Olga Väisänen Gasum

Olga Väisänen

Vice President, Communications and Sustainability
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Pressemeldinger og nyheter

For forespørsler fra media, kontakt Gasum-gruppens kommunikasjonsavdeling. 

Kort om Gasum 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. 

Gasum-gruppen har 300 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Gasum er et finsk statseid selskap. 

31.08.2022

Bærekraft og konkurransekraft er samlet på samme tank hos Becker

Bærekraft-tenking er en helt grunnleggende holdning hos Becker AS. Selskapet er opptatt av det i hverdagen, i alt de gjør. Nå har det heldigvis blitt slik at det å bry seg om miljøet faktisk også gir konkurransekraft. Derfor er de svært glade for å kunne satse på en leverandør som Gasum, som gjør at de kan drive sine lastebiler på biogass.

Hans-Erik Becker startet Becker Entreprenør AS i 2001, og er fortsatt eier av firmaet. Becker hadde en visjon som fremdeles er basis for selskapets virksomhet, og det er å forandre hele anleggsbransjen for å møte vår tids aller største utfordringer.

– Vi driver med alle former for grunn- og anleggsarbeider, infrastruktur for vann og avløp, samt mindre betongarbeider. Vi har en stor og moderne maskinpark som er i stand til å håndtere de fleste utslippsfrie, eller i den minste klimanøytrale, prosjekter og oppdrag. For oss i Becker er begrepet bærekraft altomfattende, og inkluderer både klima, miljø, sosiale forhold og økonomi, sier Hans-Erik Becker, leder for salg og produksjon.

Selskapet har en flersidig strategi for sin daglige drift, som gjør dette til et naturlig valg. De har satset på en elektrisk maskinpark på byggeplass. Men utfordringen kommer når de skal frakte vekk masser, som man jo er nødt til på svært mange byggeplasser. Da er ikke lenger elektriske løsninger bærekraftige, for de har rett og slett ikke nok rekkevidde.

Beckers svar på dette problemet er gassdrevne krokbiler, og derfor trengte selskapet en leverandør som hadde både lokalitet og kapasitet til at de kunne komme innom og fylle de 1–2 gangene per dag som trengs.

Helhet skapes ved å velge biogass

Becker Entreprenør har altså satset på krokbiler, og mener det har vært viktig fordi selskapet er opptatt av å tenke helhet. Faktisk går de lenger enn mange oppdragsgivere, som ikke setter krav til miljøvennlig transport mer enn 10 kilometer unna byggeplassen. Etter det kan man selv velge hvilken drivlinje man bruker på sin transportløsning.

– Hos oss i Becker Entreprenør var valget svært nærliggende, i og med at vi kunne få på plass et svært bærekraftig samarbeid med Gasum: Vi valgte å investere i såkalte ”krokbiler”. Det vil si at vi på vårt omlastingsområde kan løfte hele lasteplanet over fra en bil til en annen. Dermed kan vi ved noen enkle grep komme over på en teknologi som fortsatt er bærekraftig, og som samtidig har rekkevidde nok. Slik sett kan man si at vårt samarbeid med Gasum, sammen med de investeringene vi har gjort, bidrar til noen av de endringene vi er ute etter å skape i bransjen, understreker Hans Erik Becker.

Tre krokbiler bidrar til bedre bærekraft

Becker Entreprenør har kjøpt tre 4-akslede krokbiler med henger, som brukes til massetransport. Dette betyr for Becker Entreprenørs vedkommende at de kan sikre at selskapet arbeider bærekraftig i hele produksjonsprosessen, og det er et viktig fokus. Det har også til en viss grad gitt økt konkurransekraft. Når det leveres anbud til Oslo kommune og andre som allerede har nådd et høyt bevissthetsnivå hva klima og miljø angår, er man nå sikker på at anbudene blir vektet til Beckers fordel, fordi det kan dokumenteres at selskapet jobber klimanøytralt.

– Skulle jeg ønske meg noe i denne sammenhengen, ville det kanskje være at både Oslo og andre kommuner gikk et stykke lenger i sin bærekraftstenking, er Hans-Erik Beckers kommentar.

