonfritt samfunn og omfattende bruk av fornybar biogass i logistikkbransjen», sier John Melby.

Les mer: Med gass for en bærekraftig logistikk


16.7.2021