Olga Väisänen Gasum

Olga Väisänen

Vice President, kommunikasjonsavdelingen 
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Trude Ravndal

Marketing and Communications Manager
tel. +4791301013
trude.ravndal@gasum.com
Twitter: @TrudeRav 

Pressemeldinger og nyheter

Share:
 • Du kan lese pressemeldingene våre på nyhetssidene. Nyhetene er tilgjengelige på norsk, engelsk, finsk, svensk i nyhetsrommet vårt, Cision.  

 • Pressebilder kan lastes ned fra bildebanken vår. Husk å alltid kreditere Gasum ved bruk av bilder.  

For forespørsler fra media, kontakt Gasum-gruppens kommunikasjonsavdeling. 

Kort om Gasum 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. 

Gasum-gruppen har omlag 350 ansatte i Finland, Norge og Sverige. Selskapet hadde omsetning på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et finsk statseid selskap. 

26.05.2020

Gasum starter samarbeid med Samskip, en leverandør av bærekraftige transportløsninger

Gasum har startet et samarbeid med det Rotterdam-baserte shippingselskapet Samskip. Selskapet opererer blant annet de to skipene, Samskip Kvitbjørn og Samskip Kvitnos, som går utelukkende på flytende naturgass (LNG).

Samarbeidet med Gasum betyr at Samskip kan bruke LNG-bunkringsanlegget i Risavika i Norge. Ettersom Gasums LNG-anlegg ligger bare 200 meter fra kaia, er det mulig å bunkre fersk og kald LNG raskt, trygt og direkte fra anlegget gjennom en lastearm. 

«Bunkring av LNG i Risavika er en stor fordel for oss, og det betyr en stor forbedring i bunkringsnettverket vårt. Vi ser frem til å utvikle samarbeidet og få enda mer ut av Gasums produkter og tjenester», sier Samskips adm.dir. Kari-Pekka Laaksonen.

Samskip Kvitbjørn og Samskip Kvitnos går som linjeskip mellom Rotterdam og Europas nordligste by, Hammerfest. Skipene har god kapasitet, og seiler i fast rute med høy frekvens.

Skipene er utstyrt med LNG-motorer fra Rolls Royce. Det er fortsatt ganske uvanlig med motorer som kun går på naturgass, og denne banebrytende teknologien har ført til at skipene har blitt nominert til flere priser, blant annet Next Generation Ship Award og GREEN4SEA Technology Award.

«Samarbeidet med Samskip er gode nyheter for oss! Vi er stolte over å være en del av en større endring i shippingindustrien og at disse skipene bunkrer LNG rett utenfor kontorvinduene her hos Gasum», sier Jacob Granqvist, Gasums salgsdirektør for maritim sektor. «Jeg er også fornøyd med at bunkringen i Norge bekrefter at vi er konkurransedyktige på det nordeuropeiske LNG-markedet.»

Flytende naturgass som maritimt drivstoff reduserer utslippene betydelig sammenlignet med konvensjonelle drivstoff, for eksempel tung fyringsolje. Bruk av LNG gir bedre lokal luftkvalitet og reduserer utslippene av drivstoffgasser med opptil 20 prosent sammenlignet med konvensjonelle drivstoff. LNG er det mest miljøvennlige fossile drivstoffet som kan brukes til sjøs, og det oppfyller både nåværende og langsiktige miljøkrav fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

For mer informasjon, kontakt:

Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Maritime, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com


Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/

Les mer
19.05.2020

Sirkulær økonomi – bærekraftig forbruk og forretningsverdi med effektiv utnyttelse av ressurser

Mens forbruket og produksjonsetterspørselen stadig vokser, gir sirkulær økonomi en løsning for bærekraftig vekst og økonomisk fremgang. Sirkulær økonomi handler om å gjøre mer med mindre. Fokuset er på mer bærekraftig bruk av naturressursene gjennom effektiv gjenbruk og resirkulering. I sirkulær økonomi blir avfallet fra ett produkt til produksjonsmateriale for et annet, og målet er å redusere, eller til og med eliminere, avfallet i produksjonsprosessene.

