Content image

Kai Laitinen

CFO, Gasum
p. +358 40 500 2080
kai.laitinen@gasum.com

Keskeistä vuonna 2020


Konsernin tuotot 772 milj. euroa
(2019: 988,7)

Konsernin oikaistu liikevoitto 33,8 milj. euroa
(2019: 28,9)

Toimitusjohtajan katsaus 2020


Gasum Green Funding Framework

Osana yhtiön rahoitusstrategiaa on vihreän rahoituksen viitekehys (Gasum Green Funding Framework), jonka avulla yhtiö osoittaa liiketoiminnan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. 

CICERO Shades of Green on arvioinut Gasumin vihreän rahoituksen viitekehyksen ja antanut sille arvosanan tumman vihreä, minkä voivat saada kaikkein ilmastoystävällisimmät projektit tai liiketoimintaratkaisut, jotka edistävät pitkällä tähtäimellä siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Gasum Green Funding Framework

 

Green Funding Impact -raportti 2020

CICERON arviointiyhteenveto

 

Taloudelliset tunnusluvut

Tutustu Gasum-konsernin avainlukuihin ja taloudellisiin katsauksiin.

2021

Taloudellinen katsaus Q1 2021

15.06.2021

Gasumin kaasurahasto jakoi apurahoja kaasualan tutkimukseen ja kehitykseen

Gasum tukee kaasualan tutkimusta ja kehitystä kaasurahastonsa avulla. Tutkimus, teknologia ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa matkalla kohti puhdasta ja kestävää pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Gasumin Kaasurahaston vuoden 2021 apurahoja myönnettiin Helsingissä kuudelle tutkijalle

Gasumin kaasurahaston tavoitteena on tukea päätoimista tutkimusta liittyen kaasuun perustuviin energiaratkaisuihin ja tuottaa kaasualan kehitystä tukevaa tietoa. Kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta sekä hallinnoinnista vastaa TES. Rahastosta on jaettu apurahoja tutkijoille, joiden aihealueet liittyvät kierto- ja biotalouteen, kaasun kuljettamiseen ja logistiikkaan, kaasun käyttöä edistäviin hajautettuihin energiaratkaisuihin tai kaasuun perustuviin energian varastointiteknologioihin. Seuraavan vuoden apurahat tulevat hakuun 2022 alussa.

Päätoimista tutkimusta pyritään tukemaan kokopäivärahojen avulla. Lisäksi kaasurahasto pyrkii opiskelijan tutkimuksen pitkäjänteiseen rahoittamiseen. Gasumin kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta sekä hallinnoinnista vastaa TES.

Gasumin kaasurahastosta myönnettyjen apurahojen summa oli vuonna 2021 63 000 euroa (2020: 75 000) ja ne myönnettiin kuudelle henkilölle:

  • Miriam Kellock: Analysis of the rate limiting steps in enzymatic hydrolysis of lignocellulose: the effect of lignin and enzyme structure, 12 000 €
  • Miika Marttila: Kasvihuonelämmitysmenetelmien ilmastonlämpenemispotentiaali boreaalisella ilmastovyöhykkeellä Väitöskirjassa: Agroekologisten ja teollisten symbioosien ympäristövaikutukset maaseutuliiketoiminnassa, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 5 000 €
  • Sami Lieskoski: The use of energy storage to integrate renewable energy in the transition to carbon-neutrality, Åbo Akademi, 12 000 €
  • Marjaana Hassani: Pientareet ja joutomaat energianlähteinä, Jyväskylän yliopisto, 24 000 €
  • Hassaan Ahmad Warraich: Master's thesis: "Studies on carbon dioxide hydrogenation to methanol using in-situ diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy and mass spectrometry", Aalto yliopisto, 5 000 €
  • Danielle Bansfield: Exploiting the unexploited: improved recycling of nutrients in the reject water from biogas production into value-added products, Aalto yliopisto, 5 000 €

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, kehitysinsinööri, Gasum
p. 050 33 10308, viljami.kinnunen@gasum.com

Lue lisää
14.06.2021

Maailmanluokan yritysvastuusitoumus – Gasum liittyi YK:n Global Compact ‑aloitteeseen

Gasum on liittynyt mukaan YK:n Global Compact ‑yritysvastuualoitteeseen. Vastuullisuustyö on olennainen osa Gasumin kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on edistää kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta teollisuudessa sekä maa- ja meriliikenteessä.

