Miten biokaasua tuotetaan?

Tunnetko jo biokaasumerkin? Merkki kertoo vastuullisesta valinnasta.

Lue lisää

kaasuauto

Mikä GWh?

GWh: Gigawattitunti on energian yksikkö, jota käytetään energiamäärän, sähkön ja lämmön ilmaisemiseen.

TWh: Terawattitunti
1 TWh = 1 000 GWh

 

Joutsenmerkki

Biokaasu osana kiertotaloutta

Meidän tavoitteemme on yksinkertainen: haluamme huolehtia ympäristöstä ja tuottaa asiakkaillemme uusiutuvaa, kotimaista energiaa.

Biokaasun tuottamiseksi tarvitsemme biohajoavia raaka-aineita: kaupan syömäkelvottomia biojätteitä, kasvitarhojen puutarhajätteitä tai vaikkapa oluen panemisessa syntyvää mäskiä. Nämä biohajoavat raaka-aineet toimitamme lähimmälle biokaasulaitoksellemme, jossa niistä tuotetaan ympäristölle ystävällistä uusiutuvaa energiaa – biokaasua.

Biokaasun tuotannosta syntynyt ravinnejäännös hyödynnetään lannoitteina suomalaisilla pelloilla. Kierrätyslannoitteiden käyttö vähentää tarvetta perinteisten väkilannoitteiden käyttöön.

Gasumin tuottamalle liikennebiokaasulle Suomessa on myönnetty ympäristöystävällisyydestä kertova Joutsenmerkki.

Mistä biokaasua voidaan tehdä?

Biokaasua voidaan tuottaa lähes kaikesta eloperäisestä materiaalista, kuten biojätteestä, jätevesilietteestä, jätevesistä, lannasta, teollisuuden sivutuotteista ja kasvibiomassasta. Ainoastaan puuperäinen aines ei sellaisenaan sovellu biokaasureaktoriin.

Suomessakin suurin energiapotentiaali on peltobiomassassa – kestävimpiä peltobiomassoja ovat viljelykasvien syömäkelvottomat osat ja esimerkiksi kesantopelloilla, vuoroviljelyllä tai peltojen suojavyöhykkeillä kasvatettu nurmi.

Tällä hetkellä Gasum käyttää Suomessa ainoastaan jäteperäisiä raaka-aineita; biojätettä, jätevesilietteitä, lantaa ja teollisuuden orgaanisia sivuvirtoja. Ruotsin biokaasulaitoksilla Gasum käyttää biokaasun tuotantoon myös peltobiomassaa. 

Gasum tuottaa biokaasua 17 laitoksessaan Suomessa ja Ruotsissa sekä hankkii sitä pohjoismaisilta ja eurooppalaisilta kumppaneiltaan. Yhtiö on yksi Pohjoismaiden suurimmista biokaasun tuottajista. 

Biokaasun tuotanto on tärkeä osa kiertotaloutta

Biokaasun tuotannon sivutuotteena syntyvä jäännösliete on käyttökelpoinen kierrätyslannoite, jota voidaan käyttää perinteisten lannoitteiden tilalla.

Biokaasun tuotannossa raaka-aineen ravinteet muuttuvat kasveille paremmin saatavaan muotoon. Siksi biokaasu on olennainen osa kiertotalousajattelua, jonka avulla biojätteiden ravinteet saadaan kierrätettyä takaisin luontoon. Lannoitekäytössä jäännöslietteen hygienia varmistetaan – Suomessa käyttöä valvoo Evira.

Mihin biokaasua käytetään Suomessa?

Suomessa biokaasua käytetään pääosin lämmön ja sähkön tuotantoon – vuonna 2017 biokaasulaitosten kaasulla tuotettiin noin 500 GWh verran lämpöä ja sähköä.

Vähäpäästöisten polttoaineiden kysynnän lisääntyessä nopeasti kasvava biokaasun käyttökohde on liikenne - Vuonna 2017 biokaasun käyttö liikennepolttoaineena vastasi 31 GWh energiamäärää.

Kaasuautoilun suosion kasvaessa investoimme biokaasun tuotantoon sekä varmistamme biokaasun saatavuuden myymällä tankkausasemiltamme kotimaisen biokaasun lisäksi myös eurooppalaista ISCC-kestävyysjärjestelmän (International Sustainability and Carbon Certification) mukaisesti tuotettua biokaasua. ISCC-sertifioitu biokaasu on uusiutuvaa energiaa ja vastaa ominaisuuksiltaan kotimaassa tuotettua biokaasua.

