Nesteytetty maakaasu (LNG) – joustavampi vaihtoehto teollisuuden prosesseihin

Tavanomaisia polttoaineita kuten nestekaasua (LPG) ja öljyä on käytetty laajalti teollisuusprosesseissa jo vuosikymmeniä. Nyt kun päästörajoitukset tiukentuvat, nesteytetty maakaasu (LNG) ja nesteytetty biokaasu (LBG) tarjoavat selkeän kestävyysedun tuleville vuosikymmenille.

Energiajärjestelmä on voimakkaassa murroksessa yhteiskuntien siirtyessä kohti hiilineutraaliutta. Fossiilisista polttoaineista luopuminen vaatii teollisuudessa kustannustehokkaita ja toimitusvarmoja tapoja hankkia prosesseihin puhtaampaa ja kestävämpää energiaa. Maakaasuun vaihtaminen voi auttaa vähentämään päästöjä lukuisissa prosesseissa tuotteiden valmistamisesta aina lämmön ja höyryn tuotantoon asti. Lisäksi biokaasua käyttämällä nettopäästöt voidaan vähentää pyöreään nollaan.

LNG tuo maakaasun edut myös kaasuputkiverkoston ulkopuolelle kaikkialla Pohjoismaissa. Mutta kuinka LNG ja LBG toimivat teollisuuden prosesseissa öljyn ja nestekaasun kaltaisiin tavanomaisempiin polttoaineisiin verrattuna? Vertailimme polttoaineiden eri ominaisuuksia selvittääksemme, kuinka ne toimivat teollisuuskäytössä.

 

LNG on joustava vaihtoehto teollisuusprosesseihin

 

Nesteytetyn maakaasun (LNG) selkeitä etuja ovat sen joustavuus sekä soveltuvuus samaan infrastruktuuriin kuin nesteytetty biokaasu (LBG) tai LNG:n ja LBG:n seos. Nestetytetyn biokaasun sekoittaminen nesteytetyn maakaasun joukkoon pienentää päästöjä entisestäänkin ja helpottaa siten yritysten päästövähennystavoitteiden saavuttamista.

Vaihto öljystä LNG:hen poistaa rikin oksidien (SOx) päästöt ja hiukkaspäästöt kokonaan ja pienentää typpioksidipäästöjä (NOx) jopa 85 prosentilla. LNG:n käyttöönotto vähentää lisäksi hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 prosentilla tavanomaisiin polttoaineisiin verrattuna, ja LBG voi puolestaan vähentää elinkaarenaikaisia hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosentilla. Biokaasun palamisessa syntyy hiilidioksidia, mutta sen nettomääräinen määrä ilmakehässä ei lisäänny, sillä biohajoavaan raaka-aineeseen on sitoutunut saman verran hiilidioksidia kuin mitä biokaasun palamisessa vapautuu.

Asiakkaiden kokemukset osoittavat myös, että LNG:n ja LBG:n seoksen käyttäminen tai LNG:n korvaaminen kokonaan LBG:llä ei vaadi asiakkailta mitään lisäinvestointeja. Tämä helpottaa entisestään siirtymistä nestekaasusta ja öljystä maakaasuun.

Sekoittamalla lisää joustavuutta

Vertailuun on valittu mukaan teollisuusprosessissa yleisimmin käytettyjä polttoaineita. Teollisuudessa käytetään myös bionestekaasua ja biopolttoöljyjä, mutta niiden käyttömäärät ovat hyvin pieniä nesteytettyyn maakaasuun (LNG) verrattuna.

Teollisuusprosesseissa käytettäviä tavanomaisia polttoaineita, kuten nestekaasua (LPG) ja öljyä on ollut laajalti saatavilla ja käytössä jo vuosikymmeniä, kun taas LNG:n ja LNG-infrastruktuurin etu on siinä, että LNG:tä voidaan sekoittaa nesteytetyn biokaasun (LBG) kanssa.

“LNG:hen vaihdettuaan voi alkaa saman tien myös sekoittaa siihen LBG:tä, ja sekoitussuhteenkin voi valita vapaasti. Kummankin molekyyli on täsmälleen sama”, kertoo Trond Jerve, Norjan teollisuuden yksikön myyntipäällikkö Gasumilta.

Näiden kaasujen sekoittamisessa ei ole yhteensopivuusongelmia. Eikä siinä vielä kaikki. Metaanikaasun infrastruktuuri on jo nyt tulevaisuudenkestävä niiden vaatimusten suhteen, joita synteettisen kaasun sekä power-to-gas- ja muiden ratkaisujen markkinoilletulo tuo mukanaan. Kaasupolttoaine toimii siten siltana lukuisiin uusiutuvan biokaasun kaltaisiin tulevaisuuden ratkaisuihin.

Pohjoismaissa on erinomainen LNG- ja LBG-infrastruktuuri

Kaikkien vertailussa mukana olevien polttoaineiden saatavuus on hyvä ja LBG:n tarjonta kasvaa vuosi vuodelta. Gasum tuo vuoteen 2027 mennessä Pohjoismaiden markkinoille 7 TWh biokaasua omasta ja kumppaniensa tuotannosta

Pohjoismaissa on jo nyt erinomaisen kattava LNG- ja LBG-infrastruktuuri. Nesteytetyn olomuotonsa ansiosta näitä polttoaineita voidaan kuljettaa kaikkialle. LNG kulkee öljyn tavoin käyttökohteisiin pääasiassa säiliöautoilla.

Kaikkien vertailtujen polttoaineiden hinnat ovat heilahdelleet merkittävästi energiamarkkinoilla, mutta LNG on muihin verrattuna tulevaisuudenkestävämpi energianlähde. EU:n asettamat tiukat päästövähennystavoitteet nostavat fossiilisten polttoaineiden hintoja, mikä tekee LBG:stä hinnaltaan kilpailukykyisen vaihtoehdon.

LNG monin tavoin turvallisempaa kuin LPG

Kaikkien polttoaineiden käyttöön liittyy tiettyjä vaaratekijöitä ja riskejä, jotka on otettava huomioon niitä käsiteltäessä. Nämä vaarat ja riskit voidaan jakaa paikallisiin ja globaaleihin. Öljyn tai nestekaasun poltosta syntyy enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin maakaasun poltosta.

Kun tarkastellaan paikallisia vaaratekijöitä, on tärkeää muistaa, että maakaasu on ilmaa kevyempää. Mahdollisen LNG-vuodon tapahtuessa kaasu haihtuu erittäin nopeasti ilmaan. LNG voi syttyä palamaan, mutta koska se on ilmaa kevyempää, riski on paljon pienempi kuin esimerkiksi nestekaasuvuodon yhteydessä. Mahdollinen öljyvuoto taas saattaa johtaa maaperän pilaantumiseen. Nestekaasu (LPG) on ilmaa raskaampaa ja painuu siksi lattian tai maanpinnan läheisyyteen. Kertynyt kaasu voi syttyä mistä tahansa syttymislähteestä.

“LNG on metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu, joten vuotojen estäminen on tärkeää. LNG:n paikallistason riskit ovat kuitenkin hyvin pieniä. LNG:n käyttöturvallisuuden lisäksi siihen vaihtaminen pienentää myös ylläpitokustannuksia. Tämä on todettu sekä meillä Gasumilla että asiakkaidemme keskuudessa”, Jerve kertoo.

“Asiakkaidemme kokemukset todistavat, että vaihto vanhasta energiaratkaisusta LNG:hen tai LBG:hen ei vaikuta haitallisesti ylläpitoon, tuotantotoimintaan eikä valmistettavaan tuotteeseen”, Jerve lisää.