Konseptet med sirkulær økonomi utfordrer den gamle, lineære økonomimodellen, som er basert på forutsetningen om at naturressursene er ubegrensede og produktene kan kastes når det ikke lenger er behov for dem. Ifølge Europakommisjonens definisjon er sirkulær økonomi et økonomisk system der «… verdien på produkter og materialer opprettholdes så lenge som mulig og det skapes et minimum med avfall, og når et produkt når slutten av sin levetid, brukes det til å skape ny verdi».

Prinsipper for sirkulær økonomi

Til tross for navnet, omfatter sirkulær økonomi mye mer enn bare resirkulering. Det er ikke bare materialene som skal brukes og resirkuleres, men også produktene.

Den britiske veldedige organisasjonen Ellen MacArthur Foundation, som fokuserer på å fremme sirkulær økonomi, deler konseptet inn i tre hovedprinsipper:

 • reduksjon av avfall og forurensning gjennom design

 • gjenbruk av produkter og materialer

 • regenerering av naturlige systemer

Formålet med sirkulær økonomi er å fjerne negative konsekvenser av økonomisk aktivitet, for eksempel drivhusgasser og forurensning, som er skadelige for menneskers helse og naturlige systemer. Sirkulær økonomi fremmer også aktiviteter som sparer energi, arbeid og materialer og unngår bruk av ikke-fornybare ressurser.

Hva betyr sirkulær økonomi for forbrukere og bedrifter?

Forbrukerne blir stadig mer interessert i en mer bærekraftig livsstil. Dette kan bety å kjøpe miljøvennlige produkter, resirkulere, redusere husholdningsavfallet og bruke transportmidler med lavt utslipp. Å bruke tjenester i stedet for å eie ting er også en viktig del av sirkulær økonomi. Digitale delingsplattformer for leie, salg og gjenbruk blir stadig mer populære og forlenger levetiden til varer og ressurser.

Sirkulær økonomi er både en nødvendighet og en fantastisk forretningsmulighet, noe som vises tydelig i endringene i bedriftenes drifts- og inntjeningsmodeller. Det er spesielt den raske teknologiske utviklingen og kundenes krav om bærekraftige produkter og tjenester som har gjort den sirkulære forretningsmodellen vanlig i næringslivet. I den sirkulære økonomien skapes verdi ved å maksimere produktenes ytelse og verdi for kundene. Bedriftene drar nytte av sterkere kundeforhold og reduserte kostnader på grunn av lavere behov for nye materialer.

Det finske innovasjonsfondet Sitra definerer fem ulike forretningsmodeller for sirkulær økonomi:

 • «product-as-a-service», altså å levere tjenester i stedet for produkter

 • fornybarhet, altså å bruke fornybare og resirkulerbare materialer i tillegg til fornybar energi i produktdesign og produksjon

 • delingsplattformer, altså digitale plattformer hvor man for eksempel kan leie, selge, dele og gjenbruke produkter og dermed forlenge levetiden til varer og ressurser

 • forlengelse av produkters levetid, altså å bruke produktene til deres opprinnelige formål så lenge som mulig eller gi muligheter til lengre gjenbruk ved hjelp av vedlikehold, reparasjoner og overhalinger

 • ressurseffektivitet og resirkulering, altså material- og energieffektive løsninger og innsamling og gjenbruk av produkter og råvarer som har nådd slutten på sin levetid

Maksimal utnyttelse av råvarer

Biogassproduksjon er et godt eksempel på maksimal utnyttelse av råvarer og en økning i den sirkulære økonomien. Biogass kan produseres av f.eks. husholdnings-, landbruks- og industriavfall. Gjenbruk av biologiske materialer fra f.eks. avløpsvann fra en papirfabrikk reduserer energitapet, kjemikalieforbruket og partikkelutslippet fra avfallsforbrenningen.

Den sirkulære effekten forsterkes av at næringsstoffene som oppstår som et biprodukt av biogassproduksjonen, kan føres tilbake til næringskjeden som gjødsel eller foredles til industriformål for å erstatte mineral- og fossile næringsstoffer og gjødsler. Produksjonsprosessen i bioraffineriene gjør det mulig å utnytte råstoffene maksimalt. Vann fra gjødselproduksjon kan for eksempel gjenbrukes i biogassproduksjon. Dette reduserer behovet for rent vann.