Biokaasua käytetään myös muun muassa teollisuudessa sekä ruoanlaitossa kotitalouksien kaasuliesien polttoaineena.

Kuinka paljon biokaasua voidaan tuottaa Suomessa?

Biokaasulaitoksissa tuotettavan biokaasun potentiaaliseksi määräksi on arvioitu noin 10 TWh vuodessa. Tämä määrä riittäisi noin miljoonan kaasuauton tarpeisiin. Tällä hetkellä biokaasun tuotantopotentiaalista on hyödynnetty Suomessa vain noin 4 %.

Suomessa biokaasulaitosten raaka-aineena käytetään nykyisin pääosin jätteitä, mutta suurin potentiaali on peltobiomassassa, jota Suomessa ei vielä juurikaan hyödynnetä.

Kuinka biokaasua hyödynnetään muissa pohjoismaissa ja Euroopassa?

Ruotsi on ollut yksi biokaasun edelläkävijöistä, ja biokaasua tuotettiin Ruotsissa vuonna 2015 lähes kuusinkertaisesti Suomeen verrattuna. Ruotsissa yli 60 % tuotetusta biokaasusta jalostetaan ja käytetään pääosin liikennepolttoaineena yli 50 000 kaasuautossa.

Tanskan biokaasuntuotanto on kasvanut nopeasti viime vuosina ja on samaa tasoa Ruotsin kanssa, josta valtaosa käytettiin sähkön ja lämmön tuotantoon liikennekäytön ollessa melko vähäistä. Norjassa sen sijaan biokaasun tuotanto on suunnilleen samaa luokkaa Suomen kanssa, josta kolmasosa käytettiin liikenteessä.

Saksa Euroopan johtava biokaasun tuottaja – Italiassa eniten kaasuautoja

Euroopan mittakaavassa Saksa on biokaasuntuotannon mahtimaa, sillä Euroopan noin 17 000 biokaasulaitoksesta yli 10 000 on Saksassa. Saksan 40 TWh biokaasusta suurin osa käytetään sähkön tuotantoon. Määrä vastaa lähes kaksi kertaa Suomen ydinvoimaloiden sähköntuotantoa.

Myös Italia on merkittävä biokaasun tuottaja ja Euroopan johtava maa kaasuautoilussa. Italiassa liikenteessä on 970 000 kaasuajoneuvoa, ja määrä on ollut nopeassa kasvussa.

Jätteet hyötykäyttöön kiertotalouden keinoin

Ajankohtaista

KAIKKI UUTISET
13.05.2022

Gasumin yritysvastuun edistymisaskeleet vuonna 2021 – Mahdollistimme 345 000 tonnin hiilidioksidipäästövähenemän asiakkaillemme biokaasun avulla

Energiayhtiö Gasum on julkaissut yritysvastuuraporttinsa sekä yritysvastuun edistymisaskeleet vuodelta 2021. Raportti keskittyy toiminnan keskeisiin vaikutuksiin sosiaalisesta-, ympäristö- ja taloudellisesta näkökulmasta.

Vastuullisuustyö on olennainen osa Gasumin strategiaa, jossa tavoitteena on edistää kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta teollisuudessa sekä maa- ja meriliikenteessä. Yhtiön vastuullisuustyötä ohjaavat yhtiön vastuullisuusohjelma ja -tavoitteet, jotka kattavat ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä vastuullisen liiketoiminnan ja hallintotavan.

Yhtiö on sitoutunut toimimaan kestävästi lisäämällä vähähiilisen energian saatavuutta ja edistämällä kiertotaloutta. Mahdollistamme asiakkaidemme päästöjen vähenemisen, toimimme energiatehokkaasti ja pienennämme oman toimintamme ympäristövaikutuksia. Edistämme henkilöstömme ja kumppaniemme työympäristön turvallisuutta ja varmistamme liiketoimintakäytäntöjemme vastuullisuuden.

Tunnuslukuja 2021:

  • Edistimme ilmastotyötä mahdollistamalla 345 000 tonnin hiilidioksidipäästövähenemän asiakkaillemme biokaasun avulla.
  • Edistimme kiertotaloutta hyödyntämällä 880 000 tonnia jätteitä ja tähteitä sekä 4 000 000 tonnia jätevettä biokaasun tuotannon raaka-aineina.
  • Tuotimme kierrätysravinteita ~1 000 000 tonnia.
  • Energiankulutuksemme oli 3,5 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Nolla tapaturmaa -tavoitetta ei saavutettu, mutta tapaturmataajuus pieneni 3,7 prosenttia edellisestä vuodesta.
  • Laajensimme biokaasun tuotantokapasiteettia 25 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna
  • Energian toimitusvolyymit kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueillamme teollisuudessa, meriliikenteessä ja maantieliikenteessä

