Energia-asiantuntijuutta pitkän ja lyhyen aikavälin tarpeisiin – myyntiin, hankintaan ja tuotantoon

Isoja muutoksia läpikäyvä energiamarkkina voi vaikuttaa monimutkaiselta. Miten huolehtia energiatarpeista kestävästi ja mahdollisimman kustannustehokkaasti? Gasumin Energiamarkkinapalvelujen asiantuntijat tarjoavat osaamisensa koko markkinaketjuun, sähkön myyntiin, hankintaan ja tuotantoon.

Gasum tarjoaa yritysasiakkailleen energiamarkkinapalveluita, jotta energian hankinta, myynti ja tuotanto on asiakkaille kestävää, kustannustehokasta ja helppoa. Energiamarkkinapalvelujen kilpailuvaltteja ovat laaja-alaiset palvelut sekä pitkäaikainen osaaminen ja kokemus. Kymmenistä yrityksestä koostuva asiakaskunta ja heidän muuttuvat energiamarkkinoihin liittyvät tarpeet pitävät Gasumin energiamarkkina-asiantuntijat ajan hermolla.

”Meillä tuotteet ja palvelut kulkevat käsi kädessä, puhutaan sitten kaasusta, sähköstä tai alkuperätakuista. Tuotteella täytyy osata käydä kauppaa, ja tätä osaamista asiakkaamme meiltä ostavat. Energiamarkkinoihin liittyy sekä sähkö- että kaasupuolella paljon yksityiskohtia: erilaisia mahdollisuuksia hallita riskejä, optimoida ja kenties säästää kustannuksissa. Näissä asioissa olemme asiakkaillemme avuksi”, kertoo Gasumin energiamarkkinapalveluiden johtaja Tea Kiukas.

”Raportointiosaamisemme on myös vankkaa. Joskus asiakokonaisuudet saattavat tuntua monimutkaisilta, mutta pystymme raportoinnin avulla selkeyttämään näitä asiakkaille kuukausi- tai vaikka jopa kohdetasolla. Toimimme usealla eri markkinalla, kaasun, sähkön, päästöoikeuksien ja alkuperätakuiden parissa. Tarjoamme hyvin laaja-alaisen palvelun ja tuoterepertuaarin”, Kiukas summaa.

Pitkä kokemus energiamarkkinalta mahdollistaa laajan palveluvalikoiman

Energiamarkkinapalvelujen osaaminen pohjautuu pitkäaikaiseen kokemukseen. Energiamarkkinapalvelut siirtyi Gasumin tuote- ja palveluvalikoimaan yrityskaupan kautta muutamia vuosia sitten. Toimintaa on kehitetty jatkuvasti ja nyt yhtiö suuntaa uusiin markkina-alueisiin.

”Kaasumarkkinan tuoreudesta johtuen kaasuun liittyvät palvelut ovat iso kehityksen ja kasvun kohde. Suuntaamme nyt myös vahvasti ulkomaille. Erityisesti naapurimaamme Ruotsi on yksi kehityskohteistamme, mutta katsomme laajemmin myös muita markkina-alueita”, kertoo Kiukas.

Kestävä kehitys ohjaa keskusteluja

Hiilineutraalisuus ja sähköistyminen ovat vahvoja trendejä, jotka liittyvät myös osittain toisiinsa. Sähkön kulutus lisääntyy siinä missä polttoaineiden kulutus vähenee. Kiukkaan mukaan kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset kiinnostavat asiakkaita paljon.

”Hiilineutraaliuden tavoittelu nousee keskusteluissamme asiakkaidemme kanssa esiin jatkuvasti. Yritysten ottaessa askeleita kohti hiilineutraaliutta energiankäyttö ja -tuotanto ovat yleensä ensimmäisiä ja helposti todennettavissa olevia kohteita, joissa toimenpiteitä voidaan tehdä yksinkertaisesti ja pienentää näin omaa hiilijalanjälkeä”, kertoo Kiukas.

