Renere transport med LNG og LBGFlytende naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG) er rent og prisstabilt drivstoff til lastebiler som brukes i tung veitransport.

 

 

Les mer

Ny studie fastslår at 32 % av transportselskapene i Norden er interesserte i å bruke biogass i fremtiden

En nylig studie avslører positive resultater med tanke på nordiske transportselskapers handlinger og holdninger i forbindelse med bærekraftspørsmål. Opptil 74 % av beslutningstakerne for tyngre kjøretøy sier at de tar miljøhensyn i den daglige driften. Den stadig voksende viktigheten av klimavennlige logistikkløsninger fører til en økende interesse for lavutslippsdrivstoff, og en tredjedel av transportselskapene er interesserte i å bruke biogass i fremtiden.

Det kommer ikke som noen overraskelse at transportsektoren er en viktig brikke i kampen for å redusere karbonutslippene og nå de nasjonale klimamålene. Resultatene i en nylig studie utført på oppdrag fra Gasum viser noen oppmuntrende tall: Opptil 74 % av beslutningstakerne i bransjen for tunge kjøretøy svarte at de tar hensyn til miljøproblemene i den daglige driften, og 45 % svarte at kundene deres er miljøbevisste. Studien, som ble gjennomført av Value Clinic, omfattet 367 beslutningstakere i bransjen for tunge kjøretøy i Finland, Sverige og Norge fra november 2020 til februar 2021.

Den økende miljøbevisstheten blant nordiske transportselskaper gjenspeiler interessen deres for lavutslippsdrivstoff. Ca. en tredjedel av beslutningstakerne er åpne for å bruke biogass i fremtiden, og nesten 29 % mener at naturgass er et positivt alternativ. For øyeblikket anses gass som en mer sannsynlig løsning enn hydrogen.

Les mer: Flere fyllestasjoner for flytende biogass er nøkkelen til bærekraftig transport

«EU-forskriftene og nasjonale lovverk setter mål for reduksjon av utslippene. Kundene er imidlertid også en viktig driver for den økende etterspørselen etter gass. Bedriftene ser etter løsninger som reduserer utslippene av klimagasser i dag – ikke om fem eller ti år. Det er svært oppmuntrende å se disse gode resultatene fra hele Norden», sier Jukka Metsälä, Gasums Vice President for trafikk.

De nasjonale utslippsmålene i EU og de enkelte landene påvirker bransjen og oppmuntrer bedriftene til å ta miljøvennlige valg. CO2-utslippene fra nye tunge kjøretøyer i EU må reduseres med 15 % fra 2019-nivået innen 2025, mens reduksjonsmålet for 2030 er 30 %. I et livssyklusperspektiv kan bruk av flytende biogass (LBG) redusere utslippene av klimagasser med opptil 90 %, sammenlignet med diesel. Med flytende naturgass (LNG) er de samme utslippene over 20 % lavere enn med diesel.

Subsidier som insentiv for å bytte til gassdrevne lastebiler

I transportsektoren har valg av drivstoff en betydelig påvirkning på bedriftenes bærekraftsmål.  Lavutslippsdrivstoff spiller derfor en viktig rolle i å nå mange av disse målene. De nordiske landene fremmer gassdrevet transport på ulike måter for å fremskynde overgangen til renere veitransport. Ett av tiltakene er subsidiering og hjelp til å erstatte dieselkjøretøy med mer bærekraftige alternativer.

Studien viser at tilskuddsordningene har betydning for beslutningstakerne; over 50 % av deltakerne i studien mener at økonomisk støtte er et betydelig insentiv for å erstatte dieselkjøretøy med gassdrevne alternativer. Selv om store deler av bransjen har god kunnskap om tilskuddsordningene, har informasjonen imidlertid ikke nådd ut til alle.

«Vi har fortsatt en jobb å gjøre med å spre kunnskap om at gassløsninger er konkurransedyktige og at mulighetene allerede er til stede gjennom ulike tilskuddsordninger. Anskaffelser og investeringer har alltid stor påvirkning på bedriftene, så subsidiene kan være en viktig pådriver for å få flere til å erstatte kjøretøyene sine med miljøvennlige alternativer i nærmeste fremtid», sier Metsälä.

Gasum planlegger å utvide nettverket av gassfyllestasjoner

En faktor som deltakerne i studien oppga som et argument mot å erstatte dieselkjøretøyene med gassdrevne alternativer, er det nåværende nettverket av gassfyllestasjoner. I Norden har Gasum for øyeblikket ca. 100 gassfyllestasjoner, hvorav 30 er bygget for langtransporten.I Europa er det nesten 400 LNG-stasjoner som dekker langtransportens behov.

Gasum planlegger å støtte klimaarbeidet i Norden ved å utvide nettverket av gassfyllestasjoner i Finland, Sverige og Norge. Ved å gi bedre tilgang til et miljøvennlig alternativ ønsker Gasum å hjelpe kundene med å nå utslippsmålene sine.

«En økning i bruken av gass er en forutsetning for å nå de ambisiøse utslippsmålene i transportsektoren. For å nå disse målene må vi se en helhetlig overgang til ren energi innen leveringstjenester og tungtransport, men også i shippingvirksomheten i Østersjøen, der gass også er en utmerket løsning», sier Metsälä.

Les mer: Gasum åpner den første fyllestasjonen i Trondheim

10.6.2021