Gasum-konserni H1 2022 – Gasum vastasi epävarmaan energiamarkkinatilanteeseen sopeuttamistoimilla

Nykyinen geopoliittinen kriisi ja kasvava huoli energiavarmuuden turvaamisesta, markkinoiden volatiliteetti sekä korkeat öljyn ja kaasun hinnat leimasivat vuoden 2022 ensimmäistä vuosipuoliskoa.

Tunnusluvut 1.1.-30.6.2022:

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 155,5 prosenttia 1 326,3 (519,1) miljoonaan euroon.
  • Liiketulos (EBIT) oli 56,3 (-65,5) miljoonaa euroa voitollinen. Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 4,6 (-26,2) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 43,2 (-9,3) miljoonaa euroa.
  • Taseen loppusumma oli 2 244,0 (1 475,3) miljoonaa euroa.
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 20,9 (29,5) prosenttia.
  • Myyntivolyymi laski 30,3 prosenttia 9,2 (13,2) TWh:iin.

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Mika Wiljanen kommentoi vuoden 2022 ensimmäistä vuosipuoliskoa:

"Energiamarkkinoiden yleinen volatiliteetti sekä Venäjän sota Ukrainaa vastaan ja siitä aiheutuneet geopoliittiset jännitteet vaikuttivat merkittävästi Gasumin liiketoimintaan ja tulokseen vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kykenimme haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta varmistamaan energian toimitukset asiakkaillemme sekä monipuolistamaan hankintaportfoliotamme.

Konsernin liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 1 326,3 miljoonaa euroa, liiketulos 56,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 4,6 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan kannattavuus oli toimintaympäristön muutoksista huolimatta ennakoidulla tasolla.

Geopoliittinen tilanne sekä Venäjään kohdistetut pakotteet ja niiden seuraukset ovat aiheuttaneet huomattavaa epävarmuutta energiamarkkinoilla. Gasum ilmoitti toukokuussa, että yhtiö vie Gasumin ja venäläisen Gazprom Export yhtiön välisen pitkäaikaisen maakaasun hankintasopimuksen välimiesmenettelyyn merkittävistä sopimuserimielisyyksistä johtuen. Gazprom Export katkaisi sopimukseen perustuvat maakaasutoimitukset Suomeen 21.5.2022. Toimitamme kesällä Suomessa toimiville maakaasuasiakkaillemme maakaasua muista lähteistä Balticconnector-putken kautta, eikä toimitusten päättyminen Venäjältä ole vaikuttanut Suomen maakaasumarkkinoiden toimintaan tai kaasun saatavuuteen.

Gasum käynnisti huhtikuussa laajan toimintaohjelman kannattavuutensa parantamiseksi. Ohjelman toimeenpano on edistynyt suunnitellusti, ja yhtiön uusi organisaatiorakenne julkistettiin kesäkuun lopussa. Aloitimme myös yhtiön strategian päivitystyön, joka saataneen päätökseen vuoden kolmannen neljänneksen aikana. 

Olemme haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta jatkaneet aktiivisesti työtämme puhtaamman energian saamiseksi asiakkaidemme käyttöön teollisuudessa sekä meri- ja maantieliikenteessä.

Teollisuusliiketoiminnassa solmimme tarkastelujaksolla Loiste Energian kanssa laajan kumppanuussopimuksen energianhallintapalveluista. Huhtikuun 2022 alussa voimaan tullut kumppanuussopimus kattaa laajan valikoiman energianhallinnan palveluja, kuten esimerkiksi sähkön tuotannon myynnin, sähkömarkkinoiden salkunhallinta- ja meklarointipalvelut, mukaan lukien markkina-analyysit ja -ennusteet, sekä tasehallinnan ja 24/7-valvomopalvelut. Lisäksi Gasum vastaa Loisteen sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen ja vesivoimalaitosten tuotannon jatkuvasta suunnittelusta ja optimoinnista. Huhtikuussa Gasum toimitti Hafslund Oslo Celsio (aiemmin Fortum Oslo Varme) yhtiölle nesteytettyä biokaasua, jolla tuotetaan kaukolämpöä Oslon kaupungille.

Meriliikenneliiketoiminnassamme jatkoimme aktiivista yhteistyötä asiakkaidemme ja eri sidosryhmiemme kanssa. Nykyiset markkinaolosuhteet ovat haastavat, mutta nesteytettyyn maakaasuun (LNG) meriliikenteen puhtaampana polttoaineena kohdistuvassa kiinnostuksessa ja kysynnässä on nähtävissä kasvua.

Liikenneliiketoiminnassa jatkoimme kaasutankkausasemaverkostomme laajentamista avaamalla uudet asemat Sipooseen, Kotkaan ja Tampereelle. Käynnistimme myös uuden tankkausaseman rakennustyöt Vantaalla. Ruotsissa solmimme uuden satojen miljoonien Ruotsin kruunujen arvoisen liikennebiokaasun toimituksia koskevan sopimuksen kuljetus- ja logistiikkayhtiö Sandahls Logistikin kanssa ja rakennamme parhaillaan kahta uutta julkista kaasutankkausasemaa Sandahls Logistikin terminaalien yhteyteen. Sandahls Logistik investoi samalla 120 uuteen Volvo Trucksin biokaasukäyttöiseen kuormaautoon, joiden toimitukset ovat jo alkaneet tämän vuoden maaliskuussa. Kyseessä on yksi Pohjoismaiden biokaasualan toistaiseksi mittavimmista yhteistyösopimuksista.

Gasum lisää jatkuvasti biokaasun tuotantoaan, ja tavoitteemme on tuoda vuoteen 2025 mennessä markkinoille 4 TWh biokaasua yhtiön omasta ja sertifioitujen eurooppalaisten kumppaniemme tuotannosta. Julkaisimme tarkastelujaksolla myös vuoden 2021 yritysvastuuraporttimme, jossa biokaasu on keskeisessä osassa. Vuonna 2021 mahdollistimme asiakkaillemme 345 000 tonnin kasvihuonekaasupäästövähennykset biokaasun avulla ja edistimme kiertotaloutta käyttämällä 880 000 tonnia jätettä ja tähteitä sekä 4 000 000 tonnia jätevettä biokaasun tuotantoon. Tuotimme myös noin 1 000 000 tonnia kierrätysravinteita. 

Jatkamme haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta keskittymistä liiketoimintamme kehittämiseen, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Haluan kiittää asiakkaitamme ja sidosryhmiämme erinomaisesta yhteistyöstä ja luottamuksesta Gasumiin. Lisäksi haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme lämpimästi turvallisesta ja menestyksekkäästä työstä poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa."

Lue Gasum-konsernin taloudellinen katsaus H1 2022 >

Lisätietoja:

Mika Wiljanen, toimitusjohtaja, Gasum

Heidi Westerberg, johdon assistentti
p. 040 554 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
p. 040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

GASUM LYHYESTI
Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. www.gasum.fi.