Kiukas tuo myös esille, että sähköistyminen saattaa kuulostaa yksinkertaiselta. Asiasta tuleekin haasteellisempaa, kun mennään sähkömarkkinoille, joilla jokaisella tunnilla tuotannon täytyy vastata kulutusta ja mielellään suhteellisen järkevään hintaan. Tulevaisuudessa kysyntäjoustoilla ja siirroilla tuleekin olemaan entistä merkittävämpi rooli.

”Sähkömarkkinoilla on käynnissä tuotantotapojen murros. Aiemmin hiilellä tuotetulla lauhdevoimalla pystyttiin tasaamaan tilanteita ja tuulivoimaa oli käytössä huomattavasti nykyistä vähemmän. Tänä päivänä lauhdevoima on käytännössä miltei kokonaan alas ajettu, samalla kun tuulivoiman käyttö on lisääntynyt enenevissä määrin. Tuulivoimaa syntyy silloin, kun tuulee, ja tällöin tarvitaan siirtoja ja siirtokapasiteetteja eri alueiden välillä, mitkä tasaavat tuotannon ja kulutuksen epäsuhtavaikutuksia sekä tuovat joustoja. Tuotannon joustoa on nykyisellään vähemmän, jolloin lyhyen aikajänteen kysynnän jousto tulee olemaan suuressa merkityksessä”, kertoo Kiukas.

Energiamarkkinapalvelut tuovat asiakkaalle riskienhallintaa ja ennustettavuutta muuttuvalla markkinalla  

Kestävän kehityksen kysymysten lisäksi riskienhallinta sekä markkinamuutokset ovat juuri niitä asioita, joissa Energiamarkkinapalvelut on asiakkaan tukena.

”Konsultoimme paljon asiakkaidemme riskipolitiikan kehittämisessä ja toteutamme riskienhallintaa erilaisissa salkkumalleissa. Ulkoistukset ovat myös asioita, joissa meihin ollaan usein yhteydessä. Olemme kustannustehokas vaihtoehto, jos asiakas tarvitsee vaikkapa esimerkiksi ympärivuorokautisia valvomopalvelua”, toteaa Kiukas.

Energiamarkkinapalvelut tukevat asiakasta erityisesti energimarkkinoihin liittyvissä tilanteissa, joissa asiakkaalla ei ole resursseja tai vaikka kokemusta esimerkiksi optimoinnista. Energiamarkkinapalveluiden asiantuntijat ratkovat asiakkaiden ongelmia tehokkaasti. Kiukkaan mukaan usein ratkaistavat ongelmat liittyvät sellaisten prosessien tehostamiseen, joita asiakas ei välttämättä olisi itse tullut huomanneeksi.

”Puhutaan sitten kaasusta, sähköstä tai alkuperätakuista, tuotteet ja palvelut kulkevat käsi kädessä – ja tuotteella täytyy osata käydä kauppaa. Tätä osaamista asiakkaamme meiltä ostavat. Olemme avuiksi kaikissa energiamarkkinoihin liittyvissä yksityiskohdissa, olivat ne sitten sähkö- tai kaasupuolen erilaiset riskinhallintamahdollisuudet tai optimointitarpeet”, summaa Kiukas.

Energiamarkkinapalveluiden tarjoama:

Pitkän tähtäimen palvelut:

  • Energiamarkkinariskien hallinta salkuhoidossa
  • Markkinainformaatiot ja energiamarkkina-analyysipalvelut
  • Meklarointi- ja kaupankäyntipalvelut
  • Raportointipalvelut sisältäen viranomaisraportoinnin

Lyhyen tähtäimen palvelut:

  • Taseenhallinta- ja selvityspalvelut
  • Markkinoiden optimointipalvelut
  • 24/7-valvomopalvelut

Fyysisen markkinan palvelut asiakkaalle toimittaa Gasumin energiamarkkinapalvelut. Sijoituspalveluluvan alaisen neuvonannon sekä konsultoinnin asiakkaalle toteuttaa salkunhallintayhtiö Gasum Portfolio Services Oy. Suojaustuotteita ja fyysisiä tuotteita, kuten sähköä ja kaasua asiakkaalle myy Gasumin Trading-yksikkö.