Content image

Kai Laitinen

CFO, Gasum
p. +358 40 500 2080
kai.laitinen@gasum.com

Keskeistä vuonna 2020


Konsernin tuotot 772 milj. euroa
(2019: 988,7)

Konsernin oikaistu liikevoitto 33,8 milj. euroa
(2019: 28,9)

Toimitusjohtajan katsaus 2020


Gasum Green Funding Framework

Osana yhtiön rahoitusstrategiaa on vihreän rahoituksen viitekehys (Gasum Green Funding Framework), jonka avulla yhtiö osoittaa liiketoiminnan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. 

CICERO Shades of Green on arvioinut Gasumin vihreän rahoituksen viitekehyksen ja antanut sille arvosanan tumman vihreä, minkä voivat saada kaikkein ilmastoystävällisimmät projektit tai liiketoimintaratkaisut, jotka edistävät pitkällä tähtäimellä siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Gasum Green Funding Framework

 

Green Funding Impact -raportti 2020

CICERON arviointiyhteenveto

 

Taloudelliset tunnusluvut

Jaa:

Tutustu Gasum-konsernin avainlukuihin ja taloudellisiin katsauksiin.

2021

 

05.05.2021

Gasum laajensi Suomen biokaasulaitostensa sertifiointia – Standardit takaavat sitoutumisen vastuullisuuteen eri toiminnoissa

Gasumin Suomen biokaasulaitokset ovat nyt sertifioitu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 vaatimusten mukaisesti. Laatua, ympäristöä, työturvallisuutta ja energiaa koskevien standardien mukainen toiminta parantaa Gasumin kilpailukykyä ja niiden hyödyt kertautuvat myös asiakkaille.

Energiayhtiö Gasum on laajentanut johtamisjärjestelmän sertifiointia ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 järjestelmien osalta Suomen biokaasulaitoksilleen. Sertifiointi kattaa Honkajoen, Huittisten, Kuopion, Oulun, Riihimäen, Turun ja Vehmaan laitokset.

Gasumin biokaasulaitosten laadunhallintajärjestelmä on jo aiemmin sertifioitu ISO 9001 mukaisesti.”Olemme ensimmäinen suomalainen biokaasualan toimija, jolle on myönnetty kaikkien neljän järjestelmän sertifiointi. Sertifiointi on tae siitä, että toimimme asetettujen vaatimusten mukaisesti ja olemme sitoutuneita vastuullisuuteen kaikissa toiminnoissamme. Niiden vaikuttavuutta lisää se, että kannustamme myös toimittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme täyttämään samoja vaatimuksia”, Gasumin laatupäällikkö Marja Suomela sanoo.

Parannuksia niin energiatehokkuuteen, ympäristövaikutuksiin kuin työturvallisuuteen

Standardien mukaisten toimintatapojen tuominen olennaiseksi osaksi eri toimintojen arkipäivää on vaatinut pitkäjänteistä kehitystyötä. Kehitystyön on havaittu kasvattaneen niin henkilö- ja ympäristöturvallisuutta kuin energiatehokkuutta. Gasum Suomen työsuojelupäällikkö ja biokaasuliiketoiminnan turvallisuuspäällikkö Janne Pekkala kertoo konkreettisia esimerkkejä työn tuloksista: ”Vuonna 2020 Gasumin Suomen biokaasulaitoksilla ei sattunut yhtään sairaspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Tämä on mahdollistanut myös sen, että Gasumille myönnettiin Nollatapaturmafoorumin ylin tasoluokitus ”Taso 1, maailman kärjessä”.

“Sertifioinnit takaavat yhdenmukaiset toimintatavat kaikissa Gasumin biokaasulaitoksissa. Erityisesti ulkopuolisen arvioijan näkemys työterveys- ja työturvallisuustoimintamme tasosta ja sen kehityskohteista antaa meille uutta arvokasta näkökulmaa kehitystyöhömme”, Suomela kertoo.

Työ ei kuitenkaan lopu tähän. Gasumin toiminnassa ja investoinneissa panostetaan myös tulevaisuudessa energiatehokkuuteen ja ympäristövaikutusten hallintaan sekä turvallisuuskulttuuriin. Yhtiö kehittää toiminnan ja tuotteiden laatua systemaattisesti.