Fornybar biogass kan brukes som drivstoff til biler, busser og lastebiler samt innen sjøtransport. Utslippet kan reduseres med så mye som 85 % sammenlignet med fossilt drivstoff. 

Mot en lavkarbonfremtid

Sirkulær økonomi representerer et sterkt bidrag for å nå de globale klimamålene. Europakommisjonens første pakke for sirkulær økonomi ble sluppet i 2015, og mange nye tiltak har kommet i kjølvannet av denne. Ifølge direktivet må blant annet resirkuleringen av kommunalt avfall økes med 65 % innen 2035, sammenlignet med nåværende nivå. I 2018 ble også EUs plaststrategi lagt frem, og et av kravene var at all plastemballasje på det europeiske markedet skal være gjenbrukbar eller resirkulerbar innen 2030.

Sirkulær økonomi står også høyt på agendaen hos Europaparlamentet og Europakommisjonen, og målsettingen er å oppnå karbonnøytralitet innen 2050. For å oppnå dette målet må det gjøres endringer i alle deler av samfunnet. Kravet til sirkulære økonomiløsninger ser ut til å vokse blant både forbrukere og bedrifter, og nasjonal og internasjonal lovgivning vil bidra til å styrke denne utviklingen ytterligere.

Les mer
30.04.2020

Gasum styrker kapasiteten til å levere gassløsninger for renere transport og industri i Norden – oppkjøpet av Linde AGs LNG- og biogassvirksomhet og Nauticors bunkringsvirksomhet er fullført

30. april 2020 fullførte det nordiske energiselskapet Gasum oppkjøpet av Linde AGs LNG- og biogassvirksomhet i Sverige og Norge og Nauticors bunkringsvirksomhet i Tyskland. Oppkjøpet er en viktig del av Gasums strategi for å øke veksten innen renere transportløsninger i Norden. Samtidig styrker selskapet kapasiteten for å tilby et bredt spekter av gassløsninger til ulike kundesegmenter på flere steder.

Gjennom transaksjonen ble Lindes flytende naturgass- (LNG) og biogassvirksomhet, Nauticors bunkringsvirksomhet, totalt 35 ansatte, en kundebase og flere aktiva overført til Gasum. Den årlige inntekten er på over 100 millioner euro. Transaksjonen styrker Gasums strategi for å utvikle det nordiske gassmarkedet og skape en plattform for et bredere tilbud til kundene innen sjøfart, industri og landtransport. Oppkjøpet fremskynder også Gasums vekststrategi for renere transportløsninger på det nordiske tungtransportmarkedet.

«Vi er svært fornøyde med denne transaksjonen, som er et viktig steg for Gasum i prosessen med å bygge et nordisk økosystem for gass og svare på den økende etterspørselen etter lavutslippsenergi. Oppkjøpet er en del av strategien vår og vil ytterligere styrke selskapets kapasitet for å tilby gassløsninger til ulike kundesegmenter på flere steder. Det vil også sette Gasum i stand til å sikre tilgjengeligheten av konkurransedyktig lavutslippsenergi til industri-, sjøfarts- og veitransportkunder i de nordiske landene», sier Gasums administrerende direktør Johanna Lamminen.

«Vi er sikre på at Gasum vil være en sterk eier som vil lykkes med å ytterligere utvikle virksomheten innen renere energi og den maritime bunkringsvirksomheten», sier Jan Ellringmann, Business President for Linde i Nord-Europa.

Flere aktiva ble overført til Gasum som en del av transaksjonen:

 • LNG-terminaler i Sverige og Norge
 • Bunkringsfartøyet Seagas
 • Bunkringsfartøyet Kairos
 • 48 gassfyllestasjoner i Sverige og Norge

For mer informasjon, kontakt:

Johanna Lamminen, administrerende direktør, Gasum Oy
(Henna Walker, personlig assistant for ledergruppen, henna.walker@gasum.com)

Olga Väisänen, direktør, kommunikasjon, Gasum Oy
tlf. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har omlag 350 ansatte i Finland, Norge og Sverige. Selskapet hadde inntekter på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et statseid finsk selskap.

Les mer