Miten biokaasua tuotetaan?

Tunnetko jo biokaasumerkin? Merkki kertoo vastuullisesta valinnasta.

Lue lisää

Mikä GWh?

GWh: Gigawattitunti on energian yksikkö, jota käytetään energiamäärän, sähkön ja lämmön ilmaisemiseen.

TWh: Terawattitunti
1 TWh = 1 000 GWh

 

Content image

Joutsenmerkki takaa Gasumin biokaasun eettisyyden ja kestävyyden

Gasumin tuottamalle liikennebiokaasulle Suomessa on myönnetty ympäristöystävällisyydestä kertova Joutsenmerkki. 

Tutustu Joutsenmerkkiin

Biokaasu osana kiertotaloutta

Meidän tavoitteemme on yksinkertainen: haluamme huolehtia ympäristöstä ja tuottaa asiakkaillemme uusiutuvaa, kotimaista energiaa.

Biokaasun tuottamiseksi tarvitsemme biohajoavia raaka-aineita: kaupan syömäkelvottomia biojätteitä, kasvitarhojen puutarhajätteitä tai vaikkapa oluen panemisessa syntyvää mäskiä. Nämä biohajoavat raaka-aineet toimitamme lähimmälle biokaasulaitoksellemme, jossa niistä tuotetaan ympäristölle ystävällistä uusiutuvaa energiaa – biokaasua.

Biokaasun tuotannosta syntynyt ravinnejäännös hyödynnetään lannoitteina suomalaisilla pelloilla. Kierrätyslannoitteiden käyttö vähentää tarvetta perinteisten väkilannoitteiden käyttöön.

Gasumin tuottamalle liikennebiokaasulle Suomessa on myönnetty ympäristöystävällisyydestä kertova Joutsenmerkki.

Mistä biokaasua voidaan tehdä?

Biokaasua voidaan tuottaa lähes kaikesta eloperäisestä materiaalista, kuten biojätteestä, jätevesilietteestä, jätevesistä, lannasta, teollisuuden sivutuotteista ja kasvibiomassasta. Ainoastaan puuperäinen aines ei sellaisenaan sovellu biokaasureaktoriin.

Suomessakin suurin energiapotentiaali on peltobiomassassa – kestävimpiä peltobiomassoja ovat viljelykasvien syömäkelvottomat osat ja esimerkiksi kesantopelloilla, vuoroviljelyllä tai peltojen suojavyöhykkeillä kasvatettu nurmi.

Tällä hetkellä Gasum käyttää Suomessa ainoastaan jäteperäisiä raaka-aineita; biojätettä, jätevesilietteitä, lantaa ja teollisuuden orgaanisia sivuvirtoja. Ruotsin biokaasulaitoksilla Gasum käyttää biokaasun tuotantoon myös peltobiomassaa. 

Gasum tuottaa biokaasua 17 laitoksessaan Suomessa ja Ruotsissa sekä hankkii sitä pohjoismaisilta ja eurooppalaisilta kumppaneiltaan. Yhtiö on yksi Pohjoismaiden suurimmista biokaasun tuottajista. 

Biokaasun tuotanto on tärkeä osa kiertotaloutta

Biokaasun tuotannon sivutuotteena syntyvä jäännösliete on käyttökelpoinen kierrätyslannoite, jota voidaan käyttää perinteisten lannoitteiden tilalla.

Biokaasun tuotannossa raaka-aineen ravinteet muuttuvat kasveille paremmin saatavaan muotoon. Siksi biokaasu on olennainen osa kiertotalousajattelua, jonka avulla biojätteiden ravinteet saadaan kierrätettyä takaisin luontoon. Lannoitekäytössä jäännöslietteen hygienia varmistetaan – Suomessa käyttöä valvoo Evira.

Mihin biokaasua käytetään Suomessa?

Suomessa biokaasua käytetään pääosin lämmön ja sähkön tuotantoon – vuonna 2021 Suomessa tuotettiin noin 1 TWh biokaasua, josta noin puolet käytettiin sähkön ja lämmön tuotannossa ja noin 15 % tieliikenteen polttoaineena.

Vähäpäästöisten polttoaineiden kysynnän lisääntyessä nopeasti kasvava biokaasun käyttökohde on liikenne - Vuonna 2017 biokaasun käyttö liikennepolttoaineena vastasi 31 GWh energiamäärää, kun taas arvio vuoden 2021 käytöstä on noin 140 GWh.

Kaasuautoilun suosion kasvaessa investoimme biokaasun tuotantoon sekä varmistamme biokaasun saatavuuden myymällä tankkausasemiltamme kotimaisen biokaasun lisäksi myös eurooppalaista ISCC-kestävyysjärjestelmän (International Sustainability and Carbon Certification) mukaisesti tuotettua biokaasua. ISCC-sertifioitu biokaasu on uusiutuvaa energiaa ja vastaa ominaisuuksiltaan kotimaassa tuotettua biokaasua.

