Miten biokaasua tuotetaan?

Biokaasu on uusiutuva ja täysin kotimaisista raaka-aineista valmistettu ympäristöystävällinen polttoaine, joka soveltuu monipuolisesti erilaisiin käyttökohteisiin, muun muassa liikenteen polttoaineeksi tai teollisuuden käyttöön. Mutta miten biokaasua tuotetaan? 


Lue lisää

Mitä on kiertotalous?

Kulutuksen ja tuotantovaatimusten kasvaessa kiertotalous tarjoaa ratkaisun kestävän kasvun ja taloudellisen vaurauden takaamiseksi.

Kiertotalouden periaatteena on tehdä enemmän vähemmällä. Sen ydinajatus on uusiokäytön ja kierrätyksen avulla hyödyntää luonnonvaroja kestävästi.

Kiertotaloudessa yhden tuotteen jäte on toisen tuotteen rakennusmateriaalia. Tavoitteena on minimoida tuotantoprosesseissa syntyvän jätteen määrä tai jopa eliminoida se kokonaan.

Kiertotalouden konsepti haastaa vanhan lineaarisen talousmallin, joka perustuu oletukseen luonnonvarojen ehtymättömyydestä sekä ajatukseen tuotteiden hävittämisestä, kun niitä ei enää tarvita.

Euroopan komission määritelmän mukaan kiertotalous on talousjärjestelmä, jossa ”…tuotteiden ja materiaalien arvo on säilytetty niin pitkälle kuin mahdollista, jätteen syntyminen on minimoitu, ja tuotteen saavuttaessa elinkaarensa lopun, se käytetään uudelleen luoden sille lisäarvoa.”

Kiertotalouden periaatteet

Nimestään huolimatta kiertotalous on paljon muutakin kuin kierrätystä. Materiaalien ohella myös tuotteiden käytön ja uudelleenkäytön mahdollistaminen on tärkeää. Tuotteiden käyttöajan maksimoimiseksi erilaiset konseptit, kuten tuote palveluna -konsepti ovat keskeisiä.

Brittiläinen kiertotalouden edistämiseen keskittyvä hyväntekeväisyysjärjestö Ellen MacArthur -säätiö jakaa kiertotalouden konseptin kolmeen pääperiaatteeseen:

  • Jätteiden ja pilaantumisen poistaminen suunnittelun keinoin

  • Tuotteiden ja materiaalien pitäminen käytössä

  • Luonnon systeemien uudistaminen

Kiertotalouden tarkoituksena on poistaa jo suunnitteluvaiheessa kasvihuonekaasujen ja saasteiden kaltaiset taloudellisen toiminnan kielteiset vaikutukset, jotka vahingoittavat ihmisten terveyttä ja luonnon systeemejä. Kiertotalous suosii toimia, jotka säästävät energiaa, työvoimaa ja materiaaleja ja välttävät uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.

Mitä kiertotalous merkitsee kuluttajille ja yrityksille?

Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia kestävämmästä elämäntavasta. Tämä voi tarkoittaa ympäristöystävällisten tuotteiden ostamista, kierrätystä, kotitalousjätteiden minimointia ja vähäpäästöisen liikenteen käyttämistä. Palveluiden käyttö asioiden omistamisen sijaan on myös tärkeä osa kiertotaloutta. Digitaaliset vuokraus-, myynti- ja uudelleenkäyttöympäristöt ovat yleistymässä, pidentäen tavaroiden ja resurssien elinkaarta.

Kiertotalous on sekä välttämättömyys että tärkeä liiketoimintamahdollisuus, mikä näkyy yritysten muuttuvissa toiminta- ja tulosmalleissa. Erityisesti nopea teknologinen kehitys ja kestävien tuotteiden ja palveluiden kysyntä ovat tehneet kiertoon perustuvista liiketoimintamalleista yleisiä yritysten keskuudessa.

Kiertotaloudessa arvo luodaan maksimoimalla tuotteiden suorituskyky sekä niiden kuluttajalle tarjoama lisäarvo. Yrityksille kiertotalouden hyödyt näkyvät esimerkiksi vahvempina asiakassuhteina sekä raakamateriaalien vähenemisestä johtuvana kulurakenteen keventymisenä.