YK:n hallinnoima UN Global Compact on vapaaehtoisuuteen perustuva kansainvälinen yritysvastuualoite, joka sisältää kymmenen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvää periaatetta. YK:n Global Compact haastaa yritykset kautta maailman sitoutumaan näihin periaatteisiin ja raportoimaan niiden toteuttamisesta. Gasum on nyt liittynyt mukaan maailmanlaajuiseen verkostoon, joka koostuu jo yli 13 000 aloitteeseen sitoutuneesta yrityksestä, jotka toimivat yli 160 maassa.

”Yritysten rooli globaalien ongelmien ratkaisemisessa on erittäin tärkeä. Yrityksillä on sitä osaamista ja resursseja, jota kestävän kehityksen edistämiseksi tarvitaan. YK:n yritysvastuualoite tarjoaa yrityksille sekä kansallisen että maailmanlaajuisen toimintaympäristön sekä työkaluja vastuullisuustyöhön. Toivotamme Gasumin tervetulleeksi Global Compact -verkostoon,” kertoo Lenita Toivakka, Global Compact Network Finlandin pääsihteeri. 

“YK:n Global Compact ‑aloite luo yritysvastuutoiminnalle yleismaailmallisiin periaatteisiin pohjautuvat ja maailmanlaajuisesti tunnetut puitteet. Sitoutumisemme aloitteeseen on luonnollinen jatke Gasumin vastuullisuustyölle. Edistämme ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja kiertotaloutta, ja pyrimme olemaan vastuullinen työnantaja ja liikekumppani. Jatkamme edelleen vastuullisuustyötämme yhdessä henkilökuntamme, asiakkaidemme, toimittajiemme ja muiden sidosryhmien kanssa”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Global Compact on erinomaisesti linjassa Gasumin jo ennestään tukemien muiden kansainvälisten ihmis- ja työelämän oikeuksiin liittyvien kokonaisuuksien, kuten YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden, OECD:n monikansallisille yrityksille antamien toimintaohjeiden sekä ILO:n työelämän normeja koskevien yleissopimusten kanssa.

Lisäksi Gasum vaikuttaa myönteisesti YK:n Agenda 2030 ‑toimintaohjelmassa asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon. Näillä tavoitteilla pyritään vastaamaan koko maailmaa koskeviin kiireellisiin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristökehityksen haasteisiin. Gasum on määritellyt tavoitteet, joita yhtiö edistää erityisesti omassa toiminnassaan. Näitä ovat tavoite 7 eli edullinen ja puhdas energia, tavoite 8 eli ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, tavoite 9 eli kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuurit, tavoite 11 eli kestävät kaupungit ja yhteisöt, tavoite 12 eli vastuullinen kuluttaminen sekä tavoite 13 eli ilmastoteot.

Lisätietoja:

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
Puhelin: +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi@gasum.com

Lue lisää
11.05.2021

Gasum-konserni Q1 2021 – Kaasun kysyntä kasvoi teollisuudessa, merenkulussa ja liikenteessä

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–31.3.2021

  • Konsernin tuotot olivat 325,9 miljoonaa euroa (1–3/2020: 238,6 miljoonaa euroa)
  • Konsernin liikevoitto oli 11,0 miljoonaa euroa (1–3/2020: 12,3 milj. euroa)
  • Taseen loppusumma oli 1 363,1 miljoonaa euroa (31.3.2020: 1 133,0 milj. euroa)
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 35,7 % (31.3.2020: 44,1 %)
 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden ensimmäistä neljännestä 2021: 
 

”Jatkoimme strategiamme toteuttamista suunnitelmallisesti ja kasvoimme kaikissa keskeisissä segmenteissämme: teollisuudessa, merenkulussa ja liikenteessä. COVID-19-pandemiaan liittyvistä epävarmuuksista huolimatta pystyimme varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja hankkeidemme edistymisen.