Biokaasua käytetään myös muun muassa teollisuudessa sekä ruoanlaitossa kotitalouksien kaasuliesien polttoaineena.

Kuinka paljon biokaasua voidaan tuottaa Suomessa?

Biokaasulaitoksissa tuotettavan biokaasun potentiaaliseksi määräksi on arvioitu noin 10 TWh vuodessa. Tämä määrä riittäisi noin miljoonan kaasuauton tarpeisiin.

Suomessa biokaasulaitosten raaka-aineena käytetään nykyisin pääosin jätteitä, mutta suurin potentiaali on peltobiomassassa, jota Suomessa ei vielä juurikaan hyödynnetä.

Kuinka biokaasua hyödynnetään muissa pohjoismaissa ja Euroopassa?

Ruotsi on ollut yksi biokaasun edelläkävijöistä, ja biokaasua tuotettiin Ruotsissa vuonna 2021 yli kaksinkertaisesti Suomeen verrattuna. Ruotsissa yli 65 % tuotetusta biokaasusta jalostetaan ja käytetään pääosin liikennepolttoaineena yli 50 000 kaasuautossa.

Tanskan biokaasuntuotanto on kasvanut nopeasti viime vuosina ja oli 2021 noin 6 TWh. Tanskassa ¾-osaa jalostetaan kaasuverkkoon ja liikenteelle sopivaksi. Norjassa biokaasuntuotanto on noin 0,6 TWh eli hieman vähemmän kuin Suomessa. Tästä yli puolet jalostetaan.

Saksa Euroopan johtava biokaasun tuottaja – Italiassa eniten kaasuautoja

Euroopan mittakaavassa Saksa on biokaasuntuotannon mahtimaa, sillä Euroopan kaikista biokaasulaitoksista noin 60 % sijaitsee Saksassa. Saksan yli 80 TWh biokaasusta suurin osa käytetään sähkön tuotantoon. Suomen vuotuinen sähkönkulutus oli vuonna 2021 noin 85 TWh.

Myös Italia on merkittävä biokaasun tuottaja ja Euroopan johtava maa kaasuautoilussa. Italiassa liikenteessä on yli miljoona kaasuajoneuvoa, ja määrä on ollut nopeassa kasvussa.

Jätteet hyötykäyttöön kiertotalouden keinoin

Ajankohtaista

KAIKKI UUTISET
17.01.2023

Gasum etsii GasumHackathon-innovaatiokilpailulla ratkaisuja biokaasulaitosten hiilidioksidin käyttöön

Gasum järjestää yhteistyössä JAMK-ammattikorkeakoulun biotalouden yrityskiihdyttämön BioPaavon sekä kasvuyritysten sparrausohjelman Kasvu Openin kanssa avoimen innovaatiokilpailun, jossa etsitään ratkaisuja Gasumin Suomen ja Ruotsin biokaasulaitoksilla sivuvirtana syntyvän biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämiseksi.

Gasum tuottaa biokaasua Suomessa yhdeksässä ja Ruotsissa seitsemässä omassa biokaasulaitoksessa. Lisäksi Gasum jalostaa kahden kumppanilaitoksen biokaasua Suomessa. Gasumilla on suunnitteilla useita biokaasulaitosprojekteja Pohjoismaissa.

Gasumin biokaasulaitosten tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä noin 800 GWh biokaasua vuodessa. Biokaasun käytöllä voidaan pienentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiilisen energian käyttöön.

Mädätysprosessin sivuvirtana syntyy myös hiilidioksidia. Gasum etsii GasumHackathon-innovaatiokilpailun kautta ratkaisuja ja kumppaneita biokaasulaitoksilla syntyvän biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämiseen. Gasumin laitoksilla syntyy biokaasun jalostuksesta vuosittain noin 114 000 tonnia hiilidioksidia, josta lähes kolmasosa on korkeassa pitoisuudessa (>95% CO2).

Biokaasun kestävyys paranee entisestään

Biogeeninen hiilidioksidi syntyy biokaasulaitoksella käsiteltävien orgaanisten jätteiden ja sivuvirtojen hajotessa biologisesti. Koska biogeeninen hiilidioksidi vapautuu joka tapauksessa lyhyellä aikajänteellä, sitä ei lasketa kasvihuonekaasupäästöksi.

Biokaasun jalostuksessa erotettava hiilidioksidi lasketaankin nykyisin ilmakehään. Talteen ottamalla ja hyödyntämällä hiilidioksidivirta, voidaan biokaasuntuotannon jo nykyisin erinomaista kestävyyttä parantaa entisestään.

