Naboinformasjon Glava

LNG (Liquified Natural Gas) er naturgass i flytende form som lagres nedkjølt ved ca. -160 °C.

LNG/naturgass er en energibærer på lik linje med olje eller elektrisitet, og brukes som energi i industriens produksjonsprosesser eller som drivstoff på skip. LNG erstatter i hovedsak bruk av mer forurensende hydrokarboner som bensin, fyringsolje og propan.  

Virksomheten ved LNG-terminalen

Kundeterminalen på Glava har som formål å forsyne Glava med rent brensel til deres produksjonsprosess. Terminalen er bygd i henhold til gjeldende standarder for å ivareta krav til sikkerhet, og består av én lagertank samt utstyr for fordamping av LNG til naturgass og en naturgassrørledning til Glava sitt fyrhus. Tanken har en kapasitet til å lagre totalt ca. 230 m3 (105 tonn) LNG.

LNG fraktes til terminalen med tankbiler. Transport via tankbiler er regulert av strenge internasjonale forskrifter. Det er høye krav til både utstyr og sjåfører. Normalt leveres ca. 3-5 lass LNG pr. uke til anlegget.

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter (herunder Storulykkeforskriften) setter blant annet krav til sikkerhetsnivået i virksomhet som håndterer farlig stoff og særskilt informasjonsplikt for virksomheter med storulykkepotensial. En melding er i henhold til Storulykkeforskriften §6 innsendt myndighetene.

Lagrede kjemikalier ved anlegget

De farlige kjemikaliene som lagres ved anlegget er i all hovedsak LNG (lagringskapasitet ca. 230 m3). LNG er flytende gass som er fargeløs og luktfri.

I flytende form er ikke gassen brennbar, men dersom LNG slippes ut vil væsken raskt fordampe og gå over til naturgass i gassform. I gassform er naturgass svært brannfarlig. Naturgass kan også fortrenge oksygen og forårsake kvelning. Den direkte risiko ved LNG er i første rekke knyttet til den lave temperaturen (ca. -160 °C), som kan forårsake frostskader ved kontakt.

Naturgass transporteres ut av terminalanlegget via et gassrørnett nedgravd i bakken inn til fyrhuset hos Glava. Utover naturgass er det lagret mindre mengder THT (tetrahydrotiofen) som benyttes som lukttilsetning i naturgassen før den leveres til kunden.

Sikkerhet og risiko

De risikovurderinger som er gjort konkluderer med svært lav risiko for de som bor i nærområdet til anlegget.

Anlegget har en rekke automatiske sikkerhetsbarrierer basert på krav i internasjonale- og nasjonale standarder for å redusere risiko. I tillegg finnes operasjonelle barrierer og beredskap dersom de automatiske barrierene skulle svikte. Automatiske detektorer og andre systemer på anlegget overvåker og oppdager lekkasjer eller søl. Slike hendelser vil gi en automatisk nedstengning av anlegget.

Skangas har et høyt fokus på å kunne håndtere risiko ved anlegget. Sentrale deler av vår virksomhet er knyttet til opplæring og øvelser i viktige driftsoppgaver som HMS, prosessteknikk, brannvern og førstehjelp.

Mulig storulykke

Det er identifisert flere typer hendelser som kan føre til en større ulykke. Disse er blant annet:

  • Utslipp av naturgass
  • Utslipp av LNG
  • Ekstern brann

Sannsynligheten for at de ulike hendelsene skal kunne inntreffe er svært lav, og de fleste vil ha begrensede konsekvenser.

Risikoanalysen viser for øvrig til at hendelser knyttet til lossing av LNG fra tankbil, samt feil operasjon i forbindelse med vedlikeholdsoppgaver etc., er de hendelser som representerer den høyeste sannsynlighet for et større utslipp av LNG/ naturgass.

Et utslipp internt i anlegget (i fordampingsbassenget) vil vanskelig kunne gi brennbare gasskonsentrasjoner utenfor gjerdet i anlegget. Tilsvarende vil en hendelse under lossing, med tap av fullt slangevolum som resultat, også kun gi en svært lokal risiko for antennelse.

Beredskapsplan

Gasum har en egen beredskapsplan som spesifiserer ansvar og oppgaver ved ulike mulige hendelser ved anlegget.

Det er inngått en egen avtale om beredskapssamarbeid med Indre Østfold Brann og Redning (IØBR IKS), hvor IØBR er delegert 1. linje beredskapsoppgaver. Avtalen spesifiserer ansvar og oppgaver ved en beredskapssituasjon knyttet til terminalen.

Hovedoppgavene for IØBR ved en eventuell hendelse vil være avsperring og evakuering av 3. person. Personell ved IØBR er gitt opplæring og trener jevnlig på aktuelle scenarier.

Skangas AS har etablert vaktordninger som sikrer tilgang på personell som kan rykke ut ved en eventuell hendelse for å bistå industrivernet og nødetatene med kompetanse.

Hva skjer ved en hendelse

Når nødetatene ankommer, vil politiet være innsatsleder for den videre aksjonen. Basert på informasjon fra Gasum, er det de offentlige nødetatene som vil ta de konkrete beslutninger om hvordan situasjonen utenfor anlegget videre skal håndteres.

Alle henstilles til å etterkomme anmodninger fra offentlig innsatsleder på stedet.

Kontakt Glava LNG Kundeterminal

For oss er det viktig å ha tett og god kontakt med naboer og lokalmiljøet for øvrig i Askim. Dersom du har spørsmål om LNG-terminalen, ta gjerne kontakt med oss via telefon eller e-post.

Viktige telefonnummer i en beredskaps-situasjon: 110, 112, 113

Informasjon til nedlasting

Informasjon til våre naboer kan også lastes ned i brosjyreformat.

Tommy Borgaas

Terminal Manager

tel. +47 475 09 209

tommy.borgaas@gasum.com

Asbjørn Folvik

Environmental and energy contact

tel. +47 475 09 062

asbjorn.folvik@gasum.com