Erik Klintegården Gasum

Erik Klintegården

Marketing & Communications Team Manager
tel. +46 70 857 9879
erik.klintegarden@gasum.com

Olga Väisänen Gasum

Olga Väisänen

Vice President, Communications and Sustainability
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com

Pressemeldinger og nyheter

For forespørsler fra media, kontakt Gasum-gruppens kommunikasjonsavdeling. 

Kort om Gasum 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. 

Gasum-gruppen har 330 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Gasum er et finsk statseid selskap. 

22.05.2023

Gasum har sagt opp avtalen med Gazprom Export om levering av naturgass via rørledning

Gasum har hatt en langtidsavtale med det russiske selskapet Gazprom Export om levering av naturgass via rørledning. I april 2022 stilte Gazprom Export krav om at betalingene som var fastsatt i leveringsavtalen, heretter skulle betales i rubler i stedet for euro. Gasum godtok ikke dette kravet. I tillegg var det en betydelig uenighet mellom selskapene vedrørende andre krav som ble stilt i forbindelse med avtalen. På grunnlag av dette valgte Gasum å gå til megling i henhold til vilkårene i avtalen.

I november 2022 kom kjennelsen fra voldgiftsdomstolen. Ifølge kjennelsen var ikke Gasum forpliktet til å betale i rubler eller via den foreslåtte betalingsprosedyren. Videre beordret voldgiftsdomstolen at Gasum og Gazprom Export skulle fortsette forhandlingene om avtalen for å løse situasjonen.

Forhandlingene mellom Gasum og Gazprom Export er nå avsluttet. Partene klarte ikke å bli enige i løpet av perioden fastsatt av voldgiftdomstolen, og Gasum har derfor sagt opp langtidsavtalen med Gazprom Export om levering av naturgass. Avtalen ble sagt opp 22. mai 2023.

Partene vil fortsette å sluttføre detaljene rundt oppsigelsen. Gasum vil ikke kommentere disse detaljene.

Gazprom Export stoppet leveringen av naturgass via rørledning til Gasum i mai 2022, og det har ikke blitt levert naturgass via rørledning fra Russland etter dette tidspunktet. Oppsigelsen gjelder kun avtalen om levering av gass via rørledning. Gasums langtidsavtale med Gazprom Export om levering av LNG gjelder fortsatt.

For mer informasjon, kontakt:

Olga Väisänen, direktør, Communications and Sustainability, Gasum
tlf. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Les mer
05.04.2023

Gasum har som mål å forsyne markedet med 7 TWh biogass årlig innen 2027 – og med det kutte 1,8 millioner tonn CO2-utslipp

I 2022 leverte Gasum 1,7 TWh biogass til kundene sine, noe som kuttet 444 000 tonn med CO\2\-utslipp. Gasum setter seg nye, ambisiøse mål, med bærekraft som en sentral del av selskapets nye strategi.

Det nordiske energiselskapet Gasum lanserte i 2022 en ny strategi for de neste fem årene. I praksis planlegger Gasum å flytte fokuset mot fornybar gass og elektrisitet.

Som en del av dette skiftet har Gasum satt et nytt, ambisiøst mål om å innen 2027 levere biogass tilsvarende 7 terawattimer (TWh) til det nordiske markedet hvert år. Dette betyr betydelige investeringer i Gasums egen biogassproduksjon, i tillegg til å hente mer biogass fra pålitelige samarbeidspartnere.

Gasum produserer for øyeblikket biogass ved 17 anlegg i Finland og Sverige, av råstoffer som for eksempel kloakkslam, husdyrgjødsel og husholdningsavfall. Bruk av biogass i stedet for fossile brennstoff kan bety i gjennomsnitt 90 prosent lavere CO2-utslipp. Produksjon av biogass av husdyrgjødsel kan til og med bli karbonnegativ, noe som betyr en utslippsreduksjon på over 100 prosent.

Tilgjengeligheten øker betraktelig

Finland, Sverige og Norge produserer til sammen om lag 4 TWh biogass per år. Danmark er den største biogassprodusenten i Norden med rundt 8 TWh produsert årlig.

Målet til Gasums leveranser alene, til 7 TWh i Norden, betyr en markant økning av tilgjengeligheten. Dersom 7 TWh med fossile brennstoff erstattes av biogass, betyr dette et samlet kutt på 1,8 millioner tonn CO2 per år.

«Det gjenstår fortsatt mye arbeid med å redusere CO2-utslippene i industrien og land- og sjøtransporten. Ved å gjøre biogass mer tilgjengelig i disse segmentene kan vi redusere utslippene raskere. Det er mulig å bytte til biogass mer eller mindre over natten, fordi biogass kan brukes på lik linje med naturgass, i de samme systemene», sier Mika Wiljanen, administrerende direktør i Gasum-gruppen.

Det første av fem store biogassanlegg er på vei

I 2022 leverte Gasum 1,7 TWh biogass til kundene sine, noe som reduserte utslippene med 444 000 tonn CO2- det året. Det betyr at det fortsatt er en lang vei å gå for å nå målet om 7 TWh biogass og reduksjon av 1,8 millioner tonn CO2-utslipp per år, men Mika Wiljanen er trygg på at målet er realistisk.

«For eksempel har vi nettopp startet byggingen av det første av fem store biogassanlegg vi planlegger i Sverige. Anlegget i Götene, som skal bygges i løpet av 2023 og 2024, skal produsere 120 GWh biogass per år. Hvis man ganger det med fem, er vi langt på vei for å nå målet innen 2027. Men vi har også noen andre planer på lur», forsikrer Wiljanen.

