Renere transport med LNG og LBGFlytende naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG) er rent og prisstabilt drivstoff til lastebiler som brukes i tung veitransport.

 

 

Les mer

John Melby Gasum

John Melby

Director Traffic
Norway
tel. +47 91142390
john.melby@gasum.com

Vurdering av logistikkens miljøpåvirkning – hvilken betydning har drivstoffet?

Presset øker for å redusere logistikktjenestenes miljøpåvirkning, og kundene ønsker at forsendelsene deres skal transporteres med lave utslipp. Dette fører til en forventning om at aktørene i tungtransporten tilbyr mer miljøvennlige transporttjenester. Kundene blir mer bevisste og krever lavere utslipp, folk flest vil ha synlige klimatiltak, og lovverket krever renere løsninger.

Hvordan vurderer man utslipp fra logistikk? Hva vil utgjøre en forskjell og hvor kostnadseffektivt er det å snakke om utslippsreduksjoner på dette området? Nedenfor svarer vi på disse spørsmålene, samtidig som vi forteller hvordan biogass allerede nå oppfyller de nye, klima kravene til logistikken. 

Utslippene fra veitrafikken står for 17 prosent av CO2-utslippene i Norge  

Over en sjettedel av karbondioksidutslippene i Norge skyldes veitrafikk. Mer spesifikt kommer 8,5 prosent fra personbiltrafikk og 8,5 prosent fra andre lette kjøretøy og tungtrafikk. Norge har som mål å halvere utslippet av klimagasser fra trafikken innen 2030, og karbondioksidavtrykket fra logistikk- og tungtrafikk har derfor svært stor betydning.   

Hoveddelen av utslippene fra godstransport kommer fra kjøringen. Utslipp fra kjøretøy avhenger hovedsakelig av 

  • hvilket drivstoff som brukes

  • kjøremønster og hvor fullastet kjøretøyet er

  • kjøretøyets teknologi og energieffektivitet

Også fremstillingen og transporten av drivstoffet står for en andel av de totale utslippene i logistikken, blant annet gjennom hvilke kjøretøy som brukes og distribusjonssentrenes energieffektivitet. For å vurdere CO2-utslippene fra logistikken er det altså ikke nok å sammenligne utslippene fra selve kjøringen. 

Hvor stor miljøpåvirkning har egentlig drivstoffene? 

Biodrivstoffet og biovæskene som brukes i trafikken, skal ifølge EUs direktiv om fornybar energi, oppfylle de såkalte bærekraftskriteriene. Drivstoffets bærekraft måles blant annet gjennom miljøpåvirkningen. Beregningen av miljøpåvirkningen tar for seg hele livssyklusen; påvirkningen oppstår nemlig i ulike faser av produksjonsprosessen, fra anskaffelsen av råvarene til fremstillingen av produktet og sluttbruken. Livssyklusanalyse er en systematisk og standardisert metode med bred global aksept.

Drivstoffets opprinnelse påvirker karbondioksidavtrykket, og det beregnede CO2-utslippet til fornybare drivstoff anses å være null under bruk. Beregningen bygger på at fornybare drivstoff ikke frigjør mer karbondioksid når man bruker dem i kjøring, enn det som ble bundet i dem når råvaren oppsto. I de mest miljøvennlige drivstoffene, for eksempel biogass, benytter man biologisk nedbrytbart avfall via gjenvinning eller biprodukter. Derfor oppstår det heller ingen utslipp i produksjonen av råvaren. 

Les mer: Med gass for en bærekraftig logistikk

Med riktig valg av drivstoff kan man raskt og enkelt redusere utslippene 

Bruk av fornybart drivstoff er den raskeste metoden for å redusere utslippene i logistikken. Det er naturligvis også viktig å utvikle transportkjeder, optimalisere lastingen og rutevalgene, og fremfor alt lære opp de ansatte.

Det kan være vanskelig for bedriftene å følge opp aspekter som kjøremønsterets påvirkning på utslippene. Selv om man ser drivstofforbruket, får man ingen detaljert dokumentasjon på hvordan kjøremønsteret har påvirket det. Endringene kan også oppleves som små. 

Derimot kan man få presise og sammenlignbare opplysninger om et drivstoffs miljøpåvirkning ved å bruke pålitelige data. EU-direktivene og den norske lovgivningen gir tydelige rammer for beregningene. Beregningene danner grunnlaget for reduksjonen av utslippene av drivhusgasser fra bedrifter som leverer fornybare drivstoff til trafikken. Eksterne kontrollører utfører også beregninger som et pålitelig grunnlag for konklusjoner om utslippsreduksjoner. 

Utslippene fra logistikken er overraskende enkle å redusere 

Logistikken viser seg ofte å stå for en betydelig andel av bedriftenes miljøpåvirkning. Derfor kan selv mindre justeringer av logistikken i miljøvennlig retning, ha stor effekt. 

Dersom en logistikkbedrift bytter ut dieselkjøretøyene sine med kjøretøy som går på biogass, reduserer dette CO2-avtrykket for utslippene av drivhusgasser under drivstoffets livssyklus med hele 90 prosent. Man tenker automatisk at det er dyrere med miljøvennlig trafikk. Gassdrevet logistikk er imidlertid et svært kostnadseffektivt alternativ for bedrifter som ønsker å gjøre en betydelig innsats for klimaet som er lett å dokumentere med tall. For eksempel ble HKScan Sveriges transportpartner Green L Equipment positivt overrasket over de lave driftskostnadene med biogass. 

Har din bedrift et ønske om en mer klimavennlig logistikk? 

Man kan enkelt og sikkert konstatere at et bytte til mer miljøvennlige drivstoff reduserer utslippene fra logistikken i betydelig grad sammenlignet med diesel, uten at det behøver å bli dyrt.

Hvis du er interessert og vil høre mer om hva som rent praktisk kreves for å bytte til gass, er vi klare til å hjelpe deg! Ikke nøl med å kontakte oss.  

7.7.2021