Respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Åpenhetsloven gjelder for våre Norske selskaper, Gasum AS og Gasum Clean Gas Solution AS.

Gasum driver ansvarlig virksomhet og har nedfelt respekt for menneskerettighetene i våre etiske retningslinjer (Gasum Code of Conduct). Gasum arbeider aktivt for å unngå involvering i virksomheter hvor det forekommer brudd på menneskerettighetene.

Vi støtter prinsippene i Menneskerettighetserklæringen, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) kjernekonvensjoner.

Vi ønsker å være en ansvarlig aktør i samfunnet hvor vi opererer, og aktivt sørge for at menneskerettighetene respekteres i alle deler av virksomheten vår. Vi forventer samme forpliktelse fra samarbeidspartnerne våre, som er beskrevet i våre etiske retningslinjer for samarbeidspartnere.

Ved mistanke om brudd på kravene til menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold hos våre leverandører og samarbeidspartnere, vil Gasum granske hendelsen og sørge for at nødvendig tiltak blir etablert. Ved alvorlige brudd, vil dette kunne medføre at samarbeidsavtaler og kontrakter termineres.

Ved informasjonskrav eller behov for at Gasum fyller ut egenrapporteringsskjema, kontakt:

Kenneth Olsen
Tel: +47 93 48 87 74
kenneth.olsen@gasum.com