Ledelse og administrasjon

Ledelse

Styret

Styret i Gasum Oy har minimum tre og maksimum åtte medlemmer. Styremedlemmene velges av aksjonærene under generalforsamlingen, og velges for en periode på ett år som utløper ved slutten av neste generalforsamling. Generalforsamlingen bestemmer hvor mange medlemmer som skal sitte i styret. Generalforsamlingen bestemte 22. april 2022 at antallet styremedlemmer for neste periode skal være sju. 

Styremedlemmene velges av generalforsamlingen blant representanter for aksjonærene og uavhengige eksperter med erfaring fra næringslivet og bransjen. Styresammensetningen må støtte implementeringen av selskapet strategi, og det er et mål at det skal være en jevn kjønnsfordeling i styret. Styreleder og, ved behov, nestleder, velges av generalforsamlingen.  

Styreleder er for øyeblikket Elina Engman. Vice styreleder er Stein Dale. Styrets sekretær er Maaret Stepanoff, Legal Counsel, Gasum. 

Styrets oppgaver: 

  • Styrke Gasums strategi og følge opp implementeringen av denne 

  • Administrere selskapet og ved behov organisere driften i samsvar med aksjeloven og selskapets vedtekter 

  • Velge Gasums administrerende direktør (CEO) og fastsette vilkårene for direktørens kontrakt 

  • Fastsette prinsippene for gruppens lønnssystem 

  • Sikre god organisering av oppfølgingen av selskapets regnskaps- og finansielle anliggender 

  • Godkjenne årsregnskapet 

  • Ta avgjørelser om betydelige lån, investeringer og oppkjøp og salg av selskaper, samt godkjenne budsjetter og risikostyringsprinsipper 

  • Innføre gruppens HR-målsettinger og følge opp implementeringen av disse 

Egenvurdering 

Styret har en skriftlig styreinstruks som fastsetter styrets plikter og arbeidsprinsipper. Styret gjennomfører en årlig, intern egenvurdering av driften og arbeidsmetodene. 

Utvalg 

Styret har utnevnt to utvalg som skal forbedre styrearbeidet: kontroll- og risikoutvalget og HR-utvalget. Styret nominerer medlemmer og ledere av utvalgene blant sine medlemmer og bekrefter utvalgenes instrukser. Utvalgene kan kun ta autonome beslutninger dersom dette er spesifikt godkjent av styret. I andre saker fungerer de som forberedende organer og legger frem forslag som styret tar stilling til.