Olga Väisänen Gasum

Olga Väisänen

Vice President, Communications and Sustainability
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Trude Ravndal

Marketing and Communications Manager
tel. +4791301013
trude.ravndal@gasum.com
Twitter: @TrudeRav 

Pressemeldinger og nyheter

For forespørsler fra media, kontakt Gasum-gruppens kommunikasjonsavdeling. 

Kort om Gasum 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. 

Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Gasum er et finsk statseid selskap. 

16.07.2021

Bra for både image og klimamålene – opptil 45 % av norske logistikkselskaper anser gass som et aktuelt drivstoff

Norske transportselskaper blir stadig mer interesserte i gass som drivstoff. En nylig undersøkelse viser at det særlig er bedrifter med store kjøretøyparker som ser på gass som et aktuelt alternativ. Norge har allerede en tilskuddsordning for innkjøp av biogassdrevne lastebiler, og i juni 2021 presenterte den norske regjeringen en helhetlig strategi for at Norge skal bli et foregangsland innen grønn, sirkulær energi.

Norske transportselskaper ser på gass som en kostnadseffektiv løsning for å redusere utslippene, og fremfor alt for å fremstille bedriften på en positiv måte overfor både nåværende og potensielle kunder. En nylig undersøkelse på oppdrag fra Gasum viser at opptil 45 % av bedriftene er interesserte i gass som et alternativt drivstoff. Undersøkelsen ble utført av Value Clinic i januar og februar 2021, og den omfattet 101 beslutningstakere fra norske transportselskaper.

Transportsektoren spiller en viktig rolle for å nå de nasjonale utslippsmålene. Derfor er miljøbevisstheten og oppmerksomheten rundt lavutslippsdrivstoff voksende, både i Norge og de andre nordiske landene. Ifølge Gasums undersøkelse følger så mye som 84 % av norske transportselskaper nøye med på virksomhetens  miljøpåvirkning i virksomheten.

Les mer: Vurdering av logistikkens miljøpåvirkning – hvilken betydning har drivstoffet?

«Logistikk er en viktig funksjon for bedriftene, og lavutslippsdrivstoff spiller derfor en viktig rolle for at de skal nå klimamålene. Strategien vår med å fremme sirkulær økonomi, for eksempel ved bruk av biogass, er i tråd med norske myndigheters mål om å bli et foregangsland på dette området. Gasum ser dette som et sterkt signal om at vi er på vei i riktig retning», sier John Melby, Gasums Director Traffic for Norge.

Den norske regjeringen innførte i juni 2021 en ny, helhetlig strategi for sirkulær økonomi. Ifølge klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil dette skape nye muligheter for norske bedrifter og industri, med tanke på verdiskapning og ressursutnyttelse.

Subsidier bidrar til å fremme fornybar biogass

Det er særlig bedrifter med flere enn 15 tunge kjøretøy som ser på gass som et aktuelt drivstoff. De anser gass som mer interessant enn hydrogen. Samtidig har disse aktørenes interesse for diesel blitt halvert.

Norge har en tilskuddsordning for investering i gassdrevne tunge kjøretøy, og det samme gjelder Sverige og Finland. Enova SF, som eies av Klima- og miljødepartementet, har en tilskuddsordning for gassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner. Tilskuddet forutsetter at minst halvparten av kjøretøyenes energiforbruk dekkes med biogass.

Miljødirektoratet støtter også bruk av biogass, og i analysen Klimakur 2030 fremhevet direktoratet nettopp biogass som et potensielt alternativ for å få ned utslippene fra tungtransporten. På grunnlag av denne analysen har den norske regjeringen valgt å senke bompengenivået for biogassdrevne kjøretøy. Denne nye subsidieringsordningen trer i kraft i januar 2022.

Det viser seg også at subsidiene virker. 41 % av bedriftene i undersøkelsen svarte at subsidiene har gjort dem mer interesserte i gassdrevne tunge kjøretøy. Biogass er et helt fornybart drivstoff som kan redusere utslippene med opptil 90 % gjennom drivstoffets livssyklus, sammenlignet med tradisjonelle drivstoff. Gassdrevne kjøretøy er også mer stillegående enn kjøretøy som går på tradisjonelle drivstoff, og partikkelutslippene er nesten ikke-eksisterende.

Ny fyllestasjon i Trondheim åpner i sommer

Gasum fortsetter å utvide det nordiske nettverket av gassfyllestasjoner som en del av sin kjernestrategi. Selskapet har for øyeblikket én fyllestasjon for tunge kjøretøy i Norge, i Oslo, men stasjon nummer to blir åpnet i Trondheim i løpet av sommeren 2021. Den nye stasjonen setter det norske nettverket av gassfyllestasjoner i forbindelse med det svenske nettverket, via Östersund og Umeå, som begge ligger i Nord-Sverige.

Nettverket av fyllestasjoner vokser også i andre deler av Europa. Ifølge statistikk fra Natural and Bio Gas Vehicle Association (NGVA) er det nesten 400 LNG-fyllestasjoner i Europa. Dette tyder på at gass anses som et interessant valg, også utenfor Norden.