Becker har også klare standpunkter vedrørende hva dette vil kunne bety i praksis. Oppdragsgiverne ville ha sett at om man skal få på plass den endringen i byggebransjen som stadig flere ønsker seg, bør man legge inn et mer helhetlig syn på hele virksomheten.

Konkret betyr det at man burde ha sett på klima-avtrykket helt frem til massen var lesset av på deponi. I så tilfelle ville man umiddelbart ha innsett at den måten selskapet har valgt å organisere arbeidet på, er en langt mer bærekraftig løsning enn den flere offentlige innkjøpere foreløpig godtar. Becker viser til at det er helhetstenkningen deres som har ført dem inn i en avtale med Gasum, noe de er svært fornøyd med.

– Vi har satset på biogass, noe som gir oss rundt 25 mil kjøring med opptil 50 tonn masser. Det varierer litt hvor ofte vi må fylle tankene, men sjåførene forteller meg at de regner med at de må innom Gasums anlegg en til tre ganger om dagen, avhengig av hvordan man treffer med trafikk og avstand, forklarer Becker.

– Selve fyllingen tar jo svært kort tid om en sammenligner med lading av en elektrisk lastebil, som hverken hadde hatt kapasiteten eller rekkevidden man oppnår ved å bruke gass, sier han ettertenksomt.

For Becker Entreprenør har dette vært et eksperiment på flere måter. Det er nå noen måneder siden investeringene ble gjort, og de ble gjort på bakgrunn av et ønske om å være lojale mot selskapets visjon, nemlig å ta miljøhensyn overalt der dette er mulig.

Så ved anskaffelse av nytt utstyr, er Becker ekstremt opptatt av bærekraft. I tillegg har selskapets ledelse også fokus på sine ansattes arbeidshverdag, slik at både kvalitet og sikkerhet i produksjonsprosessen er svært viktig for dem. Becker er også opptatt av at de er en del av en bransje som har mange utfordringer knyttet til sosial bærekraft. Derfor har selskapet gjennom årene utviklet en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg ansatte med høy fagkompetanse. De er også stolte av å utdanne morgendagens anleggsarbeidere gjennom å være lærebedrift, og satser aktivt på sitt rekrutteringsarbeid.

Gasum er en solid og stødig samarbeidspartner

– Gasum har vist seg å være en solid og stødig samarbeidspartner som bidrar til vårt arbeid for å være en del av det grønne skiftet. Dessuten har denne satsingen vist oss at vi kan levere bærekraft i HELE kjeden, og at vi kan dra nytte av Gasum sine anlegg her på Østlandet. Så innenfor de geografiske rammene vi stort sett arbeider, har det vært problemfritt. Når vi arbeider i Oslo, har Gasums anlegg dessuten den fordelen at de ligger sentralt, og det har også vært viktig for oss, sier Becker.

Becker fokuserer på at selskapets investeringer gjør at de kan tilby bærekraft i hele anleggsprosessen til kommunene over et ganske vidt geografisk område, og det lover godt for fremtiden. I løpet av 2023 vil det komme 3 biogass vogntog på veien, i tillegg til ytterligere 5 på flytende biogass i løpet første halvdel av 2024. Med disse nye tilskuddene til flåten vil alle dieselmotorer være byttet ut. Dette er en del av en filosofi som bygger på at det grønne skiftet man er midt oppe i, vil by på mange muligheter for den som tenker helhetlig på bærekraft. Og for Becker har også samarbeidet med Gasum forsterket denne muligheten.

Det gir en konkurransefordel å tenke bærekraft

Becker er overbevist om at denne satsingen gir selskapet en konkurransefordel. Dessuten gjenspeiler den selskapets visjon, som har vært en ledestjerne i alle de 20 årene de har drevet anleggsvirksomhet. Etter hvert som utstyret for å drive stadig mer klimanøytralt har blitt tilgjengelig, har entreprenøren fulgt opp hele veien. Med den satsingen Becker nå har gjort, har de utnyttet de muligheter som er tilgjengelige for å kunne arbeide klimanøytralt. Det kan dokumenteres at de faktisk gjør akkurat det, så det betyr at de stolt kan vise at de driver fullt ut bærekraftig. Det ligger i selskapets DNA, og gjør dem både stolte av og glade for å kunne bidra på denne måten til en endring av byggebransjen.