Sitra listaa viisi erilaista kiertotalouden liiketoimintamallia:

  • Tuote palveluna: palveluiden tarjoaminen tuotteiden sijasta

  • Uusiutuvuus: uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä uusiutuvan energian käyttäminen tuotteiden suunnittelussa ja valmistamisessa

  • Jakelualustat: tavaroiden ja resurssien käytön maksimointi sekä niiden elinkaaren pidentäminen käyttämällä digitaalisia alustoja vuokraamiseen, myyntiin, jakamiseen ja uudelleenkäyttöön

  • Tuotteiden käyttöiän pidentäminen: tuotteiden käyttäminen alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti niin kauan kuin mahdollista tai useiden uudelleenkäyttömahdollisuuksien luominen ylläpidon, korjaamisen ja kunnostuksen kaltaisten toimien avulla

  • Resurssien tehokkuus ja kierrätys: materiaali- ja energiatehokkaat ratkaisut sekä elinkaaren lopussa olevien tuotteiden ja raaka-aineiden kerääminen ja uudelleenkäyttö

Raaka-aineiden parempi hyödyntäminen

Biokaasun tuotanto on hyvä esimerkki raaka-aineiden paremmasta hyödyntämisestä ja kiertotalouden edistämisestä. Biokaasua voidaan tuottaa muun muassa kotitalouksien, maatalouden ja teollisuuden jätteistä.

Biopohjaisten materiaalien uudelleenkäyttö esimerkiksi paperitehtaan jätevedestä vähentää hukkaenergiaa, kemikaalien käyttöä sekä jätteiden polttamisesta syntyviä hiukkaspäästöjä.

Kiertotaloutta tehostaa entisestään se, että biokaasutuotannon sivutuotteena syntyvät ravinnejäämät voidaan palauttaa ravintoketjuun lannoitteena tai jalostaa teollisuuden tarpeisiin fossiilisten tai mineraaliravinteiden lannoitteiden korvaamiseksi.

Uusiutuvaa biokaasua voidaan käyttää polttoaineena henkilöliikenteessä, linja-autoissa, raskaassa liikenteessä ja meriliikenteessä. Biokaasun käytöllä voidaan vähentää kasvihuonepäästöjä jopa 85 prosentilla verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Kohti vähähiilistä tulevaisuutta

Kiertotaloudella on merkittävä rooli ilmastonmuutosta koskevien globaalien tavoitteiden saavuttamisessa. Euroopan komission ensimmäinen kiertotalouspaketti käynnistettiin vuonna 2015, mitä on seurannut lukuisia muita siihen liittyviä toimenpiteitä.

Direktiivin mukaan esimerkiksi kierrätetyn yhdyskuntajätteen määrää on nostettava 65 prosentilla nykytasosta vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2018 julkaistiin myös EU:n muovistrategia, jonka mukaan kaikkien EU:n markkinoilla olevien muovipakkausten on oltava uudelleenkäytettäviä tai kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä.

Kiertotalous on keskeinen painopiste Euroopan parlamentin ja komission uudella asialistalla. Hiilidioksidineutraalisuuden tavoite on asetettu vuodelle 2050. Asetetun tavoitteen saavuttamiseksi muutoksia on tehtävä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Kiertotalousratkaisujen kysyntä näyttää kasvavan niin kuluttajien kuin yritystenkin keskuudessa. Globaali ja kansallinen lainsäädäntö vahvistavat tätä kehitystä entisestään.

30.4.2020

Tutustu myös näihin
Gasumin biokaasulaitos Turussa
ARTIKKELI

Turun biokaasulaitos on malliesimerkki kiertotaloudesta

Turun Topinpuistossa sijaitseva Gasumin biokaasulaitos on käynyt viime vuosina läpi merkittävän laajennuksen ja modernisoinnin.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Itämerta suojellaan kiertotalouden keinoin

Itämeren tilaa voidaan parantaa esimerkiksi polttoainevalinnoilla ja ravinteiden kierrätyksellä.

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Vuonna 2030 kiertotalous on tavallinen tapa ajatella

Hyvät kiertotalousratkaisut tulee seuraavaksi skaalata suurempaan mittakaavaan, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Lue lisää