Nå klimamålene – 5 tips

Mange bedrifter har ambisiøse mål for å redusere utslippene, og et vanlig mål er å bli karbonnøytrale på under ti år. Hvordan skal man nå disse målene, når man i tillegg til egne utslipp også må kontrollere leveringskjeden?

Bedriftenes klimamål omfatter spørsmål rundt bærekraftig utnytting av naturressurser, mindre avfall, energieffektivitet og biologisk mangfold, men karbonavtrykk og klimagassutslipp er nok de mest aktuelle for øyeblikket. Klimaspørsmål er ofte generelle og forbundet med mange andre spørsmål angående miljøansvar. Les tipsene våre om hvordan dere kan ta tak i de vanligste utfordringene dere møter på veien mot økt bærekraft og viktige mål!

Kontroll over leveringskjedens miljøpåvirkning

Forbrukerne er mer bevisste på klimaspørsmål enn tidligere. De tar valg for klimaet, faller ikke for «greenwashing» og vil se dokumenterte utslippsreduksjoner.

Forbrukerne er interesserte i om man varmer opp kontoret med fornybar energi og hvorvidt man setter søkelys på å produsere mindre søppel. Nå har man imidlertid begynt å rette blikket mot leveringskjeden og karbonavtrykk. Da holder det ikke lenger at bedriften reduserer sine egne utslipp fra sin egen virksomhet.

Det er ikke alltid så enkelt å få kontroll på leveringskjeden og innhente informasjon. Det er vanskelig å sette seg mål om redusert karbonavtrykk, hvis man ikke vet hvor store utslippene i verdikjeden er.

Tips 1: Start alltid med en livssyklusanalyse

Hvis bedriften din ennå ikke har gjort en livssyklusanalyse, er dette et nesten nødvendig steg. Med en livssyklusanalyse kan man identifisere hvilke prosesser i tilknytning til virksomheten eller produktene som har størst miljøpåvirkning. I analysen gransker man alle faser, fra anskaffelse av råvarer og produksjon, til distribusjon og bruk av produktene frem til gjenvinning.

En livssyklusanalyse krever mye arbeid, og det kan hende du trenger hjelp av en profesjonell. Analysen krever opplysninger om hele produksjonssystemet, og det kan være utfordrende å lage modeller for dette. Hvis formålet er å redusere klimagassutslippene, kan man fokusere analysen fullt og helt på å evaluere CO2-utslippene i hele, eller kun de mest sentrale, fasene av livssyklusen.

Det lønner seg å satse på dette trinnet. Når man får en større forståelse og har funnet områdene som bør utvikles, kan man sette seg tydelige og realistiske mål.

Blir de ambisiøse målene nådd og sett?

Bedriften din har bestemt seg for å ta et miljøansvar, har definert strategi og satt mål og delmål for utslippsreduksjoner. Hvordan forankrer man strategien i praksis? Hvordan vises den i de enkelte ansattes hverdag? Hvordan vises den i forbrukernes hverdag?

Tips 2: Kommuniser strategien og målene.

Bedriften må være tydelig utad når det gjelder hvilke mål som er satt og hvilke fremskritt som er gjort. Miljøarbeidet bør gjøres til en del av kommunikasjonen internt i bedriften, og eksternt i alt fra sosiale medier og opplæring til forhandlinger mellom interessegrupper.

En miljøansvarlig får oppgaven med å være budbringer i bedriften og øke bevisstheten innad i organisasjonen. Det er spesielt viktig at informasjonen når salgsorganisasjonen, da miljøansvar er et viktig samtaleemne i møte med kundene. En forståelse for effektene av egen virksomhet og stegene mot et større miljøansvar, bidrar også til å motivere og engasjere de ansatte. I beste fall skaper man en følelse av at miljøansvar er noe vi utvikler i fellesskap.

Når man har en tydelig strategi miljøansvaret som setter søkelys på det som er viktig for bedriften, skaper dette også god kommunikasjon om målene. Sammenfatninger av strategien er også nyttig for å hjelpe de ansatte med å plukke ut de viktigste punktene.

Hvordan finne de riktige metodene og områdene for reduksjon av utslippene

Det er viktig å finne både effektive og kostnadseffektive måter å redusere utslippene på. Karbonavtrykket reduseres ikke i en håndvending, og det er ikke alle metoder som passer for alle bedrifter.

Hvordan finner man effektive metoder for å sette og nå klimamål som passer for nettopp din bedrift?

Tips 3: Bruk konkurrentene som rettesnor

Ved å følge med i bransjen kan dere få ideer til hvordan dere kan sette mål og hvilke metoder dere kan bruke for å redusere utslippene.  Å sammenligne sin egen bedrift med andrekan  fungere som en pådriver for utviklingen. Hvis man ikke finner områder for utslippsreduksjoner i bedriftens kjernevirksomhet, kan man lete etter nye perspektiver innen andre områder.

Selv om dere ikke er en logistikkbedrift, kan karbonavtrykket fra logistikk være et utmerket sted å begynne for å redusere utslippene. For mange bedrifter står transport for en betydelig del av utslippene, og bruk av fornybart drivstoff i logistikken er den raskeste måten å redusere utslippene på. En bedrift som kjøper transporttjenester som  bruker fornybar biogass, kan redusere klimagassutslippene fra drivstoff med 90 % gjennom livssyklusen, sammenlignet med bruk av fossile drivstoff.

Samarbeid er viktigere enn tidligere

Miljøansvar er et konkurransefortrinn, men man kan ikke bare konkurrere om å ta miljøansvar. Man må også samarbeide.

Tips 4: Sats på samarbeid.

Samarbeid er verdifullt når man for eksempel vil øke ressurseffektiviteten. Med ulike modeller for sirkulær økonomi kan man redusere egen miljøpåvirkning og bygge effektive økosystemer der ulike aktører drar nytte av hverandre, og der materialer, energi og avfall gjenvinnes og biproduktene gjenbrukes.

Samarbeid er verdifullt, ikke minst fordi en gjensidig forpliktelse om å redusere utslippene kan senke terskelen for nødvendige investeringer. Det er for eksempel mer sannsynlig at en bedrift forplikter seg til en lengre avtale med et transportselskap, hvis transportselskapet i sin tur forplikter seg til å investere i mer miljøvennlige kjøretøy, for eksempel gassdrevne lastebiler.

Samarbeid er veien til nyskaping og forandringer i verden. Vær åpne og ærlige når det gjelder egne klimamål, og be samarbeidspartnerne deres om det samme.

Noen ganger bør man ta et steg ut i det ukjente

Miljøsatsing, og spesielt karbonnøytralitet, krever stor innsats og store forandringer. Det kan bli en lang prosess, og den krever systematisk arbeid og alternative måter å drive virksomheten på.

Tips 5: Våg å prøve noe nytt.

Forandring krever tilpasning. Uten mot og en viss grad av risikovillighet oppnår man ingen store utslippsreduksjoner. Det er viktig med en engasjert ledelse og et tett samarbeid innad i organisasjonen. Når strategien er tydelig, er den enklere å se for seg. Når en plan skal gjennomføres i praksis, kan det oppstå litt forvirring i begynnelsen, men forandringstakten er rask og konkurransen er hard.

Det viktigste er å komme i gang, og alt må ikke skje med det samme!

Flere historier om klimamål og miljøansvarlige tiltak

Vi håper at disse tipsene gir bedriften deres noen nye ideer i miljøarbeidet. Lykke til med denne viktige jobben!


Tipsene er utarbeidet av Gasums bærekraftsdirektør Elina Saarivuori.

13.10.2021