«Jeg er veldig glad for å se at interessen for gass vokser blant de viktigste logistikkaktørene i Norge, og vi ser flere og flere biogasslastebiler på veiene. Utslippene fra tungtransporten går ned når vi bruker alle mulighetene vi har til rådighet, og dette inkluderer både biogass og naturgass. Naturgass er det reneste fossile drivstoffet, og det reduserer utslippene i drivstoffets livssyklus med over 20 %. Det reduserer også utslippene av skadelige partikler og NOx. Dette baner veien mot et karbonfritt samfunn og omfattende bruk av fornybar biogass i logistikkbransjen», sier John Melby.

Les mer: Med gass for en bærekraftig logistikk


16.7.2021

Les mer
08.07.2021

FlixBux velger Gasums biogass til sin bussrute mellom Stockholm og Oslo – Fornybar biogass gir umiddelbar utslippsreduksjon

Gasum har inngått et samarbeid med FlixBus om å levere fornybar biogass til den nye bussen som skal gå i rute mellom hovedstedene i Sverige og Norge. Den nye gassdrevne bussen tar både FlixBus, Sverige og Norge et skritt videre mot å nå utslippsmålene.

Gasum har tatt initiativ til et samarbeid med FlixBus om levering av flytende biogass (LBG) til busselskapets nye gassdrevne buss, som skal gå mellom Stockholm og Oslo. Bussen er en Scania, og den vil betjene ruten fra begynnelsen av juli.

Biogass er et 100 % fornybart drivstoff, noe som passer perfekt med FlixBus’ klimabevisste strategi. FlixMobility, som eier FlixBus, er kjent som ledende på teknologi innen passasjertransport, og selskapet er opptatt av å teste nye, bærekraftige teknologier og drivstoff for å redusere klimapåvirkningen og karbonutslippene. Den gassdrevne bussen vil bidra til utslippsreduksjoner i både Sverige og Norge.

«Vår visjon er å tilby bærekraftig passasjertransport for alle. Grønn teknologi er sentral i virksomheten vår, og en av de viktigste bærekraftsfaktorene våre. Vi ønsker å sørge for bærekraftige løsninger nå som folk begynner å reise mer igjen, og biogass er utvilsomt en av de viktigste teknologiene med tanke på å oppnå dette allerede i dag», sier André Schwämmleinn, adm.dir. i FlixMobility.

Biogass er det perfekte drivstoffet for klimavennlige busser

Biogass er ekstremt godt egnet som drivstoff til busser, på både lange og korte ruter. Teknologien er allerede på plass, noe som betyr at selskapene raskt kan få en betydelig reduksjon i utslippene. Dette passer også godt med forbrukernes voksende interesse for lavutslippsreiser.

«Prosjektet er et resultat av godt samarbeid mellom Gasum, FlixBus og Scania. Sammen skaper vi en renere fremtid. Vi håper at biogass i nær fremtid vil bli enda vanligere som drivstoff til busser, ettersom det reduserer både CO2-utslippene og lokale utslipp. Dette gjør biogass til det perfekte valget for å redusere kollektivtransportens påvirkning på luftkvaliteten i byene», sier Mikael Antonsson, Gasums Sales Director for Traffic Sverige.

Gasum jobber kontinuerlig med å utvide det nordiske nettverket av gassfyllestasjoner. Nettverket gir allerede muligheter for fylling av både tunge kjøretøy og busser i Sverige, Norge og Finland.

Biogass er et helt fornybart drivstoff, og derfor et kostnadseffektivt lavutslippsalternativ for selskaper som ønsker å redusere karbonutslippene sine. Bruk av biogass som drivstoff reduserer klimagassutslippene med opptil 90 %, sammenlignet med fossile drivstoff, og reduserer de lokale utslippene av blant annet NOx og partikler.

Mer informasjon:

Mikael Antonsson, Sales Director Traffic for Sverige, Gasum
Tlf.: +46 72 454 3382, mikael.antonsson@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet, som sammen med sine samarbeidspartnere jobber mot et karbonnøytralt samfunn.

Les mer
07.07.2021

Vurdering av logistikkens miljøpåvirkning – hvilken betydning har drivstoffet?

Presset øker for å redusere logistikktjenestenes miljøpåvirkning, og kundene ønsker at forsendelsene deres skal transporteres med lave utslipp. Dette fører til en forventning om at aktørene i tungtransporten tilbyr mer miljøvennlige transporttjenester. Kundene blir mer bevisste og krever lavere utslipp, folk flest vil ha synlige klimatiltak, og lovverket krever renere løsninger.

Hvordan vurderer man utslipp fra logistikk? Hva vil utgjøre en forskjell og hvor kostnadseffektivt er det å snakke om utslippsreduksjoner på dette området? Nedenfor svarer vi på disse spørsmålene, samtidig som vi forteller hvordan biogass allerede nå oppfyller de nye, klima kravene til logistikken. 

