Trygghet och säkerhet i centrum för Gasums verksamhet och strategi

Säkerhet är ett centralt element i Gasum-koncernens strategi och verksamhet. Vi fortsätter att expandera vår kultur av att sätta säkerheten först och främja en säker produktion, hantering och användning av gas. Vårt mål är noll olyckor, noll skador på miljön och noll oplanerade avbrott i gasförsörjningen. Vi strävar efter att bli erkända som branschledande inom säkerhet och vi tror att alla olyckor som involverar personer, miljön och tillgångar kan förhindras.

Säkerhet och välbefinnande på jobbet är en integrerad del av den dagliga verksamheten på Gasum. Vårt fokus är att noll skador på personer, miljön och affärsrelationer. Var och en av oss är ansvarig för att följa säkerhetsanvisningarna, göra observationer och undanröja faror samt genomgå säkerhetsutbildningar. Dokumenterade observationer bidrar till att förebygga skador och olyckor och se till att vi kontinuerligt förbättrar vår dagliga verksamhet.

Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor hanteras och övervakas när det gäller antalet olyckor, antalet olyckor som lett till förlorad arbetstid (LTIF), riskutvärderingar samt säkerhetsobservationer. När risker identifieras sätter vi upp ett slutdatum och utser ansvariga för korrigerande åtgärder som svar på dessa och övervakar också åtgärderna. Vi utvecklar även säkerheten tillsammans med våra partner för att göra vårt arbete säkrare. Våra mål och arbetarskyddsindikatorer uppmuntrar oss att kontinuerligt förbättra vår verksamhet.

Gasums onlinesäkerhetskurs

Alla entreprenörer förväntas genomgå en introduktionsprogram för arbetssäkerhet och Gasums arbetsätt.

Onlinesäkerhetskurs

Vi följer följande principer inom hälsa och säkerhet i vår verksamhet:

  • Genom att följa säkerhetsföreskrifter och säkra arbetsmetoder är varje medarbetare ansvarig för säkerhet och välbefinnande.
  • Vi tillämpar och utvecklar ett ledningssystem med integrerade säkerhetsföreskrifter. Vi har ett åtagande om att följa säkerhetsföreskrifter och -bestämmelser.
  • Vi identifierar risker och faror i våra aktiviteter, gör förbättringar och vidtar korrigerande åtgärder för att avlägsna eller förebygga risker och faror och tar dessa med i beräkningen i planeringen och arbetet.
  • Vi tillhandahåller personalutbildning och uppmuntrar efterlevnad av säkra arbetsmetoder.
  • Vi förväntar oss att våra samarbetspartner har motsvarande säkerhetsnivå.

Processäkerhet innefattar att säkerställa att våra fabriker, anläggningar och tankstationer är väl utformade, fungerar säkert och underhålls på rätt sätt. Processäkerhet börjar med designfasen i byggandet av anläggningar och fortsätter under hela deras livscykel, för att se till att de fungerar säkert, underhålls på rätt sätt och inspekteras regelbundet för att identifiera och hantera potentiella risker i processäkerheten.

Att se till att våra medarbetare och underleverantörer är säkra är högsta prioritet för oss, och vi kräver att de följer Gasums säkerhetsregler (pdf). Våra säkerhetsutbildningar hjälper oss att skapa en arbetsplatskultur som sätter säkerheten först och ökar riskmedvetandet samt förebygger stora olyckor.

Säkra produkter

Våra produkter – biogas, naturgas, flytande naturgas och flytande biogas samt återvunna näringsämnen – används inom industri och energiproduktion, sjö- och vägtransporter samt jordbruket. Vi ser till att dessa produkter är säkra från produktion till användning.

Vi tillhandahåller information till stöd för vårt samarbete för att göra våra produkter säkrare. I den informationen ingår säkerhetsdatablad, som tydligt anger riskerna med specifika produkter och eventuella relevanta lokala bestämmelser.

Läs säkerhetsdatabladen:

Säker logistik och leveranssäkerhet

Säkerhet är centralt i vår verksamhet på vägarna och inom sjöfarten. Vi transporterar, levererar och lagrar exempelvis bioavfall och återvunna näringsämnen årligen. Alla transporter, oavsett om det är på land eller till havs, hanteras av våra leverantörer av logistiktjänster. Oavsett om vi levererar bränsle till kunder, utrustning till projekt eller reser till möten är trafiksäkerhet prioriterat.

Vår inställning när det gäller vägtransporter har fokus på förarnas kompetens och beteende, transportflottans skick, vägmiljön och den lokala miljön. Våra medarbetare, förare och leverantörer måste följa Gasums säkerhetsregler. Vi hanterar logistik på ett säkert sätt genom att noggrant välja ut och utvärdera våra logistikleverantörer. Alla risksituationer rapporteras och utreds.

Vi erbjuder tillförlitlig försörjning av energi till ett överkomligt pris till kunderna. Vårt mål är noll oplanerade avbrott i gasleveranserna. Leveranssäkerheten upprätthålls på ett systematiskt och förebyggande sätt och det förekommer mycket lite störningar. Oförutsedda avbrott i leveranserna är mycket ovanliga och schemalagt underhåll eller anslutningsarbete är de vanligaste orsakerna till tillfälliga avbrott.

Se vår Företagsansvarsrapport för mer information (på engelska).