Content image

Kai Laitinen

CFO, Gasum
p. +358 40 500 2080
kai.laitinen@gasum.com

Keskeistä vuonna 2019


Liikevaihto 1 128 milj. euroa
(2018: 1 177)

Liikevoitto 141 milj. euroa
(2018: 124)

 


Gasum Green Funding Framework

Osana yhtiön rahoitusstrategiaa on vihreän rahoituksen viitekehys (Gasum Green Funding Framework), jonka avulla yhtiö osoittaa liiketoiminnan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. 

CICERO Shades of Green on arvioinut Gasumin vihreän rahoituksen viitekehyksen ja antanut sille arvosanan tumman vihreä, minkä voivat saada kaikkein ilmastoystävällisimmät projektit tai liiketoimintaratkaisut, jotka edistävät pitkällä tähtäimellä siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Gasum Green Funding Framework

 

CICERON arviointiyhteenveto

 

Taloudelliset tunnusluvut

Jaa:

Tutustu Gasum-konsernin avainlukuihin ja taloudellisiin katsauksiin.

2019

Taloudellinen katsaus 2019
Yritysvastuuraportti 2019
Hallinnointi ja palkitseminen 2019

Taloudellinen katsaus Q4 2019
Taloudellinen katsaus Q3 2019
Taloudelllinen katsaus Q2 2019
Taloudellinen katsaus Q1 2019

23.03.2020

Gasumin yritysvastuun edistymisaskeleet vuonna 2019

Energiayhtiö Gasum edistää strategiansa mukaisesti kestävää kehitystä. Gasum julkaisi yritysvastuun edistymisaskeleet vuonna 2019. Yhtiö paransi puhtaamman energian saatavuutta asiakkailleen maa- ja meriliikenteessä, teollisuudessa ja energiantuotannossa. Turvallisuuskulttuuria on kehitetty voimakkaasti ja siinä on otettu edistysaskelia.

Gasum edistää määrätietoisesti kestävää kehitystä kiertotalouden periaattein sekä tarjoamalla puhtaampia energiaratkaisuja Pohjoismaissa. Yhtiön vastuullisuustyötä ohjaa yritysvastuuohjelma, joka on kiteytetty kuuteen teemaan ja niihin liittyviin tavoitteisiin. Yhtiön strategiasta ja vastuullisuuden olennaisuusarviosta johdetut teemat muodostavat yhtiön yritysvastuuohjelman perustan: turvallisuus, ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalous, energian saatavuus, henkilöstö ja kestävä liiketoiminta. Yhtiö seuraa tavoitteiden edistymistä jatkuvasti kaikissa toimintamaissaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum on sitoutunut myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tukee niiden saavuttamista omalla toiminnallaan.

”Vastuullinen toimintatapa kuuluu erottamattomasti päivittäiseen toimintaamme ja päätöksentekoomme. Tarjoamallamme puhtaammalla energialla on suuri merkitys myös asiakkaidemme vastuullisuustyössä. Vuonna 2019 saavutimme tavoitteitamme reippain edistysaskelein monella osa-alueella. Päivitimme vastuullisuusohjelmamme tavoitteet vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä ympärillämme ja määrittelimme uudelleen vastuullista liiketoimintaa ohjaavat eettiset ja vaatimuksenmukaisuusperiaatteemme, kertoo sustainability manager Elina Saarivuori Gasumilta.

Keskeisiä edistymisaskeleitamme vastuullisuudessa

Gasumin painopiste sosiaalisessa vastuussa, sekä turvallisuudessa että henkilöstöön liittyen olivat turvallisuustyön edistämisessä, toimintakulttuurin kehittämisessä ja yhtiön yhteisten johtamisperiaatteiden jalkauttamisessa. Tapaturmataajuus pieneni puoleen edellisvuodesta ja korjaavien sekä ennaltaehkäisevien turvallisuustoimenpiteiden määrä kasvoi. Yhtiö tavoitteli alle 2 prosentin henkilöstön poissaolotaajuutta, ja saavutti sen 1,5 prosentin tuloksella. Esimiesten johtamistaidot saivat hyvät arvosanat laajassa arvioinnissa.

Ympäristövastuussa Gasum paransi kaasun saatavuutta liikennesektorilla ja mahdollisti vahvan kasvun kaasuautojen määrässä. Yhtiö toimi lukuisten raskaan liikenteen kuljetusliikkeiden kumppaneina ja mahdollisti teollisuuden ja vähittäiskaupan päästövähennyksiä. Gasum myös paransi nesteytetyn maakaasun (LNG) saatavuutta meriliikenteen polttoaineena laajentamalla maantieteellistä kattavuutta ja toimittamalla eri aluksille yli tuhat LNG-polttoaine-erää. Yhtiön toimittama sertifioitu biokaasu mahdollisti 111 000 tonnin kasvihuonekaasupäästövähenemän, joka vastaa yli 40 000 henkilöauton poistumista liikenteestä. Gasum myös hankki asiakkailleen 6,5 TWh:n edestä vesivoiman, bioenergian ja tuulivoiman alkuperätakuita. Yhtiö jatkoi 100-prosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttöä kaikessa toiminnassa. Yhtiö saavutti energiansäästöä koskevat vuositavoitteensa.