Utslippene fra veitrafikken står for 17 prosent av CO2-utslippene i Norge  

Over en sjettedel av karbondioksidutslippene i Norge skyldes veitrafikk. Mer spesifikt kommer 8,5 prosent fra personbiltrafikk og 8,5 prosent fra andre lette kjøretøy og tungtrafikk. Norge har som mål å halvere utslippet av klimagasser fra trafikken innen 2030, og karbondioksidavtrykket fra logistikk- og tungtrafikk har derfor svært stor betydning.   

Hoveddelen av utslippene fra godstransport kommer fra kjøringen. Utslipp fra kjøretøy avhenger hovedsakelig av 

  • hvilket drivstoff som brukes

  • kjøremønster og hvor fullastet kjøretøyet er

  • kjøretøyets teknologi og energieffektivitet

Også fremstillingen og transporten av drivstoffet står for en andel av de totale utslippene i logistikken, blant annet gjennom hvilke kjøretøy som brukes og distribusjonssentrenes energieffektivitet. For å vurdere CO2-utslippene fra logistikken er det altså ikke nok å sammenligne utslippene fra selve kjøringen. 

Hvor stor miljøpåvirkning har egentlig drivstoffene? 

Biodrivstoffet og biovæskene som brukes i trafikken, skal ifølge EUs direktiv om fornybar energi, oppfylle de såkalte bærekraftskriteriene. Drivstoffets bærekraft måles blant annet gjennom miljøpåvirkningen. Beregningen av miljøpåvirkningen tar for seg hele livssyklusen; påvirkningen oppstår nemlig i ulike faser av produksjonsprosessen, fra anskaffelsen av råvarene til fremstillingen av produktet og sluttbruken. Livssyklusanalyse er en systematisk og standardisert metode med bred global aksept.

Drivstoffets opprinnelse påvirker karbondioksidavtrykket, og det beregnede CO2-utslippet til fornybare drivstoff anses å være null under bruk. Beregningen bygger på at fornybare drivstoff ikke frigjør mer karbondioksid når man bruker dem i kjøring, enn det som ble bundet i dem når råvaren oppsto. I de mest miljøvennlige drivstoffene, for eksempel biogass, benytter man biologisk nedbrytbart avfall via gjenvinning eller biprodukter. Derfor oppstår det heller ingen utslipp i produksjonen av råvaren. 

Les mer: Med gass for en bærekraftig logistikk

Med riktig valg av drivstoff kan man raskt og enkelt redusere utslippene 

Bruk av fornybart drivstoff er den raskeste metoden for å redusere utslippene i logistikken. Det er naturligvis også viktig å utvikle transportkjeder, optimalisere lastingen og rutevalgene, og fremfor alt lære opp de ansatte.

Det kan være vanskelig for bedriftene å følge opp aspekter som kjøremønsterets påvirkning på utslippene. Selv om man ser drivstofforbruket, får man ingen detaljert dokumentasjon på hvordan kjøremønsteret har påvirket det. Endringene kan også oppleves som små. 

Derimot kan man få presise og sammenlignbare opplysninger om et drivstoffs miljøpåvirkning ved å bruke pålitelige data. EU-direktivene og den norske lovgivningen gir tydelige rammer for beregningene. Beregningene danner grunnlaget for reduksjonen av utslippene av drivhusgasser fra bedrifter som leverer fornybare drivstoff til trafikken. Eksterne kontrollører utfører også beregninger som et pålitelig grunnlag for konklusjoner om utslippsreduksjoner. 

Utslippene fra logistikken er overraskende enkle å redusere 

Logistikken viser seg ofte å stå for en betydelig andel av bedriftenes miljøpåvirkning. Derfor kan selv mindre justeringer av logistikken i miljøvennlig retning, ha stor effekt. 

Dersom en logistikkbedrift bytter ut dieselkjøretøyene sine med kjøretøy som går på biogass, reduserer dette CO2-avtrykket for utslippene av drivhusgasser under drivstoffets livssyklus med hele 90 prosent. Man tenker automatisk at det er dyrere med miljøvennlig trafikk. Gassdrevet logistikk er imidlertid et svært kostnadseffektivt alternativ for bedrifter som ønsker å gjøre en betydelig innsats for klimaet som er lett å dokumentere med tall. For eksempel ble HKScan Sveriges transportpartner Green L Equipment positivt overrasket over de lave driftskostnadene med biogass. 

Har din bedrift et ønske om en mer klimavennlig logistikk? 

Man kan enkelt og sikkert konstatere at et bytte til mer miljøvennlige drivstoff reduserer utslippene fra logistikken i betydelig grad sammenlignet med diesel, uten at det behøver å bli dyrt.

Hvis du er interessert og vil høre mer om hva som rent praktisk kreves for å bytte til gass, er vi klare til å hjelpe deg! Ikke nøl med å kontakte oss.  

7.7.2021

Les mer