Sertifikaatit hyödyttävät Gasumin asiakkaita

Toiminnan standardoiminen näkyy myös Gasumin asiakkaille. Yhdenmukaisten toimintatapojen ulottaminen läpi eri toimintojen on mahdollistanut kasvun kestävien ratkaisujen tarjonnassa sekä biokaasun tarjonnan kasvattamisen.

”Sertifikaatit ovat myös kilpailuvaltti. Julkisissa ja yritysten hankinnoissa sekä kumppanuuksissa edellytetään järjestelmien sertifiointia enenevässä määrin”, Suomela sanoo.

ISO-sertifikaattien lisäksi biokaasu on ainoa liikennepolttoaine Suomessa, jolle on myönnetty pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki. Gasumin Turun biokaasulaitoksella tuotetulle nesteytetylle biokaasulle (LBG) on myös myönnetty kansainvälinen ISCC-sertifikaatti, joka todentaa uusiutuvan nesteytetyn biokaasun kestävyyden koko tuotantoketjussa.

Lisätietoja:

Marja Suomela, laatupäällikkö, Gasum

p. +358 40 358 25 64, marja.suomela@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
31.03.2021

Gasumin yritysvastuun edistymisaskeleet vuonna 2020 julkaistu – Mahdollistimme 270 000 tonnin hiilidioksidipäästövähenemän asiakkaillemme biokaasun avulla

Energiayhtiö Gasum on julkaissut yritysvastuuraporttinsa sekä yritysvastuun edistymisaskeleet vuodelta 2020. Raportti keskittyy toiminnan keskeisiin vaikutuksiin sosiaalisesta-, ympäristö- ja taloudellisesta näkökulmasta.

Työllämme on yhteinen tarkoitus: puhtaampi energia. Gasum edistää määrätietoisesti kestävää kehitystä kiertotalouden periaattein ja tukemalla asiakkaiden vastuullisuustyötä mahdollistamalla päästöjen vähentämisen puhtaammilla energiaratkaisuilla. Omassa toiminnassamme edistämme henkilöstömme hyvinvointia ja turvallisuutta, pienennämme ympäristövaikutuksiamme ja varmistamme liiketoimintakäytäntöjen vastuullisuuden.

Puhtaampaa energiaa

Olemme sitoutuneet torjumaan ilmastonmuutosta lisäämällä vähähiilisen ja uusiutuvan energian saatavuutta ja toimimalla energiatehokkaasti. Tavoittelemme miljoonan tonnin hiilidioksidipäästövähenemää biokaasun avulla. Aiomme tuoda vuoteen 2025 mennessä markkinoille 4 TWh biokaasua omasta ja sertifioitujen kumppaniemme tuotannosta. Vuoden 2020 aikana edistimme tavoitetta ottamalla kaupalliseen käyttöön uusia biokaasulaitoksia ja kehittämällä useita laitoshankkeita. Mahdollistimme biokaasun avulla 270 000 tonnin hiilidioksidipäästövähenemän asiakkaillemme maantieliikenteessä, meriliikenteessä ja teollisuudessa.

Pienensimme oman toimintamme ilmastovaikutusta toteuttamalla useita energiatehokkuutta parantavia hankkeita LNG-terminaaleissamme ja biokaasulaitoksillamme. Energiatehokkuustoimenpiteiden avulla säästimme energiaa yhteensä 44,5 GWh. Käytimme kaikessa toiminnassamme 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä.

Hyödynsimme biokaasun ja kierrätysravinnetuotteiden tuotannossa noin 850,000 tonnia yhteiskunnan jäte- ja sivuvirtoja. Jatkoimme kiertotaloutta edistävien ratkaisujen kehittämistä. Paransimme tuotannon tehokkuutta, kehitimme kierrätysravinne- ja lannoitetuotemarkkinaa ja kartoitimme uusien raaka-ainejakeiden potentiaalia.

Vuoden aikana kehitimme tehokasta ja kestävää energiaekosysteemiä maalla ja merellä. Laajensimme pohjoismaista tankkausasemaverkostoamme noin 100 asemaan. Rakensimme uusia raskaan liikenteen kaasutankkausasemia. Meriliikenteessä paransimme nesteytetyn maa- ja biokaasun saatavuutta mm. laajentamalla bunkrausaluettamme. Toteutimme noin 1 300 polttoainetoimitusta ja jakelimme ensimmäiset erät biokaasua merenkulun asiakkaillemme.