”Vastuullisuus kuuluu päivittäiseen päätöksentekoomme. Tavoittelemme miljoonan tonnin kumulatiivista hiilidioksidipäästövähenemää biokaasun avulla. Aiomme tuoda vuoteen 2025 mennessä markkinoille 4 TWh biokaasua omasta ja sertifioitujen kumppaniemme tuotannosta. Tarjoamallamme puhtaammalla energialla ja kierrätyslannoitteilla on merkitystä asiakkaidemme vastuullisuustyössä. Vuonna 2021 saavutimme tavoitteitamme haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Tuemme myös YK:n globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita ja teemme työtä niiden edistämiseksi,” kertoo vastuullisuuspäällikkö Elina Saarivuori Gasumilta.

Lataa raporttimme:

  • Yritysvastuun edistymisaskeleet
  • Yritysvastuuraporttimme

Lisätietoja:
Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
P. 050 911 2668, elina.saarivuori@gasum.com
 

Lue lisää
12.04.2022

Tarjoa lietealtaasi lannoitetoimituksiimme Turun alueella - Mahdollisuus säästää lannoitekustannuksissa

Tuotamme laadukkaita kierrätyslannoitteita osana biokaasun tuotantoamme. Palvelemme paikallisia viljelijöitä biokaasulaitostemme lähialueilla joustavasti ympäri vuoden. Nyt etsimme normaalin toimintamme lisäksi Turun laitoksen allastoimituksiin viljelijäasiakkaita, joilla olisi tarjota allastilavuutta käyttöömme myöhästyneen kevään viivästyttämien lannoitelevitysten sujuvoittamiseksi.

Etsimme Turun laitoksemme toimituksiin Satakunnan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Uudenmaan alueelta lietealtaita kevään kierrätyslannoitetoimituksiin. Kevätkylvöjen viivästyessä etsimme nyt viljelijäkumppaneita kevään levityssesonkia edeltävään aikaan. Hyödynnä ehtomme allasvuokrasta ja säästä lannoitekustannuksista.

Turun laitoksella tuotamme Gasum Voimakas -lietemäistä kierrätyslannoitetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on noin 15 %. Gasum Voimas on biokaasulaitoksellamme syntyvää ravinnerikasta NP-konsentraattia. Gasum Voimakas soveltuu käytettäväksi karjanlannan väkevöimisessä tai muihin lietemäisiin kierrätyslannoitteisiin sekoitettuna.

Mikäli haluat tarjota allastilavuutta käyttömme tai hyödyntää kierrätyslannoitteitamme ole yhteydessä tuotepäällikköömme. Tuotepäällikkömme kertoo mielellään lisää toimintamallistamme. Ota rohkeasti yhteyttä!


Lisätietoja:
Juhani Viljakainen
tuotepäällikkö
Honkajoki, Huittinen, Turku, Vehmaa
p. 040 824 5575
juhani.viljakainen@gasum.com

Lue lisää
07.04.2022

Tarjoa lietealtaasi lannoitetoimituksiimme Oulun alueella - Mahdollisuus säästää lannoitekustannuksissa

Tuotamme laadukkaita kierrätyslannoitteita osana biokaasun tuotantoamme. Palvelemme paikallisia viljelijöitä biokaasulaitostemme lähialueilla joustavasti ympäri vuoden. Nyt etsimme normaalin toimintamme lisäksi Oulun alueelta viljelijäasiakkaita, joilla on tarjota allastilavuutta käyttöömme myöhästyneen kevään viivästyttämien lannoitelevitysten sujuvoittamiseksi.

Etsimme Oulun alueella lietealtaita kevään kierrätyslannoitetoimituksiin. Kevätkylvöjen viivästyessä etsimme nyt viljelijäkumppaneita kevään levityssesongin edeltävään aikaan. Hyödynnä ehtomme allasvuokrasta ja säästä lannoitekustannuksista.

Oulun laitoksella tuotamme Gasum Perus -lietemäistä kierrätyslannoitetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on noin 5 %. Perustuotteen levitykseen soveltuu lietelannanlevityskalusto.

Mikäli haluat tarjota allastilavuutta käyttömme tai hyödyntää kierrätyslannoitteitamme ole yhteydessä tuotepäällikköömme. Tuotepäällikkömme kertoo mielellään lisää toimintamallistamme. Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Lisätietoja:
Antti Tuominen, tuotepäällikkö, Gasum
p. 040 668 4528
antti.tuominen@gasum.com

Lue lisää