Fingrid customer story

Fingrid köper långsiktiga prissäkringar

Fingrid ansvarar för elöverföringen i Finlands stamnät. I överföringen uppstår alltid viss förlust, som måste kompenseras genom att köpa el. Gasum Portfolio Services säkrar priset på denna förlustel långsiktigt.

Vad är förlustel?

I elöverföringen uppstår förlustel. Fingrid köper den förlustenergin ifrån Gasum. Syftet med att köpa förlustel är att försäkra sig mot kostnader och hantera kostnadsrisker genom att skydda sig mot plötsliga fluktuationer i marknadspriserna och de ekonomiska risker som det innebär. För att skydda sig mot prisriskerna säkras inköpen till fullo på finansmarknaderna i god tid i förväg. Vi köper portföljförvaltningen för att hantera förlustel av Gasums Portfolio Services-enhet.

Vilken roll spelar priset på förlustel för Fingrid?

I stamnätet uppstår det en förlust på cirka 1–1,4 TWh per år, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av den totala elförbrukningen i Finland. Ett års förlustkostnader är grovt räknat cirka 50 miljoner euro. Långsiktig prisstabilitet för förlustel är ytterst viktigt för Fingrid, eftersom det bidrar till att säkerställa förutsägbarheten i priset för elöverföring i stamnätet för våra kunder.

Hur organiseras prissäkringen av förlustel?

Gasum tog hand om Fingrids prissäkring av förlustel redan under den föregående avtalsperioden, så vi kunde fortsätta vårt samarbete med tillförsikt efter att Gasum vann vårens upphandling. Gasum kommer att hantera prissäkringen självständigt inom de ramar som vi har fastställt. Vi har varit mycket nöjda med samarbetet och litar på Gasums expertis.

Hur kommer förändringen på energimarknaden att påverka anskaffningen av förlustel?

Förlustel kommer alltid att uppstå i stamnätet, även i fortsättningen, så det kommer att finnas ett behov av prissäkring även i framtiden. Marknaden kommer att förändras i takt med att vi övergår till ett renare energisystem. Tillsammans med Gasum övervakar vi hur den föränderliga marknaden påverkar prissäkringen och reagerar på förändringar vid behov.