Gasum vahvisti biokaasumarkkinan kasvua tekemällä investointipäätöksiä rakentaa uusia biokaasulaitoksia Lohjalle ja Ruotsin Nymöllaan. Lisäksi investoitiin biokaasulaitosten toiminnan tehostamiseen ja biokaasun jalostuskapasiteetin kasvattamiseen sekä hankittiin Kouvolan biokaasulaitos. Yhtiö solmi uusia kumppanuussuhteita biokaasun saatavuuden lisäämiseksi. Tämän lisäksi Gasum kehitti kierrätysravinteisiin liittyviä kumppanuuksia ja edisti kiertotalouskonsepteja tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Taloudellinen vastuu Gasumilla liittyy energian saatavuuteen ja kestävään liiketoimintaan. Näillä osa-alueilla Gasum saavutti taloudelliset tulostavoitteensa. Yhtiön otti käyttöön vihreän rahoituksen viitekehyksen edistääkseen yhtiön arvoa siirryttäessä vähähiiliseen tulevaisuuteen. Gasum laajensi pohjoismaista kaasutankkausasemaverkostoa 13 uudella asemalla. Yhtiö paransi myös kaasun saatavuutta ja asiakastoimitusten tehokkuutta merenkulussa ja saavutti 200 laivasta laivaan -bunkrauksen virstanpylvään. Gasum määritteli uudelleen vastuullista liiketoimintaa ohjaavat eettiset ja vaatimuksenmukaisuusperiaatteet. Yhtiö myös tunnisti tärkeät toimittajat ja jatkoi niiden arviointeja. Maakaasun, LNG:n ja biokaasun toimitusvarmuus oli koko vuoden hyvällä tasolla eikä kaasun toimituksissa ollut häiriöitä.

 

Lisätietoja:
Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
P. 050 911 2668, etunimi.sukunimi(a)gasum.com
 


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Lue lisää
06.03.2020

Muutoksia Gasumin hallituksessa

Gasum Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 5.3.2020 Helsingissä.

Hallitukseen valittiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Stein Dale, Elina Engman, Päivi Pesola, Elisabet Salander Björklund ja Torbjörn Holmström. Uusina jäseninä Gasumin hallitukseen valittiin Minna Pajumaa ja Ari Vanhanen. Elina Engman valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Engman on ollut Gasumin hallituksen jäsen vuodesta 2017.

Juha Rantanen toimi Gasumin hallintoneuvoston puheenjohtajana vuosina 2014–2016 ja Gasumin hallituksen puheenjohtajana vuosina 2016–2020. Gasumin hallituksessa ja hallintoneuvostossa vuodesta 2010 toiminut Jarmo Väisänen ei ollut enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Hallituksen uusi jäsen finanssineuvos Minna Pajumaa työskentelee Valtioneuvoston kanslian omistajaohjaus osastolla. Toinen hallituksen uusi jäsen Ari Vanhanen toimii toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä Colliers International Finland Oy:ssä.

Linkki Gasumin hallituksen jäsenten esittelyihin


Lisätietoja:

Olga Väisänen, viestintäjohtaja, Gasum
Puhelin: +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi@gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
06.03.2020

Energiayhtiö Gasum julkaisi taloudellisen katsauksen, yritysvastuuraportin ja hallinnointi- ja palkitsemisraportin 2019

Gasum-konserni julkaisi vuoden 2019 taloudellisen katsauksen, yritysvastuuraportin ja hallinnointi- ja palkitsemisraportin.

Vuonna 2019 pohjoismainen energiayhtiö Gasum otti määrätietoisesti askeleita kohti puhtaampaa huomista. Yhtiö vei strategiaa eteenpäin ja kehitti pohjoismaista kaasumarkkinaa mahdollistaen entistä laajemman tarjonnan vähäpäästöisiä energiaratkaisuja sekä teollisuuden että maa- ja meriliikenteen asiakkaiden kasvavaan kysyntään.

Vuoden vaihteessa Suomen putkikaasumarkkina avautui kilpailulle ja Gasumin siirtoliiketoiminnan eriyttäminen saatiin päätökseen, kun uusi yhtiö, Gasgrid Finland Oy aloitti toimintansa tammikuun 1. päivänä 2020.

Taloudellinen katsaus sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Yritysvastuuraportti sisältää sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun edistymisaskeleet. Hallinnointi ja palkitseminen sisältää hallinnointiperiaatteet ja palkka- ja palkkioselvityksen.

Lataa raporttimme:

  • Taloudellinen katsaus 2019, 
  • Yritysvastuuraportti 2019,
  • Hallinnointi ja palkitseminen 2019


Lisätietoja:

Olga Väisänen, viestintäjohtaja, Gasum
Puhelin: +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi@gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää

"Gasumille vuosi 2019 merkitsi valtavien muutosharppausten vuotta. Olemme muuttamassa yhteiskuntaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta mahdollistamalla päästöjen vähentämisen asiakkaillemme liikenteessä, merenkulussa ja teollisuudessa tarjoamalla puhtaampaa energiaa ja monipuolisia palveluita.”

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum-konserni
Content image

Q4 Taloudellinen katsaus 1.1.–31.12.2019 julkaistu

Veimme vuonna 2019 määrätietoisesti strategiaamme eteenpäin ja kehitimme pohjoismaista kaasumarkkinaa mahdollistaen entistä laajemman tarjonnan vähäpäästöisiä energiaratkaisuja sekä teollisuuden että maa- ja meriliikenteen asiakkaiden kasvavaan kysyntään.

 

Vuosi 2019

Liikevoitto: 13,9 %

Omavaraisuusaste: 44,7 %

Oman pääoman tuotto: 13,6 %


Vuosi 2018

Liikevoitto: 10,5 %

Omavaraisuusaste: 43,7 %

Oman pääoman tuotto: 13,3 %


Tietoa liittyen koronavirusepidemiaan (COVID-19)

Lue lisää Sulje