I henhold til den nye strategien gjør Gasum også investeringer innen fornybar elektrisitet, for å kunne tilby kundene en komplett tjeneste for energi- og utslippsadministrasjon. I 2022 handlet Gasum opprinnelsesgarantier for fornybar elektrisitet produsert med bioenergi, vind-, vann- eller solkraft tilsvarende 7,3 TWh, en økning på nesten 18 % fra foregående år.

Utslippsreduksjoner og generelt bærekraftig virksomhet er kjernen i Gasums nye strategi. For Gasum betyr bærekraft å jobbe kontinuerlig for å redusere utslippene for kundene og holde selskapets egne utslipp på et minimum. Gasum bruker for eksempel kun fornybar elektrisitet i egen virksomhet.

Gasum har forpliktet seg til initiativet UN Global Compact for et bærekraftig næringsliv, og utgir bærekraftsrapporter i henhold til GRI-standardene. Gasum publiserte sin bærekraftsrapport for 2022 ved utgangen av mars.

Les Gasums bærekraftsrapport på nett (på engelsk)

For mer informasjon vennligst kontakt:

Mika Wiljanen, Chief Executive Officer, Gasum

Heidi Westerberg, Executive Assistant
Tel: +358 50 576 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, Vice President, Communications and Sustainability, Gasum
Tel: +358 40 55 40 578, olga.vaisanen@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/

Les mer
14.03.2023

Gasum åpner en ny fyllestasjon i Luleå

Energiselskapet Gasum fortsetter å utvide sitt nordiske nettverk av gassfyllestasjoner. Den nyåpnede stasjonen i Luleå hjelper Gasum med å oppfylle kundenes stadig voksende behov for miljøvennlig biogass, også i de nordligste delene av Sverige. Luleå-stasjonen er et resultat av samarbeid mellom Sandahls Logistik og Gasum.

Gasum kan nå tilby både komprimert og flytende gass til transportselskapene som opererer i den nordligste delen av Sverige. Med full kontroll og eierskap over hele verdikjeden kan Gasum forlenge korridoren med stasjoner med ytterligere 250 km. Gasum har nå 23 fyllestasjoner for flytende gass i Sverige og over 50 i Norden totalt, hvorav noen drives av Gasums samarbeidspartnere.

Sandahls Logistik er et familieeid logistikkselskap med et ambisiøst mål om å være fossilfritt innen 2025. For å nå dette målet skal selskapet fase ut transport med fossile drivstoff, og de vil hovedsakelig investere i biogassdrevne kjøretøy til veitransporten. Fyllestasjonen i Luleå er den andre stasjonen Gasum har bygget i forbindelse med Sandahls Logistiks terminaler. Den første åpnet nylig i Vårgårda i Vest-Sverige.

Fyllestasjonen i Luleå strekker Gasum-nettverket til Norrbotten i Nord-Sverige

Etter hvert som nettverket av fyllestasjoner strekker seg inn i nye regioner, vil antallet gassdrevne kjøretøy på svenske veier vokse jevnt og trutt.

Flere selskaper har allerede signalisert at en utvidelse av nettverket av gassfyllestasjoner åpner helt nye muligheter, for eksempel til å bytte til lavutslippstransport i Nord-Sverige. Takket være den nye stasjonen er det også noen logistikkselskaper som allerede har omdirigert deler av trafikken sin fra andre deler av Sverige, til Luleå.

«Den nye stasjonen har spesiell betydning for oss, fordi den viser Gasums evne til å bygge gassfyllestasjoner i hele Sverige, fra Luleå i nord til Malmö i sør. Dette er spesielt viktig for logistikken i Nord-Sverige. Ved å styrke fyllestasjonskapasiteten i Norrbotten-regionen hjelper vi et stadig større antall logistikkbedrifter med å nå utslippsmålene sine, ved å legge til rette for at de kan bytte til renere og mer kostnadseffektive drivstoff. Fra dagen den nye stasjonen åpnet, har flere selskaper sendt lastebiler til regionen for å teste den Gasum-bygde korridoren. Dette viser betydningen av det vi har skapt, og hvor viktig det er for å redusere utslippene i Sverige», sier Sharareh Edström, Head of Business Sweden, Traffic.

Gasum samarbeider med partnere for å hjelpe Sverige med å nå klimamålene

Sveriges nasjonale mål er å redusere utslippene med minst 70 prosent innen 2030, sammenlignet med 2010. Gasum ønsker å bidra til å nå dette målet, i samarbeid med partnere som er villige til å investere i fyllestasjoner og lastebiler. Bruk av fornybar og kostnadseffektiv biogass i transportbransjen kan redusere klimagassutslippene med opptil 90 prosent gjennom drivstoffets livssyklus, sammenlignet med fossile drivstoff.

«For å nå klimamålene må vi redusere utslippene i langtransporten, da ca. 70 prosent av utslippene fra tyngre kjøretøy kommer fra denne sektoren. Vi er fornøyde med investeringsbidraget fra miljøinitiativet Klimatklivet. Det setter oss i stand til å bygge en infrastruktur som vil bidra til å drastisk redusere utslippene der det trengs, nemlig innen den svenske langtransporten», konkluderer Sharareh.

For mer informasjon, kontakt: 
 
Sharareh Edström, trafikkdirektør for Sverige, Gasum 
Tlf.: +46 73 50 50 620, sharareh.edstrom@gasum.com 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/

Les mer