Solmimme pitkäaikaisen tuulisähkösopimuksen suomalaisen tuulivoimapuiston tuotannosta. Sopimuksen myötä tulemme lisäämään uusiutuvan ja kotimaisen energian saatavuutta asiakkaillemme. Vuonna 2020 hankimme asiakkaillemme 6,2 TWh uusiutuvaa energiaa sähkön alkuperätakuilla.

Poikkeuksellinen, mutta onnistunut vuosi 2020 vastuullisuudessa

COVID-19 pandemian aikana pystyimme turvaamaan tuotantomme jatkuvuuden myös erityisissä poikkeusoloissa. Työturvallisuudessa ylsimme huipputasolle. Vuoden aikana tapahtui yksi poissaoloon johtanut tapaturma, ja tapaturmien määrä suhteutettuna tehtyihin työtunteihin (TRIF) pieneni 71 prosenttia. Henkilöstön poissaolojen osuus oli 1,1 prosenttia.

Tavoitteenamme on kehittää yhtiötä yhdessä henkilöstön kanssa, ja otimme käyttöömme kuukausittaisen henkilöstön pulssikyselyn, jolla mitataan työntekijäkokemusta. Tarkastimme myös vastuullista liiketoimintaa ohjaavat eettiset ja vaatimuksenmukaisuusperiaatteemme

”Sen lisäksi että vastuullisuus kuuluu olennaisesti omaan päivittäiseen toimintaamme ja päätöksentekoomme, tarjoamallamme puhtaammalla energialla on suuri merkitys asiakkaidemme vastuullisuustyössä. Vuonna 2020 saavutimme tavoitteitamme edistysaskelein monella eri osa-alueella”, kertoo sustainability manager Elina Saarivuori Gasumilta.

Vastuullisuustyötämme ohjaa yritysvastuuohjelma, joka on kiteytetty kuuteen teemaan ja niihin liittyviin tavoitteisiin. Yhtiön strategiasta ja vastuullisuuden olennaisuusarviosta johdetut teemat muodostavat yhtiön yritysvastuuohjelman perustan: turvallisuus, ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalous, energian saatavuus, henkilöstö ja kestävä liiketoiminta. Tuemme YK:n globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita ja teemme työtä niiden edistämiseksi.

Lataa raporttimme:

Lisätietoja:

Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
P. 050 911 2668, etunimi.sukunimi(a)gasum.com
 

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
29.03.2021

Gasumin vuoden 2020 taloudellisen katsaus, yritysvastuuraportti, hallinnointi- ja palkitsemisraportti ja Green Funding Impact -raportti on julkaistu

Gasum-konserni julkaisi tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 taloudellisen katsauksen, yritysvastuuraportin ja hallinnointi- ja palkitsemisraportin sekä Green Funding Impact -raportin.

Koronaviruspandemiaan liittyvistä epävarmuuksista huolimatta Gasum jatkoi suunnitellusti pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittämistä ja pystyi varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja hankkeiden edistymisen.

Yhtiö vei määrätietoisesti strategiaa eteenpäin tarjoamalla vähäpäästöisiä energiaratkaisuja teollisuuden sekä maa- ja meriliikenteen asiakkaiden kasvavaan kysyntään. Kaasujen merkitys energialähteenä tulee kasvamaan entisestään erityisesti teollisuudessa ja liikenteessä, kun Pohjoismaissa siirrytään kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

Lataa raporttimme:

  • Toimitusjohtajan katsaus ja Taloudellinen katsaus 2020
  • Corporate Responsibility -raportti 2020
  • Hallinnointi ja palkitseminen -raportti 2020
  • Green Funding Impact -raportti 2020


Lisätietoja:

Olga Väisänen, viestintäjohtaja, Gasum
Puhelin: +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa edistää kehitystä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Lue lisää

"Koronaviruspandemiaan liittyvistä epävarmuuksista huolimatta Gasum jatkoi suunnitellusti pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittämistä ja pystyi varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja hankkeiden edistymisen vuoden 2020 aikana.

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum-konserni
Content image

Q4 Taloudellinen katsaus 1.1.–31.12.2020 julkaistu

Gasum-konserni Q4 2020 – Pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittäminen jatkui