Fingrid customer story

Fingrid ostaa pitkän tähtäimen hintaturvaa

Fingrid vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Siirrossa syntyy aina häviötä, joka on korvattava sähköä hankkimalla. Gasumin Portfolio Services suojaa tämän häviösähkön hintaa pitkäjänteisesti.

Mitä häviösähkö tarkoittaa?

Sähkön siirrossa syntyy häviötä. Fingrid hankkii kantaverkossa syntyvän häviösähköenergian vuorokausi- ja päivänsisäisiltä sähkömarkkinoilta. Häviösähkön hankinnan tavoitteena on kustannusten ennustettavuus ja kustannusriskien hallinta siten, että suojaudutaan äkillisiltä markkinahinnan muutoksilta ja niistä aiheutuvilta taloudellisilta riskeiltä. Häviösähkön hintariskeiltä suojaudutaan hyvissä ajoin etukäteen suojaamalla hankinta täysimääräisesti finanssimarkkinoilla. Ostamme häviösähkön suojauksen salkunhallinnan Gasumin Portfolio Services -yksiköltä.

Mikä merkitys häviösähkön hinnalla on Fingridille?

Kantaverkossa häviötä kertyy vuosittain noin 1–1,4 TWh, mikä on noin 1,5 prosenttia koko Suomen sähkönkulutuksesta. Vuoden häviökustannukset ovat karkeasti arvioiden noin 50 miljoonaa euroa. Häviösähkön hinnan vakaus pitkällä tähtäimellä on Fingridille ensisijaisen tärkeä asia, sillä se turvaa osaltaan kantaverkon sähkönsiirron hinnan ennustettavuuden asiakkaillemme.

Kuinka häviösähkön hintasuojaus on järjestetty?

Gasum hoiti Fingridin häviösähkön hintasuojauksen jo edellisellä sopimuskaudella, joten pystyimme jatkamaan yhteistyötä luottavaisin mielin Gasumin voitettua kevään kilpailutuksen. Gasum hoitaa suojauksen itsenäisesti asettamiemme raamien puitteissa. Olemme olleet yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä ja luotamme Gasumin ammattitaitoon.

Miten energiamarkkinan murros vaikuttaa häviösähkön hankintaan?

Häviötä syntyy kantaverkossa aina, myös jatkossa, joten tarve myös hinnan suojaukselle on tulevaisuudessakin. Markkinat tulevat muuttumaan, kun siirrytään kohti puhtaampaa energiajärjestelmää. Seuraamme yhdessä Gasumin kanssa muuttuvan markkinan vaikutuksia hintasuojaukseen ja reagoimme tarvittaessa muutoksiin.