– Jeg har sterk tro på at flere vil få øynene opp for at dette er en riktig måte å arbeide på, men det skjer muligens ikke før oppdragsgiverne, som foreløpig i stor grad ligger i offentlig sektor, setter krav om dette, sier Hans-Erik Becker.

 

Text: Jørn Wad

Les mer
09.06.2022

Gasum leverer fornybar biogass til Oslo

Det nordiske energiselskapet Gasum leverer flytende biogass (LBG) til Hafslund Oslo Celsio (tidligere Fortum Oslo Varme), til produksjon av fjernvarme til Oslo. Biogass har vist seg som allsidig og pålitelig lavutslippsenergi til fjernvarmeproduksjon, i tillegg til at den er en sikker og kostnadseffektiv energikilde til mange andre industrielle formål.

I april 2022 startet Gasum leveringen av fornybar biogass til Hafslund Oslo Celsio (tidligere Fortum Oslo Varme), som har som mål å produsere og levere fjernvare i Oslo med lavest mulig karbonutslipp. Fortum Oslo Varme leverer 20 % av oppvarmingsbehovet i Oslo.

I 2021 inneholdt energimiksen i fjernvarmeproduksjonen kun 1,5 % fossilt brennstoff (LNG). LBG-en fra Gasum vil delvis erstatte den gjenværende LNG-en, og bidra til at Hafslund Oslo Celsio kommer nærmere målet om å bli fossilfrie i en normal produksjonssituasjon.

Den fornybare energien produseres av cellulose og bioavfall fra fiskeoppdrett på Biokraft-anlegget i Skogn, nord for Trondheim. 

«I løpet av de siste årene har vi investert tungt i nye produksjonsanlegg som er basert på fornybar oppvarming og teknologi som gir oss muligheten til å bruke energioverskuddet i byen. Vi mener at biogass er en av de viktigste løsningene for å erstatte den fleksible og direkte energikilden LNG. Vi introduserer stadig nye tiltak for å redusere utslippene, og biogass er et av disse», sier Kristin Paus, kommunikasjonssjef i Hafslund Oslo Celsio.

Biogass er en 100 % fornybar energikilde for krevende industriprosesser

Gasum hjelper kundene med å finne alternativ, fornybar lavutslippsenergi som kan fremskynde det grønne skiftet og redusere utslippene av klimagasser. I mange tilfeller er biogass det raskeste, mest pålitelige og mest kostnadseffektive fornybare alternativet til fossile brennstoff som kull og olje. Biogass er fullstendig fornybar, og den er på linje med FNs klimapanels forslag for å øke andelen ikke-fossile brennstoff.

Bruken av biogass til fjernvarme i Oslo viser at den trygt og effektivt kan brukes til ulike industriformål. Teknologien, kunnskapen og dataene som trengs for en overgang til biogass, er allerede på plass.

«Vi er svært glade for samarbeidet med Hafslund Oslo Celsio og biogassens enorme muligheter for energiproduksjon med lave utslipp. Det faktum at en by som Oslo i hovedsak varmes opp med fornybar energi som LBG, bidrar bare til å styrke fokuset vårt på å konvertere flere kull- og oljefyrte varmeanlegg til biogass, og dermed betydelig redusere kundenes karbonutslipp», sier Trond Jerve, salgssjef i Gasum.

Gasum har som mål å øke reduksjonen i karbonutslipp fra 345 000 tonn i 2021 til 1 million tonn i 2025, ved å øke biogasstilgjengeligheten til 4 TWh. Når kundene erstatter naturgass med biogass, slipper de å investere i nye anlegg, ettersom produktene har lignende fysiske egenskaper og energiinnhold.

Gasum er en ledende nordisk aktør innen levering av biogass og naturgass til industri, sjøfart og transport.

For mer informasjon, kontakt:

Halvar Rommetvedt, Senior Sales Manager
Telefon: +47 93215949, halvar.rommetvedt@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en ekspert innen gassektoren og energimarkedet i Norden. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen.

