Small plants

Företagsansvar och hållbar utveckling

För oss innebär vårt företagsansvar att vi lever som vi lär. Gasum erbjuder energilösningar med gas för industrin, för el- och värmeproduktion samt för land- och sjötrafik.

Gasum är en nordisk expert inom energibranschen som långsiktigt arbetat med ansvar och främjat utvecklingen mot ett koldioxidneutralt samhälle. Ansvaret utgör en viktig del av strategin och genom den främjar Gasum målmedvetet en hållbar utveckling enligt den cirkulära ekonomins principer samt erbjuder renare energilösningar i Norden.

Företagsansvarsprogram och rapporter

De sex teman som härletts ur Gasums strategi och utgångsvärdena för ansvaret bildar nu grunden för bolagets nya företagsansvarsprogram: säkerhet, bekämpning av klimatförändring, cirkulär ekonomi, tillgång på gas, hållbar affärsverksamhet och personal.

Företagsansvarsprogrammet har också länkats till FN:s centrala mål för hållbar utveckling, som Gasum anser vara viktiga och som bolaget främjar med sin verksamhet.

Gasum har i sitt företagsansvarsprogram också ställt mål på lång sikt. Hur de framskrider följs upp och rapporteras årligen vid företagsansvarsrapporter som följer Global Reporting Initiatives (GRI-Standard). 

Våra företagsansvarsrapporter (på engelska)

Vi publicerar nyheter om aktuella ämnen inom ansvarsfullhet på vår webbplats, på sociala medier och i vår årliga företagsansvarsrapport samt i vår årsredovisning. Läs mer om alla våra finansiella nycketal (på engelska).  

Uppförandekod

Gasum uppförandekod (Code of Conduct) beskriver våra ansvarsfulla verksamhetsrutiner och vårt sätt att arbeta med kunder, intressenter och tillsammans som organisation.

Code of Conduct

Samarbetspartner

På Gasum är vi fast beslutna att verka och bidra till en hållbar utveckling tillsammans med våra partners och intressenter. Vi engagerar oss i olika sammanslutningar, organisationer och branschföreningar för att tillsammans göra skillnad både globalt och i vår närmiljö. Läs mer om några av våra samarbetspartners nedan.

Energigas Sverige

Gasum är en av aktörerna som möts i branschorganisationen Energigas Sverige, en organisation för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Energigas Sverige agerar som branschens språkrör och är kontaktyta mellan medlemmarna och beslutsfattare, media, näringsliv samt allmänhet. Tillsammans arbetar vi för att Sverige genom en säker, miljömedveten och effektiv gasanvändning får ett långsiktigt hållbart energisystem.

Läs mer om Energigas Sverige

Avfall Sverige

Avfall Sverige är de svenska kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Tillsammans verkar vi för att dela erfarenhet och kunskap kring hantering av avfall, regler och lagregleringar på marknaden. Gasum samverkar med Avfall Sverige i frågor kring biologiskt avfall. 

Läs mer om Avfall Sverige

Elina Saarivuori

Head of Sustainability & HSEQ

tel. +358 50 911 2668

elina.saarivuori@gasum.com