Gasum etsii erityisesti kumppaneita ,esimerkiksi yrityksiä tai konsortioita, joilla on lähellä kaupallista toteuttamiskelpoisuutta olevia ratkaisuja sekä halua luoda arvoa biokaasuntuotannossa syntyvälle biogeeniselle hiilidioksidille. Riippuen ratkaisuiden valmiusasteesta, Gasum on halukas jatkamaan Hackathonin voittajajoukkueen tai joukkueiden kanssa esimerkiksi kaupallisia neuvotteluita ja kannattavuusselvityksiä.

Gasum investoi tulevina vuosina merkittävästi biokaasuun osana strategiaamme auttaa asiakkaitamme siirtymässä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Lue lisää biokaasusta >>

Lue lisää:

GasumHackathon BioPaavon sivustolla

Aikataulu

  • Hackathon kilpailun julkaisu tiistaina 24.1.2023
  • Idean ja joukkueen lyhyt kuvaus toimitettava viimeistään 5.3.2023
  • Jatkoon päässeiden joukkueiden ja ideoiden julkistus 11.3.2023.
  • Kick-Off tapahtuma keskiviikkona 29.3.2023 klo 12–16
  • Hackathon päivä keskiviikkona 19.4.2023 (koko päivän tapahtuma)

Kuva: Gasumin Turun biokaasulaitos, Gasum/Keksi Agency 

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, Senior Process Engineer, Gasum
p. 050 33 10308, viljami.kinnunen@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
09.01.2023

Gasumin rahaston tutkimusapurahahaku vuodelle 2023 on auki 12.2. saakka

Gasum tukee kaasualan tutkimusta Gasumin rahastosta, joka on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta ja hallinnoinnista vastaa TES. Vuoden 2023 apurahahaku on nyt auki ja päättyy 12.2.2023.

Tukea voidaan myöntää uusiutuvien kaasujen arvoketjuja käsittelevään tutkimukseen, erityisesti aiheisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiamurrokseen, kuten Power-to-Gas arvoketju, biokaasun arvoketjut, kaasulogistiikka tai regulaatio.

Vuonna 2022 rahastosta myönnettiin apurahoja seitsemälle henkilölle, yhteensä 74 960 euroa. Gasumin rahasto on myöntänyt apurahoja vuodesta 2005 alkaen.

Rahastosta myönnetään apurahoja väitöskirjatutkijoille päätoimiseen väitöskirjatyöhön. Poikkeustapauksissa voidaan myöntää rahoitusta myös maisteritason lopputöihin.

Hakemukset toimitetaan TES-portaalin kautta ja ne käsitellään rahaston neuvottelukunnassa, jossa on jäseninä edustajia yliopistoista, TESistä sekä Gasumilta.

Lisää tietoa:

Lue lisää Gasumin rahastosta

Tekniikan edistämissäätiö

Lue lisää
28.12.2022

Gasum laajensi Suomen ja Ruotsin biokaasulaitosten sertifiointeja

Gasumin biokaasulaitokset sekä LNG-terminaalit auditoitiin vuoden 2022 syyskuussa ja niiden sertifioinnit uusittiin ja laajennettiin vuoden lopulla. Gasum Groupilla on niin sanottu multi-site sertifikaatti, mikä tarkoittaa, että kaikki biokaasulaitokset ovat sisällytetty yhteen sertifikaattiin sen sijaan, että jokaisella laitoksella olisi omansa.

Gasumin toiminnot ovat sertifioitu laatu- (9001), ympäristö- (14001), työturvallisuus- (45001) ja energiavaatimusten (50001) mukaisesti. Vuoden 2022 sertifioinnit laajensivat sertifikaatin kattamaan kaikki seitsemän biokaasulaitosta Ruotsissa sekä Suomen biokaasulaitoksen Lohjalla.

Biokaasulaitosten lisäksi kaikki Gasumin LNG-terminaalit ovat sertifioitu laatu- (9001), ympäristö- (14001) sekä energiastandardin (50001) mukaisesti.

Sertifiointi varmistaa vastuullisuuden

Asiakkaille sertifiointi on tae siitä, että Gasum toimii tiukkojen harmonisoitujen vaatimusten puitteissa ja on sitoutunut vastuullisuuteen kaikissa toiminnoissa. Julkisissa ja yritysten hankinnoissa sekä kumppanuuksissa edellytetään järjestelmien sertifiointia enenevässä määrin.

ISO-sertifikaattien lisäksi biokaasulle on myönnetty pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki. Joutsenmerkki takaa, että biokaasu on tuotettu kestävästi, jäljitettävästi ja täysin uusiutuvista raaka-aineista.

Lisätietoja:
Elina Saarivuori, Head of Sustainability and HSEQ, Gasum
P. 050 911 2668, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Lue lisää