Les mer
01.06.2022

Derfor velger Keolis biogass til kollektivtrafikken

Keolis er en av Sveriges største aktører innen busstransport, og bussene deres bruker biogass fra Gasum. Selskapet sluttet å bruke fossile drivstoff allerede i 2015. Det har vært biogassbusser på svenske veier siden 2004, og i dag brukes de først og fremst i den regionale trafikken.

Det er nå en økende grad av elektrifisering av busstrafikken i bykjernene rundt om i Sverige. Til tross for dette har biogassen i senere tid fått et oppsving i forbindelse med utfasingen av HVO, men først og fremst på lengre strekninger. Biogass har utviklet seg til et kostnadseffektivt drivstoffalternativ til regionaltrafikk.

– I dag ser vi på biogass og strøm som ulike energikilder som utfyller hverandre. Det er ikke sannsynlig at noen drivstofftyper får monopol hos bestillerne i overskuelig fremtid. Vi bruker biogass på lengre ruter med regionale busser, og strøm til bytrafikken, forteller Keolis’ innkjøpssjef Lars Erik Behrns.

Dette er mulig fordi motorene er mer effektive og tankene større enn tidligere. Det er også vesentlig at selve gasshåndteringen er enkel. Gasum er Keolis’ største gassleverandør utenfor Stockholm. Keolis setter pris på at Gasum er en aktiv samarbeidspartner når det gjelder å finne effektive løsninger som virkelig bidrar til å oppfylle nåværende og fremtidige bærekraftsmål.

– Biogass er en velprøvd løsning som finnes her og nå. Fordelene med biogassen er god kjent, og det finnes god veiledning for innkjøp av biogass via bransjeorganisasjoner. Det gjør det enkelt å kjøpe, sier Erik Fromell, Senior Manager, Gasum.

Keolis 1200x780.jpg
Bilde: Keolis er en av Sveriges største aktører innen busstransport, og bussene deres bruker biogass

 

Et drivstoff til kollektivtrafikken

Biogassteknologien er godt utprøvd til kollektivtrafikk, med tydelige retningslinjer for hvordan anbudsprosessen foregår. Biogass oppfyller flere nasjonale og lokale bærekraftsmål og er en del av den viktige sirkulære økonomien. Dermed bidrar den også positivt i brukernes bærekraftsrapporter.

Biogassens lange historie i kollektivtrafikken

Siden 90-tallet er det gjort flere satsinger på biogass som drivstoff til kollektivtrafikk. I dag hersker det ingen tvil om biogassens samfunnsnytte, noe som også er slått fast av den svenske statens utredning av biogassmarkedet. Biogassen har hjulpet kommunene med å utvikle sin sirkulære økonomi, ettersom lokale biologiske restprodukter som gjødsel, spillvann og matavfall brukes som råvarer til biogassproduksjon.

En viktig pedagogisk komponent for å få det svenske folket til å være delaktige i den sirkulære økonomien, er koblingen mellom eget matavfall og drivstoffet til lokalbussen.

Keolis satser på regional trafikk

I dag er biogass Keolis’ primærdrivstoff til kollektivtrafikken i Sverige, og den tilsvarer ca. halvparten av selskapets totale volum av biologiske drivstoff.

– I lastebiltransporten er tendensen at elkjøretøy brukes i byene og biogasskjøretøy på lengre strekninger, og den samme utviklingen ser vi i kollektivtransporten. Biogassen gir i dag tilstrekkelig rekkevidde, sier Lars Erik Behrns. 

Gasum skaper kostnadseffektivitet for kollektivtrafikken

Gasum er aktive i hele verdikjeden for biogass, fra produksjon til fyllestasjon. Dette innebærer at selskapet kan tilpasse tilbudet til hver enkelt kunde. Med tanke på utslippsreduksjonene man oppnår, er biogass en svært effektiv løsning, kanskje den mest kostnadseffektive løsningen på markedet.

Antallet biogassbusser vokser raskt i Europa. For eksempel ble det registrert 3189 gassbusser i 2020. Det finnes et stort antall bussmodeller som går på biogass, og mange av dem er kjente merker fra anerkjente produsenter. Teknologien i biogassbusser har nesten samme utslippseffekt som elbusser, men sistnevnte krever større investeringer med tanke på både kjøretøy og verksteder.


Tekst: Johanna Parikka Altenstedt

Les mer