Konsernin liikevaihto oli 298,6 miljoonaa euroa, liiketoiminnan muut tuotot olivat 27,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 11,0 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat volyymien selkeä kasvu kaikissa segmenteissämme sekä kaasun hinnan kehitys verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Konsernimme liiketoiminnan kannattavuus oli toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista huolimatta ennustetulla tasolla.
Ilmastonmuutoksen torjumisella on keskeinen asema Gasumin yritysvastuuohjelmassa. Tarkastelujakson aikana positiivisesti kehittynyt kysyntä puhtaammalle energialle meri- ja maantieliikenteessä sekä teollisuudessa mahdollisti asiakkaillemme merkittävän päästövähenemän, ja edisti osaltaan heidän tavoitteitaan siirtymässä kohti vähäpäästöisiä logistiikkaratkaisuja ja tuotantoprosesseja.

Meriliikenteessä kysyntä puhtaammille polttoaineratkaisuille jatkoi kasvuaan tarkastelujaksolla. Solmimme Vaasan kaupungin, NLC Ferry Oy:n ja Wärtsilä Finland Oy:n kanssa sopimuksen LNG:n toimittamisesta Vaasa–Uumaja-välillä operoivaan Wasalinen matkustaja-autolauttaan sekä käytettäväksi Wärtsilän uudessa Smart Technology Hub -teknologiakeskuksessa. Tavoitteenamme on myös jatkossa laajentaa meriliikenteen polttoainetarjonnan maantieteellistä kattavuutta ja hankimmekin LNG:n jakeluluvan Ranskan markkinoille.

Teollisuudessa kiinnostus kaasun käyttöä ja uusiutuvaa energiaa kohtaan jatkaa kasvuaan. Solmimme Ruotsin kaasuverkkoon liittyneen asiakkaan Nynäs AB:n kanssa maakaasun toimitussopimuksen Göteborgissa sijaitsevalle jalostamolle. Toimitimme myös Essityn pehmopaperitehtaalle Ruotsiin erän biokaasua, joka laskee yhtiön hiilidioksidipäästöt lähes nollaan. Allekirjoitimme kymmenvuotisen tuulisähkösopimuksen uusiutuvan tuulienergian toimituksista Borealis AB:n tuotantolaitokselle Ruotsissa. Tuulivoiman tuottaa kumppanimme Stena Renewable AB. Tuulivoima vähentää Borealiksen Stenungsundin tuotantolaitoksen suoria hiilidioksidipäästöjä noin 10 000 tonnilla vuodessa.

Jatkoimme maantieliikennettä palvelevan kaasutankkausasemaverkoston laajentamista ja avasimme kolme uutta tankkausasemaa Pohjoismaissa. HKScanin ruotsalainen alihankkija Green L Equipment AB otti kuljetuksissaan käyttöön biokaasulla kulkevan kaasurekan. Uusi rekka auttaa yhtiötä etenemään kohti ilmastotavoitteitaan ja pienentämään hiilijalanjälkeään merkittävästi. Ruotsissa toteutimme MaserFraktin logistiikkayhtiöiden kanssa nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttötestin heidän kuudessa rekassaan. Käyttökokemukset testistä olivat positiiviset.

Asetimme yhtiöllemme uusia vastuullisuustavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja tavoittelemme miljoonan tonnin kumulatiivista hiilidioksidipäästövähenemää lisäämällä biokaasun saatavuutta. Aiomme tuoda vuoteen 2025 mennessä markkinoille 4 TWh biokaasua yhtiön omasta ja sertifioitujen eurooppalaisten kumppanien tuotannosta, sekä aiomme vähentää omassa toiminnassamme LNG:n ja biokaasun tuotantoketjujen päästöjä ja toteuttaa energiatehokkuustoimia toiminnoissamme. Tarkastelujaksolla vastuullisuustavoitettamme edisti Lohjan biokaasulaitoksen (40 GWh) kaupallisen käytön aloitus tammikuussa.”

Lue lisää Gasum-konsernin taloudellisesta katsauksesta Q1 2021 >

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy
(Nathalie Vaittinen, Executive assistant
puh. +358 40 352 5281)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Lue lisää

"Koronaviruspandemiaan liittyvistä epävarmuuksista huolimatta Gasum jatkoi suunnitellusti pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittämistä ja pystyi varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja hankkeiden edistymisen vuoden 2020 aikana.

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum-konserni
Content image

Q4 Taloudellinen katsaus 1.1.–31.12.2020 julkaistu

Gasum-konserni Q4 2020 – Pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittäminen jatkui