Gasum og Nordic Ren-Gas slipper fornybar e-metan på markedet fra 2026

Gasum og Nordic Ren-Gas har underskrevet en innkjøpsavtale for e-metan. Nordic Ren-Gas’ power-to-gas-anlegg (P2G) i Tammerfors vil produsere 160 GWh fornybar e-metan i året, som Gasum skal kjøpe og distribuere til kundene sine. Bruken av e-metan vil redusere klimagassutslippene i vei- og sjøtransport.

Det nordiske energiselskapet Gasum og Nordens ledende power-to-gas-utvikler Nordic Ren-Gas har underskrevet en langsiktig salgs- og innkjøpsavtale, som innebærer at Gasum vil kjøpe all e-metan som produseres ved Nordic Ren-Gas’ anlegg i Tammerfors fra og med 2026, og distribuere den til sine egne kunder. Nordic Ren-Gas skal utvikle, bygge ut og drifte power-to-gas-anlegget i Tammerfors, som produserer e-metan ved hjelp av fornybar elektrisitet fra finsk vindkraft og bio-CO2 fra eksisterende kraftverk.

I power-to-gas-prosessen produseres først hydrogen ved hjelp av fornybar elektrisitet og vann. Hydrogenet omdannes deretter videre til e-metan, ved å kombinere det med bio-CO2. E-metan som produseres på denne måten er 100 % fornybar, og den skal erstatte fossile brennstoff i industri og vei- og sjøtransport. 

E-metan kan brukes om hverandre med naturgass og biogass, og på samme måte kan e-metan i flytende form brukes om hverandre med flytende naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG). Dette betyr at e-metanen kan transporteres via eksisterende infrastruktur – lastebiler, skip og rør – og tas direkte i bruk til bruksområder som for øyeblikket benytter naturgass eller biogass.

«Dette samarbeidet er en revolusjon med tanke på muligheten til å øke tilgjengeligheten til fornybar gass i industriell skala. Gasum har som mål å bli en viktig aktør på e-metanmarkedet, og dette er første skritt på veien. E-metanen som produseres av Nordic Ren-Gas, er et konkurransedyktig fornybart brennstoff som enkelt kan distribueres via vår eksisterende infrastruktur, til kunder innen industri og vei- og sjøtransport. Nordic Ren-Gas har en imponerende portefølje med lignende, kommende prosjekter, så dette er et strategisk viktig samarbeid for oss», sier Mika Wiljanen, adm.dir. i Gasum-gruppen.

«Vi er ekstremt fornøyde med denne innkjøpsavtalen og samarbeidet med Gasum, som vil gjøre det mulig å få e-metan ut på markedet på en effektiv måte. Ren-Gas har jobbet aktivt med å bygge en verdikjede for e-metan i Finland, og denne avtalen er en milepæl i så måte. Ren-Gas har en utviklingsportefølje med flere produksjonsprosjekter for e-metan, og gjennom dette samarbeidet kan vi fremskynde utviklingen av disse viktige prosjektene for det grønne skiftet», sier Saara Kujala, adm.dir. i Nordic Ren-Gas.

Bio-CO2 fra kraftverk

Power-to-gas-anlegget i Tammerfors skal i utgangspunktet produsere ca. 160 gigawattimer (GWh) fornybar e-metan i året fra og med 2026. Nordic Ren-Gas har utviklet en unik drifts- og teknologidesign – som oppfyller alle kravene i EUs fornybardirektiv, om fornybare, ikke-biologiske gasser i væske- eller gassform (RFNBO) – for power-to-gas-anleggene som brukes til å produsere e-metan.

Anlegget i Tammerfors ligger ved siden av det eksisterende avfallsforbrenningsanlegget Tammervoima, som driftes av Tampere Energia. Nordic Ren-Gas vil hente bio-CO2 fra forbrenningsgassen fra Tammervoima-anlegget og bruke den i power-to-gas-prosessen for å produsere e-metan.

Nordic Ren-Gas får maksimalt ut av sektorintegreringen ved å levere overskytende varme fra prosessene til Tammerfors-distriktets oppvarmingsnettverk og ved å bruke det eksisterende strømnettet. Utnyttelsen av eksisterende infrastruktur og effektiv sektorintegrering legger til rette for rask utvikling og kostnadseffektivitet i Ren-Gas’ e-metanproduksjon.

Mulig vei til avkarbonisering av transport

Mens tilgjengeligheten av rimelig vind- og solkraft vil øke i Norden i løpet av de kommende årene, er periodevis bruk av fornybar elektrisitet til produksjon av fornybar e-metan en mulig metode for å lagre energi og distribuere den til sektorer som sjø- og veitransport, der direkte elektrifisering ikke er en realistisk vei til avkarbonisering.

E-metan kan brukes direkte i gassmotorer som for øyeblikket går på naturgass, biogass, LNG eller LBG/bio-LNG, og den kan blandes i alle blandingsforhold. Det er heller ikke behov for ytterligere investeringer eller endring av eksisterende utstyr for bedrifter som allerede eier kjøretøy eller skip som går på gass.

LNG-drevne skip er allerede i bruk, og antallet vil øke dramatisk i løpet av de neste få årene. Det samme skjer i veitransporten; antallet langtransporter som går på flytende biogass har økt jevnt, spesielt i Norden, som følge av at kundene krever karbonnøytral transport av produktene.

I motsetning til alternative brennstoff som ammoniakk eller metanol, som fortsatt er på utviklingsstadiet med tanke på både produksjon og infrastruktur, er e-metan en eksisterende og mulig vei til avkarbonisering av sjø- og veitransporten i løpet av kun få år.

Gasums strategiske mål er å forsyne markedet med sju terawattimer (7 TWh) fornybar gass i året innen 2027. Hvis vi når dette målet, betyr det en årlig reduksjon i CO2-utslippene fra Gasums kunder på 1,8 millioner tonn.

Les mer:

Informasjon om e-metan på Gasums nettsted

Tammerfors-prosjektet på Nordic Ren-Gas’ nettsted